SHPALLJE INTERNE

Në bazë të nenit 48 nga Ligji për nëpunësit administrativ (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/2014, 199/2014, 48/2015,  154/2015), neni 2 nga Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e shpalljes interne, mënyrën  për parashtrimin e paraqitjes për avancim, mënyrën për realizimin  e selektimit administrativ dhe intervistës, si dhe mënyrën e vlerësimit  dhe numrit maksimal të pikëve nga procedura për selektim varësisht nga kategoria e vendit të punës për të cilën është publikuar shpallja interne (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.11/2015), Komuna e Kërçovës  shpall:

SHPALLJE INTERNE

Numër 1/2016

Për plotësimin e vendeve të punës me avancim

 1. Ndihmës udhëheqës i Sektorit për arsim, kulturë, sport, shëndetësi, mbrojtje sociale dhe fëmijërore në Sektorin për arsim, kultur, sport, shëndetësi dhe mbrojtjen e fëmijëve me shifër UPR 01 01 B03 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) përmbarues
 2. Ndihmës udhëheqës i Sektorit për veprimtari komunale, komunikacion dhe energji efikasiteti në Sektorin për veprimtari komunale, infrastruktur, komunikacion dhe energji efikasiteti me shifër UPR 01 01 B03 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) përmbarues
 3. Udhëheqës i Seksionit për  kontabilitet dhe pagesa në Seksionin për kontabilitet dhe pagesa me shifër UPR 01 01 B04 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) përmbarues
 4. Udhëheqës i Seksionit për kontrollin buxhetor  në Seksionin për kontrollin buxhetor me shifër UPR 01 01 B04 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) përmbarues
 5. Udhëheqës i Seksionit për arsim, shëndetësi, mbrojtje sociale dhe fëmijërore në Seksionin për arsim, shëndetësi mbrojtje sociale dhe fëmijërore me shifër UPR 01 01 B04 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) përmbarues
 6. Udhëheqës i Seksionit për çështje normative juridike administrative dhe të përgjithshme në Seksionin për çështje  normative juridike administrative dhe të përgjithshme me shifër UPR 01 01 B04 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) përmbarues
 7. Udhëheqës i Seksionit për veprimtari komunale infrastrukturore dhe komunikacion në Seksionin për veprimtari komunale infrastrukturore  dhe komunikacion me shifër UPR 01 01 B04 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) përmbarues
 8. Këshilltarë për analizë dhe realizimin e planeve në Seksionin për urbanizëm dhe planifikim hapsinor me shifër UPR 01 01 V01 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) përmbarues
 9. Këshilltarë për çështje gjeodezike në me Seksionin për urbanizëm dhe planifikim hapsinor shifër UPR 01 01 V01 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) përmbarues
 10. Bashkëpunëtor i lartë kulturë dhe sport në Seksionin për kulturë dhe sport me shifër UPR 01 01 V02 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) përmbarues
 11. Bashkëpunëtor për çështje juridike nga lëmia e urbanizmit në Seksionin për urbanizëm dhe planifikim hapsinor me shifër UPR 01 01 V03 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) përmbarues
 12. Bashkëpunëtor për mardhënie me publikun organizatat, shoqatat e qytetarëve dhe fondacionet në Seksionin për bashkëpunim ndërkombëtar diasporë dhe mardhënie me publikun me shifër UPR 01 01 V03 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) përmbarues
 13. Bashkëpunto i ri  – Kontabilist në Seksionin  për kontabilitet dhe paga me shifër UPR 01 01 V04 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) përmbarues
 14. Bashkëpunto i ri për organizimin dhe administrimin me tatimet taksat dhe kompenzimet lokale  në Seksionin për tatime, taksa, kompenzime dhe të hyra tjera të komunës me shifër UPR 01 01 V04 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) përmbarues
 15. Bashkëpunto i ri për administrim me taksën komunale dhe firmarinën në Seksionin për tatime, taksa, kompenzime dhe të hyra tjera të komunës me shifër UPR 01 01 V04 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) përmbarues
 16. Referent i pavarur  për mbshtetje administrative dhe teknike në Seksionin për hartimin dhe ndjekjen e projekteve ekologjike me shifër UPR 01 01 G01 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) përmbarues
 17. Referent i pavarur për administrim me tatimin e pronës  në Seksionin për tatime, taksa, kompenzime dhe të hyra tjera të komunës me shifër UPR 01 01 G01 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) përmbarues
 18. Referent i lart për mbrojtjen e cilësisë së ambientit të ajrit  në Seksionin për mbrojtje të mjedisit jetësor me shifër UPR 01 01 G02 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) përmbarues
 19. Referent i lart përmbarues tatimor në Seksionin për tatime, taksa, kompenzime dhe të hyra tjera të komunës me shifër UPR 01 01 G02 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) përmbarues
 20. Referent për çështje administrative në Seksionin për kontabilitet dhe paga me shifër UPR 01 01 G03 000 në Komunën e Kërçovës 1 (një) përmbarues

Kushtete e veçanta të parapara në vendin e punës të përcaktuara me Ligjin për nëpunësit administrativ dhe aktin për sistematizim.

-Kushtet e veçanta me ligj për nëpunësit udhëheqës administrativ  nga kategoria B janë:

Kualifikime profesionale për të gjitha nivelet – niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve  dhe më së paku 240 EKTS kredive të fituara ose shkallës VII/1 të mbaruar;

Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyra,

Vërtetim për provim të dhënë për menaxhim administrativ,

Përvojë pune dhe ate:

Për nivelet B3 dhe B4 më së paku katër vjet përvojë pune në lëmin nga të cilat më së paku një vitnë vendin e punës në sektorin publik, respektivisht gjashtë vjet përvojë pune në lëmin nga të cilat më së paku dy vjet në vendin udhëheqës të punës në sektorin privat;

Njohjen e njërës nga tre gjuhët  më të përdorura në Unionin Evropian (gjuhë angleze, frënge dhe gjermane) dhe ate:

Për nivelet B3 dhe B4 përmes posedimit të çertifikatës të njohur ndërkombëtarisht i dhënë nga testatori zyrtar evropjan, anëtar i shoqatës ALTE të testatoëve evropjan në B1 (V1) nivel në CEFR, respektivisht  IELTAS me 3,5 -4,5 pikë, PET, BEK P, BULATS ose Aptis, ose TOEFEL PBT më së paku 450 pikë , TOEFEL IBT më së paku 45 pikë ose DELF, TCF, TEF ose Gete çertifikatë.

Kushtet e veçanta me ligj për nëpunësit udhëheqës administrativ  nga kategoria V janë:

Kualifikime profesionale dhe ate:

Për nivelin V1 të kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve  dhe më së paku 240 EKTS kredive të fituara ose shkallës VII/1 të mbaruar;

Për nivelin V2, V3, V4 të kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve  dhe më së paku 180 EKTS kredive të fituara ose shkallës VII/1 të mbaruar;

Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyra,

Përvojë pune dhe ate:

Për nivelet V1 më së paku tre vjet përvojë pune në lëmin

Për nivelin V2 më së paku dy vjet përvojë pune në lëmin

Për nivelin V3 më së paku një vit  përvojë pune në lëmin

Për nivelin V4 me ose pa përvojë pune në lëmin

Njohjen e njërës nga tre gjuhët  më të përdorura në Unionin Evropian (gjuhë angleze, frënge dhe gjermane) dhe ate:

posedimit të çertifikatës të njohur ndërkombëtarisht i dhënë nga testatori zyrtar evropjan, anëtar i shoqatës ALTE të testatoëve evropjan në A2 (A2) nivel në CEFR, respektivisht KET, IELTAS me maksimum  3 pikë, BULATS ose Aptis, ose TOEFEL PBT më së paku 400 pikë, TOEFEL CBT në së paku 95 pikë, ose  TOEFEL IBT më së paku 30 pikë ose DELF, TCF, TEF ose Gete çertifikatë.

Kushtet e veçanta me ligj për nëpunësit udhëheqës administrativ  nga kategoria G janë:

Niveli i kulifikimeve profesionale V A kualifikimeve ose kualifikimeve VI   sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve  180 EKTS ose 240 kredive sipas  ECVET ose MKSOO ose më së paku arsim të lartë ose të mesëm

Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyra,

Përvojë pune dhe ate:

Për nivelet G1 më së paku tre vjet përvojë pune në lëmin

Për nivelin G2 më së paku dy vjet përvojë pune në lëmin

Për nivelin G3 më së paku një vit  përvojë pune në lëmin

Njohjen e njërës nga tre gjuhët  më të përdorura në Unionin Evropian (gjuhë angleze, frënge dhe gjermane) dhe ate:

posedimit të çertifikatës të njohur ndërkombëtarisht i dhënë nga testatori zyrtar evropjan, anëtar i shoqatës ALTE të testatoëve evropjan në A1 (A1) nivel në CEFR, respektivisht  BULATS ose Aptis; ose TOEFEL PBT më së paku 310 pikë, TOEFEL CBT më së paku 35 pikë ose TOEFEL IBT më së paku 10 pikë ose DELF, TCF, TEF ose Gete çertifikatë.

Në shpalljen interne mund të paraqitet nëpunësi administrativ i punësuar në të njejtin institucion, i cili i përmbush kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për plotësimin e vendeve të punës të përshkruara për nivelin adekuat në këtë ligj dhe në aktin për sistematizimin e vendeve të punës si dhe:

-të jetë i vlerësuar me notën A ose B gjatë vlerësimit të fundit,

-të jetë në vendin e punës në të cilin në pajtim me aktin për sistematizim, në nivel më të ulët nga vendi i punës për të cilin është publikuar shpallja publike

-të ketë kaluar më së paku dy vite në punën aktuale dhe

-të mos i jetë shqiptuar masë disiplinore në vitin e fundit para se të publikohet shpallja publike.

Afati për dorëzimin e paraqitjeve është 5 (pesë) ditë, duke llogaritur ditën e publikimit të shpalljes.

Nëpunësit e intersuar administrativ inicojnë paraqitje të plotësuar dhe prova për të dhënat që janë në paraqitje përmes Arkivës së Komunës së Kërçovës me etiketim “për  shpallje interne”.

Aplikim i mbushur jo në kohë , jo i plotë dhe jo i rregullt nuk do të jetë lëndë e shqyrtimit.

Procedurën do ta realizojë Komisioni për selektim të avancimit, i formuar nga Kryetari i Komunës së Kërçovës.

Kandidati i cili ka futur të dhëna të rrejshme diskualifikohet nga procedura e mëtejme.

Shkarkoni dokumentin: FLETËPARAQITJE PËR AVANCIM (SHPALLJE INTERNE)

NJOFTIM

Njoftohen qytetarët e Komunës së Kërçovës, se më dt.21.12.2015 (e hënë), në orën 14:00, në Amfiteatrin e Fakultetit Juridik të USHT-së në Kërçovë, Komuna e Kërçovës do të organizojë Debat Publik për Propozimbuxhetin e komunës për vitin 2016.
Debati organizohet me qëllim që të pasqyrohen mjetet e planifikuara përpara qytetarëve dhe të prezentohen planet për realizim në vitin e ardhshëm. Qytetarët do të kenë mundësi të parashtrojnë pyеtje lidhur me Buxhetin e komunës që ta kenë më të qartë se si do të shpenzohen mjetet publike gjatë vitit 2016.

Ju mirëpresim.

Komuna e Kërçovës

LËNDA E ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK

KOMUNA E KËRÇOVËS

SHPALLJE 2/2015 (2.11.2015)

Për tjetërsimin (shitjen) e tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë

nëpërmjet ankandit publik elektronik në Komunën e Kërçovës

 

LËNDA E ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK

 

Lëndë e Ankandit publik elektronik është toka ndërtimore e pandërtuar, pronësi e Republikës së Maqedonisë, e parashikuar me Planin Detetal Urbanistik të qytetit të Kërçovës, për lagjen “BLOK 1” – pjesë nga Kazerma “Çede Filiposki Dame” – Kërçovë të sjellur me Vendim të Këshillit të Komunës së Kërçovë, nr. 07-680/20 nga dt. 17.04.2010 në Komunën e Kërçovës me destinim A2 –për ndërtim të objekteve për banim familijar në ndërtesa banesore të klasës kompaktibile të destinimit B1 – objekte të vogla komercijale dhe afariste , konformë Pasqyrës tabelare nr.1, të cilën janë dhënë shënime për parcelat ndërtimore siç janë: Numri i parcelës ndërtimore, për parcelën kadastrale të përfëshirë në parcelën ndërtimore, sipërfaqen e përgjithshme të parcelës ndërtimore, sipërfaqen për ndërtim, mesataren e ndërtimit, koeficientin e shfrytzimit, lartësinë e lejuar maksimale deri në kuror /kate/, çmimi fillestar për m2 dhe depoziti për pjesëmarrje në Ankandin publik.

Pasqyra tabelare 1

Numri i parcelës nëdrtimore Nr.i parcelës kadastrale KK-Kërçovë 3 Sipërfaqja e parcelës ndërtimore (m2) Sipërfaqja ndërtimore (m2) Mesatarja e ndërtuar (%) Koeficienti për shfrytëzim Lartësia maksimale e lejuar deri në kurorë (kate) Qëllimi i tokës (klasi themelor) Çmimi fillestar për m2 Depoziti për pjesëmarrje në Ankandin publik elektronik (denarë)
P.N.nr..5 PK nr. 37/4 4278 1144,oo 26,72 1,60 19,20 m

P+5

A2 (B1) 980,00 1 257 732
P.N.nr.8 PK.nr 37/5 3899 1144,oo 29,44 1,77 19,20 m

P+5

A2 (B1) 980,00 1 146 306
P.N.nr.9 PK.nr

37/6

2932 900.12 30.78 1,85 19,20 m

P+5

A2 (B1) 980,00 862 008

 

TË DREJTË PËR PJESËMARRJE

Të drejtë për pjesëmarrje në Ankandin publik kanë:

1.Personat fizikë: shtetas të Republikës së Maqedonisë , shtetatas të vendeve anëtare në Unionin Evropian dhe në “OECD”, si dhe shtetas të vendeve që nuk janë anëtare në Unionin Europian dhe në “OECD” ndërsa në të cilët më kushte të reciprocitetit, kanë mundësi të fitojnë të drejtën e pronësisë të tokës ndërtimore në teritorin e Republikës së Maqedonisë.

2.Persona juridikë: peson juridikë i brendshëm, person juridik në pronësi të përzier, person juridik i themeluar nga personi fizik i jashtëm dhe person juridik i regjistruar në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë, persona juridikë të jashtëm rezidentë të vendeve anëtare në Unionin Europian dhe “OECD” si dhe persona juridikë të jashtëm rezidentë të vendeve të cilat nuk janë anëtare të Unionit Europian dhe “OECD”, ndërsa të cilët nën kushte të reciprocitetit, mund të fitojnë të drejtën e pronësisë së tokës ndërtimore në rajonin e Republikës së Maqedonisë.

 

KUSHTET PËR PJESËMARRJE NË ANKANDIN PUBLIK ELEKTRONIK

 

Personat fizikë të intersuar dhe personat juridikë, dorëzojnë paraqitje për pjesëmarrje në Ankandin publik(në formë elektronike në www.gradezno-zemjiste.mk) për secilën parcelë ndërtimore në veçanti në të cilën është theksuar se për cilën parcelë ndërimore dhe kadastrale ka të bëjë vetë paraqitja dhe cilat dokumente janë pjesë përbërse e paraqitjes, të kompletuar me këto prova:

 1. Paraqitja e dorëzuesit në të cilën janë theksuar të dhëna për dorëzuesin e paraqitjes;
 2. Dëshmi (provë) për depozitin e paguar në origjinal (të theksohet numri i shpalljes dhe numri i parcelës ndërtimore me qëllimin e caktuar);
 3. Për personat fizikë çertifikatë për nënshtetësi;
 4. Për pesonat juridikë provë për regjistrim në regjistrin përkatës;
 5. Autorizim të rregullt për të autorizuarin që e përfaqëson personin juridik, përkatësisht provë për dëshmi të autorizuesit përgjegjës në personin juridik dhe
 6. e-mail, adresë për dorëzuesin e paraqitjes nëpërmjet të cilit do të bëhet zbatimi i procedurës për regjistrim dhe për pjesëmarrje në ankandin publik elektronik, përkatësisht do ti dërgohen emri shfrytëzues dhe shifra për qasje në faqen e internetit në të cilën do të zbatohet ankandi publik elektronik (për dorëzuesin e paraqitjes të cilët do të dorëzojnë adresë e-mail të gabuar, Komuna e Kërçovës nuk ka obligim të bëjë korrigjim të saj
 7. Fotokopje nga llogaria personale e transakcionit.

 

Paraqitjet të cilat nuk janë të kompletuara me këto prova, nuk do të marrin pjesë në Ankandin publik për të cilën gjë dorëzuesit e paraqitjeve të dokumenteve të pakompletuara, do të jenë të informuar në mënyrë elektornike.

Dorëzuesit e paraqitjeve, është nevojshme të dorëzojnë së bashku me paraqitjen e Ankandit publik edhe fotokopje të llogarisë së Transakcionit në të cilën do të ketë mundësi që tu kthehet depoziti i paguar për Ankandin publik.

 

ÇMIMI FILlESTAR

Çmimi fillestar i Ankandit publik elektronik për PN.nr. 5, për PN. nr.8 dhe për PN nr. 9 sillet në 980,00 denarë për një metro katror, nga pasqyra tabelare nr. 1.

 

 

DEPOZITI

 

 1. Depoziti për pjesëmarrje në Ankandin publik elektronik për parcelën ndëritmore të vërtetuar në Pasqyrën tabelare të dhënë në këte publikim, sillet në 30% nga shuma e përgjithshme fillestare për çdo parcelë ndërtimore në veçanti:
 2. Depoziti paguhet me virmane ose me postë në Buxhetin e Repblikës së Maqedonisë, Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë, Llogaria 100000000063095, Llogaria e shfrytëzuesit 7340140398 696 19, Shifra e të ardhurave dhe programi 725939-00 me shejën “depozit për shitje publike të tokës ndërtimore”të theksohet numri i shpalljes (publikimit) dhe numri i parcelës ndërtimore në shejën e caktuar),për çdo parcelë ndërtimore në veçanti;
 3. Depoziti kthehet në tërëësi te dorëzuesi i paraqitjes për ankandin publik në afat prej 15 ditëve nga dita e mbajtjes së ankandit publik, prveç ofertuesit i cili ka ofruar çmim më të volitshëm dhe të cilit pas pagesës së çmimit të përgjithshëm të arritur në ankandin publik, i këthehet edhe depoziti i paguar i zvogluar për shpenzimet e procedurës në shumë prej 10% të mjeteve të deponuara.

AFATET

                Paraqitjet për pjesëmarrje në ankandin publik, mund të dorëzohen deri më dt/ 3.12.2015, në formë elektronike në internet adresën www.gradezno-zemjiste.mk

                Ankandi publik do të mbahet në mënyrë elektronike në këte faqe interneti www.gradezno-zemjiste.mk.

