ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

Се известуваат кичевчаните дека Општина Кичево, ја организира традиционалната јавна дискусија во врска со Предлог буџетот за 2019 год., додека другата тема што е толку чуствителна е Третирањето на отпадоците или Градската депонија.

Како и секој пат, општинските органи остануваат отчетни со нејзините граѓани и очекуваат на 15.12.2018 год., во ресторантот Арабела, со почеток од 13.00 часот, масовно да земете учество во дискусијата и да ги изразите идеите, бидејќи така ќе придонесете за доброто на сите!

Ве очекуваме!
Општина Кичево

ЈАВЕН ПОВИК

Градоначалникот на Општина Кичево врз основа на член 8 став 1 од Законот за финансиска подршка на локалната самоуправа и единките корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски (,,Сл. Весник на РМ,, бр. 209/2018), објавува :

 

 

Ј А В Е Н     П О В И К

 

 

Се  повикуваат сите доверители који имаат доспеани а неплатени обврски кон Општина Кичево и единките корисници основани од  ЕЛС  Општина  Кичево, да се пријават во просториите на Општина Кичево (Кабинет на градоначалникот),  со цел на спогодбено утврдување  на  износот  на  обврските .

Пријавата треба да содржи:

 • Целосен назив на доверителот
 • Матичен или даночен број
 • Износ на долгот
 • Контакт лице, тел/моб и е-маил

Пријавата може да симне од веб страната на Општина Кичево овде

Download (DOCX, 12KB)

или во просторите на Општина Кичево

 

За обврските на општината и обврските на единките корисници градоначалникот   ќе пристапи кон преговори со сите доверители кои ќе  се јават по јавниот повик, за спогодбено утврдување на износот на обврските, односно намалување на обврските .

 

Овој  Јавен повик важи за сите доверители и единките корисници, кои имаат пријавено  доспеани  а  неплатени  обврски  евидентирани  во  Електронскиот систем за  пријавување  и  евиденција  на обврските заклучно  со месец Септември 2018 година .

За датумот и местото на одржување на преговорите, доверителите кои ќе се пријават ќе бидат дополнителни известени.

 

Јавниот повик трае заклучно со 14. 12. 2018 година  до  15,оо часот.

 

 

 

 

Бр.09-3069/1

 1. 06. 12. 2018 год. ОПШТИНА КИЧЕВО

Кичево

ИНТЕРЕН ОГЛАС

Врз основа на член 30 став 1 алинеја 2, став 3 и став 5, член 48 и член 49 од Закон за административни службеници ( Службен весник на РМ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријава за унапредување, начинот на спроведување на административна селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас (Службен весник на РМ бр.11/15 и бр.35/18), како и Правилник за систематизација на работните места во Општина Кичево бр.08-1761/2 од 17.09.2015, Правилник за измена и дополна на правилник за систематизација на работните места на општинската администрација во Општина Кичево ( бр.09-1386/1 од 26.05.2016 год, бр.04-2227/2 од 06.09.2016 год , бр.04-508/1 од 22.02.2018 год бр.09-955/1 од 24.04.2018 год, 09-1990/3 од 08.08.2018 година и бр.09-2309/3 14.09.2018 ), Градоначалникот на Општина Кичево, објавува :

ИНТЕРЕН ОГЛАС
број 01/2018
За потполнување на работните места со унапредување

1.Раководител на сектор за финансиски прашања со шифра УПР 01 01 Б02 000 во Сектор за финансиски прашања – 1 извршител

Посебни услови предвидени за работно место утврдени со Закон за административни службеници и актот за систематизација се :
а)стручни квалификации- ниво на квалификации VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стакнети според ЕКТС или завршен VII/1 степен
б) со работно искуство, и тоа : најмалку пет години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку осум години работно искуство во струката од кои најмалку три години на раководно работно место во приватен сектор
в) посебни работни компетенции и тоа :
-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
-потврда за положен испит за административно управување
-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англески, француски, германски)
Паричниот нето износ на збирот од делот на основната плата со која се вредува степенот на образование и додаток на плата за звање изнесува:
35,872,00 ден

 

