ЈАВЕН ПОВИК

ОПШТИНА КИЧЕВО

Врз основа на Програмата за активностите на Општина Кичево во областа на Спортот и Рекреацијата во 2019 год. (Службен Гласник бр. 13/2018), Општина Кичево објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2019 година, наменети за поддршка на спортски здруженија и екипи

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кичево за 2019 година, согласно Програмата од областа на спортот и рекреацијата бр.08-3134/6 од 20.12.2018 год., средства наменети за финансирање на програмски активности на спортски здруженија и екипи ќе се врши врз основа на критериумите и приоритетите дадени во овој повик.

1. Видот на проектите кои ќе бидат поддржани
Средствата од Буџетот на Општина Кичево ќе се користат за финансирање на програмски активности на спортски здруженија и екипи, за проекти од следниве категории:
Поддршка на проекти и активности за подигање на нивото на екипните спортови; поддршка на проекти за подигање на нивото на боречките спортови; проекти кои влијаат кон подигање на свеста за интегриран спорт меѓу заедниците; проекти за организирање на традицонални спортски aктивности.

2. Предвидени средства
За финансирање на понудените програмски активности, согласно овој повик ќе се користат средства од Буџетот на Општина Кичево за 2019 година и тоа:

I. За поддршка на спортски здруженија и спортски екипи, во вкупен износ од 3 160 000,00 денари, преку проекти од следниве приоритетни области:
1. Поддршка на проекти и активности за подигање на нивото на екипните спортови на територија на Општина Кичево
2. Поддршка на проекти за подигање на нивото на боречките спортови на територија на Општина Кичево
3.Поддршка за футбалските школи
4. Подигање на свеста за интегриран спорт меѓу заедниците на територија на Општина Кичево.

II. За поддршка на спортисти и други активности за спорт и рекреација, во вкупен износ од 300 000,00 денари, преку програмски проекти од следниве приоритени области:
1. Организирање на традицонални спортски aктивности на територија на Општина Кичево

3. Доставување извештај
Спортските здруженија и екипи на кои ќе им бидат доделени средства согласно Програмата за спорт и рекреација, по завршувањето на своите програмски активности ќе достават извештај за користење на средствата до Секторот за финансии на Општина Кичево.

4. Основни организациски критериуми
Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат спортските здруженија и екипи
кои ќе учествуваат на овој повик се:
1.Капацитет на организацијата
2.Релевантност на акцијата
3.Ефекти во средината
4.Оддржливост на проектот
5.Сопствено учество во кофинансирање (со време, опрема, човечки ресурси)
6.Конзистентност на проектот (цели, активности, резултати, буџет)
7.Прецизна поделба на улогите на партнерите
8.Субјектите мора да делуваат на територијата на Општина Кичево.

5. Потребна документација која здружението/екипата треба да ја достави кон Пријавата за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и екипи
Здруженијата и фондациите кои учествуваат на огласот треба да достават:
1. Пријава за финансиска поддршка;
2. Буџет апликација
3. Решение за регистрација на здружението или екипата;
4. Извештај за добиените средства од Буџетот на Општина Кичево во изминатата фискална година и начинот на нивната реализација (доколку здружението била корисник на средства доделени од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година);
Здруженијата на граѓани можат да поднесат само една пријава за финасиска подршка за проект или манифестација.
Напомена: Пријавите со непотполна документација или по истекот на предвидениот рок
нема да се разгледуваат! Доставените прилози не се враќаат.