 

                Ankandi publik për PN.nr. 5, për PN. nr.8, për PN nr. 9, nga pasqyra tabelare nr. 1 do të fillojë më dt. 7.12.2015 në orën 10.00 dhe i njejti do të zgjasë 15 (pesëmbëdhjetë) minuta.

 

 

PROCEDURA

 

 1. Komisioni i njofton dorëzuesit e paraqitjeve për kompletimin e tyre me rrugën elektronike në afat prej tri ditëve nga dita e dorëzimit të tyre dhe dorëzuesëve të paraqitjeve të cilët kanë dorëzuar dokumentacion komplet, u dorëzon edhe emrin sfrytëzues dhe shifrën për pjesëmarrje në ankandin publik, ndërsa dorëzuesëve të paraqitjeve të cilët nuk kanë dorëzuar dokumentacion komplet u dorëzon njoftim me arsyetim se të njejtit nuk do të mund të marrin pjesë në ankandin publik.
 2. Në ditën e mbajtjes të ankandit publik pjesëmarrësit qasen në interrnet faqen me emrin shfrytëzues dhe shifrën që e kanë marrë në adresën e-mail të dorëzuar si shtojcë e paraqitjes për pjesëmarrje në ankandin publik.
 3. Ankandi publik elektoronik mund të fillojë me të paktën e një pjesëmarrësi në ankandin publik, për çdo parcelë ndërtimore në veçanti.
 4. Ankandi publik elektronik ndiqet nga Komisioni i formuar nga ana e Kryetarit të Komunës së Kërçovës.
 5. Ankandi publik elektronik fillon me publikimin e çmimit fillestar për metër katëror ndërsa zbatohet në rrugën e ankandit nga ana e pjesëmarrësve..
 6. Ankandi bëhet “hap pas hapi” me rritjen e vlerës së çdo “hapi” jo më pak se 98,00 den. për PN.nr. 5, për PN. nr.8 dhe për PN nr. 9, nga pasqyra tabelare nr. 1.
 7. Ankandi publik elektronik llogaritet se ka përfunduar në momentin e skadimit të afatit të caktuar në këte publikim dhe në qoftë se në kohën e kalimit të dy minutave të fundit nga koha e caktuar për zgjatje të ankandit nga ana e pjesëmarrësve është dhënë oferta, afati i fundit i përfundimit të ankandit vazhdohet edhe për dy minuta dhe do të përfundojë nëse periudhën e dy minutave të fundit, nuk ka të dhënë ofertë të re. Ankandi publik vazhdon pa u kufizuar deri në intervalin kohor prej dy minuta ka ofertë të re.
 8. Pjesëmarrësi i Ankandit publik i cili ka ofruar çmimm më të lartë, fiton të drejtën e statusit si ofertues i volitshëm.
 9. Komisioni pas përfundimit të Ankandit publik, përgatit procesverbal për zbatimin e Ankandit publik elektronik dhe e dorëzon te të gjithë pjesëmarrësit e Ankandit publik.
 10. Ofertuesi më i volitshëm është i detyruear që në afat prej 15 ditëve nga dita e përfundimit të procedurës, ti paguaj mjetet konformë çmimit përfundimtarë të arritur nga ankandi publik dhe deri te Komisioni të dorëzoj dëshmi për pagesë të realizuar dhe dokumentacionin e tërsishëm të nevojshëm për pjesmarrje në ankandin publik (në origjinal apo kopje të vërtetuar në noter)
 11. Në qoftë se ofertuesi më i volitshëm nuk i paguan mjetet në afatin e caktuar dhe nuk e dorëzon dokumentacionin e kompletuar të nevojshëm për pjesmarrje në ankandin publik, do të llogaritet se toka ndërtimore nuk është shitur, nuk do të bëhet lidhje e kontratës për tjetërsim dhe mjetet e deponuara të ofertuesit më të volitshëm nuk do ti kthehen dhe i njejti nuk do të mund të marrë pjesë në të gjithë ankandet e ardhëshme për ate parcelë ndërtimore.
 12. Pas realizimit të pagesës në afatin e caktuar dhe dorëzimit të dokumentacionit të tërsishëm të nevojshëm për pjesmarrje në ankandin publik, Kryetari i Komunës së Kërçovës, lidh marrëveshje me ofertuesin më të volitshëm për shitjen e tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë. Me marrëveshjen ofertuesi më i volitshëm (blerësi) detyrohet që në afat prej 9 muajve për parcelat ndërtimore deri më 5000 m2, përkatësisht në afat prej 12 muajve për parcelat ndërtimore deri më 5000 m2 nga kryerja e solemnizimit të kontratës për sigurimin e lejes për ndërtim në parcelën ndërtimore për objektin e parapar konformë planit urbanistik sipas të cilit toka është tjerërsuar (shitur) dhe të ndërtoj objektin konformë planit urbanistik të shitjes së asaj toke në afat jo më të gjatë se 2 (dy) vitesh nga marrja e lejes së plotëfuqishme për ndërtim për objekte me sipëfaqe të ndërtuar bruto deri 1000 m2, respektivisht në afat prj 4 (katër) vitesh nga marrja e lejes së plotëfuqishme për ndërtim për objekte me sipëfaqe të ndërtuar bruto mbi 1000m2, në pajtim me lejen e marrë për ndërtim, në të kundërtën në qoftë se blerësi nuk nxjerr leje për ndërtim në afatin e caktuar , përkatësisht në qoftë se objektet nuk ndërtohen në afatin e caktuar me fajin e blerësit, i njejti do të detyrohet të paguajë dënim me marrëveshje në lartësi prej 1,5% nga çmimi i përgjithshëm i arritur në Ankandin publik të tokës e cila është lëndë e marrveshjes për çdo muaj të kaluar në vitin e parë nga skadimi i afatit, përkatësisht me 3% nga çmimi i përgjithshëm i Ankandit publik të tokës që është lëndë e marrveshjes për çdo muaj të kaluar në vitin e 2-të nga skadimi i afatit përkatësisht 4,5% nga shuma e përgjithshme e çmimit të Ankandit publik të tokës që është lendë e marrveshjes për çdo muaj të kaluar nëvitin e 3-të dhe vitin pasues nga skadimi i afatit.
 13. Ofertuesi më i volitshëm obligohet që të paguajë tatimin e qarkullimit që do të dalë si obligim pas lidhjes së marrëveshjes për shitjen e tokës ndërtimore.
 14. Në çmimin e tokës ndërtimore nuk është përfëshirë kompensimi për rregullimin e tokës ndërtimore.
 15. Shpenzimet për procedurën e noterit dhe mbajtjtja e evidencës për patundshmëritë në Agjencinë për kadastër të patundëshmërive, bien si ngarkesë e blersit të tokës ndërtimore..
 16. Pjesëmarrësit e pakënaqur të ankandit publik, mund të dorëzojnë kundërshtim në Komisionin e caktuar në afat prej 3 ditëve nga dita e ankandit publik elektronik. Pas kundërshtimit, komisoni obligohet që me Antvendim të vendosë në afat prej pesë ditëve nga dita e pranimit të kindërshtimit..
 17. Kundër Aktvendimit të sjellur nga ana e Komisionit pala ka të drejtë që të dorëzojë ankesë në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit deri në Komisionin shtetëror për vendosje në procedurë administrative dhe procedurë nga marëdhënia e punës në shkallë të dytë..

Kjo shpallje do të publikohet në WEB faqen e Komunës së Kërçovës www.kicevo.gov.mk dhe www.kercova.gov.mk

                                                                                                                                                                                                  KOMUNA E KËRÇOVËS

                                                                                                                                                                         Komisioni për zhvillimin e procedurave për ankand publik

SHPALLJE të aktvendimeve për Taksë komunale për vitin 2015

               Ne pajtim me nenin 86 të Ligjit për procedurë të pergjithshme administrative( “Gz.zyrtare e RM-se” nr:38/2005, 110/2008, 118/2008, dhe 51/2011) dhe Vendimin e Komunes se Kercoves, nr: 22-2443/1, nga data 5.10.2015, Komuna e Kercoves – Sektori për çështje financiare – Njësia për tatime, taksa, kompenzime dhe për të ardhura tjera të komunës, paraqet:

SH P A LL J E

                Të aktvendimeve për Tatim në pronë dhe Taksë komunale per vitin 2015, për personat fizikë dhe juridikë të cilët në tjetër mënyrë nuk mund t’i shperndajmë për shkak se vendbanimi, respektivisht selia e palëve, nuk janë të njohura :

