Врз осова на Законот за Данок на имот („Сл. на РМ„ бр. 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2012,188/13 ,154/2015, 192/15, dhe 23/16), и врз основа на Закон за општа управна постапка („Сл. на РМ„ бр, 124/15), Градоначалникот на Општина Кичево објави:

ЈАВЕН ПОВИК

За Правни и Физички лица кој поседува имот во Територија на Општина Кичево

Се повикуват сите Правни и Физички лица кој поседуват имот во Територијата на Општина Кичево кој врз основа на Законот за данок на имот се предвидувт како даночни обврзници да ги превземат следните чекори:

  1. Правни и Физички лица кој поседува имот на Територијата на Општина Кичево, на кој не им е доставено уредно Решение за Данок на Имот, се обврзани да ги превземат Решениата за данок на имот за 2017 година во просторите на Општина Кичево.
  2. Правни и Физички лица кој поседува имот на Територијата на Општина Кичево, на кој уредно им е доставено Решение за данок на имот за 2017 година, да ги подмират обврските кој се предвидени со истиот.

Обврските можат да ги подмират со следната уплатница:

Примател Трезорска сметка
Банка на примачот Народна Банка на РМ
Сметка 100000000063095

 

Ред.бр. Вид на даног Сметка на уплата Шифра на приходи
1. Данок на имот за правни лица 840-134-02512 713113
2. Данок на имот за физички лица 840-134-02507 713111

 

Овај повик влегува во сила со денот на објавувањето на истиот и се смета дека стрнката е информирана во писмена форма.За негативните последици (присилна наплата, парична казна, дополнителни трошоци и сл.) кој евентуално може да настанат, тие ќе ги подмири самата странка.

Доколку сте извршиле наплата кои не се евидентирани, или е потребно нивелизација врз основа на дголг, Ве молиме да се обратите до Општина Кичево, Оделение за данок и комунална такса, канцеларија бр.22, за да дотавите докази за извршената наплата, или да не контактирате во следната е-маил адреса:

Е-mail: kercova2013@yahoo

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).