Në bazë të nenit 48 nga Ligji për nëpunësit administrativ (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/2014, 199/2014, 48/2015,  154/2015), neni 2 nga Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e shpalljes interne, mënyrën  për parashtrimin e paraqitjes për avancim, mënyrën për realizimin  e selektimit administrativ dhe intervistës, si dhe mënyrën e vlerësimit  dhe numrit maksimal të pikëve nga procedura për selektim varësisht nga kategoria e vendit të punës për të cilën është publikuar shpallja interne (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.11/2015), Komuna e Kërçovës  shpall:

SHPALLJE INTERNE

Numër 1/2016

Për plotësimin e vendeve të punës me avancim

 1. Ndihmësudhëheqës i Sektorit për arsim, kulturë, sport, shëndetësi, mbrojtje sociale dhe fëmijërore në Sektorin për arsim, kultur, sport, shëndetësi dhe mbrojtjen e fëmijëve me shifër UPR 01 01 B03 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) ekzekutues.
 2. Ndihmësudhëheqës i Sektorit për veprimtari komunale, komunikacion dhe efikasitet energjetik në Sektorin për veprimtari komunale, infrastrukturë, komunikacion dhe  efikasitet energjetik me shifër UPR 01 01 B03 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) ekzekutues
 3. Udhëheqës i Seksionit për  kontabilitet dhe pagesa në Seksionin për kontabilitet dhe pagesa me shifër UPR 01 01 B04 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) ekzekutues
 4. Udhëheqës i Seksionit për kontrollin buxhetor  në Seksionin për kontrollin buxhetor me shifër UPR 01 01 B04 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) ekzekutues
 5. Udhëheqës i Seksionit për arsim, shëndetësi, mbrojtje sociale dhe fëmijërore në Seksionin për arsim, shëndetësi mbrojtje sociale dhe fëmijërore me shifër UPR 01 01 B04 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) ekzekutues
 6. Udhëheqës i Seksionit për çështje normative juridike administrative dhe të përgjithshme në Seksionin për çështje  normative juridike administrative dhe të përgjithshme me shifër UPR 01 01 B04 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) ekzekutues
 7. Udhëheqës i Seksionit për veprimtari komunale infrastrukturore dhe komunikacion në Seksionin për veprimtari komunale infrastrukturore  dhe komunikacion me shifër UPR 01 01 B04 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) ekzekutues
 8. Këshilltarë për analizë dhe realizimin e planeve në Seksionin për urbanizëm dhe planifikim hapsinor me shifër UPR 01 01 V01 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) ekzekutues
 9. Këshilltarë për çështje gjeodezike  në me Seksionin për urbanizëm dhe planifikim hapsinor shifër UPR 01 01 V01 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) ekzekutues
 10. Bashkëpunëtor i lartë për kulturë dhe sport në Seksionin për kulturë dhe sport me shifër UPR 01 01 V02 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) ekzekutues
 11. Bashkëpunëtor për çështje juridike nga lëmia e urbanizmit në Seksionin për urbanizëm dhe planifikim hapsinor me shifër UPR 01 01 V03 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) ekzeklutues
 12. Bashkëpunëtor për mardhënie me publikun organizatat, shoqatat e qytetarëve dhe fondacionet në Seksionin për bashkëpunim ndërkombëtar diasporë dhe mardhënie me publikun me shifër UPR 01 01 V03 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) ekzekutues
 13. Bashkëpunto i ri  – Kontabilist në Seksionin  për kontabilitet dhe paga me shifër UPR 01 01 V04 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) ekzekutues
 14. Bashkëpunto i ri  për organizimin dhe administrimin me tatimet taksat dhe kompenzimet lokale  në Seksionin për tatime, taksa, kompenzime dhe të hyra tjera të komunës me shifër UPR 01 01 V04 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) ekzekutues
 15. Bashkëpuntor i ri  për administrim me taksën komunale dhe firmarinën në Seksionin për tatime, taksa, kompenzime dhe të hyra tjera të komunës me shifër UPR 01 01 V04 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) ekzekutues
 16. Referent i pavarur  për mbshtetje administrative dhe teknike në Seksionin për hartimin dhe ndjekjen e projekteve ekologjike me shifër UPR 01 01 G01 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) ekzekutues
 17. Referent i pavarur  për administrim me tatimin e pronës  në Seksionin për tatime, taksa, kompenzime dhe të hyra tjera të komunës me shifër UPR 01 01 G01 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) ekzekutues
 18. Referent i pavarur  ekonom në Seksionin me kontabilitet dhe paga me shifër UPR 01 01 G01 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) ekzekutues
 19. Referent i lart për mbrojtjen e cilësisë së ambientit të ajrit  në Seksionin për mbrojtje të mjedisit jetësor me shifër UPR 01 01 G02 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) ekzekutues
 20. Referent i lart përmbarues tatimor në Seksionin për tatime, taksa, kompenzime dhe të hyra tjera të komunës me shifër UPR 01 01 G02 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) ekzekutues
 21. Referent për çështje administrative në Seksionin për kontabilitet dhe paga me shifër UPR 01 01 G03 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) ekzekutues

   Kushtete e veçanta të parapara në vendin e punës të përcaktuara me Ligjin për nëpunësit administrativ dhe aktin për sistematizim.