2.Раководител на одделение за заштита на животната средина со шифра УПР 01 01 Б04 000 во Одделение за заштита на животна средина во Сектор за урбанизам и просторно планирање, лoкален економски развој и заштита на животната средина – 1 извршител

Посебни услови предвидени за работно место утврдени со Закон за административни службеници и актот за систематизација се :
а) стручни квалификации- ниво на квалификации VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стакнети според ЕКТС или завршен VII/1 степен
б)со работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор
в) посебни работни компетенции и тоа :
-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
-потврда за положен испит за административно управување
-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англески, француски, германски)
Паричниот нето износ на збирот од делот на основната плата со која се вредува степенот на образование и додаток на плата за звање изнесува:
28,303,00 ден

 

3.Советник за водење постапка од област на урбанизмот и ГИС администрирање со шифра УПР 01 01 В01 000 во одделение за урбанизам и просторно планирање во Сектор за урбанизам и просторно планирање, лпкален економски развој и заштита на животната средина – 1 извршител

Посебни услови предвидени за работно место утврдени со Закон за административни службеници и актот за систематизација се :
а) стручни квалификации- ниво на квалификации VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стакнети според ЕКТС или завршен VII/1 степен
б) со работно искуство во струката, најмалку три години работно искуство
в) посебни работни компетенции и тоа :
-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
управување
-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англески, француски, германски)
Паричниот нето износ на збирот од делот на основната плата со која се вредува степенот на образование и додаток на плата за звање изнесува:
25,023,00 ден

 

4.Советник за управување и развој на човечки ресурси со шифра УПР 01 01 В01 000 во одделение за управување со човечки ресурси – 1 извршител

Посебни услови предвидени за работно место утврдени со Закон за административни службеници и актот за систематизација се :
а) стручни квалификации- ниво на квалификации VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стакнети според ЕКТС или завршен VII/1 степен
б) со работно искуство во струката, најмалку три години работно искуство
в) посебни работни компетенции и тоа :
-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
управување
-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англески, француски, германски)
Паричниот нето износ на збирот од делот на основната плата со која се вредува степенот на образование и додаток на плата за звање изнесува:
25,023,00 ден

 

5.Виш соработник за координација на буџетска контрола со шифра УПР 01 01 В02 000 во одделение за буџетска контрола во сектор за финансиски прашања – 2 извршител

Посебни услови предвидени за работно место утврдени со Закон за административни службеници и актот за систематизација се :
а) стручни квалификации- ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити стакнети според ЕКТС или завршен VII/1 степен
б) со работно искуство во струката, најмалку две години работно искуство
в) посебни работни компетенции и тоа :
-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англески, француски, германски)

Паричниот нето износ на збирот од делот на основната плата со која се вредува степенот на образование и додаток на плата за звање изнесува:
21,996,00 ден

 

6.Самостоен референт за работи за градежно земјиште со шифра УПР 01 01 Г01 000 во одделение за комунални дејности, инфраструктура и сообраќај во сектор за комунални дејности, инфраструктура, сообраќај и енергетска ефикасност – 1 извршител

Посебни услови предвидени за работно место утврдени со Закон за административни службеници и актот за систематизација се :
а) стручни квалификации- ниво на квалификациите V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование
б)со работно искуство во струката, најмалку три години работно искуство
в) посебни работни компетенции и тоа :
-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англески, француски, германски)
Паричниот нето износ на збирот од делот на основната плата со која се вредува степенот на образование и додаток на плата за звање изнесува:
15,688,00 ден

 

* Кандидатите кои аплицираат на интерниот оглас треба да ги исполнѕваат следниве општи услови:
-да е државјанин на РМ
-активно да го користи македонскиот јазик
-да е полнолетен
-да има општа здраствена способност за работното место и
-со правосилна судска пресуда да не му е казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

На интерниот оглас може да се јави административен службеник, вработен во Општина Кичево, кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работно место пропишан за соодведно ниво во овој закон и во актот за систематизација, како и:
-да е оценет со оцена ,,А,, или ,,Б,, при последното оценување
-да е на работно место кое е согласно актот за систематизација на непосредно пониско ниво од работното место за кое е објавен интерен оглас
-да поминал најмалку два години на тековното работно место, и
-да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас

* Рокот за доставување на пријавите изнесува 5 (пет) дена, сметено од денот на објавување на интерниот оглас.

