Наредната седница на Советот на Општина Кичево ќе се одржи на ден 25.01.2018 год.