ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на член 22,  став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа  ( „ Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3, став 1, точка 3 од Законот за комунални такси ( „ Службен весник на РМ“ бр. 61/05, 92/07 и 123/12,154/15 dhe 23/16 ) и Одлуката за поставување на маси и опрема за комерцијални услуги на подрачјето на Општина Кичево бр. 07-1188/5 од датум 17.12.2010 (Службен гласник на Општина Кичево бр.6/2006 и 12/2010. За користење на површината пред деловните објекти за вршење дејност. Oпштина Кичево објавува:

ЈАВЕН   ПОВИК

За вршење на трговска и угостителска дејност на  јавни површини пред   деловен  простор

 1. Се повикуваат сите правни и физички лица, корисници на јавни површини, регистрирани за вршење на соответната дејност, да поднесат Барање до Општина Кичево за да добијат Одобрение за поставување на елементи за изложување на производи за извршување на трговската дејност или угостителска дејност на јавни површини, пред деловниот простор;
 2. Рокот за поднесување е 30 дена од денот на објавувањето на Јавниот повик во web страницата на Општина Кичево, kercova.gov.mk, како и во локалните медиуми во Кичево.
 3. Корисниците на јавните површини кои нема да се јават  на повикот во одредениот рок, ќе бидат принудени, освен редовната да плаќаат повисока такса зголемена за 30%, согласно Законот за комунални такси.
 4. Контролата за согледување на состојбата на корисниците за поседување на  одобренија, ќе ја извршат  надлежните инспектори кои согласно позитивните законските норми, ќе составуваат Записници и ќе превземаат и казнени мерки.

Општина   Кичево
Градоначалник
Fatmir Dehari

ЈАВЕН ПОВИК

ОПШТИНА КИЧЕВО

Врз основа на Програмата за финансирање на активностите од областа на културата од интрес на Општина Кичево и поддршка на здружениа на грѓаните за 2019 година  ( Службен Гласник бр. 02/2019 ), Општина Кичево објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2019 година, наменети за поддршка на културните здруженија

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кичево за 2019 година, согласно Програмата од областа на културата од интрес на Општина Кичево, и поддршка на културните здружениа на грѓаните за 2019 година  бр. 08-414/16 од 25.2.2019, средства наменети за финансирање на програмски културни активности, ќе се врши врз основа на критериумите и приоритетите од Методологијата бр.08-600/24 од 14.03.2016 опишани во овој повик.

 1. Видот на проектите кои ќе бидат поддржани

Средствата од Буџетот на Општина Кичево ќе се користат за финансирање на програмски културни активности, за проекти од следниве категории:

Поддршка на проекти и активности за организирање  на фестивали, одбележување јубилејни настани и значајни датуми, финансирање на културни манифестации, поттикнување на современото творештво и промоција на културното наследство.

 1. Предвидени средства

За финансирање на понудените програмски активности, согласно овој повик ќе се користат средства од Буџетот на Општина Кичево за 2017 година и тоа:

 • Финансирањето на локалниот интерес во културата на Оштина Кичево, како и реализцијата на оваа програма ќе се одвива како што следува:
 1. Организирање на фестивали,……………………………………….600 000 ден.
 2. Одбележување јубилејни настани и значајни датуми,………….600 000 ден.
 3. Финансирање на културни манифестации,………………………650 000 ден.
 4. Поттикнување на современото творештво,………………………250 000 ден.
 5. Промоција на културното наследство……………………………..300 000 ден.
 6. Помагање на манифестациите на младите со културни-уметнички и забавно-едукативни содржини……………………………………………………300 000 ден.
 1. Доставување извештај

На културните здруженија ќе им бидат доделени средства согласно Програмата за финансирање на активностите од областа на културата од интрес на Општина Кичево, и поддршка на здружениа на грѓаните за 2019 година и по завршувањето на своите програмски активности ќе достават извештај за користење на средствата до Секторот за финансии на Општина Кичево.