*Пополнета пријава и доказите за податоците содржани во пријавата, кандидатите треба да ја поднесат во хартиена форма преку Архива на Општина Кичево, до Одделение за управување со човечки ресурси.

Дневно работно време : од 08:00 до 16:00
Работни денови: Понеделник – Петок
Неделно работно време: 40 часа

На невремена, нецелосна и неуредно пополнета пријава, нема да биде предмет на разгледување.
Во пријавата кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни а доставените докази верни на оригиналот.Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата се дискфалификува од натамошната постапка по овој оглас.

Постапката ќе ја спроведе Комисијата за селекција за унапредување формирање од страна на Градоначалникот на Општина Кичево

Download (DOCX, 14KB)

ЈАВНА ОБЈАВА

Врз основа на Закон за Данок на Имот (,,Сл.весник на РМ,бр. 61/2004, 92/2007, 102/2008, 32/2011, 53/2011, 84/2012, и  154/2015, 192/15,23/16)додека согласно Законот за општа управна постапка (сл.Весник на РМ бр. 38/05, 110/08, 51/11, 145/15),Градоначалникот на Општината објавува:

ЈАВНА ОБЈАВА

За сите Правни и физички  лица  кои поседуваат имот на територијата на Општина Кичево, а за кои не е извршена уредна достава на решениjа за 2018 год.,  се информираат да извршат подигнување за следново:

 1. Правните и физички лица кои поседуваат имот на територијата на Општина Кичево, а за кои не е извршена уредна достава на Решение за данок на имот, должни се да извршат подигнување на решението за данок на имот за 2018 год, 5(пет) дена од денот на објавувњето на ова објава.

2.Обврските согласно Решението за ДИ сте должни да ги исплатите  заклучно со 2018 год.

Обврските можете да ги исплатите на следните уплатници:

 Примач Сметка на трезорот
 Банка на примачот  Народна Банка на Р.М
 Сметка  100000000063095

 

Пед.бр Даночен вид Сметка на уплата Приходна Шифра
1. За данок на имот за правни лица 840-134-02512 713113
2. За данок на имот за физички лица 840-134-02507 713111

 

Овој повик, влегува во сила со денот на објавувањето, а се смета дека странката е запозната по писмен пат за правната работа. За негативните последици (принудна исплата, казнување со парични средства, дополнителни трошоци и друго), што евентуално можат да настанат, ќе треба да ги сноси самата странка.

Доколку сте извршиле исплата, а се уште не се евидентирани, или треба да следува нивна нивелизација над основицата на данок, Ве замолуваме да се обратите во Општина Кичево, Одделение за Данок и Комунални такси, канцеларија бр. 27, за да доставите доказ за извршената исплата, или контактирајте не на следната адреса:

Ул. ,,Борис Кидрич,, бр. 1

Е-mail: kercova2013@yahoо.com

Бр.09-2701/2

24.10.2018 год.

ЈАВЕН ПОВИК

Oпштина Кичевo

Врз основа на Закон за Комуналните такси (,,Сл.весник на РМ,бр. 61/2004, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15, и  192/15,23/16), додека согласно Законот за општа управна постапка (сл.Весник на РМ бр. 38/05, 110/08, 51/11, 145/15), Градоначалникот на Општината објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За сите Правни лица кои имаaт седиште на Фирма или Подружница на територијата на Општина Кичево, а за кои не е извршена уредна достава на решениjа за 2018 год., се информираат да ги превземаат следните чекори:

1.Фирмите кои имаат седиште или подружница на територијата на Општина Кичево, а за кои не е извршена уредна достава на Решение за КТ, односно назив на деловни простории, должни се да извршат подигнување на решението за КТ, односно назив на деловни простории за 2018 год., во просториите на Општина Кичево.

2.Обврските согласно Решението за КТ, односно назив на деловни простории, сте должни да ги подмирите обврските што се предвидени со истото.