6. Рок и начин на доставување на пријавите
Рокот за поднесување на пријавите е до: 08.03.2019 год.
Пријавата со целокупната документација да се достави преку пошта, на адреса:
Општина Кичево ул.БорисКидрич бр.1 6250 Кичево, или во архивата на Општината од 08:00 до 16:00 часот, со назнака – За поддршка на спортски здруженија и екипи за 2019 година.
Спортските здруженија и екипи, учесници на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите по објавувањето на одлуката за распределба на средствата во Службен Гласник на Општина Кичево.
Називите на спортските здруженија и екипи кои добиле средства за проектите и активностите ќе бидат објавени на вeб страната на Општина Кичево. Пријавите за финансиска поддршка на спортските здруженија и екипи и Формуларот за предлог–проект и активности ке можат да се преземат од подолу наведениот линк

Формулар за пријавување

Буѓет апликација

ОПШТИНА КИЧЕВО
ГРАДОНАЧАЛНИК
Fatmir Dehari

КОНКУРС

Within the framework of implementing the project “Transnational education network for young people – new technologies and entrepreneurial thinking in the tourism industry”, TRANS-EDU-NET funded by the European Union under the Transnational Cooperation Programme INTERREG V-B Balkan – Mediterranean 2014 – 2020 between the Republic of Macedonia, Albania, Bulgaria and Greece, on 18.01.2019 the municipality of Kicevo announces:

SOLICITATION FOR PROJECT TEAM MEMBERS

FOR THE PROJECT “TRANS EDU NET”

Project: TRANSNATIONAL EDUCATIONAL NETWORK FOR YOUNG PEOPLE – NEW TECHNOLOGIES AND ENTREPRENEURIAL THINKING IN THE TOURISM INDUSTRY

Position Titles:

 1. Local Project Supervisor

Duty Station: Municipality of Kicevo, Macedonia

Durations: 6 months

Full time/Part time: Part time (4hours/day)

To Apply: All interested applicants for the positions express their interest sending a Curriculum Vitae (CV) and Motivation letter in English no later than 12 pm on 25/01/2019 to the following address Archive of Municipality of Kicevo, str. ”Boris Kidric nr.1”, Kicevo, Macedonia.

Appliccants who meet the required criteria will be invited to an English-language interview and test for the position which will take place during the month of January, 2019 at the premises of the Municipality of Kicevo.

Application deadline: 25 January 2019

Starting date: As soon as possible

Background

Overall objective of the project

To encourage cooperation and networking between business entities, policy makers and training and education institutions to develop innovative learning system, increase skills and foster entrepreneurial learning in the field of tourism

Specific objectives:

– To boost and expand the capacity for development and sharing entrepreneurial skills in the tourism industry through modern technologies, with the aspiration of increasing the employability of young people in an accessible and attractive environment for cooperation; – To map and assess the potential and the impact of entrepreneurial learning in the field of tourism; – To establish an accessible transnational online tourism environment for young people in Greece, Bulgaria, Albania and FYRoM- To encourage young people in the border regions to develop their own business in the field of tourism (and its related segments), taking full advantage of the regional assets and potential ensuring sustainable employment in the region.- To improve innovation capacities through knowledge and new skills’ promotion in the tourism field. The project is directly contributing to the achievement of the SO1.3. Territories of knowledge. It will build on the entrepreneurship and tourism potential of the regions involved and will improve the territorial competitiveness, while promoting and supporting the emergence of new SMEs. It will use the increased role of vocational education and training and will focus in the tourism industry.  By linking education, business and public authorities representatives the project target to transpose innovation into business practices and processes. Finally, the project will enable the entrepreneurs to seize informational technologies and tourism potential and acquire necessary skills to boost their competitiveness to grow towards other markets and introduce innovation in all phases of their business cycle.

 1. Local Project Supervisor

Job Description

Responsibilities for overall activities for Municipality of Kichevo.

NECESSARY BACKGROUND

 1. Education – University degree in BA/BS or the equivalent combination of education and experience.

It will be added as an advantage if the candidate will have a degree in Social Science, Public Relation, Business Administration or any related field.

