ЈАВЕН ОГЛАС

Врз основа на Програмата за поддршка на локалниот економски развој во која е предвиден буџет за „Подршка на претприемништво, бизнис планови, започнување на нови start up бизниси и имплементација на проекти кои придонесуваат кон намалување на невработеноста во општината“ и за „Субвенционирање за вработување“ со цел Создавање на конкурентна економија во приватниот бизнис, поддршка на развојот на МСП и претприемништвото, како и врз основа на Оперативниот план и насоки за спроведување на мерки за самовработување, Општина Кичево го објавува следниот:

ЈАВЕН ОГЛАС

за невработени лица и работодавачи од микро и мали претпријатија

 1. Се повикуваат невработените лица на територијата на Општина Кичево евидентирани во Центарот за вработување – Кичево и работодавачите од микро и мали претпријатија кои сакаат да го прошират и развијат сопствениот бизнис со отворање на нови работни места, да се пријават за учество во активните мерки за самовработување. Работодавачите кои ќе обезбедат дополнително работно место за невработени лица и невработените лица кои своето вработување сакаат да го реализираат со финансиска поддршка обезбедена од Општина Кичево, врз основа на претходно утврдени Оперативен план и насоки за спроведување на мерките за самовработување, треба да поднесат пријава во архивата на Општина Кичево.
 2. Предвидените мерки за самовработување вклучуваат:
  -Подршка на претприемништво, бизнис планови, започнување на нови start up бизниси и имплементација на проекти кои придонесуваат кон намалување на невработеноста во општината.
  -Субвенционирање за ново работно место
 3. Мерка 1. Подршка на претприемништво, бизнис планови, започнување на нови start up бизниси и имплементација на проекти кои придонесуваат кон намалување на невработеноста во општината

Кандидатите кои ќе ги исполнат зададените критериуми во Оперативниот план и насоки, ќе ги имаат следните права и обрски:

– да регистрираат правен субјект во Централен регистар на РМ,

– да се самовработат

– да добијат финансиска поддршка за изработка на бизнис план (износот ќе биде одбиен од вкупната сума на добиениот грант)

– да користат грант за опрема/материјали во максимален износ од 180.000,00 денари и ослободување од обврска за плаќање комунална такса (фирмарина) во период од две години.

– да овозможат услови за непречено следење на работата на правниот субјект за времетраење на договорот

Доколку селектираните корисници на грант кои потпишале договор со општината, не ги почитуваат преземените обврски во Договорот, ќе бидат применети предвидените санкции во случај на неисполнување на обврските:

– во случај на престанување со вршење на дејност на правниот субјект пред истекот на две години од датумот на регистрирање на бизнисот, освен во случај на смрт или трајна неспособност, лицето кое ја основало фирмата има обврска, во рок од 12 месеци да врати:

– 80% од искористените финансиските средства од Програмата, доколку престане со вршење на дејност пред истекот на првата година од започнување на бизнисот

– 60% од искористените финансиските средства од Програмата, доколку престане со вршење на дејност пред истекот на втората година од започнување на бизнисот

– Доколку по истекот на било кои 3 (три) последователни месеци од регистрација на бизнисот во текот на 2 (две) години од регистрирањето на бизнисот нема реализирано финансиски трансакции (т.е. исплатена бруто плата) преку Управата за јавни приходи, Општина Кичево испраќа писмо за опомена за неактивност на фирмата. Доколку по истекот на 2 (два) месеци од денот на доставување на опомената лицето корисник на грантот продолжи со нереализирање на финансиски трансакции во Управата за јавни приходи, Општина Кичево ќе започне постапка за враќање на искористените средства од програмата

 1. Потребни документи за аплицирање

– формулар за аплицирање

– бизнис план

– потврда дека не е вработен

 1. Правата и обврските од точка 3 ќе бидат уредени со Договор склучен помеѓу Општина Кичево и селектираните кандидати

 Мерка 2. Субвенционирање за ново работно место

Компаниите кои ќе ги исполнат зададените критериуми во Оперативниот план и насоки, ќе ги имаат следните права и обрски:

– да користат субвенции на плата (исплата на придонеси на минимална плата, од задолжително осигурување) за дополнително вработување на едно или повеќе лица за период од 12 месеци, со обврска лицето/лицата да продолжи да работи најмалку уште 12 месеци по завршување на субвенционирањето

– да бидат ослободени од обврска за плаќање комунална такса (фирмарина) во период од две години

– Правниот субјект кој ќе вработи дополнително лице и ќе биде корисник на мерката за субвенционирано работно место, има обврска да го задржи лицето на работа најмалку уште 12 месеци по завршување на субвенционирањето или на негово место да вработи друго невработено лице. Во спротивно работодавачот ќе треба да ги врати искористените средства во целост, во рок од 12 месеци.