   -Kushtet e veçanta me ligj për nëpunësit udhëheqës administrativ  nga kategoria B janë:

   Kualifikime profesionale për të gjitha nivelet – niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve  dhe më së paku 240 EKTS kredive të fituara ose shkallës VII/1 të mbaruar;

   Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyra,

   Vërtetim për provim të dhënë për menaxhim administrativ,

    Përvojë pune dhe ate:

   Për nivelet B3 dhe B4 më së paku katër vjet përvojë pune në lëmin nga të cilat më së paku një vitnë vendin e punës në sektorin publik, respektivisht gjashtë vjet përvojë pune në lëmin nga të cilat më së paku dy vjet në vendin udhëheqës të punës në sektorin privat;

  Njohjen e njërës nga tre gjuhët  më të përdorura në Unionin Evropian (gjuhë angleze, frënge dhe gjermane) dhe ate:

  Për nivelet B3 dhe B4 përmes posedimit të çertifikatës të njohur ndërkombëtarisht i dhënë nga testatori zyrtar evropjan, anëtar i shoqatës ALTE të testatoëve evropjan në B1 (V1) nivel në CEFR, respektivisht  IELTAS me 3,5 -4,5 pikë, PET, BEK P, BULATS ose Aptis, ose TOEFEL PBT më së paku 450 pikë , TOEFEL IBT më së paku 45 pikë ose DELF, TCF, TEF ose Gete çertifikatë.

    Kushtet e veçanta me ligj për nëpunësit udhëheqës administrativ  nga kategoria V janë:

   Kualifikime profesionale dhe ate:

  Për nivelin V1 të kualifikimeve VI A sipas Kornizës Maqedonase të kualifikimeve  dhe më së paku 240 EKTS kredive të fituara ose shkallës VII/1 të mbaruar;

   Për nivelin V2, V3, V4 të kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve  dhe më së paku 180 EKTS kredive të fituara ose shkallës VII/1 të mbaruar;

   Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyra,

    Përvojë pune dhe ate:

 •    Për nivelet V1 më së paku tre vjet përvojë pune në profesion.
 •    Për nivelin V2 më së paku dy vjet përvojë pune në profesion.
 •    Për nivelin V3 më së paku një vit  përvojë pune në profesion
 •    Për nivelin V4 me ose pa përvojë pune në profesion

  Njohjen e njërës nga tre gjuhët  më të përdorura në Unionin Evropian (gjuhë angleze, frënge dhe gjermane) dhe ate:

  posedimit të çertifikatës të njohur ndërkombëtarisht i dhënë nga testatori zyrtar evropjan, anëtar i shoqatës ALTE të testatoëve evropjan në A2 (A2) nivel në CEFR, respektivisht KET, IELTAS me maksimum  3 pikë, BULATS ose Aptis, ose TOEFEL PBT më së paku 400 pikë, TOEFEL CBT në së paku 95 pikë, ose  TOEFEL IBT më së paku 30 pikë ose DELF, TCF, TEF ose Gete çertifikatë.

   Kushtet e veçanta me ligj për nëpunësit udhëheqës administrativ  nga kategoria G janë:

     Niveli i kulifikimeve profesionale V A kualifikimeve ose kualifikimeve VI   sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve  180 EKTS ose 240 kredive sipas  ECVET ose MKSOO ose më së paku arsim të lartë ose të mesëm

   Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyra,

    Përvojë pune dhe ate:

 •    Për nivelet G1 më së paku tre vjet përvojë pune në profesion
 •    Për nivelin G2 më së paku dy vjet përvojë pune në profesion
 •    Për nivelin G3 më së paku një vit  përvojë pune në profesion

  Njohjen e njërës nga tre gjuhët  më të përdorura në Unionin Evropian (gjuhë angleze, frënge dhe gjermane) dhe ate:

  posedimit të çertifikatës të njohur ndërkombëtarisht i dhënë nga testatori zyrtar evropjan, anëtar i shoqatës ALTE të testatoëve evropjan në A1 (A1) nivel në CEFR, respektivisht  BULATS ose Aptis; ose TOEFEL PBT më së paku 310 pikë, TOEFEL CBT më së paku 35 pikë ose TOEFEL IBT më së paku 10 pikë ose DELF, TCF, TEF ose Gete çertifikatë.

   Në shpalljen interne mund të paraqitet nëpunësi administrativ i punësuar në të njejtin institucion, i cili i përmbush kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për plotësimin e vendeve të punës të përshkruara për nivelin adekuat në këtë ligj dhe në aktin për sistematizimin e vendeve të punës si dhe:

-të jetë i vlerësuar me notën A ose B gjatë vlerësimit të fundit,

-të jetë në vendin e punës në të cilin në pajtim me aktin për sistematizim, në nivel më të ulët nga vendi i punës për të cilin është publikuar shpallja publike

-të ketë kaluar më së paku dy vite në punën aktuale dhe

-të mos i jetë shqiptuar masë disiplinore në vitin e fundit para se të publikohet shpallja publike.

    Afati për dorëzimin e paraqitjeve është 10 (dhjetë) ditë, duke llogaritur ditën e publikimit të shpalljes.

    Nëpunësit e intersuar administrativ inicojnë paraqitje të plotësuar dhe prova për të dhënat që janë në paraqitje përmes Arkivës së Komunës së Kërçovës me etiketim “për  shpallje interne”.

   Aplikim i mbushur jo në kohë , jo i plotë dhe jo i rregullt nuk do të jetë lëndë e shqyrtimit.

  Procedurën do ta realizojë Komisioni për selektim të avancimit, i formuar nga Kryetari i Komunës së Kërçovës.

   Kandidati i cili ka futur të dhëna të rrejshme diskualifikohet nga procedura e mëtejme.

Shkarkoni dokumentin: FLETËPARAQITJE PËR AVANCIM (SHPALLJE INTERNE)

KOMUNA E KËRÇOVËS

KRYETAR

Fatmir Dehari