РЕШЕНИЕ

Врз основа на член 37, став 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002 година), а во врска со одредбите од Деловникот на Советот на Општина Кичево (“Службен гласник на Општина Кичево“ бр. 5/06), донесувам:

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување нa 19-та седница на Советот на Општина Кичево
СВИКУВАМ 19-та седница на Советот на Општина Кичево.
Седницата ќе се одржи на ден 14.03.2018 година (четврток) во просториите на Советот на Општина Кичево со почеток во 11,оо часот.
Усвојување на Записникот од 17-та седница на Совет на Општина Кичево од 30.01.2019 година.
Усвојување на Записникот од 18-та седница на Совет на Општина Кичево од 25.02.2019 година.
– За работа на седницата го предлагам следниот:
Д н е в е н р е д
1. Предлог Завршна сметка на Општина Кичево за 2018 година.
2. Усвојување на Финансискиот извештај за работата на Општина Кичево за 2018 година.
3. Предлог Одлука за усвојување на извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани а не платени обврски.
4. Предлог Одлука за измена и дополна на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Кичево за 2019 година.
5. Предлог Одлука за вршење траен отпис за данок на имот.
6. Усвојување на Извештај за работата на ЈП „Комуналец“ Кичево за периодот 01.01.2018 -31.12.2018.
7. Предлог Одлука за усвојување на Годишна пресметка за периодот јануари-декември 2018 година.
8. Усвојување нз Завршни смети на институции кои се под надлежност на општина Кичево:

 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОСУ „Дрита“ Кичево.
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОСУ „Мирко Милески“ Кичево.
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ „Кузман Јосифоски Питу“ Кичево.
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ „Санде Штерјоски“ Кичево
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ „Д-р Владимир Полежиноски“ Кичево
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ „Фаик Коница“ Грешница.
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ „Реџо Рушит Зајази“ Зајас.
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ „Милто Гура“ Стрелци.
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ „Наим Фрашери“ Јагол Доленци.
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ „Ѓерѓ Кастриоти – Скендербег“ Србица..
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ „Христо Узунов“ Другово.
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ЈОУ Детска градинка „Олга Мицеска“ Кичево.
 • Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ Работнички универзитет „Крсте Мисирков“ Кичево

Бр. 08-593/1
08.03.2018 годинa
К и ч е в о
Совет на Општина Кичево
Претседател,
Аќиф Медиу с.р.

Download (PDF, 152KB)

РЕШЕНИЕ

Врз основа на член 37, став 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002 година), а во врска со одредбите од Деловникот на Советот на Општина Кичево (“Службен гласник на Општина Кичево“ бр. 5/06), донесувам:

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување нa 18-та седница на Советот на Општина Кичево

СВИКУВАМ 18-та седница на Советот на Општина Кичево.
Седницата ќе се одржи на ден 25.02.2019 год. (понеделник) во просториите на Советот на Општина Кичево со почеток во 11,оо часот.
Усвојување на Записникот од 17-та седница на Совет на Општина Кичево од 30.01.2019 година.

– За работа на седницата го предлагам следниот:

Д н е в е н р е д

1. Информација за работите кои се однесуваат на јавната безбеднист и безбеддноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на ПС од ОН Кичево..
2. Предлог Одлука за финансиско учество на Општина Кичево за изградба на локален пат село Колибари.
3. Предлог Одлука за преземање на долгови од ОСУ „Дрита“ и ОСУ „Мирко Милески“ Кичево
4. Предлог Одлука за вршење на траен отпис на комунална такса (фирмарина).
5. Предлог Одлука за ослободување на комунална такса на фирми основани од инвалидизирани лица.
6. Предлог Буџетски календар за 2019 година.
7. Усвојување на Квартални извештаи за Буџетот на Општина Кичево за периодот-4 квартал..

8. Усвојување на извештајот за попис за 2018 година во Општина Кичево.

9. Предлог Одлука со давање на водоводна мрежа од ЈП Комуналец
10. Предлог Одлука за ослободување од партиципација за престој во градинка на 20 ромски деца од три до шест години.

11. Предлог од Комисијата за мандатни прашања, избор и именувања.
12. Годишен план за вработување за 2019 година во ОСУ „Дрита“ Кичево.

13. Годишен план за вработување на ОСУ „Мирко Милески“ Кичево.
14. Предлог Програма за финансирање на активностите од областа на културата од интерес на Општина Кичево и подршка на здруженија на граѓаните за 2019 година.
15. Предлог Одлука за утврдување на вредноста на бодот на административните службеници во ЈОУДГ „Олга Мицеска“ Кичево.
16. Предлог Одлука за отпочнување постапка за изработка на измена и дополна на ГУП за град Кичево за УЕ„Д“, Блок „Д1“ и УЕ „А“, Блок „А1“ – Општина Кичево.

17. Предлог Одлука за отпочнување постапка за изработка на измена и дополна на ГУП за град Кичево за УЕ„Г“, Блок „Г4“ – Општина Кичево

18. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Урбанистички план за село Трапчин Дол , Кичево, донесен со одлука на Совет бр.07-779/3 од 04.07.2002 година, заради вклопување на бесправни објекти.

Бр. 08-414/1
18.02.2019 годинa
К и ч е в о

Совет на Општина Кичево
Претседател,
Аќиф Медиу с.р.

Download (PDF, 114KB)

Këshilli i Komunës së Kërçovës

Pas verifikimit të mandateve të këshilltarëve, Këshilli i Komunës së Kërçovës me 14 vota PËR, 6 KUNDËR dhe pa prezencën e këshilltarëve të Aleancës për Shqiptarët të cilët nuk ishin të pranishëm në mbledhje, zgjodhi Kryetarin e Këshillit të komunës D-r.Aqif Mehdiun. Kryetari i sapozgjedhur paraprakisht falënderoi Kryetarin e deritanishëm të këshillit Qamil Aliun i cili gjatë katërvjeçarit që lam pas ka udhëheqyr me këtë organ të rëndësishëm për komunën dhe qytetarët.
Ndërkaq, Kryetari i Komunës së Kërçovës Fatmir Dehari, pasi uroi këshilltarët për mandatin e ri, u premtoi se do të punojë me dinamikë edhe më të përshpejtuar për të realizuar projektet jetike për qytetarët e Kërçovës. Për këtë, ai kërkoi mbështetjen e të gjithë këshilltarëve që të jenë përkrahës të ideve dhe projekteve konkrete për zhvillimin e qytetit në të gjitha sferat.
Kjo ishte mbledhja e parë konstitutive e Këshillit të Komunës së Kërçovës i përbërë nga 9 këshilltarë të BDI-së, 6 të Kolacionit të kryesuar nga VMRO-DPMNE, 4 këshilltarë të LSDM-së, 3 nga Aleanca për shqiptarët dhe 1 këshilltar nga Lëvizja Besa.