Потребни документи за аплицирање

формулар за аплицирање

– тековна состојба

– потврда за бројот вработени (од агенција за вработување)

Доколку дополнително вработеното лице даде отказ на работното место за времетраење на субвенционирањето, во тој случај субвенционирањето од страна на општината престанува додека не се најде замена за работникот или трајно.

 1. Правата и обврските од мерка 2 ќе бидат уредени со Договор склучен помеѓу Општина Кичево и селектираните компании
 2. Заинтересираните кандидати од точка 1 на овој Оглас, можат да поднесуваат пријави во архивата на Општина Кичево, секој работен ден од 10 – 15 часот, најдоцна до 16.08. 2019 година
 3. Заинтересираните кандидати за аплицирање, пријавите можат да ги најдат по долу.
 1. Дополнителни информации во врска мерките за самовработување кои ги спроведува Општина Кичево, може да се добијат на веб страната www.kicevo.gov.mk или во просториите на Општина Кичево

Оперативен план и насоки за спроведување на мерки за самовработување во Општина Кичево

ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ / мерка 1

ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ НА КОМПАНИИ / мерка 2

Технички опис на бизнис идејата со спецификација на потребната опрема и материјали

ОПШТИНА КИЧЕВО

поканa

Почитувани,

Ве покануваме да учествувате на Саемот за Вработување и Кариера, и Промотивниот Настан за Вмрежување на 7 и 8 Јуни 2019 во Кичево.
За повеќе информации, ве молиме погледнете ги приложените покани.

Download (PDF, 532KB)

Со почит,

Trans-Edu-Net тим
Општина Кичево   

СООПШТЕНИЕ

Согласно Акциониот план на Општина Кичево за извршување на Дезинфекција, Дезинсекција и Дератизација на територијата на општината, по законот за заштита на населението од заразни болести, се известуваат граѓаните на општина Кичево дека на ден 23.05.2019 год. во времетраење од 08.00-16.00 часот ќе се врши ларвицидна дезинсекција при што ќе бидат третирани застоени води на територијата на Општина Кичево, со цел за уништување на ларви од комарци.Истиот ден ќе се врши и дератизација на канализациони шахти со поставување на родентицид, како редовна мерка за контрола на глодари во канализационата мрежа. Се молат пчеларите да ги преземат сите потребни мерки за заштита на своите пчелни семејства.
Доколку временските услови не дозволуваат вршење на предвидените третмани, истите ќе се вршат наредниот ден

ОПШТИНА КИЧЕВО
ГРАДОНАЧАЛНИК
Fatmir Dehari

Download (PDF, 383KB)

Соопштение

Врз основа на Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти како и планови и програми од областа на животната средина („Сл. Весник на РМ” бр. 147/08 и 45/11) Градоначалникот на општина Кичево го издава следното

Соопштение

Им се соопштува на правните и физичките лица на општина Кичево дека се организира консултација со јавноста по:

План за управување со животната средина и социјалните аспекти и План за управување со културното наследство

Консултацијата со јавноста ќе се одржи на ден 08.05.2019 г. (Среда) со почеток во 11.00 часот, во просториите на Советот на општина Кичево.
Плановите се подготвени согласно насоките и упатствата на Светска банка како и Законот за животна средина.
Плановите за управување со животната средина и социјалните аспекти и Планот за управување со културното наследство, како и подпроектот за Ревитализација на Китино Кале , (во скратена верзија) ке бидат ставени на веб страна на Општина Кичево во периодот од 24.04.2019 до 09.05.2019 година , а истите можат да се разгледаат и во просториите на општина Кичево секој работен ден.
Општина Кичево ја информира заинтересираната јавност дека во текот на 14 дена на јавен увид може да доставува мислења по електронски пат на меил адреса, по пошта или преку архивата на општина Кичево.

Бр. __________________
на ден. ____.____.2019 год.

ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ ЗА ПРОЕКТОТ „РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА КИТИНО КАЛЕ“

ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РАБОТИТЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ЗА ПРОЕКТОТ „РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА КИТИНО КАЛЕ“

Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот за Ревитализација на Китино Кале –Општина Кичево

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN FOR THE PROJECT “REVITALIZATION OF KITINO KALE”

CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT PLAN FOR THE PROJECT “REVITALIZATION OF KITINO KALE”

Comments and Suggestion Form regarding the project for revitalization of “Kitino Kale”- Municipality of Kicevo

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА

ОПШТИНА КИЧЕВО
ГРАДОНАЧАЛНИК
Fatmir Dehari

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на член 22,  став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа  ( „ Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3, став 1, точка 3 од Законот за комунални такси ( „ Службен весник на РМ“ бр. 61/05, 92/07 и 123/12,154/15 dhe 23/16 ) и Одлуката за поставување на маси и опрема за комерцијални услуги на подрачјето на Општина Кичево бр. 07-1188/5 од датум 17.12.2010 (Службен гласник на Општина Кичево бр.6/2006 и 12/2010. За користење на површината пред деловните објекти за вршење дејност. Oпштина Кичево објавува:

ЈАВЕН   ПОВИК

За вршење на трговска и угостителска дејност на  јавни површини пред   деловен  простор

 1. Се повикуваат сите правни и физички лица, корисници на јавни површини, регистрирани за вршење на соответната дејност, да поднесат Барање до Општина Кичево за да добијат Одобрение за поставување на елементи за изложување на производи за извршување на трговската дејност или угостителска дејност на јавни површини, пред деловниот простор;
 2. Рокот за поднесување е 30 дена од денот на објавувањето на Јавниот повик во web страницата на Општина Кичево, kercova.gov.mk, како и во локалните медиуми во Кичево.
 3. Корисниците на јавните површини кои нема да се јават  на повикот во одредениот рок, ќе бидат принудени, освен редовната да плаќаат повисока такса зголемена за 30%, согласно Законот за комунални такси.
 4. Контролата за согледување на состојбата на корисниците за поседување на  одобренија, ќе ја извршат  надлежните инспектори кои согласно позитивните законските норми, ќе составуваат Записници и ќе превземаат и казнени мерки.

Општина   Кичево
Градоначалник
Fatmir Dehari

ЈАВЕН ПОВИК

ОПШТИНА КИЧЕВО

Врз основа на Програмата за финансирање на активностите од областа на културата од интрес на Општина Кичево и поддршка на здружениа на грѓаните за 2019 година  ( Службен Гласник бр. 02/2019 ), Општина Кичево објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2019 година, наменети за поддршка на културните здруженија

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кичево за 2019 година, согласно Програмата од областа на културата од интрес на Општина Кичево, и поддршка на културните здружениа на грѓаните за 2019 година  бр. 08-414/16 од 25.2.2019, средства наменети за финансирање на програмски културни активности, ќе се врши врз основа на критериумите и приоритетите од Методологијата бр.08-600/24 од 14.03.2016 опишани во овој повик.

 1. Видот на проектите кои ќе бидат поддржани

Средствата од Буџетот на Општина Кичево ќе се користат за финансирање на програмски културни активности, за проекти од следниве категории:

Поддршка на проекти и активности за организирање  на фестивали, одбележување јубилејни настани и значајни датуми, финансирање на културни манифестации, поттикнување на современото творештво и промоција на културното наследство.

 1. Предвидени средства

За финансирање на понудените програмски активности, согласно овој повик ќе се користат средства од Буџетот на Општина Кичево за 2017 година и тоа:

 • Финансирањето на локалниот интерес во културата на Оштина Кичево, како и реализцијата на оваа програма ќе се одвива како што следува:
 1. Организирање на фестивали,……………………………………….600 000 ден.
 2. Одбележување јубилејни настани и значајни датуми,………….600 000 ден.
 3. Финансирање на културни манифестации,………………………650 000 ден.
 4. Поттикнување на современото творештво,………………………250 000 ден.
 5. Промоција на културното наследство……………………………..300 000 ден.
 6. Помагање на манифестациите на младите со културни-уметнички и забавно-едукативни содржини……………………………………………………300 000 ден.
 1. Доставување извештај

На културните здруженија ќе им бидат доделени средства согласно Програмата за финансирање на активностите од областа на културата од интрес на Општина Кичево, и поддршка на здружениа на грѓаните за 2019 година и по завршувањето на своите програмски активности ќе достават извештај за користење на средствата до Секторот за финансии на Општина Кичево.

