Извршувањето на работите од регионот за кој е формиран секторот, а што се поврзани со функциите на општината согласно законот за локална самоуправа, другите закони, општите правила и акти, како и ефикасното раководење со секторот.


Одделение за комунални дејности, инфраструктура и сообраќај


Одделение за енергетска ефикасност