 1. Languages – Excellent English drafting skills and ability to communicate effectively both orally and in writing in English.
 2. Work experience – 5 years

COMPETENCIES

 • Ability to collaborate effectively and work as part of a team
 • Strong attention to detail
 • Ability to work under pressure

ЈАВЕН ПОВИК

Република Македонија

Општина Кичево

Врз основа на Законот за даноците на имот („Сл.Весник на Рм„ бр.61/2004, 64/2005, 92/2007, 102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2012 ,154/2015, 192/15, и 23/16 ) и во согласност со Законот за општа управна постапка („Сл.Весник на Рм„ бр.38/2005, 110/2008, 118/2008, 51/2011 и 145/15), Градоначалникот на Општина Кичево, објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

 За сите физички  и правни лица кои поседуваат имот во територијата на Општина Кичево, а за истот не е извршено оданочување, врз основа на Законот за даноците на имот се задолжуваат да поднесат даночна пријава до 31 Јануари 2019.

И тоа за:

 Имот со кој се стекнале или почнале да го користат во текот на 2018 година, а за кој не е поднесена даночна пријава.

 1. Имот во кој е настаната промена на сопственоста.
 2. Имот во кој е настаната промена на податоците опфатени во даночната пријава која претходно било поднесена, а која има влијание во висината на даночната обврска.
 3. Сите горенаведени даночни обврзници кои поседуваат имот која се оданочува, а за истото до 2019 година не е поднесена даночна пријава за утврдување на данок на имот.

Доколку, даночниот обвзник не поднесува даночна пријава во одредениот рок, ќе се постапи врз основа на одредбите кој ги предвидува законот.За негативните последици (парична казна, дополнителни трошоци идр.), кои евентуално може да настанат, тие ќе ги сноси странката.

За да доставите даночна пријава, Ве молиме да се обратите до Општина Кичево, ул:„Борис Кидрич„ бр.1,Одделение за данок и комунални такси, Канцеларија бр.27.

Општина Кичево / Komuna e Kërçovës

Градоначалник / Kryetar

Fatmir Dehari

    _______________ 

КОНКУРС

Within the framework of implementing the project “Transnational education network for young people – new technologies and entrepreneurial thinking in the tourism industry”, TRANS-EDU-NET funded by the European Union under the Transnational Cooperation Programme INTERREG V-B Balkan – Mediterranean 2014 – 2020 between the Republic of Macedonia, Albania, Bulgaria and Greece, on 06.11.2017 the municipality of Kicevo announces:

 

SOLICITATION FOR PROJECT TEAM MEMBERS

FOR THE PROJECT “TRANS EDU NET”

 

Project: TRANSNATIONAL EDUCATIONAL NETWORK FOR YOUNG PEOPLE – NEW TECHNOLOGIES AND ENTREPRENEURIAL THINKING IN THE TOURISM INDUSTRY

Position Titles:

 1. Youth expert

Duty Station: Municipality of Kicevo, Macedonia

Durations: 7 months

Full time/Part time: Part time (4hours/day)

To Apply: All interested applicants for the positions express their interest sending a Curriculum Vitae (CV) and Motivation letter in English no later than 12 pm on 21/12/2018 to the following address Archive of Municipality of Kicevo, str. ”Boris Kidric nr.1”, Kicevo, Macedonia.

 

Applicants who meet the required criteria will be invited to an English-language interview and test for the position which will take place during the month of December, 2018 at the premises of the Municipality of Kicevo.

Application deadline: 24 December 2018

Starting date: As soon as possible

Background

Overall objective of the project

To encourage cooperation and networking between business entities, policy makers and training and education institutions to develop innovative learning system, increase skills and foster entrepreneurial learning in the field of tourism

Specific objectives:

– To boost and expand the capacity for development and sharing entrepreneurial skills in the tourism industry through modern technologies, with the aspiration of increasing the employability of young people in an accessible and attractive environment for cooperation; – To map and assess the potential and the impact of entrepreneurial learning in the field of tourism; – To establish an accessible transnational online tourism environment for young people in Greece, Bulgaria, Albania and FYRoM- To encourage young people in the border regions to develop their own business in the field of tourism (and its related segments), taking full advantage of the regional assets and potential ensuring sustainable employment in the region.- To improve innovation capacities through knowledge and new skills’ promotion in the tourism field. The project is directly contributing to the achievement of the SO1.3. Territories of knowledge. It will build on the entrepreneurship and tourism potential of the regions involved and will improve the territorial competitiveness, while promoting and supporting the emergence of new SMEs. It will use the increased role of vocational education and training and will focus in the tourism industry.  By linking education, business and public authorities representatives the project target to transpose innovation into business practices and processes. Finally, the project will enable the entrepreneurs to seize informational technologies and tourism potential and acquire necessary skills to boost their competitiveness to grow towards other markets and introduce innovation in all phases of their business cycle.