 1. Основни организациски критериуми

Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат спортските здруженијати екипи кои ќе учествуваат на овој повик се:

 • Капацитет на организацијата
 • Релевантност на акцијата
 • Ефекти во средината
 • Одржливост на проектот
 • Сопствено учество во кофинансирање (со време, опрема, човечки ресурси)
 • Конзистентност на проектот (цели-активности-резултати-буџет)
 • Прецизна поделба на улогите на партнерите
 1. Потребна документација што здружението треба да ја достави кон Пријавата за финансиска поддршка на здруженија на граѓани:

Здруженијата и фондациите кои учествуваат на огласот треба да достават:

 1. Пријава за финансиска поддршка;
 2. Буџет апликација
 3. Решение за регистрација на здружението;
 4. Извештај за добиените средства од Буџетот на Општина Кичево во изминатата фискална година и начинот на нивната реализација ( доколку здружението била корисник на средства доделени од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година ).

Здруженијата на граѓани можат да поднесат само една пријава за финасиска подршка за проект или манифестација.

Напомена: Пријавите со непотполна документација или по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат! Доставените прилози не се враќаат.

Изборот на апликациите и исплата на средствата ќе се изврши по завршувањето на Претседателските избори 2019.

 1. Рок и начин на доставување на пријавите

Рокот за поднесување на пријавите е 20 (дваесет) дена од денот на објавување на огласот во дневните весници и на веб страницата на Општина Кичево www.kicevo.gov.mk

Пријавата со целокупната документација да се достави преку пошта, на адреса:

Општина Кичево ул. Борис Кидрич бр.1 6250 Кичево, или во Архивата на општината од 08:00 до 16:00 часот, со назнака  – За поддршка на културните  здруженија за 2017 година.

Културните здруженијата, учесници на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите по објавувањето на одлуката за распределба на средствата во Службен Гласник на Општина Кичево. Називите на културните здруженијата кои добиле средства за проектите и активностите ќе бидат објавени на вeб страната на Општина Кичево. Пријавите за финансиска поддршка на културните здруженија и Формуларот за предлог –проект и активности  ќе можат да се подигнат од Архивата на општина Кичево и web.www.kıcevo.gov.mk

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

Наративен извештај за реализација на прпект

Буџет апликација

БУЏЕТ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

План за мониторинг и евалуација

 

Општина Кичево

 

 

 

 

Локалниот Економско Социјален Совет на Општина Кичево

Одржана Првата Седница на Локалниот Економско Социјален Совет на Општина Кичево за 2019 година

 

На 25.03.2019 година во Салата на Советот на ЛЕСС, Општина Кичево се одржа Првата Седница на Локалниот Економско-Социјален Совет на Општина Кичево, во кој членуваат номинирани преставници од Општина Кичево, КСС, ССМ, БКМ и ОРМ.

На оваа прва седница беа избрани нов претседател и заменик претседател, за претседател беше избран Арбен Ристеми претставник од Општина Кичево, за негов заменик Снежана Миноска од ОРМ. На седницата беа верифицирани и нови членови и беше дискутирано за новиот проект  Зајакнување на социјалниот дијалог кој го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот во 15 општини.

Целта на проектот е да го подобри социјалниот дијалог како средство за создавање повеќе и подобри работни места. Проектот ќе го поддржи учеството на институциите за социјален дијалог во креирањето политики на национално и локално ниво и ќе ја поттикне практиката на редовни консултации преку националните и локалните економско-социјални совети истакна Дејан Илиоски секретар на Локалниот економско-социјален Совет на Општина Кичево.

Арбен Ристеми, од негово лично име се заблагодари за изборот и рече дека максимално ќе се трудат да ги извршуваат своите активности, транспаретно ќе работат и ќе дадат максимален придонес за подобар економско социјален дијалог во Општина Кичево.

Советот, како што информира секретарот Дејан Илиоски, ќе има задача да ги следи состојбите, да разгледува прашања, завзема став, покренува иницијативи и препораки како и да предлага решенија, кои се однесуваат на подобрувањето на економско-социјалната положба на работниците и работодавачите во општината и дава свои мислења и предлози за креирање на локалната економска политика. ЛЕСС своите мислења, препораки, заклучоци и предлози треба да ги доставува до Советот на Општина Кичево и до други релеванти институции, како и до средствата за јавно информирање.