           2.Aktvendime për taksë komunale – firmarina 2015

N. Година Реш датум Реш. број Назив
1 2015 30/04/2015 22/15-19939 Друштво за туризам ЕРА ТРАВЕЛ ДОО Гостивар
2 2015 30/04/2015 22/15-19940 МЦ БУРГЕР ШПЕТИМ И ДР. Д.О.О. КИЧЕВО
3 2015 30/04/2015 22/15-19943 ОРИОН Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
4 2015 30/04/2015 22/15-19944 ИТАЛ-РОЛЕТ 2 Д.О.О.Е.Л УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
5 2015 30/04/2015 22/15-19959 ЈЕТКА КОМПАНИ ДООЕЛ КИЧЕВО
6 2015 30/04/2015 22/15-19967 МОРИГАНО ДООЕЛ КИЧЕВО
7 2015 30/04/2015 22/15-19968 КУЉТ С.ДОЛНО СТРОГОМИШТЕ КИЧЕВО
8 2015 30/04/2015 22/15-19972 Б 5-ЊУЕЈЏ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
9 2015 30/04/2015 22/15-19976 МАЏЕСТИК КЛУБ ДООЕЛ КИЧЕВО
10 2015 30/04/2015 22/15-19977 РЕСТОРАН СТРАЖА ДООЕЛ С.ТАЈМИШТЕ, КИЧЕВО
11 2015 30/04/2015 22/15-19978 АР-ДИТЕКС ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, КИЧЕВО
12 2015 30/04/2015 22/15-19980 БОДЕН ТЕКНИК 2014 ДООЕЛ С.ЗАЈАС КИЧЕВО
13 2015 30/04/2015 22/15-19981 АДН-ВБТ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ КИЧЕВО
14 2015 30/04/2015 22/15-19983 ПЗУ МЕТИН ДЕНТ КИЧЕВО
15 2015 30/04/2015 22/15-19984 КОТЕВСКИ-TOБAKO ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
16 2015 30/04/2015 22/15-19987 ТЕЕНС ТРЕЈД ДООЕЛ КИЧЕВО
17 2015 30/04/2015 22/15-19990 УНИЦОРН-ББ УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО КИЧЕВО
18 2015 30/04/2015 22/15-19994 ОРИЕНТАЛ ИДРИС ДООЕЛ КИЧЕВО
19 2015 30/04/2015 22/15-19998 ФK ШКЕНДИЈА-93 КИЧЕВО
20 2015 30/04/2015 22/15-20010 ДПТУУ Д&Б АВРАМОСКИ ДООЕЛ КИЧЕВО
21 2015 30/04/2015 22/15-20011 ДИНИ ФИКС ДООЕЛ ГОРНО СТРОГОМИШТЕ КИЧЕВО
22 2015 30/04/2015 22/15-20013 СИТИ ТРАВЕЛ АГЕНЦИ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ КИЧЕВО
23 2015 30/04/2015 22/15-20034 ВЕ-ВЕ ГРУП ДООЕЛ КИЧЕВО
24 2015 30/04/2015 22/15-20043 ЛЕАР ДООЕЛ С. ДЛАПКИН ДОЛ КИЧЕВО
25 2015 30/04/2015 22/15-20049 ЛИЛИ БАР УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ КИЧЕВО
26 2015 30/04/2015 22/15-20050 БЕЛА КУЛА КОМ ДООЕЛ КИЧЕВО
27 2015 30/04/2015 22/15-20066 АЛФА Ц.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
28 2015 30/04/2015 22/15-20067 МУЈОКОМЕРЦ Ц.О. КИЧЕВО
29 2015 30/04/2015 22/15-20069 МИРАБЕЛА УВОЗ-ИЗВОЗ Ц.О. КИЧЕВО
30 2015 30/04/2015 22/15-20072 БАШКИМ КОМПАНИ Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
31 2015 30/04/2015 22/15-20077 ГЕНДИ-КОМЕРЦ Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ С.ТРАПЧИН ДОЛ КИЧЕВО
32 2015 30/04/2015 22/15-20078 ВЛАДИТА Ц.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КИЧЕВО
33 2015 30/04/2015 22/15-20083 АВТО ДОМ С.А.Д. Б.Б. Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
34 2015 30/04/2015 22/15-20084 ЦРНИ БАРОН Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КИЧЕВО
35 2015 30/04/2015 22/15-20085 КИЧЕВОПРОМ-1 Д.О.О. ВО СТЕЧАЈ КИЧЕВО
36 2015 30/04/2015 22/15-20088 НОЌЕН ЈАВАЧ АВТОМОТОКЛУБ КИЧЕВО
37 2015 30/04/2015 22/15-20089 ДРУШТВО НА ГЕОДЕТСКИ ИНЖИНЕРИ И ТЕХНИЧАРИ КИЧЕВО
38 2015 30/04/2015 22/15-20091 ЕМО ОХРИД АД
39 2015 30/04/2015 22/15-20099 АСМИРЕ РАХМАНИ А. КИЧЕВО
40 2015 30/04/2015 22/15-20103 УГОСТИТЕЛСКИ ДУЌАН ДОНЕР ЧАРДАК ТП КИЧЕВО
41 2015 30/04/2015 22/15-20109 МУХАМЕДИНА А -ДЕМИРОСКА А.КИЧЕВО
42 2015 30/04/2015 22/15-20114 ИНФИНИТИ УУУ ТП АЛЕКСАНДРА СИМО СТЕФАНОСКА КИЧЕВО
43 2015 30/04/2015 22/15-20125 Друштво за мрест и улов на риба, производство, услуги и трговија на големо и мало СКАКАЛО ДОО увоз-извоз Битола
44 2015 30/04/2015 22/15-20126 Друштво за производство трговија и услуги ЕВРО СТИЛ Сашка и Слободан увоз извоз Битола ДОО
45 2015 30/04/2015 22/15-20130 ДПТГУ А-Д КАРПЕТ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ ГОСТИВАР
46 2015 30/04/2015 22/15-20132 ЕУРОПЕ-ТУРИСТ Ц.О. ГОСТИВАР
47 2015 30/04/2015 22/15-20133 МИ-МАК ДООЕЛ ГОСТИВАР
48 2015 30/04/2015 22/15-20134 ЕВРО-КОМЕРЦ-5
49 2015 30/04/2015 22/15-20135 ДООЕЛ ,, ГОЛДЕН СУПРА ,, УВОЗ ИЗВОЗ -ДЕБАР
50 2015 30/04/2015 22/15-20154 МОСТ 2000 ЛЕФЧЕ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
51 2015 30/04/2015 22/15-20160 Друштво за производство,услуги и трговија на Ќазим Рамадани МЕНДИ КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ с.Зајас, Општина Зајас-во ликвидација
52 2015 30/04/2015 22/15-20161 Друштво за трговија, производство и услуги АЛФАТОСИ увоз-извоз Ружди Велиу и др. ДОО с.Колари Општина Зајас-во ликвидација
53 2015 30/04/2015 22/15-20163 ФАТИ-ФАРМ П.О. КИЧЕВО
54 2015 30/04/2015 22/15-20164 NOTI KOLARI
55 2015 30/04/2015 22/15-20165 ГРАФОМАК ЗАШТИТНО ДРУШТВО Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
56 2015 30/04/2015 22/15-20169 ДИМИГРАМ Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
57 2015 30/04/2015 22/15-20174 Друштво за промет и услуги СЕМИ-КОМПАНИ увоз-извоз Весел Јашари ДООЕЛ с.Горно Строгомиште Зајас во ликвидација
58 2015 30/04/2015 22/15-20175 ДПУТ ,, БАЛКАН – МС ,, ДООЕЛ
59 2015 30/04/2015 22/15-20179 JOVOPROM TAJMISTE
60 2015 30/04/2015 22/15-20187 ЃОНИ НИКОЛОСКИ ВОЈИСЛАВ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ С.ПРЕМКА
61 2015 30/04/2015 22/15-20192 СИМЕКС-1 СРБАКОВСКА БИСЕРА Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
62 2015 30/04/2015 22/15-20196 ЦЕНТАР АВС Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ С.СРБИЦА ОСЛОМЕЈ
63 2015 30/04/2015 22/15-20203 NORAFIKS GORNO STROMISTE
64 2015 30/04/2015 22/15-20208 МИРАБЕЛА-ТРЕЈД Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
65 2015 30/04/2015 22/15-20212 БЕРТИ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
66 2015 30/04/2015 22/15-20219 ЕМ УНИПАК ЕДИТ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
67 2015 30/04/2015 22/15-20224 Друштво за услуги, трговија и производство ДАУТИ-КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ с.Србјани-Другово-во ликвидација
68 2015 30/04/2015 22/15-20232 БИГ ТЕКСТИЛ Д.О.О. АГИМ И ДР. Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
69 2015 30/04/2015 22/15-20235 НЕЛИ-ЈЕТА АРТАН Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
70 2015 30/04/2015 22/15-20240 АФРДИТА Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
71 2015 30/04/2015 22/15-20241 Друштво за трговија, угостителство и услуги БЛУ СКАЈ увоз-извоз ДООЕЛ с.Зајас-Зајас-во ликвидација
72 2015 30/04/2015 22/15-20249 DIPU S-M ZAJAS
73 2015 30/04/2015 22/15-20250 СОНУС УВОЗ – ИЗВОЗ Ј.Т.Д
74 2015 30/04/2015 22/15-20257 BURIMI KOMERC ZAJAS
75 2015 30/04/2015 22/15-20267 Д & В ФАТОН Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
76 2015 30/04/2015 22/15-20272 НИНЕКС Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
77 2015 30/04/2015 22/15-20278 Друштво за производство, трговија и услуги МАРБИ КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
78 2015 30/04/2015 22/15-20282 МУЧАЈ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
79 2015 30/04/2015 22/15-20288 А.Х. Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
80 2015 30/04/2015 22/15-20291 З-МЕКСИКО Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
81 2015 30/04/2015 22/15-20293 Јавно трговско друштво за трговија, производство, превоз, градежен инжинеринг, услуги и интелектуални услуги и угостителство ЛИМИКО, увоз-извоз Крсте Нкоски идр. ЈТД Другово
82 2015 30/04/2015 22/15-20295 АЛЕКСАНДРИЈА-КОМПАНИ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
83 2015 30/04/2015 22/15-20296 Друштво за трговија, производство, превоз, градежништво, угостителство, услуги и интелектуални услуги Н У Е Л увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
84 2015 30/04/2015 22/15-20307 ГОРАЗД ИВАНКА РАДЕСКА Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
85 2015 30/04/2015 22/15-20309 ПАЛМАД Д.О.О.Е.Л. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С.Д.СТРОГОМИШТА
86 2015 30/04/2015 22/15-20310 2 БЕЛА-КОМЕРЦ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
87 2015 30/04/2015 22/15-20312 ТАНЕ ЦАЛЕСКИ-ТРАНСФЕР Д.О.О.Е.Л. КИЧЕВО
88 2015 30/04/2015 22/15-20323 Друштво за производство, трговија, сообраќај, услуги и др. А Р Г З О Н увоз-извоз ЈТД Кичево-во ликвидација
89 2015 30/04/2015 22/15-20324 ДЕА ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ С.ЗАЈАС
90 2015 30/04/2015 22/15-20326 ЧЕТИ-КОМЕРЦ Д.О.О.Е.Л. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КИЧЕВО
91 2015 30/04/2015 22/15-20327 И & А Д.О.О.Е.Л. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КИЧЕВО
92 2015 30/04/2015 22/15-20329 Друштво за производство, трговија, градежништво и услуги АЛБА-КОМ експорт-импорт ДООЕЛ с.Зајас Зајас-во ликвидација
93 2015 30/04/2015 22/15-20335 Друштво за трговија, производство, угостителство и услуги КИРТАКИС увоз-извоз ДООЕЛ с. Вранештица општина Вранештица
94 2015 30/04/2015 22/15-20340 ДИТИ КОМЕРЦ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ С.ТРАП.ДОЛ КИЧЕВО
95 2015 30/04/2015 22/15-20344 Друштво за услуги, трговија, производство БИЛЈАРД КЛУБ увоз-извоз ДООЕЛ с. Зајас Општина Зајас-во ликвидација
96 2015 30/04/2015 22/15-20346 ВАЛИС Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
97 2015 30/04/2015 22/15-20356 М-СТАРТ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
98 2015 30/04/2015 22/15-20358 Друштво за промет и услуги БИЗНИС ЦЕНТАР увоз-извоз ДООЕЛ с.Колари,Зајас-во ликвидација
99 2015 30/04/2015 22/15-20360 Трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз АЛБОНИ , ДООЕЛ с.Страгомишта-Зајас
100 2015 30/04/2015 22/15-20362 Друштво за трговија, угостителство, производство и услуги, ЕКУАДОР увоз-извоз ДООЕЛ с.Колари општина Зајас-во ликвидација
101 2015 30/04/2015 22/15-20365 Друштво за производство, услуги и трговија ВЕРСАЌИ, ДООЕЛ с.г.Строгомишта-Зајас-во ликвидација
102 2015 30/04/2015 22/15-20368 ДООЕЛ ,,ЈАГОДИНИ ,,
103 2015 30/04/2015 22/15-20372 БИСТРА 1 Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
104 2015 30/04/2015 22/15-20373 ЕУРОКОХА Д.О.О.Е.Л. ЕЛСПОРТ-ИМПОРТ КИЧЕВО
105 2015 30/04/2015 22/15-20381 Друштво за превоз, производство, услуги, угостителство и трговија КОЛОСАЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Бачишта Зајас-во ликвидација
106 2015 30/04/2015 22/15-20382 Друштво за угостителство, трговија, производство и услуги МАНИ увоз-извоз ДОО с.Колари општина Зајас-во ликвидација
107 2015 30/04/2015 22/15-20386 АМСТЕРДАМ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
108 2015 30/04/2015 22/15-20390 Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ИНТЕЛЕКТ-ТРАНС 1 експорт-импорт ДООЕЛ с.Зајас Зајас-во ликвидација
109 2015 30/04/2015 22/15-20392 СОФИ-МС Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
110 2015 30/04/2015 22/15-20393 ПЛАНЕТА 2003 БЕКИМ И ДР. Ј.Т.Д. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
111 2015 30/04/2015 22/15-20395 РУШИТ-ФЛОРИЈАН Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
112 2015 30/04/2015 22/15-20397 АМРА-КОМЕРЦ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
113 2015 30/04/2015 22/15-20401 О. ЈАСЕ ЈАСМИНА И ДР. Ј.Т.Д. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
114 2015 30/04/2015 22/15-20404 АТЛАНТИК-ТУРС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ
115 2015 30/04/2015 22/15-20409 ИМРАН-КОМПАНИ Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
116 2015 30/04/2015 22/15-20410 Х-ЏУЛИ КОМЕРЦ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ С.ОСОЈ – КИЧЕВО
117 2015 30/04/2015 22/15-20414 И.Г.Б. Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
118 2015 30/04/2015 22/15-20421 Друштво за производство, трговија, услуги и угостителство ВУЛКАН експорт-импорт ДООЕЛ с.Другово
119 2015 30/04/2015 22/15-20436 А-М Д.О.О.Е.Л. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КИЧЕВО
120 2015 30/04/2015 22/15-20445 М И С 2 Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
121 2015 30/04/2015 22/15-20447 Друштво за трговија ,градежништво производство и услуги, ДАЛИ & ЛАНИ-КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ с.Колари Општина Зајас-во ликвидација
122 2015 30/04/2015 22/15-20456 ADEMI KOLARI
123 2015 30/04/2015 22/15-20459 Друштво за градежништво,производство,трговија и услуги,увоз-извоз ГУРИ БАРДХЕ ДООЕЛ с.Колари Општина Зајас-во ликвидација
124 2015 30/04/2015 22/15-20460 ПАПИЛЛОН Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
125 2015 30/04/2015 22/15-20470 Друштво за угостителство, трговија, производство и услуги СОФРА 3 увоз-извоз ДООЕЛ с.Зајас Општина Зајас-во ликвидација
126 2015 30/04/2015 22/15-20471 ДООЕЛ ,, БЛЕДИ-ТРАНС ,,
127 2015 30/04/2015 22/15-20472 Друштво за производство, трговија и услуги ВЕЛА-НС експорт-импорт ДООЕЛ с.Зајас-во ликвидација
128 2015 30/04/2015 22/15-20485 Друштво за производство, трговија, превоз и услуги БИС -ЛИНЕ експорт-импорт ДООЕЛ с.Долно Страгомиште Зајас-во ликвидација
129 2015 30/04/2015 22/15-20486 РЕНДГЕН П.З.О. ПО ОПШ. МЕДИ. И СПЕЦ. ОРДИ. ПО РАДИОДИ.
130 2015 30/04/2015 22/15-20489 03-МЕКСИКО Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
131 2015 30/04/2015 22/15-20498 ДИМ КОМ ДРАГИЦА Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
132 2015 30/04/2015 22/15-20499 ТАЈФУН-2004 Д.О.О. КИЧЕВО
133 2015 30/04/2015 22/15-20505 GELBRIMI ZAJAS
134 2015 30/04/2015 22/15-20507 АКСА Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
135 2015 30/04/2015 22/15-20509 KONAKU DOLNO STROGOMISTE
136 2015 30/04/2015 22/15-20522 BALKAN – 2004 ZAJAS
137 2015 30/04/2015 22/15-20525 ЌЕРИМИ-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ
138 2015 30/04/2015 22/15-20536 XHELILI ZAJAS
139 2015 30/04/2015 22/15-20539 ДОН-КВАТРО Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КИЧЕВО
140 2015 30/04/2015 22/15-20540 Друштво за промет, градежништво, транспорт и услуги АТДХЕУ експорт-импорт ДООЕЛ с.Зајас-Зајас-во ликвидација
141 2015 30/04/2015 22/15-20547 МАЦОЛА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
142 2015 30/04/2015 22/15-20570 ТРЕНД 2005 Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
143 2015 30/04/2015 22/15-20571 И &С КОМПАНИ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
144 2015 30/04/2015 22/15-20575 КИБЕР-НЕТ ДООЕЛ ЕКСПОЕТ-ИМПОРТ КИЧЕВО
145 2015 30/04/2015 22/15-20576 ДООЕЛ ,, СТАРС-ДБ ,,
146 2015 30/04/2015 22/15-20586 ДД ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
147 2015 30/04/2015 22/15-20602 СОФРА-М-2005 МЕЏИТ МУСТАФА И ДР.ЈТД УВОЗ-ИЗВОЗ
148 2015 30/04/2015 22/15-20603 БЛЕСА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
149 2015 30/04/2015 22/15-20608 Друштво за превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, АВТОПРЕВОЗ,увоз-извоз с. Вранештица, ДОО Вранештица
150 2015 30/04/2015 22/15-20611 ПРО-ЕТЕРНА Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
151 2015 30/04/2015 22/15-20612 ПРО СТУДИО Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
152 2015 30/04/2015 22/15-20619 ЛИСА Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
153 2015 30/04/2015 22/15-20621 Друштво за транспорт,шпедиција,трговија и услуги ДУШКО ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз с.Другово
154 2015 30/04/2015 22/15-20632 АДВАНСЕД ДИГИТАЛ НЕТВОРК-АДН Д.О.О. КИЧЕВО
155 2015 30/04/2015 22/15-20633 ХИМАРА-СИТИ Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
156 2015 30/04/2015 22/15-20636 ДР,ЗА ПРОМ,ПР,И УСЛ,ЏЕВДЕТ ДООЕЛ КИЧЕВО
157 2015 30/04/2015 22/15-20649 ДР,ЗА ПР,ТРГ,И УСЛ,ДР,ЛИЛИ ФАРМ ДООЕЛ КИЧЕВО
158 2015 30/04/2015 22/15-20656 ДР,ЗА ТРГ,И УСЛ,ПРЕМИЕР-АГ ДООЕЛ КИЧЕВО
159 2015 30/04/2015 22/15-20671 ДР,ЗА ТУР,УГО,СООБ,ТРГ,И УСЛ,РАИЗЕ БИРО ФМВ ВАЛОН-ТУРИСТ ЈТД
160 2015 30/04/2015 22/15-20678 ДР,ЗА ПР,ТРГ,И УСЛ,СИМ СИН-2006 ДООЕЛ КИЧЕВО
161 2015 30/04/2015 22/15-20679 ДООЕЛ ,,ФОРТУНА ,,
162 2015 30/04/2015 22/15-20680 ДР,ЗА ПР,ТРГ,И УСЛ,МОДА-РОМА ДОО КИЧЕВО
163 2015 30/04/2015 22/15-20682 ДР,ЗА ПР,ТРГ,И УСЛ,ПРОНТО МОДА-06 ДООЕЛ КИЧЕВО
164 2015 30/04/2015 22/15-20684 СТОП,ИНТЕР,ЗАЕДНИЦА ЕУРОСТАРТ-2006 КИЧЕВО
165 2015 30/04/2015 22/15-20685 ДР,ЗА МЕН,РАБ,ТРГ,И УСЛ,ЏЕПИ-КОМПАНИ ДООЕЛ КИЧЕВО
166 2015 30/04/2015 22/15-20687 ДР,ЗА ТРГ,ПРО,УГО,И УСЛ,ФАМ-ЦЕНТАР АЕА У,И,ДООЕЛ К,
167 2015 30/04/2015 22/15-20688 ДР,ЗА ТР,ПР,ПРЕ,УСЛ,И УГО,ВИТА-ХРИСТИ ДООЕЛ КИЧЕВО
168 2015 30/04/2015 22/15-20689 Д,ПРО,ТРГ,УГ,СОО,И,УСЛ,КА-ЛЕ-77 ЈТД,КИЧЕВО
169 2015 30/04/2015 22/15-20690 Друштво за превоз, производство, трговија, услуги и угостителство ФУТИ-КИМИ увоз-извоз ДООЕЛ с.Стрелци Осломеј
170 2015 30/04/2015 22/15-20695 ДР,ЗА ПР,ТРГ,УГ,И УСЛ,ГОГО-НЕТ-ГОЧО ДООЕЛ КИЧЕВО
171 2015 30/04/2015 22/15-20697 ДР,ЗА ТРГ,ПР,УГ,И УСЛ,ИЗГРЕВ 2006 ДООЕЛ КИЧЕВО
172 2015 30/04/2015 22/15-20699 ДР,ЗА ПРО,ТРАН,И УСЛ,ЛМ-79 ДООЕЛ КИЧЕВО
173 2015 30/04/2015 22/15-20701 ДР,ЗА ПР,ТРГ,УГОС,И УСЛ,КЕНЗО-ИНЖ,ДООЕЛ КИЧЕВО
174 2015 30/04/2015 22/15-20703 ДООЕЛ ,, ЕЛИ-БИЗНИС ,,
175 2015 30/04/2015 22/15-20713 ДР,ЗА ПРО,ПРОМ,ТРГ,И УСЛ,КИ-МЕТАЛ ДОО КИЧЕВО
176 2015 30/04/2015 22/15-20720 ДР,ЗА ПР,НА ЗЕМЈ,ТЕХ,И ИНТ,УСЛ,И ТРГ,ГЕО-ОБЈЕКТИВ ДООЕЛ К,
177 2015 30/04/2015 22/15-20728 ТРГ,ДР,ЗА ПРЕ,НА ПАТ,И УС,ТАКСИ-ДУКАТ ДООЕЛ КИЧЕВО
178 2015 30/04/2015 22/15-20729 Приватна здравствена установа-Аптека БЕЛАДОНА ФАРМ Кичево
179 2015 30/04/2015 22/15-20748 BILI-07 ZAJAS
180 2015 30/04/2015 22/15-20749 ДР,ЗА ПРО,ПРЕ,УС,УГО,И ТРГ,ПАЛ-ПАЛАС ДООЕЛ К,
181 2015 30/04/2015 22/15-20759 ДР,ЗА ТР,ПРО,УГО,И УС,ТЕА-Д ДООЕЛ КИЧЕВО
182 2015 30/04/2015 22/15-20775 ДР,ЗА ТРГ,И УСЛ,ЕЛИ-ИБО-ЕНИ ДООЕЛ КИЧЕВО
183 2015 30/04/2015 22/15-20778 ДР,ЗА ПР,ТРАН,ТРГ,И УСЛ,ТЕ-КИ-ЛА-2007 ДООЕЛ КИЧЕВО
184 2015 30/04/2015 22/15-20780 ДППУ ,, ГОЛДСТАР ПРО-,, ДООЕЛ
185 2015 30/04/2015 22/15-20781 Водна заедница БИГОР ДОЛЕНЦИ-ЧЕЛОПЕЦИ с.Бигор Доленци Вранештица
186 2015 30/04/2015 22/15-20787 ДР,ЗА ТРГ,УСЛ,И ПРОМ,БЕРТИ-КОМПАНИ ДООЕЛ КИЧЕВО
187 2015 30/04/2015 22/15-20788 ДР,ЗА ТРГ,ПРОМ,И УСЛ,ОК-СТОРЕ ДООЕЛ КИЧЕВО
188 2015 30/04/2015 22/15-20791 Друштво за трговија, производство, угостителство и услуги ЈУГОС-2007 увоз-извоз ДООЕЛ с.Другово
189 2015 30/04/2015 22/15-20793 ДР,ЗА ТРГ,ПРО,УГОС,И УСЛ,САРА 2007-В,О,ДООЕЛ КИЧЕВО
190 2015 30/04/2015 22/15-20795 ДППУ ,, ЕУРО ЛУНА ,, ДООЕЛ
191 2015 30/04/2015 22/15-20797 ДР,ЗА ТРГ,ПРО,УГОСТ,И УСЛ,ТРИСТАРТ ДООЕЛ КИЧЕВО
192 2015 30/04/2015 22/15-20799 ДР,ЗА ПРО,ТРАН,ТРГ,И УСЛ,ЛИПБЛЕД-ДЕКОР ДООЕЛ КИЧЕВО
193 2015 30/04/2015 22/15-20801 MILI-AG KOLARI
194 2015 30/04/2015 22/15-20807 ARDIANO-TRANS KOLARI
195 2015 30/04/2015 22/15-20808 ДР,ЗА УС,ТРГ,ПРО,И УГОС,МАКСЕЛ-ИНЖ, ДООЕЛ КИЧЕВО
196 2015 30/04/2015 22/15-20820 ДР,ЗА ПРО,ТРГ,И УСЛ,МУЛТИПРОМЕТ ДООЕЛ КИЧЕВО
197 2015 30/04/2015 22/15-20821 ДР,ЗА ТР,ПРО,УГОС,И УС,ЕВТ-ЕДЕЛВЕИСС ДООЕЛ К,
198 2015 30/04/2015 22/15-20823 ДР,ЗА УГОС,ТР,И ПРО,БАЛКАНИКА-ИНВЕСТ ДООЕЛ КИЧЕВО
199 2015 30/04/2015 22/15-20827 Друштво за производство транспорт трговија и услуги СИРИУС-2007 увоз-извоз ДООЕЛ
200 2015 30/04/2015 22/15-20831 ДР,ЗА ТРГ,ПР,И УСЛ,ФИЈА 2006 ДООЕЛ КИЧЕВО
201 2015 30/04/2015 22/15-20832 Друштво за производство трговија и услуги ГОГО ПРОМ 2007 увоз-извоз ДООЕЛ с.Горни Добреноец, Другово
202 2015 30/04/2015 22/15-20836 ДР,ЗА УГОС,ТРГ,И УСЛ,ЏЕНИ-2007 ДООЕЛ КИЧЕВО
203 2015 30/04/2015 22/15-20839 USKANA KONSULT GORNO STROGOMISTE
204 2015 30/04/2015 22/15-20843 ДППТУ ,, ЕКСПРЕС-07 ,, ДООЕЛ
205 2015 30/04/2015 22/15-20850 ДР,ЗА ПР,ИНЖ,ПРОМ,ИУСЛ,БЕМАК-ТРЕИД ДООЕЛ КИЧЕВО
206 2015 30/04/2015 22/15-20853 ДППТУ ,, КАТЕ О7 ,, ДООЕЛ
207 2015 30/04/2015 22/15-20861 PEJOVA CESMA TAJMISTE
208 2015 30/04/2015 22/15-20863 Друштво за трговија, сервис на индустриска електроника, аудио и видео техника РИД ЕЛЕТРОНИКА увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
209 2015 30/04/2015 22/15-20872 ДТПУ ,,ПРОБИТИ ДООЕЛ ,,
210 2015 30/04/2015 22/15-20873 Друштво за трговија, производство, превоз и услуги ЧЕКСАН увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
211 2015 30/04/2015 22/15-20874 ДОТУ ТОСКАНА ГОНИ
212 2015 30/04/2015 22/15-20877 Друштво за консалтинг и други деловни услуги АНЕКС-2007 ДООЕЛ увоз-извоз Кичево