 1. Youth expert

Job Description

Updates of the content for the Virtual Entrepreneurial Room; Contribution in the development of the scenarios for the Transnational Business Simulation Game

NECESSARY BACKGROUND

 1. Education – University degree in BA/BS or the equivalent combination of education and experience.

It will be added as an advantage if the candidate will have a BA degree Computer science or any related field, and experience in education.

 1. Languages – Excellent English drafting skills and ability to communicate effectively both orally and in writing in English.

COMPETENCIES

 • Good computer applications skills.
 • Ability to collaborate effectively and work as part of a team
 • Strong attention to detail

КОНКУРС

Within the framework of implementing the project “Transnational education network for young people – new technologies and entrepreneurial thinking in the tourism industry”, TRANS-EDU-NET funded by the European Union under the Transnational Cooperation Programme INTERREG V-B Balkan – Mediterranean 2014 – 2020 between the Republic of Macedonia, Albania, Bulgaria and Greece, on 06.11.2017 the municipality of Kicevo announces:

 

SOLICITATION FOR PROJECT TEAM MEMBERS

FOR THE PROJECT “TRANS EDU NET”

Project: TRANSNATIONAL EDUCATIONAL NETWORK FOR YOUNG PEOPLE – NEW TECHNOLOGIES AND ENTREPRENEURIAL THINKING IN THE TOURISM INDUSTRY

Position Titles:

 1. Local Communication expert

Duty Station: Municipality of Kicevo, Macedonia

Durations: 7 months

Full time/Part time: Part time (4hours/day)

To Apply: All interested applicants for the positions express their interest sending a Curriculum Vitae (CV) and Motivation letter in English no later than 12 pm on 21/12/2018 to the following address Archive of Municipality of Kicevo, str. ”Boris Kidric nr.1”, Kicevo, Macedonia.

Applicants who meet the required criteria will be invited to an English-language interview and test for the position which will take place during the month of December, 2018 at the premises of the Municipality of Kicevo.

Application deadline: 24 December 2018

Starting date: As soon as possible

Background

Overall objective of the project

To encourage cooperation and networking between business entities, policy makers and training and education institutions to develop innovative learning system, increase skills and foster entrepreneurial learning in the field of tourism

Specific objectives:

– To boost and expand the capacity for development and sharing entrepreneurial skills in the tourism industry through modern technologies, with the aspiration of increasing the employability of young people in an accessible and attractive environment for cooperation; – To map and assess the potential and the impact of entrepreneurial learning in the field of tourism; – To establish an accessible transnational online tourism environment for young people in Greece, Bulgaria, Albania and FYRoM- To encourage young people in the border regions to develop their own business in the field of tourism (and its related segments), taking full advantage of the regional assets and potential ensuring sustainable employment in the region.- To improve innovation capacities through knowledge and new skills’ promotion in the tourism field. The project is directly contributing to the achievement of the SO1.3. Territories of knowledge. It will build on the entrepreneurship and tourism potential of the regions involved and will improve the territorial competitiveness, while promoting and supporting the emergence of new SMEs. It will use the increased role of vocational education and training and will focus in the tourism industry.  By linking education, business and public authorities representatives the project target to transpose innovation into business practices and processes. Finally, the project will enable the entrepreneurs to seize informational technologies and tourism potential and acquire necessary skills to boost their competitiveness to grow towards other markets and introduce innovation in all phases of their business cycle. 