 1. Основни организациски критериуми

Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат спортските здруженијати екипи кои ќе учествуваат на овој повик се:

 • Капацитет на организацијата
 • Релевантност на акцијата
 • Ефекти во средината
 • Одржливост на проектот
 • Сопствено учество во кофинансирање (со време, опрема, човечки ресурси)
 • Конзистентност на проектот (цели-активности-резултати-буџет)
 • Прецизна поделба на улогите на партнерите
 1. Потребна документација што здружението треба да ја достави кон Пријавата за финансиска поддршка на здруженија на граѓани:

Здруженијата и фондациите кои учествуваат на огласот треба да достават:

 1. Пријава за финансиска поддршка;
 2. Буџет апликација
 3. Решение за регистрација на здружението;
 4. Извештај за добиените средства од Буџетот на Општина Кичево во изминатата фискална година и начинот на нивната реализација ( доколку здружението била корисник на средства доделени од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година ).

Здруженијата на граѓани можат да поднесат само една пријава за финасиска подршка за проект или манифестација.

Напомена: Пријавите со непотполна документација или по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат! Доставените прилози не се враќаат.

Изборот на апликациите и исплата на средствата ќе се изврши по завршувањето на Претседателските избори 2019.

 1. Рок и начин на доставување на пријавите

Рокот за поднесување на пријавите е 20 (дваесет) дена од денот на објавување на огласот во дневните весници и на веб страницата на Општина Кичево www.kicevo.gov.mk

Пријавата со целокупната документација да се достави преку пошта, на адреса:

Општина Кичево ул. Борис Кидрич бр.1 6250 Кичево, или во Архивата на општината од 08:00 до 16:00 часот, со назнака  – За поддршка на културните  здруженија за 2017 година.

Културните здруженијата, учесници на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите по објавувањето на одлуката за распределба на средствата во Службен Гласник на Општина Кичево. Називите на културните здруженијата кои добиле средства за проектите и активностите ќе бидат објавени на вeб страната на Општина Кичево. Пријавите за финансиска поддршка на културните здруженија и Формуларот за предлог –проект и активности  ќе можат да се подигнат од Архивата на општина Кичево и web.www.kıcevo.gov.mk

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

Наративен извештај за реализација на прпект

Буџет апликација

БУЏЕТ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

План за мониторинг и евалуација

 

Општина Кичево

 

 

 

 

Локалниот Економско Социјален Совет на Општина Кичево

Одржана Првата Седница на Локалниот Економско Социјален Совет на Општина Кичево за 2019 година

 

На 25.03.2019 година во Салата на Советот на ЛЕСС, Општина Кичево се одржа Првата Седница на Локалниот Економско-Социјален Совет на Општина Кичево, во кој членуваат номинирани преставници од Општина Кичево, КСС, ССМ, БКМ и ОРМ.

На оваа прва седница беа избрани нов претседател и заменик претседател, за претседател беше избран Арбен Ристеми претставник од Општина Кичево, за негов заменик Снежана Миноска од ОРМ. На седницата беа верифицирани и нови членови и беше дискутирано за новиот проект  Зајакнување на социјалниот дијалог кој го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот во 15 општини.

Целта на проектот е да го подобри социјалниот дијалог како средство за создавање повеќе и подобри работни места. Проектот ќе го поддржи учеството на институциите за социјален дијалог во креирањето политики на национално и локално ниво и ќе ја поттикне практиката на редовни консултации преку националните и локалните економско-социјални совети истакна Дејан Илиоски секретар на Локалниот економско-социјален Совет на Општина Кичево.

Арбен Ристеми, од негово лично име се заблагодари за изборот и рече дека максимално ќе се трудат да ги извршуваат своите активности, транспаретно ќе работат и ќе дадат максимален придонес за подобар економско социјален дијалог во Општина Кичево.

Советот, како што информира секретарот Дејан Илиоски, ќе има задача да ги следи состојбите, да разгледува прашања, завзема став, покренува иницијативи и препораки како и да предлага решенија, кои се однесуваат на подобрувањето на економско-социјалната положба на работниците и работодавачите во општината и дава свои мислења и предлози за креирање на локалната економска политика. ЛЕСС своите мислења, препораки, заклучоци и предлози треба да ги доставува до Советот на Општина Кичево и до други релеванти институции, како и до средствата за јавно информирање.