213 2015 30/04/2015 22/15-20880 Друштво за производство, промет и услуги АЛИЛИ 2007 увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
214 2015 30/04/2015 22/15-20884 Друштво за промет и услуги ЕЛИ – КОМПАНИ 2007 увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
215 2015 30/04/2015 22/15-20885 Друштво за трговија,промет и услуги ПАША 2007 О.А. увоз-извоз ДООЕЛ с.Челопеци Вранештица
216 2015 30/04/2015 22/15-20887 Друштво за трговија, производство, угостителство и услуги СИ-ЕЛ-2007 увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
217 2015 30/04/2015 22/15-20897 EURO DINI-07 DLAPKIN DOL
218 2015 30/04/2015 22/15-20903 ДООЕЛ МОБИКОМ ЛИНДИ С КОЛАРИ ЗАЈАЗ
219 2015 30/04/2015 22/15-20907 Друштво за трговија, производство, угостителство и услуги ГЕНТ-НУС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
220 2015 30/04/2015 22/15-20910 Друштво за производство, трговија и услуги БАШКИМИ-ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Стрелци,општина Осломеј
221 2015 30/04/2015 22/15-20911 Друштво за услуги, трговија, производство и угостителство Т-КАНЗО увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
222 2015 30/04/2015 22/15-20916 Друштво за трговија, производство, превоз, услуги и угостителство ДЕНЕР-ГРАНД увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
223 2015 30/04/2015 22/15-20918 ДООЕЛ АМИНТА КИЧЕВО
224 2015 30/04/2015 22/15-20922 Друштво за услуги,едукација,угостителство и трговија ВЕРИТАС & САПИЕНС увоз-извоз ДОО Кичево
225 2015 30/04/2015 22/15-20924 Друштво за производство, трговија и услуги КИМБА ВАШ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
226 2015 30/04/2015 22/15-20926 Друштво за производство транспорт трговија и услуги ГРАНДИОСЕ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
227 2015 30/04/2015 22/15-20930 ОЛТИ ДООЕЛ КИЧЕВО
228 2015 30/04/2015 22/15-20931 Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ЕДОНА-2008 експорт-импорт ДООЕЛ Кичево
229 2015 30/04/2015 22/15-20934 Друштво за транспорт услуги и трговија МАЛИ ШПЕД увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
230 2015 30/04/2015 22/15-20937 Друштво за производство,промет и услуги АМЕЛ КОМЕРЦ 2008 увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
231 2015 30/04/2015 22/15-20944 Друштво за градежништво,трговија,транспорт и услуги ДИЛСАН ДОО експорт-импорт Кичево
232 2015 30/04/2015 22/15-20945 ЛУКС ПРОЕКТ 2008 ДОО КИЧЕВО
233 2015 30/04/2015 22/15-20950 Друштво за производство,промет и услуги ВЕЛЈАНОСКИ КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
234 2015 30/04/2015 22/15-20958 Друштво за трговија,услуги,угостителство,производство и превоз АМРА – АБ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
235 2015 30/04/2015 22/15-20960 Друштво за угостителство,услуги,производство,превоз,трговија и менаџмент ПРИМА ДА ВИНЧИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
236 2015 30/04/2015 22/15-20970 MOTEL RESTORAN DELFINI ZAJAS
237 2015 30/04/2015 22/15-20973 HIGLANDER TRANSPORTI T.M.X ZAJAS
238 2015 30/04/2015 22/15-20980 Здружение на граѓани за органско производство ЕКО ПРОДУКТ МАНАСТИРСКО с.Манастирско Доленци,општина Другово
239 2015 30/04/2015 22/15-20989 Друштво за производство, промет и услуги ХИЛДА 2008 увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
240 2015 30/04/2015 22/15-20997 Друштво за земјоделство,производство,трговија и услуги КАПЧЕ-57 ДООЕЛ увоз-извоз Кичево
241 2015 30/04/2015 22/15-20999 ДОО-УВОЗ-ИЗВОЗ
242 2015 30/04/2015 22/15-21010 Друштво за превоз,услуги,угостителство и трговија Ќ-ЛИНЕ увоз-извоз ДОО Кичево
243 2015 30/04/2015 22/15-21012 Друштво за производство, трговија и услуги ШУРБАНОСКИ ИНЖИНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ КИЧЕВО
244 2015 30/04/2015 22/15-21015 Друштво за производство,трговија и услуги КЕНЗО КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
245 2015 30/04/2015 22/15-21021 ТПТУ ,, СИЛА-П 2008 ,, ДООЕЛ
246 2015 30/04/2015 22/15-21023 ДТУУ АЗ-ИМИЏ КОМПАНИ
247 2015 30/04/2015 22/15-21024 Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги КИС УНИОН-А увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
248 2015 30/04/2015 22/15-21027 ДПТУ ,, ТРИ С – Ц 2008 ,, ДООЕЛ
249 2015 30/04/2015 22/15-21031 Друштво за производство,трговија и услуги ЕКСКЛУЗИВ-С2 увоз-извоз ДООЕЛ,Кичево
250 2015 30/04/2015 22/15-21034 Друштво за производство,промет и услуги ФИНОКИО 92 увоз-извоз ДООЕЛ,Кичево
251 2015 30/04/2015 22/15-21036 Друштво за производство,трговија и услуги МАЈА ТЕКСТИЛ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
252 2015 30/04/2015 22/15-21038 ДПТУ ,, ЛИНЕА ПЛУС ,, ДООЕЛ
253 2015 30/04/2015 22/15-21039 ДПТУ ,, ГРАФИКА ПЛУС 08 ,, ДООЕЛ
254 2015 30/04/2015 22/15-21041 Друштво за трговија и услуги МАЛИБУ-ХИТ ДООЕЛ Кичево
255 2015 30/04/2015 22/15-21043 Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ФЛЕШ-БО увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
256 2015 30/04/2015 22/15-21044 Друштво за консалтинг и други деловни услуги ДОДО ДВА ДООЕЛ увоз-извоз Кичево
257 2015 30/04/2015 22/15-21053 Друштво за производство, промет и услуги АЛЕАНЕ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
258 2015 30/04/2015 22/15-21058 Друштво за угостителство, трговија у услуги ОК ПАЛАЧИНКА увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
259 2015 30/04/2015 22/15-21060 КАРЛА-2008 УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ КИЧЕВО
260 2015 30/04/2015 22/15-21062 Друштво за производство, промет и услуги ЈАСМИНА 19 ИЗ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
261 2015 30/04/2015 22/15-21063 Друштво за услуги, трговија, производство и угостителство ГОРФРАЈП увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
262 2015 30/04/2015 22/15-21065 Друштво за угостителство, трговија и услуги БУРГЕР КИНГ. ВЕЛИУ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
263 2015 30/04/2015 22/15-21069 ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО И УСЛУГИ СЛ
264 2015 30/04/2015 22/15-21074 Друштво за производство, трговија и услуги 2008-МАШ експорт-импорт ДОО Кичево
265 2015 30/04/2015 22/15-21079 Друштво за трговија и услуги МЕЛИ-ПЛАТОР ДООЕЛ Кичево
266 2015 30/04/2015 22/15-21081 Друштво за угостителство,трговија и услуги ИДРИЗОСКИ 2008 увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
267 2015 30/04/2015 22/15-21083 Друштво за производство, трговија и услуги НАНИ-КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
268 2015 30/04/2015 22/15-21085 Друштво за производство, промет и услуги Д&Р ДОНЕР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
269 2015 30/04/2015 22/15-21087 ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО,ТРГОВИЈА,ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ СТОМ
270 2015 30/04/2015 22/15-21093 Друштво за производство, промет и услуги САБИКАНА КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
271 2015 30/04/2015 22/15-21095 Друштво за земјоделие, трговија и производство ЦОЦЕ-КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
272 2015 30/04/2015 22/15-21096 Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги БАКАР – ПРОМЕТ ДООЕЛ Кичево
273 2015 30/04/2015 22/15-21105 Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги С.Т.Т СКАНД експорт-импорт ДООЕЛ Кичево
274 2015 30/04/2015 22/15-21108 Друштво за производство,трговија и услуги КИМ-МАРЕ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
275 2015 30/04/2015 22/15-21110 ДООЕЛ МИТРЕСКИ-КОМПАНИ УВОЗ-ИЗВОЗ
276 2015 30/04/2015 22/15-21111 УНИ-СТИЛ 2009 УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ КИЧЕВО
277 2015 30/04/2015 22/15-21118 ДПТТУ ТИМ-КОМПАНИ
278 2015 30/04/2015 22/15-21119 Друштво за производство, промет и услуги МАРТИЦВЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
279 2015 30/04/2015 22/15-21122 Друштво за трговија,производство,превоз,услуги и угостителство РЕЦИКЛ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
280 2015 30/04/2015 22/15-21123 Друштво за производство, трговија и услуги ЗОРО-СВ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
281 2015 30/04/2015 22/15-21133 Друштво за трговија и услуги ГОНА АРТ ДООЕЛ увоз-извоз Кичево
282 2015 30/04/2015 22/15-21134 ДООЕЛ ФЕЈ-ТИМ КИЧЕВО
283 2015 30/04/2015 22/15-21136 Друштво за продукција и услуги СТАР ДСТ ПРОДУКШАН увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
284 2015 30/04/2015 22/15-21137 Друштво за градежништво, производство и услуги АЉБИН-ЈЕХОН увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
285 2015 30/04/2015 22/15-21139 Друштво за градежништво, трговија и услуги АРХИТ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
286 2015 30/04/2015 22/15-21142 Друштво за градежништво, трговија и услуги ТЕРА ГРАДБА увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
287 2015 30/04/2015 22/15-21147 ЛАНДА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
288 2015 30/04/2015 22/15-21155 Друштво за производство, трговија и услуги ДАДИ-ПРОМ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
289 2015 30/04/2015 22/15-21156 Друштво за производство, трговија и услуги ТОТО-МАР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
290 2015 30/04/2015 22/15-21157 Друштво за производство, трговија и услуги АЛЕКС-КОМПЈУТЕРИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
291 2015 30/04/2015 22/15-21174 Друштво за трговија, угостителство и услуги АРИ-БЕСНИК увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
292 2015 30/04/2015 22/15-21176 Друштво за производство, трговија и услуги ФПК-ЕН увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
293 2015 30/04/2015 22/15-21178 Друштво за угостителство,трговија и услуги БОНН АППЕТИТ-ШЕКИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
294 2015 30/04/2015 22/15-21179 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги ГИЛЕ-НЕТ увоз-извоз ДОО Кичево
295 2015 30/04/2015 22/15-21184 Друштво за трговија,производство и услуги УЛТРА-ДЕНТАЛ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
296 2015 30/04/2015 22/15-21185 Друштво за трговија, производство, превоз и услуги КЛЕЈО-КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
297 2015 30/04/2015 22/15-21186 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги ДОНИ-ТРИМИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
298 2015 30/04/2015 22/15-21187 Друштво за производство,промет и услуги САМБА ЕДЕН увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
299 2015 30/04/2015 22/15-21189 ЧИЛ АУТ-КАФЕ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ КИЧЕВО
300 2015 30/04/2015 22/15-21190 Друштво за трговија,производство и услуги ГОЛДСТАР-ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
301 2015 30/04/2015 22/15-21191 Друштво за угостителство,трговија и услуги АПСОЛУТ КОМ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
302 2015 30/04/2015 22/15-21193 Друштво за трговија и услуги МЕГИ ШОП увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
303 2015 30/04/2015 22/15-21195 Друштво за угостителство,производство и трговија АЛЕК-ДАР увоз-извоз Кичево
304 2015 30/04/2015 22/15-21198 Друштво за производство,промет и услуги ЧАВЧЕ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
305 2015 30/04/2015 22/15-21199 Друштво за производство трговија на сточарско земјоделски производи ТРИ-Л КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Кичево
306 2015 30/04/2015 22/15-21203 Друштво за производство,трговија и услуги БОШ ФАН увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
307 2015 30/04/2015 22/15-21206 Друштво за угостителство трговија и услуги КОРЛЕОНЕ КАФЕ-БАР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
308 2015 30/04/2015 22/15-21209 Друштво за услуги,трговија и производство МИЛОШЕСКИ-КОНСАЛТИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
309 2015 30/04/2015 22/15-21210 Друштво за производство,трговија и услуги ЕН-АР КОНСАЛТИНГ увоз-извоз ДОО Кичево
310 2015 30/04/2015 22/15-21214 Друштво за промет и услуги ПЕТ ИЛЈАДИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
311 2015 30/04/2015 22/15-21215 Друштво за производство, трговија и услуги ДАНИЕЛ ЕУРОТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
312 2015 30/04/2015 22/15-21221 Друштво за трговија, производство и услуги ОРФИПЕК увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
313 2015 30/04/2015 22/15-21222 Друштво за угостителство,услуги,трговија,производство и превоз МАКСИМУС-БРЕНД увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
314 2015 30/04/2015 22/15-21224 Друштво за туризам,превоз и услуги БУЈАРИ ТУРС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
315 2015 30/04/2015 22/15-21225 Друштво за производство,услуги и трговија ОМЕГА ДЕСЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
316 2015 30/04/2015 22/15-21230 Друштво за транспорт,трговија,производство,угостителство,градежништво и услуги ТРАНС ТЦ МЕТАЛ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
317 2015 30/04/2015 22/15-21233 ДАВИД-ТИНА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ
318 2015 30/04/2015 22/15-21236 Друштво за трговија, производство и услуги РЕЦИКЛИНГ МЦМ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
319 2015 30/04/2015 22/15-21238 Друштво за производство, трговија и услуги ВИКТОРИ ТИМ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
320 2015 30/04/2015 22/15-21242 ДУУТПП НЕРО КИТАНО УВОЗ ИЗВОЗ ДОО КИЧЕВО
321 2015 30/04/2015 22/15-21246 ОРТАК КОМПАНИ ДООЕЛ КИЧЕВО
322 2015 30/04/2015 22/15-21254 Друштво за производство, трговија и услуги АН-ХИ-БО увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
323 2015 30/04/2015 22/15-21258 Друштво за угостителство, трговија и услуги КЕЛМИТЕТУЛИ увоз-извоз ДОО Кичево
324 2015 30/04/2015 22/15-21260 Друштво за производство,трговија и услуги БАНИ-АНИ ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
325 2015 30/04/2015 22/15-21264 Друштво за транспорт трговија производство и улуги МЕГА ТРАНСПОРТЕР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
326 2015 30/04/2015 22/15-21267 Мешовито друштво за трговија,производство и услуги БиБ ВОЧ,B&B WATCH експорт-импорт ДОО Кичево
327 2015 30/04/2015 22/15-21269 ,,МЕГА КОРП ЈТ,, УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ КИЧЕВО
328 2015 30/04/2015 22/15-21273 Друштво за производство, трговија и услуги КЕРАМОНТ ЕДИП увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
329 2015 30/04/2015 22/15-21274 Друштво за производство,трговија и услуги САВЕСКИ ИНЖЕНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
330 2015 30/04/2015 22/15-21275 Друштво за производство,трговија и услуги МЕДИНЕ ЕДЕН увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
331 2015 30/04/2015 22/15-21279 Друштво за производство,трговија и услуги АНИ-КИКО КОМ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
332 2015 30/04/2015 22/15-21281 ДАНИ НАИЛ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
333 2015 30/04/2015 22/15-21290 Приватна здравствена установа-аптека НОРА-ФАРМ Кичево
334 2015 30/04/2015 22/15-21301 ОРИО ФАШИОН ДООЕЛ УВИЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
335 2015 30/04/2015 22/15-21307 ЊУЈОРК СИТИ ДООЕЛ КИЧЕВО
336 2015 30/04/2015 22/15-21310 МОНИ-АЛЕК ДООЕЛ КИЧЕВО
337 2015 30/04/2015 22/15-21311 МЕТАЛ ПРОФИЛ 86 ДООЕЛ КИЧЕВО
338 2015 30/04/2015 22/15-21315 ФЛАЈВИНГС ДООЕЛ КИЧЕВО
339 2015 30/04/2015 22/15-21318 МАЦО-ПРОМ ДООЕЛ КИЧЕВО
340 2015 30/04/2015 22/15-21322 ИМЗАН-ЈУНИОР ДООЕЛ КИЧЕВО
341 2015 30/04/2015 22/15-21325 ТИНК ПИНК ДООЕЛ КИЧЕВО
342 2015 30/04/2015 22/15-21332 АЛИЛИ ХОЛДИНГ ДООЕЛ КИЧЕВО
343 2015 30/04/2015 22/15-21333 ДИАНА-ФЛО УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ КИЧЕВО
344 2015 30/04/2015 22/15-21335 САУНД-КЛУБ ДООЕЛ КИЧЕВО
345 2015 30/04/2015 22/15-21339 РУШАЈ ДООЕЛ КИЧЕВО
346 2015 30/04/2015 22/15-21340 2СБ ДООЕЛ КИЧЕВО
347 2015 30/04/2015 22/15-21343 БЈС МАРКЕТ ДООЕЛ КИЧЕВО
348 2015 30/04/2015 22/15-21344 ЕМАНДА-С ДООЕЛ КИЧЕВО
349 2015 30/04/2015 22/15-21348 ФИСТ ТОШЕВИ ДООЕЛ КИЧЕВО
350 2015 30/04/2015 22/15-21349 ТРНД-БЈУТИ ММ ДООЕЛ КИЧЕВО
351 2015 30/04/2015 22/15-21350 ПЕЛА МЕДО ДООЕЛ КИЧЕВО
352 2015 30/04/2015 22/15-21359 НАСЕР КОМПАНИ -БЕСА ДООЕЛ КИЧЕВО
353 2015 30/04/2015 22/15-21361 КОНАКУ-ТРИМИ ДООЕЛ КИЧЕВО
354 2015 30/04/2015 22/15-21364 БАЏЕ ЛИМЕКС ДООЕЛ КИЧЕВО
355 2015 30/04/2015 22/15-21366 ФАЦЕБООРГЕР ДООЕЛ КИЧЕВО
356 2015 30/04/2015 22/15-21368 АГРОН-ЕДЕН ДООЕЛ КИЧЕВО
357 2015 30/04/2015 22/15-21371 ЛИЗА КОМЕРЦ ДООЕЛ КИЧЕВО
358 2015 30/04/2015 22/15-21372 ЛУНА-ЛУЛУКА ДООЕЛ КИЧЕВО
359 2015 30/04/2015 22/15-21376 ВИКСИ АНА ДООЕЛ КИЧЕВО
360 2015 30/04/2015 22/15-21378 КИ-КО ДООЕЛ КИЧЕВО
361 2015 30/04/2015 22/15-21382 МИЛАН-КОМЕРЦ ДООЕЛ КИЧЕВО
362 2015 30/04/2015 22/15-21384 АДНАН ПРОМЕТ ДООЕЛ КИЧЕВО
363 2015 30/04/2015 22/15-21391 ДУПЈАНИ ДООЕЛ КИЧЕВО
364 2015 30/04/2015 22/15-21394 КВАРТАЛ ДООЕЛ КИЧЕВО
365 2015 30/04/2015 22/15-21395 КИКИ 12 ДООЕЛ КИЧЕВО
366 2015 30/04/2015 22/15-21398 САШ 01010 ДООЕЛ КИЧЕВО
367 2015 30/04/2015 22/15-21403 МОНИ-СИМЕ ДООЕЛ КИЧЕВО
368 2015 30/04/2015 22/15-21407 ФЕРИД КОМПАНИ ДООЕЛ КИЧЕВО
369 2015 30/04/2015 22/15-21408 ДАРДАНИЈА ПИЦЕРИЈА ДООЕЛ КИЧЕВО
370 2015 30/04/2015 22/15-21409 ШЕФКЕТ ПРОМ ДООЕЛ КИЧЕВО
371 2015 30/04/2015 22/15-21411 САЈА ТРЕЈД ДООЕЛ КИЧЕВО
372 2015 30/04/2015 22/15-21414 ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ
373 2015 30/04/2015 22/15-21419 ЛА-ДОННА-Ф.Б.К ДООЕЛ КИЧЕВО
374 2015 30/04/2015 22/15-21420 ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕЛВИРА КАФЕТЕРИЈА
375 2015 30/04/2015 22/15-21422 РЕСТОРАН И ПИЦЕРИЈА СУЛОЈА ДООЕЛ КИЧЕВО
376 2015 30/04/2015 22/15-21423 ДАМЈАНОСКИ ДООЕЛ КИЧЕВО
377 2015 30/04/2015 22/15-21433 ТРЕНД ДООЕЛ КИЧЕВО
378 2015 30/04/2015 22/15-21445 НОВО ЛИИНЕС КАЗИНО ХЌ ДООЕЛ КИЧЕВО
379 2015 30/04/2015 22/15-21446 ЕУРО ВИНГС-САЛИУ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ КИЧЕВО
380 2015 30/04/2015 22/15-21447 ГАРТЕНЕНЦЕНТАР МЕЛИССА ДООЕЛ КИЧЕВО
381 2015 30/04/2015 22/15-21457 БАНГ-БАНГ ДООЕЛ КИЧЕВО
382 2015 30/04/2015 22/15-21458 ПАЛМА-ДОНИ ДООЕЛ КИЧЕВО
383 2015 30/04/2015 22/15-21459 АБА-МОНТ ДООЕЛ КИЧЕВО
384 2015 30/04/2015 22/15-21476 ФИЛМСКА ПРОДУКЦИЈА ЕРЕТА ДООЕЛ КИЧЕВО
385 2015 30/04/2015 22/15-21480 КРИСТИ КИКО ДООЕЛ КИЧЕВО
386 2015 30/04/2015 22/15-21484 ТРРЕЕССЕ ДООЕЛ КИЧЕВО
387 2015 30/04/2015 22/15-21491 АРИЈАН СТИЛ ДООЕЛ КИЧЕВО
388 2015 30/04/2015 22/15-21492 АВЕНИЈА-АЦО ДООЕЛ КИЧЕВО
389 2015 30/04/2015 22/15-21494 Друштво за трговија и услуги БОНИТА БЕЛА увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
390 2015 30/04/2015 22/15-21495 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги КРАЛ-ЕВА-ИВА увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
391 2015 30/04/2015 22/15-21496 Друштво за производство, услуги и трговија ЕУРОСТАР ДИСТРИБУТИОН увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
392 2015 30/04/2015 22/15-21498 Друштво за угостителство,трговија,производство и услуги ЗУЈО увоз-извоз Кичево
393 2015 30/04/2015 22/15-21500 Друштво за производство, трговија и услуги ТЕМПЛЕ-ДАРКО увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
394 2015 30/04/2015 22/15-21502 Друштво за производство,трговија,угостителство и услуги ХОТЕЛ УНИОН увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
395 2015 30/04/2015 22/15-21510 Друштво за угостителство,трговија и услуги ПУНЧ КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
396 2015 30/04/2015 22/15-21518 Друштво за промет и услуги ТУСКАНИ-АЈЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
397 2015 30/04/2015 22/15-21519 Друштво за производство, трговија, сообраќај, угостителство, услуги и др.ЛОРД-2012 увоз-извоз Агрон Калиси и др. ЈТД Кичево
398 2015 30/04/2015 22/15-21522 Друштво за трговија,производство и услуги МАРИС ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
399 2015 30/04/2015 22/15-21524 Друштво за производство,трговија и услуги КЕТ КЛУБ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