Со започнување на работата на овој Совет, Општината и сите институции кои се засегнати од прашањата за одржлив економски развој, заштита и унапредување на работничките права како и создавање подобра локална економска клима за унапредување на бизнисите, ќе имаат посветен сојузник и партнер во Локалниот економско-социјален совет, истакна претседателот Арбен Ристеми.

На седницата покрај преставниците од потписниците на Спогодбата за основање на ЛЕСС во Општина Кичево, присуствуваа и претставници од Агенцијата за вработување од Кичево и од Регионалната Комора на Кичево.

ЈАВЕН ПОВИК 

Општина Кичево, во согласност со Одлуката на Советот на Општина Кичево, бр. 07-975/12, од 08.04.2015 год., („Сл. Гласник„ бр. 4/2015), за основање на Младински совет, објавува:

ЈАВЕН ПОВИК 

за избор на члeнови на Младински совет на Општина Кичево

Заинтересираните за учество на конкурсот треба да ги исполнат следниве услови:
-Да бидат жители на општина Кичево;
-Да бидат на возраст од 15-27 години;
– Да немаат криминално досие;
– Да бидат креативни и способни за индивидуална и тимска работа.

Оние кои ги исполнуваат горенаведените услови, најдоцна до 29.03.2019 год. 16:00 часот, ќе треба на e-маилот: youthcouncil@kercova.gоv.mk да достават:

– Мотивационо писмо;
– Кратка биографија – CV;
– Потврда дека cе ученици/студенти, односно потврда за завршено образованиe;
– Уверенија добиени од курсеви, обуки, натпревари итн.

-Писмени предлози од предлагачите и овластените предлагачи (доколку ги има).

Општина Кичево
            Градоначалник             

                                                                                       Fatmir Dehari

Download (PDF, 461KB)

РЕШЕНИЕ

Врз основа на член 37, став 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002 година), а во врска со одредбите од Деловникот на Советот на Општина Кичево (“Службен гласник на Општина Кичево“ бр. 5/06), донесувам:

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување нa 19-та седница на Советот на Општина Кичево
СВИКУВАМ 19-та седница на Советот на Општина Кичево.
Седницата ќе се одржи на ден 14.03.2018 година (четврток) во просториите на Советот на Општина Кичево со почеток во 11,оо часот.
Усвојување на Записникот од 17-та седница на Совет на Општина Кичево од 30.01.2019 година.
Усвојување на Записникот од 18-та седница на Совет на Општина Кичево од 25.02.2019 година.
– За работа на седницата го предлагам следниот:
Д н е в е н р е д
1. Предлог Завршна сметка на Општина Кичево за 2018 година.
2. Усвојување на Финансискиот извештај за работата на Општина Кичево за 2018 година.
3. Предлог Одлука за усвојување на извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани а не платени обврски.
4. Предлог Одлука за измена и дополна на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Кичево за 2019 година.
5. Предлог Одлука за вршење траен отпис за данок на имот.
6. Усвојување на Извештај за работата на ЈП „Комуналец“ Кичево за периодот 01.01.2018 -31.12.2018.
7. Предлог Одлука за усвојување на Годишна пресметка за периодот јануари-декември 2018 година.
8. Усвојување нз Завршни смети на институции кои се под надлежност на општина Кичево:

 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОСУ „Дрита“ Кичево.
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОСУ „Мирко Милески“ Кичево.
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ „Кузман Јосифоски Питу“ Кичево.
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ „Санде Штерјоски“ Кичево
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ „Д-р Владимир Полежиноски“ Кичево
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ „Фаик Коница“ Грешница.
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ „Реџо Рушит Зајази“ Зајас.
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ „Милто Гура“ Стрелци.
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ „Наим Фрашери“ Јагол Доленци.
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ „Ѓерѓ Кастриоти – Скендербег“ Србица..
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ „Христо Узунов“ Другово.
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ЈОУ Детска градинка „Олга Мицеска“ Кичево.
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ Работнички универзитет „Крсте Мисирков“ Кичево

Бр. 08-593/1
08.03.2018 годинa
К и ч е в о
Совет на Општина Кичево
Претседател,
Аќиф Медиу с.р.

Download (PDF, 152KB)