Со започнување на работата на овој Совет, Општината и сите институции кои се засегнати од прашањата за одржлив економски развој, заштита и унапредување на работничките права како и создавање подобра локална економска клима за унапредување на бизнисите, ќе имаат посветен сојузник и партнер во Локалниот економско-социјален совет, истакна претседателот Арбен Ристеми.

На седницата покрај преставниците од потписниците на Спогодбата за основање на ЛЕСС во Општина Кичево, присуствуваа и претставници од Агенцијата за вработување од Кичево и од Регионалната Комора на Кичево.

ЈАВЕН ПОВИК 

Општина Кичево, во согласност со Одлуката на Советот на Општина Кичево, бр. 07-975/12, од 08.04.2015 год., („Сл. Гласник„ бр. 4/2015), за основање на Младински совет, објавува:

ЈАВЕН ПОВИК 

за избор на члeнови на Младински совет на Општина Кичево

Заинтересираните за учество на конкурсот треба да ги исполнат следниве услови:
-Да бидат жители на општина Кичево;
-Да бидат на возраст од 15-27 години;
– Да немаат криминално досие;
– Да бидат креативни и способни за индивидуална и тимска работа.

Оние кои ги исполнуваат горенаведените услови, најдоцна до 29.03.2019 год. 16:00 часот, ќе треба на e-маилот: youthcouncil@kercova.gоv.mk да достават:

– Мотивационо писмо;
– Кратка биографија – CV;
– Потврда дека cе ученици/студенти, односно потврда за завршено образованиe;
– Уверенија добиени од курсеви, обуки, натпревари итн.

-Писмени предлози од предлагачите и овластените предлагачи (доколку ги има).

Општина Кичево
            Градоначалник             

                                                                                       Fatmir Dehari

Download (PDF, 461KB)

РЕШЕНИЕ

Врз основа на член 37, став 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002 година), а во врска со одредбите од Деловникот на Советот на Општина Кичево (“Службен гласник на Општина Кичево“ бр. 5/06), донесувам:

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување нa 19-та седница на Советот на Општина Кичево
СВИКУВАМ 19-та седница на Советот на Општина Кичево.
Седницата ќе се одржи на ден 14.03.2018 година (четврток) во просториите на Советот на Општина Кичево со почеток во 11,оо часот.
Усвојување на Записникот од 17-та седница на Совет на Општина Кичево од 30.01.2019 година.
Усвојување на Записникот од 18-та седница на Совет на Општина Кичево од 25.02.2019 година.
– За работа на седницата го предлагам следниот:
Д н е в е н р е д
1. Предлог Завршна сметка на Општина Кичево за 2018 година.
2. Усвојување на Финансискиот извештај за работата на Општина Кичево за 2018 година.
3. Предлог Одлука за усвојување на извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани а не платени обврски.
4. Предлог Одлука за измена и дополна на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Кичево за 2019 година.
5. Предлог Одлука за вршење траен отпис за данок на имот.
6. Усвојување на Извештај за работата на ЈП „Комуналец“ Кичево за периодот 01.01.2018 -31.12.2018.
7. Предлог Одлука за усвојување на Годишна пресметка за периодот јануари-декември 2018 година.
8. Усвојување нз Завршни смети на институции кои се под надлежност на општина Кичево:

 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОСУ „Дрита“ Кичево.
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОСУ „Мирко Милески“ Кичево.
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ „Кузман Јосифоски Питу“ Кичево.
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ „Санде Штерјоски“ Кичево
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ „Д-р Владимир Полежиноски“ Кичево
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ „Фаик Коница“ Грешница.
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ „Реџо Рушит Зајази“ Зајас.
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ „Милто Гура“ Стрелци.
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ „Наим Фрашери“ Јагол Доленци.
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ „Ѓерѓ Кастриоти – Скендербег“ Србица..
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ „Христо Узунов“ Другово.
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ЈОУ Детска градинка „Олга Мицеска“ Кичево.
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ Работнички универзитет „Крсте Мисирков“ Кичево

Бр. 08-593/1
08.03.2018 годинa
К и ч е в о
Совет на Општина Кичево
Претседател,
Аќиф Медиу с.р.