400 2015 30/04/2015 22/15-21531 Друштво за промет и услуги ДРАГИНА-РУЖ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
401 2015 30/04/2015 22/15-21534 Друштво за промет и услуги ЛУК-МАЕСТРО увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
402 2015 30/04/2015 22/15-21544 Друштво за производство,превоз,трговија,услуги и угостителство ЕКОФЛОР КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
403 2015 30/04/2015 22/15-21548 Друштво за трговија, производство и услуги НИКИ ЕУРОСПОРТ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
404 2015 30/04/2015 22/15-21550 Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги КИНЕЗИМЕДИКА увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
405 2015 30/04/2015 22/15-21556 Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛЕКТРО МАКС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
406 2015 30/04/2015 22/15-21563 Друштво за производство, трговија и услуги САРА 12 увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
407 2015 30/04/2015 22/15-21564 Друштво за производство, трговија и услуги АВТОМОТО ВОЈНЕСКИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
408 2015 30/04/2015 22/15-21570 Друштво за производство, трговија и услуги СТУДЕНЧИЦА МС увоз-извоз ДООЕЛ с.Долно Добреноец Другово
409 2015 30/04/2015 22/15-21571 Друштво за производство , трговија и услуги ИГРОТЕКА ПРИКАЗНА увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
410 2015 30/04/2015 22/15-21580 Друштво за производство, трговија и услуги ГРЕЕН ЦЕНТЕР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
411 2015 30/04/2015 22/15-21585 Друштво за производство,угостителство,услуги и трговија НАЦИОНАЛ МЗС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
412 2015 30/04/2015 22/15-21588 Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги СОКОЛ ТРАНС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
413 2015 30/04/2015 22/15-21589 Друштво за трговија и услуги ВАД ИНВЕСТ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
414 2015 30/04/2015 22/15-21602 Друштво за трговија,производство и услуги АГРИКО-ЛТД увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
415 2015 30/04/2015 22/15-21603 Друштво за производство, градежништво, транспорт, трговија и услуги БУТРИНТ-ТББ ДООЕЛ експорт-импорт с.Србица, Кичево
416 2015 30/04/2015 22/15-21605 Друштво за промет и услуги ТОКОВ КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
417 2015 30/04/2015 22/15-21606 Трговско друштво за сметководствени, книговодствени работи и даночно советување ПРИНЦИП ПЛУС ДОО Кичево
418 2015 30/04/2015 22/15-21611 Друштво за угостителство трговија и услуги АГНЕС-АЛБ ДООЕЛ Кичево
419 2015 30/04/2015 22/15-21613 Друштво за производство,угостителство,услуги и трговија ЗЕЌИРИ ТЕКС увоз–извоз ДООЕЛ Кичево
420 2015 30/04/2015 22/15-21620 ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА Д.О.О. КИЧЕВО
421 2015 30/04/2015 22/15-21631 АЈЧО НЕЏАТ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
422 2015 30/04/2015 22/15-21632 МЕНДИ-КОМЕРЦ П.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
423 2015 30/04/2015 22/15-21646 Друштво за промет,градежништво,транспорт и услуги АТДХЕУ Џеладин Абази ДООЕЛ експорт-импорт с.Зајас-Зајас.-во ликвидација
424 2015 30/04/2015 22/15-21650 ТДТК ,, ИЗВОР ,, БОР ДОО.
425 2015 30/04/2015 22/15-21668 ТИГАР-КОМЕРЦ УВОЗ-ИЗВОЗ П.О. КИЧЕВО
426 2015 30/04/2015 22/15-21675 ФАТОНКОМЕРЦ Ц.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
427 2015 30/04/2015 22/15-21677 ТАБАКОМ УВОЗ-ИЗВОЗ Ц.О. КИЧЕВО
428 2015 30/04/2015 22/15-21680 ЛОТОС МАТЕСКИ МИТЕ Д.О.О. Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
429 2015 30/04/2015 22/15-21687 МОНИ.СТ.ПАРИСТЕКС-КОМП Ц.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КИЧЕВО
430 2015 30/04/2015 22/15-21689 ЖИКА ЛАЗЕСКИ ЖИВКО Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
431 2015 30/04/2015 22/15-21692 МИКИ-МАРКЕТ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
432 2015 30/04/2015 22/15-21701 СТУДЕНТ ДИМОСКИ ПЕРО Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
433 2015 30/04/2015 22/15-21703 Друштво за производство,трговија,транспорт,услуги и градежништво СИМЕКС увоз-извоз Србаковски Симеон ДООЕЛ Кичево-во ликвидација
434 2015 30/04/2015 22/15-21709 НЕКТАР УВОЗ-ИЗВОЗ Ц.О. КИЧЕВО
435 2015 30/04/2015 22/15-21710 БОНД УВОЗ-ИЗВОЗ Ц.О. КИЧЕВО
436 2015 30/04/2015 22/15-21713 ХОРИЗОНТ ДРАГАН СПИРОСКИ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
437 2015 30/04/2015 22/15-21715 ЖИД Ц.О. КИЧЕВО
438 2015 30/04/2015 22/15-21738 АРЃЕНТ КОМЕРЦ Д.О.О. КИЧЕВО
439 2015 30/04/2015 22/15-21739 Друштво за трговија, производство и услуги увоз-извоз БАЛАЖ-ПРОМ Бесник ДООЕЛ с.Србица Осломеј-во ликвидација
440 2015 30/04/2015 22/15-21740 АРБ-ЛЕС Д.О.О. КИЧЕВО
441 2015 30/04/2015 22/15-21742 БАЛКАН Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
442 2015 30/04/2015 22/15-21752 Друштво за производство,трговија,услуги и угостителство Дончо Блажески, АЛЕДАНА увоз-извоз,ДООЕЛ с.Другово-Другово во ликвидација
443 2015 30/04/2015 22/15-21763 АРЕНА Ц.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
444 2015 30/04/2015 22/15-21766 CELIKU – KOMERC ZAJAS
445 2015 30/04/2015 22/15-21767 Друштво за промет и услуги А.Р.Б., Ајдин Јонузи ДООЕЛ Eкспорт-Импорт с.Долно Строгомиште Зајас-во ликвидација
446 2015 30/04/2015 22/15-21769 ГЕНТИАНА П.О. КИЧЕВО
447 2015 30/04/2015 22/15-21780 Друштво за производство,трговија и услуги МЕНДИКОМЕРЦ-ЗЗ ДООЕЛ увоз-извоз с.Колари ,Зајас-во ликвидација
448 2015 30/04/2015 22/15-21781 Друштво за промет и услуги АУТО-ЏАТИ увоз-извоз Неџат Зенкоски ДООЕЛ с.Жубрино Осломеј-во ликвидација
449 2015 30/04/2015 22/15-21786 ЛОКАЧИ МУАДИН ДЕРВИШИ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
450 2015 30/04/2015 22/15-21797 САМИ-КОМЕРЦ АЈДИН БИЛАЛИ Д.О.О.Е.Л. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КИЧЕВО
451 2015 30/04/2015 22/15-21798 ХИМАРА Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
452 2015 30/04/2015 22/15-21810 ЈАШАРИ ГМБХ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Д.О.О. С.СРБЈАНИ КИЧЕВО
453 2015 30/04/2015 22/15-21813 ТРОПИК АРИС КАНЗОСКИ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
454 2015 30/04/2015 22/15-21815 ЦВЕТКО-ПРОМ АРСО МИНОСКИ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
455 2015 30/04/2015 22/15-21823 КРОНИ КОМЕРЦ Ц.О. С.СРБИЦА КИЧЕВО
456 2015 30/04/2015 22/15-21824 ВЕНЕРА-ТРЕЈД ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Ц.О. КИЧЕВО
457 2015 30/04/2015 22/15-21834 BESA GORNO STROGOMISTE
458 2015 30/04/2015 22/15-21843 ЕКСТРА ДЕНТ П.О. КИЧЕВО
459 2015 30/04/2015 22/15-21852 OSMANI AVTOPREVOZNIK GORNO STROGOMISTE
460 2015 30/04/2015 22/15-21856 КИКОТЕКС Д.О.О.Е.Л. КИЧЕВО
461 2015 30/04/2015 22/15-21858 ФЛОРА-Р.Ш ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Д.О.О. КИЧЕВО
462 2015 30/04/2015 22/15-21863 ЦИМИ-КОМПАНИ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Д.О.О. КИЧЕВО
463 2015 30/04/2015 22/15-21868 КОСБАН Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С.СРБЈАНИ КИЧЕВО
464 2015 30/04/2015 22/15-21869 СТИЛ ГРАДБА Д.О.О. КИЧЕВО
465 2015 30/04/2015 22/15-21877 ПОЛИ-ГРОС УВОЗ-ИЗВОЗ Ц.О. КИЧЕВО
466 2015 30/04/2015 22/15-21880 ГОГО-ШАНЕЛ Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КИЧЕВО
467 2015 30/04/2015 22/15-21881 КИЧЕВОПРОМ КОМПАНИ Д.О.О. Ц.О. КИЧЕВО
468 2015 30/04/2015 22/15-21882 ЕУРОСТИЛ 2000 Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КИЧЕВО
469 2015 30/04/2015 22/15-21889 Друштво за производство,транспорт,промет и услуги Софронијоски Сашо САЛЕ ТРАНС-1 увоз-извоз ДООЕЛ с.Другово-Другово-во ликвидација
470 2015 30/04/2015 22/15-21895 ДООЕЛ-УВОЗ-ИЗВОЗ
471 2015 30/04/2015 22/15-21897 БЛЕТА-ТРЕЈД Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
472 2015 30/04/2015 22/15-21903 АУТО-ЦЕНТРУМ Ф.Ф ДОО
473 2015 30/04/2015 22/15-21916 ТОЛЕДО Д.О.О.Е.Л. ВЕЛОМИР ЈОВАНОСКИ УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
474 2015 30/04/2015 22/15-21924 ОЗРА НН НУРЧЕСКИ НУСРЕТ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
475 2015 30/04/2015 22/15-21931 КОП УВОЗ-ИЗВОЗ Д.О.О.Е.Л. КИЧЕВО
476 2015 30/04/2015 22/15-21934 ЛУЛЕ КОМПАНИ С. ИСА Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ С.ТРАПЧИН ДОЛ
477 2015 30/04/2015 22/15-21939 Јавно трговско друштво за трговија на големо и мало БОШЕ Робески Горан и др. увоз-извоз ЈТД с.Србјани-Другово-во ликвидација
478 2015 30/04/2015 22/15-21942 Друштво за трговија,угостителство и услуги на големо и мало Салиу Љуљзиме ЕУРО-ТИМИ ДООЕЛ-с.Зајас-Зајас-во ликвидација
479 2015 30/04/2015 22/15-21947 Јавно трговско друштво за транспорт, услуги и производство ГОДРАН ЕКСПРЕС Драган Блажески и др. ЈТД с.Другово Другово-во ликвидација
480 2015 30/04/2015 22/15-21951 ДИНИ ПРОМ ЏЕМАИЛ ДИНИ Д.О.О.Е.Л. КИЧЕВО
481 2015 30/04/2015 22/15-21952 СИ-ЕЛ Ј.Т.Д. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
482 2015 30/04/2015 22/15-21963 БИО-КЕРАМИКА НИКОЛА Д.О.О.Е.Л. КИЧЕВО
483 2015 30/04/2015 22/15-21966 ДООЕЛ ,,МОТЕЛ ГАРА М&И ,,
484 2015 30/04/2015 22/15-21969 Друштво за производство,трговија и услуги КОПП увоз-извоз Башким Бејна ДООЕЛ с.Бериково-Осломеј-во ликвидација
485 2015 30/04/2015 22/15-21971 КИМПЕКС СТАНКОСКИ ЃОРЃИ И ДР. Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
486 2015 30/04/2015 22/15-21973 ДР,ЗА ПР,ТРГ,УСЛ,УГО,И ПР,ЕЛЕШКА ДООЕЛ КИЧЕВО
487 2015 30/04/2015 22/15-21976 ДООЕЛ БУРИМ
488 2015 30/04/2015 22/15-21982 Друштво за производство,услуги,угостителство и трговија Љазам Сејдини АРМРИЈА увоз-извоз ДООЕЛ с.Зајас-Зајас-во ликвидација
489 2015 30/04/2015 22/15-21987 ЃЕНТИ ЏЕЛАЛ МЕХМЕДИ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
490 2015 30/04/2015 22/15-21988 TRI BRAKA KOLARI
491 2015 30/04/2015 22/15-21991 ПАЗАР-ПРОМ КОЏАЏАКЛИОСКИ РЕЏЕП Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
492 2015 30/04/2015 22/15-21995 ДПТУ ,, ЕКИ КОМЕРЦ ,, ДООЕЛ
493 2015 30/04/2015 22/15-21996 ДООЕЛ ,, СЕФЕРИ ,,
494 2015 30/04/2015 22/15-22001 BYLMETI ZAJAS
495 2015 30/04/2015 22/15-22003 ШЕМСА-КОМЕРЦ ИЛМИЈА АЈРЕДИНОВСКИ Д.О.О.Е.Л.
496 2015 30/04/2015 22/15-22009 Друштво за трговија,производство и услуги АРСЛАН БАШИ увоз-извоз Тише Алили ДОО с.Колари, општина Зајас-во ликвидација
497 2015 30/04/2015 22/15-22011 ЗОЦ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
498 2015 30/04/2015 22/15-22016 Друштво за производство ,услуги,угостителство и трговија ЕКО-2 увоз-извоз ДОО Кичево
499 2015 30/04/2015 22/15-22019 Друштво за конфекција и трговија БИБРОК АД Куманово
500 2015 30/04/2015 22/15-22022 ГЛОБАЛ- АЈС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
501 2015 30/04/2015 22/15-22023 Друштво за транспорт, трговија, производство, угостителство и услуги ЕУРО ТРАНС-НЕЧКО увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
502 2015 30/04/2015 22/15-22024 Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги ГРАДБА НОВА-2008 увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
503 2015 30/04/2015 22/15-22025 ТРГ,ДР,ЗА ПР,ТРГ,И УСЛ,УНИПАК ДООЕЛ КИЧЕВО
504 2015 30/04/2015 22/15-22026 Трговско друштво за производство,трговија и услуги К.Е.Ш. ДОО увоз извоз Охрид
505 2015 30/04/2015 22/15-22028 Друштво за трговија, производство и услуги увоз-извоз ВИЛАН Василески Драган и др. ДОО Охрид
506 2015 30/04/2015 22/15-22035 ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ
507 2015 30/04/2015 22/15-22039 ДООЕЛ АЛЕКСАНДАР АИЈ СТРУМИЦА
508 2015 30/04/2015 22/15-22040 ДОО ,, СУН АНД СТАРС ,, ЕКСПОРТ ИМПОРТ
509 2015 30/04/2015 22/15-22043 ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТ
510 2015 30/04/2015 22/15-22056 Друштво за трговија НАТУРИНА ДООЕЛ Кичево
511 2015 30/04/2015 22/15-22057 Друштво за производство трговија и услуги НИНО РЕЈН ДОО експорт-импорт Скопје
512 2015 30/04/2015 22/15-22063 П.П. А&Р МАНИ подружница А и Р МАНИ-СКОПЈЕ-Кичево
513 2015 30/04/2015 22/15-22064 Друштво за производство трговија и услуги ПАРТНЕР – УНИОН извоз-увоз ДООЕЛ Скопје
514 2015 30/04/2015 22/15-22067 Друштво за промет и услуги ДЕПО – КОРУ ДОО експорт-импорт Скопје
515 2015 30/04/2015 22/15-22073 ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО МОБИЛИТИ БРОКЕР АД СКОПЈЕ
516 2015 30/04/2015 22/15-22076 Друштво за производство, трговија и услуги ЕНВИРОНМЕНТАЛ БУИЛДИНГ МАТЕРИАЛС (Е Б М) – МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Осломеј
517 2015 30/04/2015 22/15-22078 ДЕЛТА БЕТ-ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
518 2015 30/04/2015 22/15-22080 ТРЕНД-МР-ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
519 2015 30/04/2015 22/15-22081 Трговско друштво за производство и трговија ПРОИЗВОД-ПРОМЕТ ДОО увоз-извоз Скопје
520 2015 30/04/2015 22/15-22085 ЖЕЛЕЗАР трговско друштво за трговија на големо и мало,увоз извоз,акционерско друштво Скопје-во стечај
521 2015 30/04/2015 22/15-22086 Друштво за производство, промет и услуги МЕСО-ПРОМЕТ Станка и Цане ДОО експорт-импорт Скопје
522 2015 30/04/2015 22/15-22089 МАКЕДОНСКА БАНКА АД Скопје-во ликвидација
523 2015 30/04/2015 22/15-22093 ДХС-КОМПАНИ-ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
524 2015 30/04/2015 22/15-22095 АД САВА ТАБАК-СКОПЈЕ
525 2015 30/04/2015 22/15-22097 Друштво за туризам и трговија МЕРГИМИ АИР ДООЕЛ,Скопје
526 2015 30/04/2015 22/15-22101 Друштво за туризам,сообраќај,трговија и услуги ЦАНИ КОМПАНИ експорт-импорт, Фазли ДООЕЛ Скопје
527 2015 30/04/2015 22/15-22102 Друштво за производство промет и услуги ТРОПИКО-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
528 2015 30/04/2015 22/15-22103 ВАЛИЈАНТ ГОРАН Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ
529 2015 30/04/2015 22/15-22105 АД ЗА ЗАСТАПУВАНЈЕ ВО ОСИГУРУВАНЈЕ МК ОСИГУРУВАНЈЕ АД СКОПЈЕ
530 2015 30/04/2015 22/15-22108 ДТПУ ,, ТАКСИ АНГОНИ ,, ДООЕЛ
531 2015 30/04/2015 22/15-22109 Јавно Комунално претпријатие БИСЕР Вранештица
532 2015 30/04/2015 22/15-22112 ГО-ДЕЛ КОМЕРЦ-ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
533 2015 30/04/2015 22/15-22113 Друштво за угостителство,трговија и услуги СХАРА-Ф увоз-извоз ДООЕЛ с.Челопеци-Вранештица
534 2015 30/04/2015 22/15-22115 Приватна здравствена установа-аптека ТИМИ Кичево
535 2015 30/04/2015 22/15-22118 ТРОПИКО ТРАДЕ-ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
536 2015 30/04/2015 22/15-22119 Друштво за градежништво угостителство и трговија МИЛАДИНОСКИ ДОО с.Карбуница,Вранештица-во ликвидација
537 2015 30/04/2015 22/15-22120 ДАУТОСКИ ДАЛ-ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
538 2015 30/04/2015 22/15-22123 ТДППУ ,, ЕМИ – АКО ,, ДООЕЛ
539 2015 30/04/2015 22/15-22125 ДООЕЛ ,, СТАЛЕСКИ ,, УВОЗ ИЗВОЗ
540 2015 30/04/2015 22/15-22126 Друштво за земјоделие, трговија, угостителство и услуги МАРИЈА-ЕКСПЕРТ увоз-извоз ДООЕЛ с.Брждани, Другово
541 2015 30/04/2015 22/15-22127 Д-М ЛУДИ ДООЕЛ
542 2015 30/04/2015 22/15-22131 Друштво за угостителство, туризам, трговија и услуги КАЛЕН ФИЛИП ДООЕЛ Другово
543 2015 30/04/2015 22/15-22132 ДПТУ ,, ГАЛАКТИКА СКАЈ ,,ДООЕЛ
544 2015 30/04/2015 22/15-22136 ДТПУ ,, ИНТЕР-ТЕЦК ТРЕЈД ,, ДООЕЛ
545 2015 30/04/2015 22/15-22137 ДПТ ,, МИСАЈЛЕСКИ ,, ДООЕЛ
546 2015 30/04/2015 22/15-22142 ДТПУ ,, ААНДОСКИ ,, ДООЕЛ
547 2015 30/04/2015 22/15-22144 Друштво за производство,трговија и услуги ПЕПИ ЛАВЧАНЧЕТО увоз-извоз ДООЕЛ с.Другово,Другово
548 2015 30/04/2015 22/15-22152 KADRIU TREJD GRESNICA
549 2015 30/04/2015 22/15-22154 JANG STARS GORNO STROGOMISTE
550 2015 30/04/2015 22/15-22162 MULIRI I VJETËR KOLARI
551 2015 30/04/2015 22/15-22172 Друштво за градежништво,производство,трговија и услуги АРДХМЕРИЈА-ТРЕЈД ДООЕЛ с.Долно Строгомиштe,Зајас
552 2015 30/04/2015 22/15-22173 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги АРТТУ увоз-извоз ДООЕЛ с.Колибари Зајас
553 2015 30/04/2015 22/15-22175 Друштво за производство,трговија,угостителство и услуги СТРЕЕТ-БУРГЕР увоз-извоз ДООЕЛ с.Зајас-Зајас
554 2015 30/04/2015 22/15-22181 Друштво за транспорт, трговија и услуги БУС ТРАВЕЛ СЕРВИС ДООЕЛ Скопје
555 2015 30/04/2015 22/15-22183 МЕРСИМ МОНТАГЕН ГМБХ ДООЕЛ
556 2015 30/04/2015 22/15-22186 ТУСКАНИ КОМПАНИ ДООЕЛ
557 2015 30/04/2015 22/15-22197 ДООЕЛ ,, МУХАМЕДИНА УНИКАТ ,, УВОЗ ИЗВОЗ
558 2015 30/04/2015 22/15-22203 Друштво за трговија и услуги ЛОНМАК експорт-импорт ДООЕЛ Скопје
559 2015 30/04/2015 22/15-22205 Бутик за текстил и конфекција ТП СУПЕР МАКСИ Адем Неат Адеми Гостивар
560 2015 30/04/2015 22/15-22207 ФИЛИ Т.П. ТРГОВИЈА НА МАЛО, МЕФАИЛ АЈДИН ЛИМАНИ
561 2015 30/04/2015 22/15-22210 МИЛЕ НИКОЛАЕСКИ, ФОТОГРАФ
562 2015 30/04/2015 22/15-22218 ЏЕНИ С.З.Д. ОВОШТАРСТВО, АБДУЛНАСЕР МУСТАФА КАНЗОСКИ
563 2015 30/04/2015 22/15-22234 АЛИФУАТ РЕЏЕП САЛИФОСКИ, ОЏА
564 2015 30/04/2015 22/15-22245 С.З.Д. СТАКЛОРЕЗАЧ Муамет Беџети Кичево
565 2015 30/04/2015 22/15-22259 Трговец поединец за трговија на мало Адија Ќерим Лимани МАНЧО-КОЛОСАЛ с.Бачишта, Зајас ТП.
566 2015 30/04/2015 22/15-22273 Шивачки дуќан за народна носија и везови ЛАУРА Анише Дестан Лимани Кичево
567 2015 30/04/2015 22/15-22288 Трговец поединец за промет на мало Милошеска Петре Менка НОВА-ЗЕМ КОМЕРЦ ТП Кичево
568 2015 30/04/2015 22/15-22296 МУКИ ЕКСКЛУЗИВ Т. П КИЧЕВО
569 2015 30/04/2015 22/15-22303 АНА-ЧЕДО Т. П. КИЧЕВО
570 2015 30/04/2015 22/15-22312 ТИГАР 2011 Т.П
571 2015 30/04/2015 22/15-22313 АДВОКАТ БОБАН ЛАЗОРОВСКИ КИЧЕВО
572 2015 30/04/2015 22/15-22314 АДВОКАТ НЕВЕНА ПАВЛЕСКА КИЧЕВО
573 2015 30/04/2015 22/15-22315 АДВОКАТ ТАНЕ ПЕТРЕСКИ КИЧЕВО
574 2015 30/04/2015 22/15-22316 АДВОКАТ РАМАЗАН НАСУФИ Кичево
575 2015 30/04/2015 22/15-22317 БЕРТОЛУЧИ Т П МЕРЕМА КИЧЕВО
576 2015 30/04/2015 22/15-22318 МЕНДУШИ Т.П. КИЧЕВО
577 2015 30/04/2015 22/15-22320 МОНИДОС Т.П КИЧЕВО
578 2015 30/04/2015 22/15-22322 САФАРИ ЗАНАЕТЧИЈА БИЖУТЕРИЈА КИЧЕВО
579 2015 30/04/2015 22/15-22323 АЛЕК МЕЛЕК Т.П КИЧЕВО
580 2015 30/04/2015 22/15-22334 ШАРР-САЧ Т.П КИЧЕВО
581 2015 30/04/2015 22/15-22342 Занаетчија Бурекџилница ОГЊАНОВСКИ Даниел Саве Огњаноски Кичево
582 2015 30/04/2015 22/15-22344 Трговец Поединец за останати услуги за подготвување и служење со храна и др.БОНН СТИЛ-Т.Е.Т Гафури Абдулхамит Адиле ТП Кичево
583 2015 30/04/2015 22/15-22348 Трговец поединец за угостителски услуги Шаќет Исен Зенку ЌЕБАПЏИЛНИЦА ЧЕТИ ТП Кичево
584 2015 30/04/2015 22/15-22351 Занаетчија Златара КЕШ Салија Ајет Салиоски Кичево
585 2015 30/04/2015 22/15-22353 Трговец поединец за угостителски услуги Илази Сабри Кремтим ТРЕЕ СТАРС ТП Кичево
586 2015 30/04/2015 22/15-22359 Трговец поединец за продажба и услуги и др.РИО-Т.Е.Т Гафури Абдулхамит Шпензиме ТП Кичево
587 2015 30/04/2015 22/15-22369 САФИЈУДИН АЛУШОСКИ, БРАВАР
588 2015 30/04/2015 22/15-22371 ЕЉЕЗ ФЕЈЗА, ЗЛАТАР
589 2015 30/04/2015 22/15-22393 ФИЛИЗА Т.П. ЗА УГОСТИТЕЛСТВО, ИСМАИЛ МЕДИН БЕКТЕШОСКИ
590 2015 30/04/2015 22/15-22399 ЗРАК ФОТО, ВАСКА ЈАКИМОСКА
591 2015 30/04/2015 22/15-22407 ТП. ,, ЧЕЛО – ПРОМ ,,
592 2015 30/04/2015 22/15-22409 ИДНИНА 93 Т.П. ТРГ. НА МАЛО, ВЕЛКО СТОЈМИР НИКОЛОВСКИ
593 2015 30/04/2015 22/15-22410 ТАСИ Т.П. ТРГ. И УГОСТИТЕЛСТВО, ТАСИМ ЕСАТ РАХМАНИ
594 2015 30/04/2015 22/15-22427 ЗЛАТКО ДОДОВСКИ, АДВОКАТ
595 2015 30/04/2015 22/15-22434 ГАМАКС С.Т.Д., АГИМ БЕЈНОСКИ
596 2015 30/04/2015 22/15-22445 ТАПАЦЕРИЈА ДИЗАЈН Т.П. ТАПАЦЕР, РЕАН НЕШАТ ДАУТИ
597 2015 30/04/2015 22/15-22451 ЛЕВАК Т.П. КАФЕ БАР, АВНИЈА АВЗИЈА ИЗЕИРОВСКИ
598 2015 30/04/2015 22/15-22460 ИСА АЈДИНИ, НОТАР
599 2015 30/04/2015 22/15-22470 АЛБИ А.КАФЕЏИУ КИЧЕВО
600 2015 30/04/2015 22/15-22484 КАРАМБО Т.П. УГОСТИТЕЛ, СЛОБОДАН ЦВЕТАН ЈОВАНОСКИ
601 2015 30/04/2015 22/15-22485 Трговец поединец за превоз Лазе Душан Лазароски ЈОКИ ПРЕВОЗ ТП с.Вранештица,Вранештица
602 2015 30/04/2015 22/15-22486 ТП,, ГО-АС ,, ДРУГОВО
603 2015 30/04/2015 22/15-22488 Трговец поединец за трговија на мало Дејан Милош Смилески ТП ПРЕСЕКА с. Другово,Другово

