Развивање, обединување и спроведување на политиките во рамките на делокругот на секторот, преку раководење, организирање, насочување и координирање на работата на секторот.


Оделение за меѓународна соработка, дијаспора и односи со јавноста


Оделение за протокол и координација на активности на Градоначалникот