Општина Кичево како имател на информации согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер обезбедува јавност и отвореност во работата, и им овозможува на физичките и правните лица да го остваруваат правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.

Согласно чл. 8 од ЗСПИЈК за службено лице одговорно за остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер го постави лицето:

Газменд Укали
Teл: 078 457 545
E-mail: gazmendukalli@kicevo.gov.mk, kercova2013@yahoo.com

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ од јавен карактер на Општина Кичево

ОБРАЗЕЦ за Барање пристап до информации

ОБРАЗЕЦ за Жалба

ЗАКОН за слободен пристап до информации од јавен карактер

Барањата за пристап до информации од јавен карактер можете да ги пратите по пошта на следната адреса:

Општина Кичево
СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ
Ул. Борис Кидрич бр.1 6250 Кичево

или на eмаил адреса: kercova2013@yahoo.com; gazmendukalli@kicevo.gov.mk