Në bazë të Plan Programit për organizimin e Punëve publike në rajonin e Komunës së Kërçovës për vitin 2015, Komisioni i Komunës së Kërçovës, për përzgjedhjen e gjithësej 20 kandidatëve të   cilët do të angazhohen në realizimin e punëve publike në teritorin e Komunës së Kërçovës, në pajtim me Vendimin e Kryetarit të Komunës së Kërçovës nr. 08-1957/1 nga dt. 4.08.2015, e publikon këtë:

S H P A L L J E

 1. Publikohet Shpallja për angazhimin  e  gjithësej 20  personave  të papunë nga kategoritë e rrezikuara sociale,    të cilët do të angazhohen  në  realizimin e punëve  publike në teritorin e Komunës  së  Kërçovës  në pajtim me Programin për punë  publike ;
 2. Për angazhim në punë publike,  kandidatëve  të  përzgjedhur do tu takojë  kompenzim  në  të  holla  i përcaktuar  me  kontratë,  me të  cilën  do  të rregullohen të drejtat dhe obligimet  e  palëve  kontraktuese dhe ate:a). 14 persona me orar pune të shkurtuar, kompenzim financiar në bruto lartësi prej  7.600,oo  denarë ;b). 6 persona me orar pune të plotë, kompenzim financiar në bruto lartësi prej  11.800,oo  denarë ;
 3. Angazhimi në  punë  publike  do  të   realizohet  në  periudhë  nga dt.01.09.2015.  e  deri  me  dt.31.08.2016 ;
 4. Kandidatët  që  do  konkurojnë  duhet  t’i  plotësojnë  këto  kushte :
  –    Të  jenë  banorë  të Komunës së Kërçovës (dëshmohet me shiqim të letërnjohtimit )
  –    Të  jenë  të  papunësuar (dëshmohet  me Vërtetim  nga  Agjencioni për punësim )
  –    Gjendja ekonomike – sociale (dëshmohet  me  gjendjen materiale dhe  familjare ) ;
 5. Shpallja  do  të  publikohet  në  Tabelën  e  publikimeve dhe faqen elektronike të  Komunës së Kërçovës  dhe  e  njejta  do  të  zgjasi  pesë  ditë,   nga dita e publikimit  ;
 6.  Kërkesat me dokumentacion të kompletuar  të  dorëzohen   në  arkivin  e  Komunën  së  Kërçovës  me  shenjë  për  Shpallje  për  punë  publike  2015.

Nr. / Бр. 08-1957/2
Dt.04.08.2015 год.
Kërçovë / Кичево