• ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ Е-ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ

  Овој систем овозможува ефикасен, транспарентен и унифициран начин на постапување на сите надлежни органи
  и субјекти по најсовремени стандарди, во најкраток можен рок а врз основа на Вашето поднесено барање.

 • Управување со градежно земјиште

  E-регистар, јавни наддавања(аукции) и барања за отуѓување на градежно земјиште

 • Е-Урбанизам

  Систем за електронско управување со постапка за донесување на
  урбанистички планови

 • Агенција за катастар на недвижности

  • формирање и управување со геодетско-катастарскиот  информациски систем;
  • вршење основни геодетски работи;
  • вршење премер на недвижностите;
  • запишување права на недвижностите;
  • востановување и одржување на катастарот на недвижностите;
  • геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија, утврдени од Владата на  Република Македонија; изготвување државни топографски карти;
  • водење регистар на просторни единици;
  • воспоставување, одржување и овозможување јавен пристап до Националната инфраструктура на просторни податоци;
  • вршење надзор на работењето на трговците-поединци (овластени геодети) и на трговските друштва за геодетски работи.
 • Народен Правобранител