Në bazë të nenit 6 pragrafi 2 të Ligjit për vollunterizëm (,, Gazeta zyrtare e RM” nr.85/2007 dhe 161/2008) dhe neni 55 paragrafi 1 alineja 16 të statutit të Komunës së Kërçovës, ( Fletorja zyrtare me nr. 09/2013), në pajtueshmëri me Programin për vullnetarizëm të Komunës së Kërçovës nr. 09-199/1 nga dt.27.01.2016, Kryetari i Komunës së Kërçovës,shpallë:

SHPALLJE  PUBLIKE

Për angazhimin e vullnetarëve në Komunën e Këçovës

    Komuna e Kërҫovës, ka nevojë për angazhimin e personave vullnetarë të cilët nuk janë në marrëdhënie pune, a në pajtim me Ligjin për vullnetarë, që vullnetarisht do ofrojnë shërbime personale, njohuritë dhe aftësitë, apo të kryejnë aktivitete të tjera në emër të Komunës si më poshtë:

  • 6 persona me fakultet të kryer nga lëmia e shkencave shoqërore;
  • 1 person me arsim të mesëm të kryer

    Të gjithë kandidatët kanë gjasa të barabarta të jenë të zgjedhur dhe do të nënshkruajnë Kontratë për vullnetarë, në pajtim me aftësitë e tyre, arsimim, përvojë dhe kapacitetit personal.

   Kandidatët e intersuar duhet t’i dorëzojnë dokumentet e radhës:

  • letër motivuese;
  • biografi personale /CV/;
  • diplomë për arsimin e kryer;
  • njohuri me punën me kompjuter;
  • numër tel. për kontakt

         Me personat e paraqitur do të zhvillohet intervistë me çka do të bëhet përzgjedhja e personave për vollunterë.

    Me vullnetarët e zgjedhur do të nënshkruhet Kontratë për vullnetarizëm me ҫka detalisht do të përcaktohen të drejtat dhe obligimet e të dyja palëve.

    Shpallja do të zgjasë 5 ditë nga dita e publikimit, a përzgjedhja do të bëhet në afat prej 15 ditëve, pas përfundimit të afatit të paraqitjes.

    Dokumentet e pa kompletuara dhe të dorëzuara pas përfundimit të afatit nuk do të shqyrtohen .

   Kandidatët dokumentet e nevojshme duhet t’i dorëzojnë në këtë adresë:

Komuna e Kërçovës

  1. ,,Boris Kidriç’’ nr. 1

Në Arkivin e Komunës së Kërçovës me etiketim “Për angazhimin e vullnetarëve në Komunën e Kërçovës”.

KOMUNA E KËRÇOVËS

KRYETAR

Fatmir Dehari