• Комисија за мандатни прашања, избор и именувања

  • Ардита Дани – претседател
  • Ардиан Муслиу – член
  • Сашо Кацески – член
  • Дејан Пандилески – член
  • Генц Селмани – член
 • Комисија за Статут и прописи

  • Габриела Ристовска – претседател
  • Ардита Дани – член
  • Дренуше Далипи – член
  • Генц Селмани – член
  • Енвер Нурединоски – член
 • Комисија за финансии и буџет и вршење надзор врз материјално – финансиско работење

  • Алисен Цуцули – претседател
  • Ардита Дани – член
  • Адил Џамбази – член
  • Сашо Кацески – член
  • Валентина Вељаноска – член
 • Комисија за јавни и комунални дејности, урбанизам и заштита на животната средина

  • Атип Алими – претседател
  • Артан Тика – член
  • Адил Џамбази – член
  • Сашо Кацески – член
  • Дејан Пандилески – член
 • Комисија за опшествени дејности и соработка со невладини организации

  • Идавер Реџепоски – претседател
  • Ана Савеска – член
  • Џемаил Ахмеди – член
  • Алисен Цуцули – член
  • Шќипе Мустафа – член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите

  • Ана Савеска – претседател
  • Габриела Ристовска – член
  • Виолета Спасеноска – член
  • Дејан Пандилески – член
  • Артан Тика – член
  • Дренуше Далипи – член
  • Шќипе Мустафа – член
 • Комисија за односи со заедниците

 • Комисија за именување на улици, плоштади и други инфраструктурни објекти во Општина Кичево

  • Атип Алими – претседател
  • Аќиф Медиу – член
  • Генц Селмани – член
  • Габриела Ристовска – член
  • Бојан Стојкоски – член
 • Комисија за празници и манифестации и доделување општински признанија и награди

  • Ибраим Коча – претседател
  • Џемаил Ахмеди – член
  • Шќипе Мустафа – член
  • Габриела Ристовска – член
  • Валентина Вељаноска – член
 • Комисија за месна самоуправа

  • Бојан Стојкоски – претседател
  • Вејсел Дервишоски – член
  • Ардиан Муслиу – член
  • Ибраим Коча – член
  • Фадил Емини – член
 • Комисија за заштита на човековата средина

  • Фадил Емини – претседател
  • Енвер Нурединоски – член
  • Вејсел Дервишоски – член
  • Атип Алими – член
  • Аќиф  Медиу – член
 • Комисија за здравство

  • Генц Селмани – претседател
  • Аќиф Медиу – член
  • Идавер Реџепоски – член
  • Џемаил Ахмеди – член
  • Ана Савеска – член
 • Комисија за млади, спорт и рекреација

  • Аќиф Медиу – претседател
  • Артан Тика – член
  • Сашо Кацески – член
  • Дејан Пандилески – член
  • Фадил Емини – член