Врз основа на Законот за комунални такси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2004, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15, 192/15 и 23/2016), додека согласно Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15), градоначалникот објавува:

                        ЈАВЕН    ПОВИК

За сите правни лица кои имаат седиште на фирма или подружница на територијата на општина Кичево,односно се обврзници на Комунална такса,се информират да ги преземат следните чекори : 1.      Фирми кои имаат седиште или подружница на територијата на општина Кичево, а за кои не е извершена уредна достава соглсно член. 77 до 86 од Законот за општа управна постапка должни се да извршат подигнување на Решението за КТ,односно назив на деловни простории за 2020 год,во просториите на општина Кичево.2.      Обврските согласно Решението за КТ,односно назиф на деловни простории,сте должни да ги подмирите обврските што се предвидени со истото. Обврските може да ги исплатите на следните уплатници:

 Примач Сметка на трезорот
Банка на примачот  Народна Банка на РМ
Сметка  100000000063095

 

Пед.бр Даночен вид Сметка на уплата Приходна шифра
1. За назиф на деловни простори 840-134-03210 717112
2. За деловни единици 840-134-03210 717112

 

Овој повик,влегува во сила со денот на објавувањето, а се смета дека странката е запозната на писмено за правната работа.За негативните последици ( принудна исплата, казнување со парични средства,дополнителни трошоци и друго),кои евентуално можат да настанат ,ќе треба да ги сноси самата странка.Доколку сте извршииле исплата ,а се уште не се евидентирани, или треба да следува нивна нивелизација над обврската за комунална такса.Ве замолуваме да се обратите во општина Кичево,Одделение за данок и комунални такси, канселарија бр.22 за да доставите доказ за извршената исплата,или контактирајте не на следната адреса:

Е-mail: kercova2013@yahoo.com