 Thirren personat fizik dhe juridik për të cilët janë Aktvendimet e lartëpërmendura, se Aktvendimet për tatim të pronës dhe taksat komunale mund t i marrin në ndërtesën administrative të Komunës së Kërçovës në rr. “Boris Kidriç” nr.1, 6250 Kërçovë, ose të drejtohen deri te Komuna e Kërçovës në afat prej 8 (tetë) ditë nga dita e publikimit. Me këtë publikim llogaritet se Aktvendimet për taksa komunale dhe tatim të pronës janë të dorëzuara rregullisht dhe se pasojat negative të cilat mund të ndodhin i mbart vetë pala.

KOMUNA E KËRÇOVËS

SHPALLJE të aktvendimeve për Tatim në pronë për vitin 2015

     Ne pajtim me nenin 86 të Ligjit për procedurë të pergjithshme administrative( “Gz.zyrtare e RM-se” nr:38/2005, 110/2008, 118/2008, dhe 51/2011) dhe Vendimin e Komunes se Kercoves, nr: 22-2443/1, nga data 5.10.2015, Komuna e Kercoves – Sektori për çështje financiare – Njësia për tatime, taksa, kompenzime dhe për të ardhura tjera të komunës, paraqet:

                                                            SH P A LL J E

     Të aktvendimeve për Tatim në pronë dhe Taksë komunale per vitin 2015, për personat fizikë dhe juridikë të cilët në tjetër mënyrë nuk mund t’i shperndajmë për shkak se vendbanimi, respektivisht selia e palëve, nuk janë të njohura :

1.Aktvendime për Tatim të pronës për personat fizikë dhe juridikë për vitin 2015.