Download (PDF, 152KB)

РЕШЕНИЕ

Врз основа на член 37, став 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002 година), а во врска со одредбите од Деловникот на Советот на Општина Кичево (“Службен гласник на Општина Кичево“ бр. 5/06), донесувам:

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување нa 18-та седница на Советот на Општина Кичево

СВИКУВАМ 18-та седница на Советот на Општина Кичево.
Седницата ќе се одржи на ден 25.02.2019 год. (понеделник) во просториите на Советот на Општина Кичево со почеток во 11,оо часот.
Усвојување на Записникот од 17-та седница на Совет на Општина Кичево од 30.01.2019 година.

– За работа на седницата го предлагам следниот:

Д н е в е н р е д

1. Информација за работите кои се однесуваат на јавната безбеднист и безбеддноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на ПС од ОН Кичево..
2. Предлог Одлука за финансиско учество на Општина Кичево за изградба на локален пат село Колибари.
3. Предлог Одлука за преземање на долгови од ОСУ „Дрита“ и ОСУ „Мирко Милески“ Кичево
4. Предлог Одлука за вршење на траен отпис на комунална такса (фирмарина).
5. Предлог Одлука за ослободување на комунална такса на фирми основани од инвалидизирани лица.
6. Предлог Буџетски календар за 2019 година.
7. Усвојување на Квартални извештаи за Буџетот на Општина Кичево за периодот-4 квартал..

8. Усвојување на извештајот за попис за 2018 година во Општина Кичево.

9. Предлог Одлука со давање на водоводна мрежа од ЈП Комуналец
10. Предлог Одлука за ослободување од партиципација за престој во градинка на 20 ромски деца од три до шест години.

11. Предлог од Комисијата за мандатни прашања, избор и именувања.
12. Годишен план за вработување за 2019 година во ОСУ „Дрита“ Кичево.

13. Годишен план за вработување на ОСУ „Мирко Милески“ Кичево.
14. Предлог Програма за финансирање на активностите од областа на културата од интерес на Општина Кичево и подршка на здруженија на граѓаните за 2019 година.
15. Предлог Одлука за утврдување на вредноста на бодот на административните службеници во ЈОУДГ „Олга Мицеска“ Кичево.
16. Предлог Одлука за отпочнување постапка за изработка на измена и дополна на ГУП за град Кичево за УЕ„Д“, Блок „Д1“ и УЕ „А“, Блок „А1“ – Општина Кичево.

17. Предлог Одлука за отпочнување постапка за изработка на измена и дополна на ГУП за град Кичево за УЕ„Г“, Блок „Г4“ – Општина Кичево

18. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Урбанистички план за село Трапчин Дол , Кичево, донесен со одлука на Совет бр.07-779/3 од 04.07.2002 година, заради вклопување на бесправни објекти.

Бр. 08-414/1
18.02.2019 годинa
К и ч е в о

Совет на Општина Кичево
Претседател,
Аќиф Медиу с.р.

Download (PDF, 114KB)

ЈАВЕН ПОВИК

ОПШТИНА КИЧЕВО

Врз основа на Програмата за активностите на Општина Кичево во областа на Спортот и Рекреацијата во 2019 год. (Службен Гласник бр. 13/2018), Општина Кичево објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2019 година, наменети за поддршка на спортски здруженија и екипи

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кичево за 2019 година, согласно Програмата од областа на спортот и рекреацијата бр.08-3134/6 од 20.12.2018 год., средства наменети за финансирање на програмски активности на спортски здруженија и екипи ќе се врши врз основа на критериумите и приоритетите дадени во овој повик.

1. Видот на проектите кои ќе бидат поддржани
Средствата од Буџетот на Општина Кичево ќе се користат за финансирање на програмски активности на спортски здруженија и екипи, за проекти од следниве категории:
Поддршка на проекти и активности за подигање на нивото на екипните спортови; поддршка на проекти за подигање на нивото на боречките спортови; проекти кои влијаат кон подигање на свеста за интегриран спорт меѓу заедниците; проекти за организирање на традицонални спортски aктивности.