Обврските можете да ги исплатите на следните уплатници:

 Примач Сметка на трезорот 
 Банка на примачот  Народна Банка на Р.М
 Сметка  100000000063095

 

Пед.бр Даночен вид Сметка на уплата Приходна Шифра
1. За назиф на деловни простори 840-134-03210 717112
2. За деловни единици 840-134-03210 717112

 

Овој повик, влегува во сила со денот на објавувањето а се смета дека странката е запозната на писмено за правната работа. За негативните последици (принудна исплата, казнување со парични средства, дополнителни трошоци и друго), што евентуално можат да настанат, ќе треба да ги сноси самата странка.

Доколку сте извршиле исплата, а се уште не се евидентирани, или треба да следува нивна нивелација над основицата на данок, Ве замолуваме да се обратите во Општина Кичево, Одделение за Данок и Комунални такси, канцеларија бр. 22 за да доставите доказ за извршената исплата, или контактирајте не на следната адреса:

Ул,,Борис Кидрич,,бр.1

Е-mail: kercova2013@yahoо.com

ЈАВЕН ПОВИК

ОПШТИНА КИЧЕВО

Врз основа на Законот за Здруженија и фондации (Службен весник на РМ бр.52/2010), Општина Кичево и Програмата за поддршка на локален економски развој за 2018 година,  донесена од страна на Совет на Општина Кичево, објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За прибирање на понуди за користење средства од Буџетот на Општина Кичево

1.Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година, согласно Програмата за дијагноза, спречување и подобрување на деформитетите на ’рбетот по основните училишта во Општина Кичево, за финансирање на програмски активности на здруженијата и фондациите, ќе се врши врз основа на критериумите и приоритетите дадени во овој повик.

 1. Предвидени средства – За финансирање на понудените програмски активности, согласно овој повик, ќе се користат средства од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година во висина од 360.000,00 денари, a со овие средства ќе се финансира само едно здружение што ги исполнува условите врз основа на овој јавен повик.
 2. Доставување на извештај Здруженијата и фондациите на кои ќе им бидат доделени средства согласно Програмата, по завршувањето на своите програмски активности, ќе достават извештај за користење на средствата до Општина Кичево.
 3. Основни организациски критериуми – Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат здруженијата и фондациите кои ќе учествуваат на овој повик се:
 • Капацитетот на организацијата – се вреднува со 20%
 • Релевантноста на превземената акција – се вреднува со 10%
 • Одржливоста на проектот – се вреднува со 30%
 • Сопствено учество во кофинансирање (со време, средства, човечки ресурси) – се вреднува со 40%
 1. Потребна документација која здружението/фондацијата треба да ја достави кон Пријавата за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации

Здруженијата и фондациите кои учествуваат на огласот треба да достават:

 1. Пријава за финансиска поддршка
 2. Предлог проект за финансирање
 3. Статут и решение за регистрација на здружението или фондацијата 
 1. Рок и начин на доставување на пријавите 

Рокот за поднесување на пријавите е 10 (десет) дена од денот на објавување во дневните весници и на веб страницата на Општина Кичево.

Пријавата со целокупната документација, да се достави преку пошта, на адреса:

Општина Кичево ул. Борис Кидрич бр.1, 6250 Кичево, или во архивата на Општината од 08:00 до 16:00 часот, со назнака  – За поддршка на здруженија и фондации за 2018 година.

Здруженијата и фондациите учесници на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите по објавувањето на одлуката за распределба на средствата во Службен Гласник на Општина Кичево. Називите на здруженијата и фондациите кои добиле средства за проектите ќе бидат објавени на вeб страната на Општина Кичево. Пријавите за финансиска поддршка на здруженија и фондации и Формуларот за предлог – проект ке можат да се подигнат од архивата на општина Кичево и на веб страната www.kercova.gov.mk

Download (DOC, 89KB)

Download (DOCX, 24KB)

ОГЛАС

Врз основа на План Програмата  за организирање на Јавни работи  низ територијата на Општина Кичево  за 2018 год., Комисијата на Општина Кичево за избор на 50 кандидати кои ќе се ангажират за реализација на јавни работи во територијата на Општина Кичево согласно Одлуката на Градоначалникот на Општина Кичево со  бр. 09-2044/1 од 08.08.2018, го објавува следниот:

О Г Л А С 

1. Се објавува Оглас за ангажирање на вкупно 50 невработени лица  од загрозени социални категори, кои ќе се ангажират за реализација на јавни работи во територијата на Општина Кичево, согласно Програмата за јавни работи.

