Врз основа на План Програмата за организирање на Јавни работи низ територијата на Општина Кичево за 2020 год., Комисијата на Општина Кичево за избор на 45 кандидати кои ќе се ангажират за реализација на јавни работи во територијата на Општина Кичево согласно Решението на Градоначалникот на Општина Кичево со бр.09-971/2 од 17.08.2020, го објавува следниот:

О Г Л А С
за јавни работи на територијата на Општина Кичево за период 2020/2021

1. Се објавува Оглас за ангажирање на вкупно 45 невработени лица од загрозени социjални категори, кои ќе се ангажират за реализација на јавни работи на територијата на Општина Кичево, согласно Програмата за јавни работи.

2. За ангажирање во јавни работи на избираните кандидати ќе им се исплати паричен надоместок утврден со Договор со кој ќе се уредат и правата и обврските на договорените страни и тоа:

a) 6 лица со скратено работно време паричен надоместок во бруто износ од 7.600,оо денари,

б) 39 лица со полно работно време паричен надоместок во бруто износ од 11.800,оо денари,

3. Ангажирањето во јавни работи ќе се реализира во период од 02.09.2020 год., до 31.08.2021 год.

4. Кандидатите кои ќе конкурират треба да ги исполнат следниве услови:
– Да се жители на Општина Кичево (се докажува со увид на лична карта)

– Да се невработени (се докажува со Потврда од Агенција за вработување)

5. Огласот ќе биде истакнат на Огласната табла и Веб страна на Општина Кичево и истото ќе трае (5) пет дена од денот на објавувањето.

6. Барањата со комплетна документација да се достават до архивата на Општина Кичево со назнака за Оглас за јавни работи 2020

Download (DOC, 35KB)