Oпштина Кичевo

Врз основа на Закон за Комуналните такси (,,Сл.весник на РМ,бр. 61/2004, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15, и  192/15,23/16), додека согласно Законот за општа управна постапка (сл.Весник на РМ бр. 38/05, 110/08, 51/11, 145/15), Градоначалникот на Општината објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За сите Правни лица кои имаaт седиште на Фирма или Подружница на територијата на Општина Кичево, а за кои не е извршена уредна достава на решениjа за 2018 год., се информираат да ги превземаат следните чекори:

1.Фирмите кои имаат седиште или подружница на територијата на Општина Кичево, а за кои не е извршена уредна достава на Решение за КТ, односно назив на деловни простории, должни се да извршат подигнување на решението за КТ, односно назив на деловни простории за 2018 год., во просториите на Општина Кичево.

2.Обврските согласно Решението за КТ, односно назив на деловни простории, сте должни да ги подмирите обврските што се предвидени со истото.

Обврските можете да ги исплатите на следните уплатници:

 Примач Сметка на трезорот 
 Банка на примачот  Народна Банка на Р.М
 Сметка  100000000063095

 

Пед.бр Даночен вид Сметка на уплата Приходна Шифра
1. За назиф на деловни простори 840-134-03210 717112
2. За деловни единици 840-134-03210 717112

 

Овој повик, влегува во сила со денот на објавувањето а се смета дека странката е запозната на писмено за правната работа. За негативните последици (принудна исплата, казнување со парични средства, дополнителни трошоци и друго), што евентуално можат да настанат, ќе треба да ги сноси самата странка.

Доколку сте извршиле исплата, а се уште не се евидентирани, или треба да следува нивна нивелација над основицата на данок, Ве замолуваме да се обратите во Општина Кичево, Одделение за Данок и Комунални такси, канцеларија бр. 22 за да доставите доказ за извршената исплата, или контактирајте не на следната адреса:

Ул,,Борис Кидрич,,бр.1

Е-mail: kercova2013@yahoо.com