Општина Кичево како имател на информации согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер обезбедува јавност и отвореност во работата, и им овозможува на физичките и правните лица да го остваруваат правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.

Согласно чл. 8 од ЗСПИЈК за службено лице одговорно за остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер го постави лицето:

Емин Насуфи
Teл: 075 210 415
E-mail: e_nasufi@hotmail.com; kercova2013@yahoo.com

Газмендд Укали
Teл: 078 457 545
E-mail: gazmendukalli@kicevo.gov.mk

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ од јавен карактер на Општина Кичево

ОБРАЗЕЦ за Барање пристап до информации

ОБРАЗЕЦ за Жалба

ЗАКОН за слободен пристап до информации од јавен карактер

Барањата за пристап до информации од јавен карактер можете да ги пратите по пошта на следната адреса:

Општина Кичево
СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ
Ул. Борис Кидрич бр.1 6250 Кичево

или на eмаил адреса: e_nasufi@hotmail.com; kercova2013@yahoo.com; gazmendukalli@kicevo.gov.mk