2. Предвидени средства
За финансирање на понудените програмски активности, согласно овој повик ќе се користат средства од Буџетот на Општина Кичево за 2019 година и тоа:

I. За поддршка на спортски здруженија и спортски екипи, во вкупен износ од 3 160 000,00 денари, преку проекти од следниве приоритетни области:
1. Поддршка на проекти и активности за подигање на нивото на екипните спортови на територија на Општина Кичево
2. Поддршка на проекти за подигање на нивото на боречките спортови на територија на Општина Кичево
3.Поддршка за футбалските школи
4. Подигање на свеста за интегриран спорт меѓу заедниците на територија на Општина Кичево.

II. За поддршка на спортисти и други активности за спорт и рекреација, во вкупен износ од 300 000,00 денари, преку програмски проекти од следниве приоритени области:
1. Организирање на традицонални спортски aктивности на територија на Општина Кичево

3. Доставување извештај
Спортските здруженија и екипи на кои ќе им бидат доделени средства согласно Програмата за спорт и рекреација, по завршувањето на своите програмски активности ќе достават извештај за користење на средствата до Секторот за финансии на Општина Кичево.

4. Основни организациски критериуми
Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат спортските здруженија и екипи
кои ќе учествуваат на овој повик се:
1.Капацитет на организацијата
2.Релевантност на акцијата
3.Ефекти во средината
4.Оддржливост на проектот
5.Сопствено учество во кофинансирање (со време, опрема, човечки ресурси)
6.Конзистентност на проектот (цели, активности, резултати, буџет)
7.Прецизна поделба на улогите на партнерите
8.Субјектите мора да делуваат на територијата на Општина Кичево.

5. Потребна документација која здружението/екипата треба да ја достави кон Пријавата за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и екипи
Здруженијата и фондациите кои учествуваат на огласот треба да достават:
1. Пријава за финансиска поддршка;
2. Буџет апликација
3. Решение за регистрација на здружението или екипата;
4. Извештај за добиените средства од Буџетот на Општина Кичево во изминатата фискална година и начинот на нивната реализација (доколку здружението била корисник на средства доделени од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година);
Здруженијата на граѓани можат да поднесат само една пријава за финасиска подршка за проект или манифестација.
Напомена: Пријавите со непотполна документација или по истекот на предвидениот рок
нема да се разгледуваат! Доставените прилози не се враќаат.

6. Рок и начин на доставување на пријавите
Рокот за поднесување на пријавите е до: 08.03.2019 год.
Пријавата со целокупната документација да се достави преку пошта, на адреса:
Општина Кичево ул.БорисКидрич бр.1 6250 Кичево, или во архивата на Општината од 08:00 до 16:00 часот, со назнака – За поддршка на спортски здруженија и екипи за 2019 година.
Спортските здруженија и екипи, учесници на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите по објавувањето на одлуката за распределба на средствата во Службен Гласник на Општина Кичево.
Називите на спортските здруженија и екипи кои добиле средства за проектите и активностите ќе бидат објавени на вeб страната на Општина Кичево. Пријавите за финансиска поддршка на спортските здруженија и екипи и Формуларот за предлог–проект и активности ке можат да се преземат од подолу наведениот линк

Формулар за пријавување

Буѓет апликација

ОПШТИНА КИЧЕВО
ГРАДОНАЧАЛНИК
Fatmir Dehari

КОНКУРС

Within the framework of implementing the project “Transnational education network for young people – new technologies and entrepreneurial thinking in the tourism industry”, TRANS-EDU-NET funded by the European Union under the Transnational Cooperation Programme INTERREG V-B Balkan – Mediterranean 2014 – 2020 between the Republic of Macedonia, Albania, Bulgaria and Greece, on 18.01.2019 the municipality of Kicevo announces:

SOLICITATION FOR PROJECT TEAM MEMBERS

FOR THE PROJECT “TRANS EDU NET”

Project: TRANSNATIONAL EDUCATIONAL NETWORK FOR YOUNG PEOPLE – NEW TECHNOLOGIES AND ENTREPRENEURIAL THINKING IN THE TOURISM INDUSTRY

Position Titles:

 1. Local Project Supervisor

Duty Station: Municipality of Kicevo, Macedonia

Durations: 6 months

Full time/Part time: Part time (4hours/day)

To Apply: All interested applicants for the positions express their interest sending a Curriculum Vitae (CV) and Motivation letter in English no later than 12 pm on 25/01/2019 to the following address Archive of Municipality of Kicevo, str. ”Boris Kidric nr.1”, Kicevo, Macedonia.