2. За ангажирање во јавни работи на избираните кандидати  ќе им се исплати паричен надоместок утврден со Договор со кој ќе се уредат и правата и обврските на договорените страни и тоа:

a) 6 лица со скратено работно време паричен надоместок во бруто износ од 7.600,оо денари,

б) 44 лица со полно  работно време паричен надоместок во бруто износ од 11.800,оо денари,

3. Ангажирањето во јавни работи ќе се реализира во период од 01.09.2018 год., до  31.08.2019 год.

4. Кандидатите кои ќе конкурират треба да ги исполнат  следниве услови:

 • Да се жители на Општина Кичево (се докажува со увид на лична карта)
 • Да се невработени (се докажува со Потврда од Агенција за вработување)

5. Огласот ќе биде истакнат на Огласната табла и Веб страна на Општина Кичево и истото ќе трае (5) пет дена од денот на објавувањето.

6. Барањата со комплетна документација да се достават до аркивата на Општина Кичево со назнака за Оглас за јавни работи 2018.

Бр. 09-________/1

Датум 22.08.2018 год.

Кичево

 

 

КОНКУРС

К О Н К У Р С

За поделба на стипендии за студенти на учебната година 2018/19

 

АПЛИКАЦИJА

Право за аплицирање на  овај конкурс имаат студенти кои студираат на некој од државните универзитети во Република Македонија или на еден од приватните универзитети во или надвор од земјата.

УСЛОВИ

 1. Да се студенти од I,II, III, IV и V
 2. Да се редовни студенти
 3. Да не повториле во текот на студиите

Студентите од I ( прва) година треба да донесат фотокопија од диплома од средно образование како и сведителство од I ( прва) до IV ( четврта) година, исто така и потврда за регистрација како редовен студент во универзитет.

Студентите од II ( втора ), III ( трета  ), IV (четврта), V (пета ) година како и постдипломски студии да достават потврда од оценки од предходната година или 80 % положени испити, потврда дека е редовен студент на универзитетот.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • Формуларот за апликација може да го земете од линкот
  КОНКУРС
  Oнлајн Апликација за стипендија
  ПРАВИЛНИК
 • Фотокопија од лична карта или пасош
 • CV ( биографиjа)
 • Фотокапиja на индекс (двете страни, каде што е сликата и страната каде е заверен семестарот), фотокoпија од сведителство за четврта година (ако е студент на прва година)
 • Потврда дека е регистриран на Универзитет
 • Потврда од оценки
 • Потврда од завод за вработување и изјава на нотар дека не е вработен
 • Потврда за приходи од членовите на семејството или друга потврда каде ќе се утврдат месечните примања
 • Уверение од семејна положба

КРИТЕРИУМИ

Оценувањето на кандидатите ќе се реализира според овие критериуми:

 1. Постигнатиот успех од предходната година – 40%
 2. Месечни примања – 50%
 3. Семејна положба – 10% –

Оценувањето ќе се одвива според правилникот бр.09-1765/1 донесен од Општина Кичево, а на студентите без родители им се додаваат допонителни 10 бода

 

ИЗНОС НА СТИПЕНДИЈА

Износот на стипендијата за студентите кои се запишани во академската година 2018/2019 е 24.000 ден. кои ќе се исплатат по 3.000 денари за 8 месеци

 

МЕСТО И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Апликациите за стипендија да се достават во архивата на Општина Кичево или преку пошта на адреса Општина Кичево ул.Борис Кидрич бр.1 до 28.09.2018 год.

Некомплетни апликации нема да се разгледуваат од страната на комисијата.

Системот за пресметка на поени се уредува со правилникот кој е донесен од страна на Општина Кичево, и е дел од овој конкурс  каде што можете да го симнете на www.kicevo.gov.mk

КОМИСИЈА

 

КОНКУРС

Oнлајн Апликација за стипендија

ПРАВИЛНИК