Врз основа на Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти како и планови и програми од областа на животната средина („Сл. Весник на РМ” бр. 147/08 и 45/11) Градоначалникот на општина Кичево го издава следното

Соопштение

Им се соопштува на правните и физичките лица на општина Кичево дека се организира консултација со јавноста по:

План за управување со животната средина и социјалните аспекти и План за управување со културното наследство

Консултацијата со јавноста ќе се одржи на ден 08.05.2019 г. (Среда) со почеток во 11.00 часот, во просториите на Советот на општина Кичево.
Плановите се подготвени согласно насоките и упатствата на Светска банка како и Законот за животна средина.
Плановите за управување со животната средина и социјалните аспекти и Планот за управување со културното наследство, како и подпроектот за Ревитализација на Китино Кале , (во скратена верзија) ке бидат ставени на веб страна на Општина Кичево во периодот од 24.04.2019 до 09.05.2019 година , а истите можат да се разгледаат и во просториите на општина Кичево секој работен ден.
Општина Кичево ја информира заинтересираната јавност дека во текот на 14 дена на јавен увид може да доставува мислења по електронски пат на меил адреса, по пошта или преку архивата на општина Кичево.

Бр. __________________
на ден. ____.____.2019 год.

ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ ЗА ПРОЕКТОТ „РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА КИТИНО КАЛЕ“

ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РАБОТИТЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ЗА ПРОЕКТОТ „РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА КИТИНО КАЛЕ“

Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот за Ревитализација на Китино Кале –Општина Кичево

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN FOR THE PROJECT “REVITALIZATION OF KITINO KALE”

CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT PLAN FOR THE PROJECT “REVITALIZATION OF KITINO KALE”

Comments and Suggestion Form regarding the project for revitalization of “Kitino Kale”- Municipality of Kicevo

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА

Извештај

ОПШТИНА КИЧЕВО
ГРАДОНАЧАЛНИК
Fatmir Dehari