Appliccants who meet the required criteria will be invited to an English-language interview and test for the position which will take place during the month of January, 2019 at the premises of the Municipality of Kicevo.

Application deadline: 25 January 2019

Starting date: As soon as possible

Background

Overall objective of the project

To encourage cooperation and networking between business entities, policy makers and training and education institutions to develop innovative learning system, increase skills and foster entrepreneurial learning in the field of tourism

Specific objectives:

– To boost and expand the capacity for development and sharing entrepreneurial skills in the tourism industry through modern technologies, with the aspiration of increasing the employability of young people in an accessible and attractive environment for cooperation; – To map and assess the potential and the impact of entrepreneurial learning in the field of tourism; – To establish an accessible transnational online tourism environment for young people in Greece, Bulgaria, Albania and FYRoM- To encourage young people in the border regions to develop their own business in the field of tourism (and its related segments), taking full advantage of the regional assets and potential ensuring sustainable employment in the region.- To improve innovation capacities through knowledge and new skills’ promotion in the tourism field. The project is directly contributing to the achievement of the SO1.3. Territories of knowledge. It will build on the entrepreneurship and tourism potential of the regions involved and will improve the territorial competitiveness, while promoting and supporting the emergence of new SMEs. It will use the increased role of vocational education and training and will focus in the tourism industry.  By linking education, business and public authorities representatives the project target to transpose innovation into business practices and processes. Finally, the project will enable the entrepreneurs to seize informational technologies and tourism potential and acquire necessary skills to boost their competitiveness to grow towards other markets and introduce innovation in all phases of their business cycle.

 1. Local Project Supervisor

Job Description

Responsibilities for overall activities for Municipality of Kichevo.

NECESSARY BACKGROUND

 1. Education – University degree in BA/BS or the equivalent combination of education and experience.

It will be added as an advantage if the candidate will have a degree in Social Science, Public Relation, Business Administration or any related field.

 1. Languages – Excellent English drafting skills and ability to communicate effectively both orally and in writing in English.
 2. Work experience – 5 years

COMPETENCIES

 • Ability to collaborate effectively and work as part of a team
 • Strong attention to detail
 • Ability to work under pressure

ЈАВЕН ПОВИК

Република Македонија

Општина Кичево

Врз основа на Законот за даноците на имот („Сл.Весник на Рм„ бр.61/2004, 64/2005, 92/2007, 102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2012 ,154/2015, 192/15, и 23/16 ) и во согласност со Законот за општа управна постапка („Сл.Весник на Рм„ бр.38/2005, 110/2008, 118/2008, 51/2011 и 145/15), Градоначалникот на Општина Кичево, објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

 За сите физички  и правни лица кои поседуваат имот во територијата на Општина Кичево, а за истот не е извршено оданочување, врз основа на Законот за даноците на имот се задолжуваат да поднесат даночна пријава до 31 Јануари 2019.

И тоа за:

 Имот со кој се стекнале или почнале да го користат во текот на 2018 година, а за кој не е поднесена даночна пријава.

 1. Имот во кој е настаната промена на сопственоста.
 2. Имот во кој е настаната промена на податоците опфатени во даночната пријава која претходно било поднесена, а која има влијание во висината на даночната обврска.
 3. Сите горенаведени даночни обврзници кои поседуваат имот која се оданочува, а за истото до 2019 година не е поднесена даночна пријава за утврдување на данок на имот.

Доколку, даночниот обвзник не поднесува даночна пријава во одредениот рок, ќе се постапи врз основа на одредбите кој ги предвидува законот.За негативните последици (парична казна, дополнителни трошоци идр.), кои евентуално може да настанат, тие ќе ги сноси странката.

За да доставите даночна пријава, Ве молиме да се обратите до Општина Кичево, ул:„Борис Кидрич„ бр.1,Одделение за данок и комунални такси, Канцеларија бр.27.

Општина Кичево / Komuna e Kërçovës

Градоначалник / Kryetar

Fatmir Dehari

    _______________