К О Н К У Р С

За поделба на стипендии за студенти на учебната година 2018/19

 

АПЛИКАЦИJА

Право за аплицирање на  овај конкурс имаат студенти кои студираат на некој од државните универзитети во Република Македонија или на еден од приватните универзитети во или надвор од земјата.

УСЛОВИ

 1. Да се студенти од I,II, III, IV и V
 2. Да се редовни студенти
 3. Да не повториле во текот на студиите

Студентите од I ( прва) година треба да донесат фотокопија од диплома од средно образование како и сведителство од I ( прва) до IV ( четврта) година, исто така и потврда за регистрација како редовен студент во универзитет.

Студентите од II ( втора ), III ( трета  ), IV (четврта), V (пета ) година како и постдипломски студии да достават потврда од оценки од предходната година или 80 % положени испити, потврда дека е редовен студент на универзитетот.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • Формуларот за апликација може да го земете од линкот
  КОНКУРС
  Oнлајн Апликација за стипендија
  ПРАВИЛНИК
 • Фотокопија од лична карта или пасош
 • CV ( биографиjа)
 • Фотокапиja на индекс (двете страни, каде што е сликата и страната каде е заверен семестарот), фотокoпија од сведителство за четврта година (ако е студент на прва година)
 • Потврда дека е регистриран на Универзитет
 • Потврда од оценки
 • Потврда од завод за вработување и изјава на нотар дека не е вработен
 • Потврда за приходи од членовите на семејството или друга потврда каде ќе се утврдат месечните примања
 • Уверение од семејна положба

КРИТЕРИУМИ

Оценувањето на кандидатите ќе се реализира според овие критериуми:

 1. Постигнатиот успех од предходната година – 40%
 2. Месечни примања – 50%
 3. Семејна положба – 10% –

Оценувањето ќе се одвива според правилникот бр.09-1765/1 донесен од Општина Кичево, а на студентите без родители им се додаваат допонителни 10 бода

 

ИЗНОС НА СТИПЕНДИЈА

Износот на стипендијата за студентите кои се запишани во академската година 2018/2019 е 24.000 ден. кои ќе се исплатат по 3.000 денари за 8 месеци

 

МЕСТО И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Апликациите за стипендија да се достават во архивата на Општина Кичево или преку пошта на адреса Општина Кичево ул.Борис Кидрич бр.1 до 28.09.2018 год.

Некомплетни апликации нема да се разгледуваат од страната на комисијата.

Системот за пресметка на поени се уредува со правилникот кој е донесен од страна на Општина Кичево, и е дел од овој конкурс  каде што можете да го симнете на www.kicevo.gov.mk

КОМИСИЈА

 

КОНКУРС

Oнлајн Апликација за стипендија

ПРАВИЛНИК