Врз осова на Законот за Данок на имот („Сл. на РМ„ бр. 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2012,188/13 ,154/2015, 192/15, dhe 23/16), и врз основа на Закон за општа управна постапка („Сл. на РМ„ бр, 124/15), Градоначалникот на Општина Кичево објави:
<h3 style=”text-align: center;”><strong>ЈАВЕН ПОВИК</strong></h3>
За Правни и Физички лица кој поседува имот во Територија на Општина Кичево

Се повикуват сите Правни и Физички лица кој поседуват имот во Територијата на Општина Кичево кој врз основа на Законот за данок на имот се предвидувт како даночни обврзници да ги превземат следните чекори:
<ol>
<li>Правни и Физички лица кој поседува имот на Територијата на Општина Кичево, на кој не им е доставено уредно Решение за Данок на Имот, се обврзани да ги превземат Решениата за данок на имот за 2017 година во просторите на Општина Кичево.</li>
<li>Правни и Физички лица кој поседува имот на Територијата на Општина Кичево, на кој уредно им е доставено Решение за данок на имот за 2017 година, да ги подмират обврските кој се предвидени со истиот.</li>
</ol>
Обврските можат да ги подмират со следната уплатница:
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”222″>Примател</td>
<td width=”222″>Трезорска сметка</td>
</tr>
<tr>
<td width=”222″>Банка на примачот</td>
<td width=”222″>Народна Банка на РМ</td>
</tr>
<tr>
<td width=”222″>Сметка</td>
<td width=”222″>100000000063095</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”64″>Ред.бр.</td>
<td width=”295″>Вид на даног</td>
<td width=”148″>Сметка на уплата</td>
<td width=”132″>Шифра на приходи</td>
</tr>
<tr>
<td width=”64″>1.</td>
<td width=”295″>Данок на имот за правни лица</td>
<td width=”148″>840-134-02512</td>
<td width=”132″>713113</td>
</tr>
<tr>
<td width=”64″>2.</td>
<td width=”295″>Данок на имот за физички лица</td>
<td width=”148″>840-134-02507</td>
<td width=”132″>713111</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Овај повик влегува во сила со денот на објавувањето на истиот и се смета дека стрнката е информирана во писмена форма.За негативните последици (присилна наплата, парична казна, дополнителни трошоци и сл.) кој евентуално може да настанат, тие ќе ги подмири самата странка.

Доколку сте извршиле наплата кои не се евидентирани, или е потребно нивелизација врз основа на дголг, Ве молиме да се обратите до Општина Кичево, Оделение за данок и комунална такса, канцеларија бр.22, за да дотавите докази за извршената наплата, или да не контактирате во следната е-маил адреса:

Е-mail: kercova2013@yahoo

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Requested URL is invalid