Nr. Viti Nr. i aktvendimit Data e aktvendimit Emri Komuna
1 2015 22/15-16735 31/03/2015 TRPESKI DOBRE KËRÇOVË
2 2015 22/15-16734 31/03/2015 DESPOTOSKI DIMITRIJA KËRÇOVË
3 2015 22/15-14421 31/03/2015 ZIJA KASA KËRÇOVË
4 2015 22/15-16740 31/03/2015 TRPESKI ZORAN KËRÇOVË
5 2015 22/15-16739 31/03/2015 MILESKI CVETAN KËRÇOVË
6 2015 22/15-6931 31/03/2015 RAMADAN ADILI KËRÇOVË
7 2015 22/15-6967 31/03/2015 BAJRAM BEGZATI KËRÇOVË
8 2015 22/15-16726 31/03/2015 JOVESKI ALEKSANDAR KËRÇOVË
9 2015 22/15-16727 31/03/2015 JOVESKI STANKO KËRÇOVË
10 2015 22/15-3482 31/03/2015 BEKIM ARSLLANI KËRÇOVË
11 2015 22/15-16729 31/03/2015 TRPESKI BORIS KËRÇOVË
12 2015 22/15-5196 31/03/2015 ZEKIRI TEUTA KËRÇOVË
13 2015 22/15-16783 31/03/2015 RAMIZ FEJZA KËRÇOVË
14 2015 22/15-16814 31/03/2015 SALI RIZMANI KËRÇOVË
15 2015 22/15-5512 31/03/2015 PEJOVSKI ILIJA KËRÇOVË
16 2015 22/15-16827 31/03/2015 MERSIM RIZMANI KËRÇOVË
17 2015 22/15-4273 31/03/2015 SAIT BEGZATI KËRÇOVË
18 2015 22/15-18004 31/03/2015 SAMET SELIMOSKI KËRÇOVË
19 2015 22/15-16741 31/03/2015 ILIOSKI TRAJKO KËRÇOVË
20 2015 22/15-16755 31/03/2015 JANKOSKI SANDE KËRÇOVË
21 2015 22/15-16759 31/03/2015 ADEM SULA KËRÇOVË
22 2015 22/15-16756 31/03/2015 JANKOSKI VENKO KËRÇOVË
23 2015 22/15-2927 31/03/2015 IBRAIM SULEJMANI KËRÇOVË
24 2015 22/15-8317 31/03/2015 USMI KADRIU KËRÇOVË
25 2015 22/15-17450 31/03/2015 BEDJETI REDJEP KËRÇOVË
26 2015 22/15-16695 31/03/2015 TASESKI LUBOMIR KËRÇOVË
27 2015 22/15-7731 31/03/2015 ENVER ISMAILOSKI KËRÇOVË
28 2015 22/15-8236 31/03/2015 BALAZI ZULFIJE KËRÇOVË
29 2015 22/15-9084 31/03/2015 ANETA KRESTESKA KËRÇOVË
30 2015 22/15-16044 31/03/2015 ZENDELI MUSA KËRÇOVË
31 2015 22/15-2454 31/03/2015 ALI ALIU KËRÇOVË
32 2015 22/15-15465 31/03/2015 BILAL LAZAMI KËRÇOVË
33 2015 22/15-2374 31/03/2015 ZENDEL ZENDELI KËRÇOVË
34 2015 22/15-7399 31/03/2015   KËRÇOVË
35 2015 22/15-7340 31/03/2015 EMIN QAZIMI KËRÇOVË
36 2015 22/15-16714 31/03/2015 PEJOSKI MIRÇE KËRÇOVË
37 2015 22/15-13972 31/03/2015 IBRAHIM IMERI KËRÇOVË
38 2015 22/15-16717 31/03/2015 MIROSKI IVAN KËRÇOVË
39 2015 22/15-8870 31/03/2015 BEXHET BEXHETI KËRÇOVË
40 2015 22/15-16702 31/03/2015 ILOSKI STOJAN KËRÇOVË
41 2015 22/15-16700 31/03/2015 NIKOLOSKI BURIE KËRÇOVË
42 2015 22/15-3101 31/03/2015 SAMI RAMADANI KËRÇOVË
43 2015 22/15-16704 31/03/2015 TODOROSKI ACKO KËRÇOVË
44 2015 22/15-2818 31/03/2015 FATMIR MUSTAFAI KËRÇOVË
45 2015 22/15-16831 31/03/2015 SULEMAN SELIMI KËRÇOVË
46 2015 22/15-16949 31/03/2015 BEKIM NEZIRI KËRÇOVË
47 2015 22/15-16952 31/03/2015 GËZIM IMERI KËRÇOVË
48 2015 22/15-16956 31/03/2015 ILAZ KADRIU KËRÇOVË
49 2015 22/15-16933 31/03/2015 ENVER IMERI KËRÇOVË
50 2015 22/15-4531 31/03/2015 VELESKI NIKOLA KËRÇOVË
51 2015 22/15-17166 31/03/2015 HIVZI ISENI KËRÇOVË
52 2015 22/15-17180 31/03/2015 VAIT ZENELI KËRÇOVË
53 2015 22/15-18236 31/03/2015 AJROJA ASEDIN KËRÇOVË
54 2015 22/15-9457 31/03/2015 BAJRAM MEHMEDI KËRÇOVË
55 2015 22/15-16533 31/03/2015 MUSA SPAHIU KËRÇOVË
56 2015 22/15-17087 31/03/2015 EMIN MIFTARI KËRÇOVË
57 2015 22/15-17089 31/03/2015 HAMZA JUSUFI KËRÇOVË
58 2015 22/15-17174 31/03/2015 BUKURIM ISEINI KËRÇOVË
59 2015 22/15-16931 31/03/2015 ABIDIN OSMANI KËRÇOVË
60 2015 22/15-16880 31/03/2015 MURAT RIZMANI KËRÇOVË
61 2015 22/15-16848 31/03/2015 MET BAFTIRI KËRÇOVË
62 2015 22/15-16889 31/03/2015 RASIM RIZMANI KËRÇOVË
63 2015 22/15-18282 31/03/2015 BAJRAMI BEQIR KËRÇOVË
64 2015 22/15-16861 31/03/2015 RASIM ADILI KËRÇOVË
65 2015 22/15-6511 31/03/2015 LATINOVIC SNEZANA KËRÇOVË
66 2015 22/15-17116 31/03/2015 SELMAN ILJAZI KËRÇOVË
67 2015 22/15-16917 31/03/2015 GANI IMERI KËRÇOVË
68 2015 22/15-16839 31/03/2015 HAMIT BAFTIRI KËRÇOVË
69 2015 22/15-6533 31/03/2015 CVETANOSKI BLAGOJA KËRÇOVË
70 2015 22/15-16554 31/03/2015 MERSIM DAUTI KËRÇOVË
71 2015 22/15-11748 31/03/2015 MEXHAIT AJROJA KËRÇOVË
72 2015 22/15-13220 31/03/2015 SRBINOSKI ANGJELKO MLADEN KËRÇOVË
73 2015 22/15-3486 31/03/2015 JAKIMOSKI ALEKSANDAR QIRILO KËRÇOVË
74 2015 22/15-15782 31/03/2015 JUSUFI IDRIS GZIME KËRÇOVË
75 2015 22/15-10627 31/03/2015 KITANOSKI MISAILO SPIRO KËRÇOVË
76 2015 22/15-12441 31/03/2015 POPOSKI STEFAN VASILE KËRÇOVË
77 2015 22/15-5262 31/03/2015 EFATOSKI HISEIN MUAREM KËRÇOVË
78 2015 22/15-9061 31/03/2015 JAKOVLESKI SHTERJO STEVAN KËRÇOVË
79 2015 22/15-7511 31/03/2015 ALEKSOSKI MILAN BOSHKO KËRÇOVË
80 2015 22/15-10903 31/03/2015 STEFANOSKA SPASE MIROSLAVA KËRÇOVË
81 2015 22/15-8286 31/03/2015 JEREMOSKA DIMITRIJE SILVANA KËRÇOVË
82 2015 22/15-14365 31/03/2015 SHTERJOSKI MILAN SLAVE KËRÇOVË
83 2015 22/15-8682 31/03/2015 MATESKA TOME STOJNA KËRÇOVË
84 2015 22/15-10456 31/03/2015 FRQUSHOSKI RAIF QENANZIJA KËRÇOVË
85 2015 22/15-12566 31/03/2015 JOSIFOVSKI TRAJKO ZHIVODAR KËRÇOVË
86 2015 22/15-11653 31/03/2015 SPIROSKA PETAR DANICA KËRÇOVË
87 2015 22/15-11839 31/03/2015 KITANOSKI SPIRA MISAILO KËRÇOVË
88 2015 22/15-11952 31/03/2015 JAKOVLESKI SHTERJO NIKODIJA KËRÇOVË
89 2015 22/15-4047 31/03/2015 LAZESKI SVETOMIR STOJKO KËRÇOVË
90 2015 22/15-10178 31/03/2015 MICKOSKI RADKO NIKOLA KËRÇOVË
91 2015 22/15-8368 31/03/2015 GRUJOSKI MERZHAN QUBOMIR KËRÇOVË
92 2015 22/15-9713 31/03/2015 ELEZI ELMAZ SHUKRIJA KËRÇOVË
93 2015 22/15-4479 31/03/2015 ELEZI TEFIK XHEVDET KËRÇOVË
94 2015 22/15-15039 31/03/2015 BEKIROV TRAJO DIMITRIJ KËRÇOVË
95 2015 22/15-11188 31/03/2015 KRSTESKI MILADIN VELO KËRÇOVË
96 2015 22/15-14623 31/03/2015 AHMEDOSKI RAIF RUZHDIJA KËRÇOVË
97 2015 22/15-3722 31/03/2015 IMERI NAZIM VAIDE KËRÇOVË
98 2015 22/15-10774 31/03/2015 BOZHINOSKI MAGDEN VASIL KËRÇOVË
99 2015 22/15-9962 31/03/2015 ABAZI KAMER BELUL KËRÇOVË
100 2015 22/15-12938 31/03/2015 TRAJCESKI FIDAN JOFCE KËRÇOVË
101 2015 22/15-14874 31/03/2015 DESPOTOVSKI TANASKO IVAN KËRÇOVË
102 2015 22/15-2566 31/03/2015 ALEKSOSKI ZARIJA VLADIMIR KËRÇOVË
103 2015 22/15-6248 31/03/2015 МИЦКОСКИ РИСТО KËRÇOVË
104 2015 22/15-14282 31/03/2015 SEJDINI CAMIL MUAMED KËRÇOVË
105 2015 22/15-7495 31/03/2015 JUSUFI ZEQIR ALIJA KËRÇOVË
106 2015 22/15-10549 31/03/2015 SPIROSKI TIHOMIR TRAJCE KËRÇOVË
107 2015 22/15-16329 31/03/2015 TIKOSKI MUSA FAZLI KËRÇOVË
108 2015 22/15-7733 31/03/2015 BEQIROV DIMITRIJ GEORGIJ KËRÇOVË
109 2015 22/15-13856 31/03/2015 TANEVSKI DIME QUPCO KËRÇOVË
110 2015 22/15-11140 31/03/2015 ZDRAVESKI TEMELKO JORDAN KËRÇOVË
111 2015 22/15-6933 31/03/2015 AHMEDI ZUDIJA FARIJA KËRÇOVË
112 2015 22/15-13605 31/03/2015 AHMEDI FERHAT MUSLIJA KËRÇOVË
113 2015 22/15-7677 31/03/2015 STEFANOSKI SLAVKO DIMITRIJA KËRÇOVË
114 2015 22/15-17333 31/03/2015 STOJANOSKI SRBIN KARANFIL KËRÇOVË
115 2015 22/15-17332 31/03/2015 GJOREVSKA S FIDANKA KËRÇOVË
116 2015 22/15-7485 31/03/2015 XHAMBAZI ADIL SELAM KËRÇOVË
117 2015 22/15-11365 31/03/2015 MILOSHOVSKI TRIPUN JOVAN KËRÇOVË
118 2015 22/15-15556 31/03/2015 ARIFI SALIF RAMIZA KËRÇOVË
119 2015 22/15-12638 31/03/2015 STANKOVSKA DRAGE CENA KËRÇOVË
120 2015 22/15-5898 31/03/2015 LIMANI HAJDAR PASHO KËRÇOVË
121 2015 22/15-8914 31/03/2015 СТОЈАНОСКА ДАНИЦА KËRÇOVË
122 2015 22/15-14617 31/03/2015 STANKOSKI STOJAN MICKO KËRÇOVË
123 2015 22/15-7532 31/03/2015 JOVAN RIL KËRÇOVË
124 2015 22/15-13832 31/03/2015 SELIMI XHEMAIL LATIF KËRÇOVË
125 2015 22/15-6260 31/03/2015 BLAGOJA BOGOJEVSKI KËRÇOVË
126 2015 22/15-5965 31/03/2015 ZIBERI SUQEJMAN MUSTAFA KËRÇOVË
127 2015 22/15-18146 31/03/2015 STOJANOSKA STOJANKA KËRÇOVË
128 2015 22/15-18210 31/03/2015 DALIPI NEXHAT KËRÇOVË
129 2015 22/15-10642 31/03/2015 ZIBERI SULEJMAN ENVER KËRÇOVË
130 2015 22/15-6893 31/03/2015 QULGIOSKA DILBERKA KËRÇOVË
131 2015 22/15-8726 31/03/2015 ANGJELEVSKI ZORAN MARJAN KËRÇOVË
132 2015 22/15-16327 31/03/2015 LJUPCE RISTESKI KËRÇOVË
133 2015 22/15-12683 31/03/2015 BAJRAMI KALOSH SEVDIJE KËRÇOVË
134 2015 22/15-6662 31/03/2015 MUSTAFOSKI HASAN EKREM KËRÇOVË
135 2015 22/15-8025 31/03/2015 SPOMENKA JOSIFOSKA KËRÇOVË
136 2015 22/15-11985 31/03/2015 MITROVIQ NADEZHDA KËRÇOVË
137 2015 22/15-11139 31/03/2015 SOFRONIJA MILADINOSKI KËRÇOVË
138 2015 22/15-4631 31/03/2015 SELIMI XHEMO ISMET KËRÇOVË
139 2015 22/15-17456 31/03/2015 AVRAMOSKA DUSHANKA KËRÇOVË
140 2015 22/15-5809 31/03/2015 JETMIR SADIKU KËRÇOVË
141 2015 22/15-18069 31/03/2015 MERI BAJRAMI KËRÇOVË
142 2015 22/15-4825 31/03/2015 JOVCHE GRUJOSKI KËRÇOVË
143 2015 22/15-8151 31/03/2015 KRSTESKA LJUBICA KËRÇOVË
144 2015 22/15-5129 31/03/2015 MILCO RISTESKI KËRÇOVË
145 2015 22/15-8270 31/03/2015 IMERI REMZI BAJRAM KËRÇOVË
146 2015 22/15-10440 31/03/2015 ALEKSANDAR JOSIFOSKI KËRÇOVË
147 2015 22/15-18147 31/03/2015 STOJANOSKA VERKA KËRÇOVË
148 2015 22/15-15360 31/03/2015 ZLATANA MICKOSKA KËRÇOVË
149 2015 22/15-5230 31/03/2015 SINISHA BOZINOSKI KËRÇOVË
150 2015 22/15-7918 31/03/2015 MILER JOSIFOSKI KËRÇOVË
151 2015 22/15-18125 31/03/2015 BAJRAMI JUSUF KËRÇOVË
152 2015 22/15-10864 31/03/2015 SHTERJOSKI ZDRAVKO KËRÇOVË
153 2015 22/15-17968 31/03/2015 EFREM STOJANOSKI KËRÇOVË
154 2015 22/15-17920 31/03/2015 ТУФЕКЏИОСКИ IKMET KËRÇOVË
155 2015 22/15-9725 31/03/2015 OLIVER NIKOLOSKI KËRÇOVË
156 2015 22/15-17930 31/03/2015 STOJAN MILADINOSKI KËRÇOVË
157 2015 22/15-17927 31/03/2015 CANKO NAJDESKI KËRÇOVË
158 2015 22/15-17709 31/03/2015 TONI STOJKOSKI KËRÇOVË
159 2015 22/15-17723 31/03/2015 MIRCESKI ALEKSANDAR KËRÇOVË
160 2015 22/15-7791 31/03/2015 ZVONKO TANESKI KËRÇOVË
161 2015 22/15-17524 31/03/2015 MILICA LAZAROSKA KËRÇOVË
162 2015 22/15-18085 31/03/2015 RADOVAN STESANOSKI KËRÇOVË
163 2015 22/15-18084 31/03/2015 LUBISHA MILOSHOSKI KËRÇOVË
164 2015 22/15-10006 31/03/2015 LJUTVIJE ZENELI KËRÇOVË
165 2015 22/15-10160 31/03/2015 POPOSKI MILORAD MARJAN KËRÇOVË
166 2015 22/15-5080 31/03/2015 IBRAIMI SHUKRI BAJRAM KËRÇOVË
167 2015 22/15-11857 31/03/2015 MITRESKI PAVLE KËRÇOVË
168 2015 22/15-12242 31/03/2015 VESELINKA DEJANOSKA KËRÇOVË
169 2015 22/15-4231 31/03/2015 YORKA TEMELKOSKA KËRÇOVË
170 2015 22/15-6256 31/03/2015 MILOJKO CVETANOSKI KËRÇOVË
171 2015 22/15-9970 31/03/2015 KRSTESKI SASHA KËRÇOVË
172 2015 22/15-7761 31/03/2015 ZHIVANA TEMELKOSKA KËRÇOVË
173 2015 22/15-4999 31/03/2015 ALEKSANDAR NASTESKI KËRÇOVË
174 2015 22/15-10579 31/03/2015 SOFRONIOVSKA LJUBICA KËRÇOVË
175 2015 22/15-5195 31/03/2015 SPIROSKI ATANAS KËRÇOVË
176 2015 22/15-3150 31/03/2015 TANESKA RADICA KËRÇOVË
177 2015 22/15-13128 31/03/2015 STOJCHE VASILESKI KËRÇOVË
178 2015 22/15-17937 31/03/2015 FILIPOSKA DOBRICA KËRÇOVË
179 2015 22/15-13101 31/03/2015 VASKA MILADINOSKA KËRÇOVË
180 2015 22/15-13622 31/03/2015 VITOMIR KARAFILOSKI KËRÇOVË
181 2015 22/15-3066 31/03/2015 STANKOSKI VASKO KËRÇOVË
182 2015 22/15-13708 31/03/2015 TUFEKCHIOSKI NERHIM KËRÇOVË
183 2015 22/15-16166 31/03/2015 VELIJOSKA ALIJE KËRÇOVË
184 2015 22/15-17899 31/03/2015 NAUMOSKA MILE KËRÇOVË
185 2015 22/15-8198 31/03/2015 JASMIN NEZIRI KËRÇOVË
186 2015 22/15-14660 31/03/2015 JONUZI HIKMET KËRÇOVË
187 2015 22/15-8792 31/03/2015 LIMAN BAJRAMI KËRÇOVË
188 2015 22/15-17938 31/03/2015 ISMAILOSKA ALDASKA KËRÇOVË
189 2015 22/15-3016 31/03/2015 SPASEVSKI LJUPCO KËRÇOVË
190 2015 22/15-15468 31/03/2015 STOJANOSKI ACKO KËRÇOVË
191 2015 22/15-2954 31/03/2015 NAUMOSKI NAUM KËRÇOVË
192 2015 22/15-15906 31/03/2015 MARIJA NASTESKA KËRÇOVË
193 2015 22/15-2959 31/03/2015 KITANOSKA NADA KËRÇOVË
194 2015 22/15-14353 31/03/2015 JAGODA VASILESKA KËRÇOVË
195 2015 22/15-17916 31/03/2015 JORDAN FILIPOSKI KËRÇOVË
196 2015 22/15-5748 31/03/2015 ИСАКОСКА SADRIJE KËRÇOVË
197 2015 22/15-12918 31/03/2015 REDJEBIJE VELIU KËRÇOVË
198 2015 22/15-4145 31/03/2015 IGOR TANESKI KËRÇOVË
199 2015 22/15-6688 31/03/2015 BOZZINOSKI VASIL IVANCHO KËRÇOVË
200 2015 22/15-18060 31/03/2015 MLADEN DIMIRIJOSKI KËRÇOVË
201 2015 22/15-18116 31/03/2015 SAVESKI ACE KËRÇOVË
202 2015 22/15-17909 31/03/2015 TASESKI ZORAN KËRÇOVË
203 2015 22/15-14133 31/03/2015 SILJANOSKA BLAGICA KËRÇOVË
204 2015 22/15-10680 31/03/2015 ABDIU SALIJA ABIB KËRÇOVË
205 2015 22/15-11783 31/03/2015 DAMJANOSKI FERKO BORIVOJ KËRÇOVË
206 2015 22/15-17353 31/03/2015 FEUZOSKI ISMET MADIJA KËRÇOVË
207 2015 22/15-7143 31/03/2015 TOPALOSKI MEHDI BEDRUDIN KËRÇOVË
208 2015 22/15-12400 31/03/2015 TOPALOSKI ARIF KËRÇOVË
