Извршувањето на работите за регионот за кој е формиран секторот, а што се поврзани со функциите на општината согласно законот за локална самоуправа, другите закони, општите правила и акти, како и ефикасното раководење со секторот.