 1. Local Communication expert

Job Description

Responsibilities for communication and dissemination activities

NECESSARY BACKGROUND

 1. Education – University degree in BA/BS or the equivalent combination of education and experience.

It will be added as an advantage if the candidate will have a Master’s degree in Social Science, Business Administration, Public Relation or any related field.

 1. Languages – Excellent English drafting skills and ability to communicate effectively both orally and in writing in English.

COMPETENCIES

 • Good computer applications skills.
 • Event organisation
 • Ability to collaborate effectively and work as part of a team
 • Strong attention to detail
 • Ability for Communication and dissemination activities

Njoftim

Komuna e Kërçovës organizon turneun në futboll të vogël “Gurra 2019”

Edicioni më i ri i turneut tradicional në futboll të vogël ” Gurra 2019″ , do mbahet nën kujdestarin e komunës së Kërçovës dhe kryetarit Fatmir Dehari

Turneu do mbahet në sallën e re në Ivanidoll , me nxemje që do sigurohet nga komuna

Paraqitja e ekipeve deri më 25 dhjetor

Turneu do zgjas vetëm tre ditë , edhe atë më 28 , 29 , dhe 30 dhjetor kur do zhvillohet finalja e turneut.

Shpërblimet: vendi parë 1200 euro , vendi dytë 600 euro dhe lojtari më i mirë 100 euro portjeri më i mirë gjithashtu 100 euro.

Numri i ekipeve i kufizuar , për informata drejtohuni në tel 070 223 258

Edhe këtë vit mbështetës medial i turneut tv Gurra , ejani të luajm e të argëtohemi!

ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

Се известуваат кичевчаните дека Општина Кичево, ја организира традиционалната јавна дискусија во врска со Предлог буџетот за 2019 год., додека другата тема што е толку чуствителна е Третирањето на отпадоците или Градската депонија.

Како и секој пат, општинските органи остануваат отчетни со нејзините граѓани и очекуваат на 15.12.2018 год., во ресторантот Арабела, со почеток од 13.00 часот, масовно да земете учество во дискусијата и да ги изразите идеите, бидејќи така ќе придонесете за доброто на сите!

Ве очекуваме!
Општина Кичево

ЈАВЕН ПОВИК

Градоначалникот на Општина Кичево врз основа на член 8 став 1 од Законот за финансиска подршка на локалната самоуправа и единките корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски (,,Сл. Весник на РМ,, бр. 209/2018), објавува :

 

 

Ј А В Е Н     П О В И К

 

 

Се  повикуваат сите доверители који имаат доспеани а неплатени обврски кон Општина Кичево и единките корисници основани од  ЕЛС  Општина  Кичево, да се пријават во просториите на Општина Кичево (Кабинет на градоначалникот),  со цел на спогодбено утврдување  на  износот  на  обврските .

Пријавата треба да содржи:

 • Целосен назив на доверителот
 • Матичен или даночен број
 • Износ на долгот
 • Контакт лице, тел/моб и е-маил

Пријавата може да симне од веб страната на Општина Кичево овде

Download (DOCX, 12KB)

или во просторите на Општина Кичево

 

За обврските на општината и обврските на единките корисници градоначалникот   ќе пристапи кон преговори со сите доверители кои ќе  се јават по јавниот повик, за спогодбено утврдување на износот на обврските, односно намалување на обврските .

 

Овој  Јавен повик важи за сите доверители и единките корисници, кои имаат пријавено  доспеани  а  неплатени  обврски  евидентирани  во  Електронскиот систем за  пријавување  и  евиденција  на обврските заклучно  со месец Септември 2018 година .

За датумот и местото на одржување на преговорите, доверителите кои ќе се пријават ќе бидат дополнителни известени.

 

Јавниот повик трае заклучно со 14. 12. 2018 година  до  15,оо часот.

 

 

 

 

Бр.09-3069/1

 1. 06. 12. 2018 год. ОПШТИНА КИЧЕВО

Кичево