ОПШТИНА КИЧЕВО

Врз основа на Програмата за активностите на Општина Кичево во областа на Спортот и Рекреацијата во 2019 год. (Службен Гласник бр. 13/2018), Општина Кичево објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2019 година, наменети за поддршка на спортски здруженија и екипи

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кичево за 2019 година, согласно Програмата од областа на спортот и рекреацијата бр.08-3134/6 од 20.12.2018 год., средства наменети за финансирање на програмски активности на спортски здруженија и екипи ќе се врши врз основа на критериумите и приоритетите дадени во овој повик.

1. Видот на проектите кои ќе бидат поддржани
Средствата од Буџетот на Општина Кичево ќе се користат за финансирање на програмски активности на спортски здруженија и екипи, за проекти од следниве категории:
Поддршка на проекти и активности за подигање на нивото на екипните спортови; поддршка на проекти за подигање на нивото на боречките спортови; проекти кои влијаат кон подигање на свеста за интегриран спорт меѓу заедниците; проекти за организирање на традицонални спортски aктивности.

2. Предвидени средства
За финансирање на понудените програмски активности, согласно овој повик ќе се користат средства од Буџетот на Општина Кичево за 2019 година и тоа:

I. За поддршка на спортски здруженија и спортски екипи, во вкупен износ од 3 160 000,00 денари, преку проекти од следниве приоритетни области:
1. Поддршка на проекти и активности за подигање на нивото на екипните спортови на територија на Општина Кичево
2. Поддршка на проекти за подигање на нивото на боречките спортови на територија на Општина Кичево
3.Поддршка за футбалските школи
4. Подигање на свеста за интегриран спорт меѓу заедниците на територија на Општина Кичево.

II. За поддршка на спортисти и други активности за спорт и рекреација, во вкупен износ од 300 000,00 денари, преку програмски проекти од следниве приоритени области:
1. Организирање на традицонални спортски aктивности на територија на Општина Кичево

3. Доставување извештај
Спортските здруженија и екипи на кои ќе им бидат доделени средства согласно Програмата за спорт и рекреација, по завршувањето на своите програмски активности ќе достават извештај за користење на средствата до Секторот за финансии на Општина Кичево.

4. Основни организациски критериуми
Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат спортските здруженија и екипи
кои ќе учествуваат на овој повик се:
1.Капацитет на организацијата
2.Релевантност на акцијата
3.Ефекти во средината
4.Оддржливост на проектот
5.Сопствено учество во кофинансирање (со време, опрема, човечки ресурси)
6.Конзистентност на проектот (цели, активности, резултати, буџет)
7.Прецизна поделба на улогите на партнерите
8.Субјектите мора да делуваат на територијата на Општина Кичево.

5. Потребна документација која здружението/екипата треба да ја достави кон Пријавата за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и екипи
Здруженијата и фондациите кои учествуваат на огласот треба да достават:
1. Пријава за финансиска поддршка;
2. Буџет апликација
3. Решение за регистрација на здружението или екипата;
4. Извештај за добиените средства од Буџетот на Општина Кичево во изминатата фискална година и начинот на нивната реализација (доколку здружението била корисник на средства доделени од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година);
Здруженијата на граѓани можат да поднесат само една пријава за финасиска подршка за проект или манифестација.
Напомена: Пријавите со непотполна документација или по истекот на предвидениот рок
нема да се разгледуваат! Доставените прилози не се враќаат.

6. Рок и начин на доставување на пријавите
Рокот за поднесување на пријавите е до: 08.03.2019 год.
Пријавата со целокупната документација да се достави преку пошта, на адреса:
Општина Кичево ул.БорисКидрич бр.1 6250 Кичево, или во архивата на Општината од 08:00 до 16:00 часот, со назнака – За поддршка на спортски здруженија и екипи за 2019 година.
Спортските здруженија и екипи, учесници на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите по објавувањето на одлуката за распределба на средствата во Службен Гласник на Општина Кичево.
Називите на спортските здруженија и екипи кои добиле средства за проектите и активностите ќе бидат објавени на вeб страната на Општина Кичево. Пријавите за финансиска поддршка на спортските здруженија и екипи и Формуларот за предлог–проект и активности ке можат да се преземат од подолу наведениот линк

Формулар за пријавување

Буџет апликација

ОПШТИНА КИЧЕВО
ГРАДОНАЧАЛНИК
Fatmir Dehari