209 2015 22/15-4927 31/03/2015 ELENA OGNENOSKA KËRÇOVË
210 2015 22/15-9137 31/03/2015 SELIMI MAZIN KËRÇOVË
211 2015 22/15-10446 31/03/2015 ABDULOSKI ALIT XHEMAIL KËRÇOVË
212 2015 22/15-14577 31/03/2015 MEHMEDI MIRTEZAN SHADIJE KËRÇOVË
213 2015 22/15-9004 31/03/2015 SHEJDOSKA REDJEBIJA KËRÇOVË
214 2015 22/15-12985 31/03/2015 REDJEP ASANI KËRÇOVË
215 2015 22/15-11721 31/03/2015 DAMJANOSKI DJORDJE KËRÇOVË
216 2015 22/15-16059 31/03/2015 RISTEVSKI ALEKSANDAR KËRÇOVË
217 2015 22/15-14360 31/03/2015 MAMUTOVA BAJRISHKA KËRÇOVË
218 2015 22/15-18206 31/03/2015 SRBINOSKI GOCE KËRÇOVË
219 2015 22/15-19068 31/03/2015 NAJDESKA-PANCHEVA TATJANA KËRÇOVË
220 2015 22/15-2583 31/03/2015 PACAXHIOSKI UDEVERDIJA JONUZ KËRÇOVË
221 2015 22/15-13615 31/03/2015 LAZAROSKI ZORAN TOME KËRÇOVË
222 2015 22/15-10675 31/03/2015 ELMA ZENGO KËRÇOVË
223 2015 22/15-13355 31/03/2015 SEHEREZADA SULEJMANOSKA KËRÇOVË
224 2015 22/15-2720 31/03/2015 DAMJAN POPOSKI KËRÇOVË
225 2015 22/15-12398 31/03/2015 PANDILESKA ANTIQ GILE DIANA KËRÇOVË
226 2015 22/15-5485 31/03/2015 MIRJANA LAYAROSKA KËRÇOVË
227 2015 22/15-2680 31/03/2015 LIKE LAZARESKI KËRÇOVË
228 2015 22/15-13679 31/03/2015 DIMOSKA MILCHO ZORICA KËRÇOVË
229 2015 22/15-8918 31/03/2015 BORO CVETANOSKI KËRÇOVË
230 2015 22/15-7107 31/03/2015 ZENEL ZENDELI KËRÇOVË
231 2015 22/15-16153 31/03/2015 JULIJANA SMILESKA KËRÇOVË
232 2015 22/15-13927 31/03/2015 PEJOSKI VLADIMIR KËRÇOVË
233 2015 22/15-13324 31/03/2015 DAMJANOSKI BLAGOJA ILIJA KËRÇOVË
234 2015 22/15-14834 31/03/2015 JOSIFOSKA DUSHAN JAGODA KËRÇOVË
235 2015 22/15-7949 31/03/2015 MITESKA STOJAN GORDANA KËRÇOVË
236 2015 22/15-13283 31/03/2015 OSMANOSKI VEHBI AGRON KËRÇOVË
237 2015 22/15-17893 31/03/2015   KËRÇOVË
238 2015 22/15-5764 31/03/2015 STOJANOSKA SLAVKO DIMKA KËRÇOVË
239 2015 22/15-17857 31/03/2015 ELEZOSKI ALIL KËRÇOVË
240 2015 22/15-17865 31/03/2015 DONESKI VECKO KËRÇOVË
241 2015 22/15-17850 31/03/2015 PETRESKI STOJAN KËRÇOVË
242 2015 22/15-12232 31/03/2015 GORAN MAKSIMOSKI KËRÇOVË
243 2015 22/15-7752 31/03/2015 SMILESKA NATASHA KËRÇOVË
244 2015 22/15-17999 31/03/2015 BOJAN APOSTOLOSKI KËRÇOVË
245 2015 22/15-18000 31/03/2015 VAIT XHABIROSKI KËRÇOVË
246 2015 22/15-17840 31/03/2015   KËRÇOVË
247 2015 22/15-17812 31/03/2015 DIMITRIESKI MISHE KËRÇOVË
248 2015 22/15-5409 31/03/2015 NIKOSKI GOCE KËRÇOVË
249 2015 22/15-14042 31/03/2015 GJURCESKI GJOKO ACO KËRÇOVË
250 2015 22/15-16179 31/03/2015 TUFEKCIOSKI ZULFIKAR IKMET KËRÇOVË
251 2015 22/15-10711 31/03/2015 VALENTIQ IVAN ENES KËRÇOVË
252 2015 22/15-14565 31/03/2015 ISEJNOSKI LIMAN MUSTAFA KËRÇOVË
253 2015 22/15-12732 31/03/2015 DAUTI RAHMAN RAMAZAN KËRÇOVË
254 2015 22/15-12645 31/03/2015 JUSUFI IKMET KËRÇOVË
255 2015 22/15-3086 31/03/2015 IMEROSKI IMER REXHEP KËRÇOVË
256 2015 22/15-13414 31/03/2015 VANCOSKI TRAJCE DAMCE KËRÇOVË
257 2015 22/15-3071 31/03/2015 MILADINOSKI VELKO TODOR KËRÇOVË
258 2015 22/15-9267 31/03/2015 BILALI ISMET AJSHE KËRÇOVË
259 2015 22/15-7681 31/03/2015 ISMAILOSKI RAMCE MEMED KËRÇOVË
260 2015 22/15-10907 31/03/2015 ANDONOSKA NASTESKA LALE ANKA KËRÇOVË
261 2015 22/15-6209 31/03/2015 CUCULOSKI AJRADIN GAFUR KËRÇOVË
262 2015 22/15-11981 31/03/2015 SALIFOSKA MUSTAFA BAFTE KËRÇOVË
263 2015 22/15-10010 31/03/2015 IDRIZI RAMIZ IDRIZ KËRÇOVË
264 2015 22/15-8683 31/03/2015 GJORGJEVSKA TEMELKO PARASKEVA KËRÇOVË
265 2015 22/15-13399 31/03/2015 SPASENOVSKI VEQAN CVETAN KËRÇOVË
266 2015 22/15-14158 31/03/2015 HASANOSKI IBRAHIM SHABAN KËRÇOVË
267 2015 22/15-13894 31/03/2015 BALESKI BIQAN BEHADIN KËRÇOVË
268 2015 22/15-5392 31/03/2015 KARAGA QEMAL ABDULMEXHIT KËRÇOVË
269 2015 22/15-17328 31/03/2015 KARANFILOSKI DIMITRIJA RISTO KËRÇOVË
270 2015 22/15-14368 31/03/2015 JANKULOSKI VANGJELKO MILE KËRÇOVË
271 2015 22/15-15961 31/03/2015 SULEJMANI SULEJMAN AKIK KËRÇOVË
272 2015 22/15-4834 31/03/2015 ASSISI BENEDETO XHOVANI KËRÇOVË
273 2015 22/15-12535 31/03/2015 RISTESKI TODOSIJA MIRKO KËRÇOVË
274 2015 22/15-3978 31/03/2015 KRSTESKA ALIFUAT VERA KËRÇOVË
275 2015 22/15-6799 31/03/2015 SADIKU ZEQIR SHEFKI KËRÇOVË
276 2015 22/15-14260 31/03/2015 ALIJEVIQ RIZA ISMET KËRÇOVË
277 2015 22/15-13372 31/03/2015 AJRULAJ RAHMAN ISMAIQ KËRÇOVË
278 2015 22/15-15888 31/03/2015 SEJDINI VEQI CAMIQ KËRÇOVË
279 2015 22/15-18175 31/03/2015 KORUNOSKA STOJKA KËRÇOVË
280 2015 22/15-2517 31/03/2015 BITKOSKA MLADEN STOJNA KËRÇOVË
281 2015 22/15-5105 31/03/2015 PAVLESKA BRANKO VESNA KËRÇOVË
282 2015 22/15-8509 31/03/2015 DERVISHI XHEMAIL KËRÇOVË
283 2015 22/15-10012 31/03/2015 KITANOSKA GORDANA KËRÇOVË
284 2015 22/15-8500 31/03/2015 ADILI MURAT BESIM KËRÇOVË
285 2015 22/15-10773 31/03/2015 SELIMI LULMIR KËRÇOVË
286 2015 22/15-17798 31/03/2015 MARGARITA KAROVA KËRÇOVË
287 2015 22/15-2715 31/03/2015 VIDOSAVA MICKOSKA KËRÇOVË
288 2015 22/15-4553 31/03/2015 KOSTESKA ZORE MENKA KËRÇOVË
289 2015 22/15-2910 31/03/2015 ZEQIROSKA NESHIT SHEMDIJE KËRÇOVË
290 2015 22/15-3778 31/03/2015 NESHAT USEINOSKI KËRÇOVË
291 2015 22/15-13492 31/03/2015 GEORGI GRAMOV KËRÇOVË
292 2015 22/15-17841 31/03/2015 ZORAN SRBINOSKI KËRÇOVË
293 2015 22/15-17734 31/03/2015 BLAGOJA ILIOSKI DHE ELENA NIKOLOVA KËRÇOVË
294 2015 22/15-16294 31/03/2015 SULTANCEVA MARGARITA KËRÇOVË
295 2015 22/15-5715 31/03/2015 STANOJOSKI BOSHKO KËRÇOVË
296 2015 22/15-14254 31/03/2015 SPASENOSKI CVETAN KËRÇOVË
297 2015 22/15-11101 31/03/2015 ZZIVKOVIQ JOVICA KËRÇOVË
298 2015 22/15-18185 31/03/2015 FAIK ADEMI KËRÇOVË
299 2015 22/15-6171 31/03/2015 DIMITROVSKI SLAVE KËRÇOVË
300 2015 22/15-18184 31/03/2015   KËRÇOVË
301 2015 22/15-12833 31/03/2015 ZECIROSKI AJRADIN XHEVDET KËRÇOVË
302 2015 22/15-7276 31/03/2015 NAJDOVSKA CANKO NATASHA KËRÇOVË
303 2015 22/15-9681 31/03/2015 ALIMI DJEMAIL KËRÇOVË
304 2015 22/15-17569 31/03/2015 SADIK JASHAROSKI KËRÇOVË
305 2015 22/15-18187 31/03/2015 MUSAJ ILMI KËRÇOVË
306 2015 22/15-17317 31/03/2015 SPASENOSKI CVETAN KËRÇOVË
307 2015 22/15-11104 31/03/2015 ISMAILOSKI AGIM KËRÇOVË
308 2015 22/15-11017 31/03/2015 GAZMEND ABDIU KËRÇOVË
309 2015 22/15-17324 31/03/2015 VAUANOSKA TOSHKO VELJANKA KËRÇOVË
310 2015 22/15-14656 31/03/2015 XHEMAIL LIMANI KËRÇOVË
311 2015 22/15-14863 31/03/2015 ILIEVSKA LJUBICA KËRÇOVË
312 2015 22/15-6726 31/03/2015 SAITI SAMIJE KËRÇOVË
313 2015 22/15-16229 31/03/2015 ZZIVKOVIQ ALEKSANDRA KËRÇOVË
314 2015 22/15-15155 31/03/2015 DJEMAILI SHAKET KËRÇOVË
315 2015 22/15-15169 31/03/2015 ILIEVSKI DIMITRIJA ALEKSANDAR KËRÇOVË
316 2015 22/15-18188 31/03/2015 ADEMI FAIK KËRÇOVË
317 2015 22/15-10472 31/03/2015 BOGDANOSKI VELKO ZHIVKO KËRÇOVË
318 2015 22/15-16454 31/03/2015 BOGDANOSKI MILORAD ORCE KËRÇOVË
319 2015 22/15-4305 31/03/2015 PETRESKI RISTE PETRE KËRÇOVË
320 2015 22/15-15292 31/03/2015 MAKSUTI SADIK KËRÇOVË
321 2015 22/15-8009 31/03/2015 MERSIMI LEUNITA KËRÇOVË
322 2015 22/15-9835 31/03/2015 JUREK DJAKOSKI KËRÇOVË
323 2015 22/15-17740 31/03/2015 MITO KOCOSKI KËRÇOVË
324 2015 22/15-6875 31/03/2015 LAZOVSKI GEORGIOS LAQI KËRÇOVË
325 2015 22/15-17304 31/03/2015 NEDELKOVSKI BOGOMIR DIMITAR KËRÇOVË
326 2015 22/15-8185 31/03/2015 SADIKU XDAVIT KËRÇOVË
327 2015 22/15-15605 31/03/2015 OSMANI MAZLAM MURAT KËRÇOVË
328 2015 22/15-9810 31/03/2015 BOGDANOVSKI SIQAN MAKSIM KËRÇOVË
329 2015 22/15-6407 31/03/2015 ANDONOSKI GLIGUR KIRO KËRÇOVË
330 2015 22/15-4659 31/03/2015 ZEQIROSKI DEMIR KËRÇOVË
331 2015 22/15-4764 31/03/2015 AHMEDOSKI RUSHIT AHMED KËRÇOVË
332 2015 22/15-6174 31/03/2015 LAZESKA MLADEN MIRKA KËRÇOVË
333 2015 22/15-5513 31/03/2015 MARKOVSKI RISTO PETRE KËRÇOVË
334 2015 22/15-8900 31/03/2015 PAVLOSKI MILIVOJE SLAVE KËRÇOVË
335 2015 22/15-8941 31/03/2015 GRUJOSKI BORKO DIMITRIJA KËRÇOVË
336 2015 22/15-17303 31/03/2015 KTEKIQ RIFET VANIS KËRÇOVË
337 2015 22/15-17803 31/03/2015 ISLAM FEJZA KËRÇOVË
338 2015 22/15-17814 31/03/2015 XELIL ASANI KËRÇOVË
339 2015 22/15-17813 31/03/2015 SADRIJA MAKSUTI KËRÇOVË
340 2015 22/15-19070 31/03/2015 VOJNEVSKI VOJNE LJUPCE KËRÇOVË
341 2015 22/15-4423 31/03/2015 JAKIMOSKI ILIJA TODOR KËRÇOVË
342 2015 22/15-17793 31/03/2015 SAKIP BAJRAMI KËRÇOVË
343 2015 22/15-17754 31/03/2015 AGIM MEHMEDI KËRÇOVË
344 2015 22/15-10388 31/03/2015 RISTESKA BRATICA KËRÇOVË
345 2015 22/15-15368 31/03/2015 REXHEPOSKI QANIJA QAIL KËRÇOVË
346 2015 22/15-13184 31/03/2015 AINOVSKI VASIL ZHIVKO KËRÇOVË
347 2015 22/15-15236 31/03/2015 STOJO MISAJLESKI KËRÇOVË
348 2015 22/15-15705 31/03/2015 DANEVSKA ELEONORA KËRÇOVË
349 2015 22/15-14023 31/03/2015 ZEQIROSKI DEMIR ZIJA KËRÇOVË
350 2015 22/15-17836 31/03/2015 JANE SPIROSKI KËRÇOVË
351 2015 22/15-16061 31/03/2015 RANISLAV TRPESKI KËRÇOVË
352 2015 22/15-15584 31/03/2015 SELMAN ZEQIRI KËRÇOVË
353 2015 22/15-15959 31/03/2015 COLAKOVA NIKOLA TRENDAFILKA KËRÇOVË
354 2015 22/15-9297 31/03/2015 ZDRAVKOSKA JOVAN DRAGANA KËRÇOVË
355 2015 22/15-13066 31/03/2015 NIKOLINA DIMITRIEVSKA KËRÇOVË
356 2015 22/15-14786 31/03/2015 MITRESKI ALEKSANDAR KËRÇOVË
357 2015 22/15-17548 31/03/2015 SHPKNJP GRANDIOSE KËRÇOVË
358 2015 22/15-8678 31/03/2015 PERO ANDRESKI KËRÇOVË
359 2015 22/15-15202 31/03/2015 RISTESKA DUSHAN MIROSLAVA KËRÇOVË
360 2015 22/15-17820 31/03/2015 ZORAN MITREVSKI KËRÇOVË
361 2015 22/15-12917 31/03/2015 DELOVSKI SLAVE ACE KËRÇOVË
362 2015 22/15-17795 31/03/2015 LAZE NIKOLOSKI KËRÇOVË
363 2015 22/15-12423 31/03/2015 VASILEVSKA IVAN VIOLETA KËRÇOVË
364 2015 22/15-11103 31/03/2015 NEXAT PILOVSKI KËRÇOVË
365 2015 22/15-6600 31/03/2015 IMEROSKA KIMETKA KËRÇOVË
366 2015 22/15-17743 31/03/2015 SVETOMIR NAUMOSKI KËRÇOVË
367 2015 22/15-3394 31/03/2015 ISEIN ASANI KËRÇOVË
368 2015 22/15-4980 31/03/2015 MILESKI ILIJA KËRÇOVË
369 2015 22/15-9581 31/03/2015 STOJKOSKI EFTIMIJA ACKO KËRÇOVË
370 2015 22/15-11592 31/03/2015 ZEQIRI ARIF NEXHBUDIN KËRÇOVË
371 2015 22/15-17804 31/03/2015 MENDE JAGURINOSKI KËRÇOVË
372 2015 22/15-17797 31/03/2015 KAMIL JUSUFI KËRÇOVË
373 2015 22/15-14412 31/03/2015 BOZHINOSKA TEMELKO VESELKA KËRÇOVË
374 2015 22/15-6495 31/03/2015 FLUTURIJE FEJZA KËRÇOVË
375 2015 22/15-4091 31/03/2015 MILADINOVSKI SLAVKO STOJMIR KËRÇOVË
376 2015 22/15-5831 31/03/2015 GRKOVSKI ALEKSANDAR MIRKO KËRÇOVË
377 2015 22/15-10941 31/03/2015 LAZARU HARILAOS POLIHRON KËRÇOVË
378 2015 22/15-17796 31/03/2015 TRAJCE NIKOLOSKI KËRÇOVË
379 2015 22/15-9836 31/03/2015 VUCETIQ RADOSLAV ACE KËRÇOVË
380 2015 22/15-2492 31/03/2015 SEJDIN ABDULI KËRÇOVË
381 2015 22/15-3485 31/03/2015 ZEQIRI ARGON KËRÇOVË
382 2015 22/15-7312 31/03/2015 RISTEVSKI DRAGAN ZORAN KËRÇOVË
383 2015 22/15-3699 31/03/2015 FAZLIU ZEJNO NEFRUS KËRÇOVË
384 2015 22/15-3396 31/03/2015 JOVAN ANDONOSKI KËRÇOVË
385 2015 22/15-2443 31/03/2015 KATERINA KARAGOSKA KËRÇOVË
386 2015 22/15-3737 31/03/2015 ANDONOSKA JOVAN QUBICA KËRÇOVË
387 2015 22/15-2410 31/03/2015 TASHEVSKI HRISTO JANE KËRÇOVË
388 2015 22/15-17318 31/03/2015 JASHAROSKA SEJDO NEDJMIJA KËRÇOVË
389 2015 22/15-17306 31/03/2015 ANGELESKA BOZHIN BLAGICA KËRÇOVË
390 2015 22/15-4105 31/03/2015 HANE ZEQIRI KËRÇOVË
391 2015 22/15-17679 31/03/2015 JOVKA CVETANOSKA KËRÇOVË
392 2015 22/15-3570 31/03/2015 SIQANOSKI STOJAN DRAGAN KËRÇOVË
393 2015 22/15-3905 31/03/2015 BRANOVA JELICA KËRÇOVË
394 2015 22/15-8852 31/03/2015 DUKOSKA GORDANA KËRÇOVË
395 2015 22/15-4474 31/03/2015 KRSTESKA BLAGICA KËRÇOVË
396 2015 22/15-9942 31/03/2015 LAZARESKI METODIJA KËRÇOVË
397 2015 22/15-13844 31/03/2015 VELJANOSKI ACE KËRÇOVË
398 2015 22/15-17339 31/03/2015 VELJANOSKA ANASTAS LJUBICA KËRÇOVË
399 2015 22/15-14462 31/03/2015 LAZARESKA SANDE DUNAVKA KËRÇOVË
400 2015 22/15-12726 31/03/2015 KOSTESKA LEVKO KOSARA KËRÇOVË
401 2015 22/15-2572 31/03/2015 ILIEVSKA GRADIMIR TATJANA KËRÇOVË
402 2015 22/15-14411 31/03/2015 GJORGJIESKI KOSTADIN TODOR KËRÇOVË
403 2015 22/15-13840 31/03/2015 NAUMOSKI BLAGOJA KËRÇOVË
404 2015 22/15-6764 31/03/2015 MIRA ILIJOSKA KËRÇOVË
405 2015 22/15-8710 31/03/2015 VLADO ILIEVSKI KËRÇOVË
406 2015 22/15-8043 31/03/2015 JOVANOSKI TASE BRANKO KËRÇOVË
407 2015 22/15-15974 31/03/2015 NOVACHESKA DOSTA KËRÇOVË
408 2015 22/15-2841 31/03/2015 GJORGJIJOSKI SVETOZAR TODOR KËRÇOVË
409 2015 22/15-11673 31/03/2015 KOSTESKI STOIMEN VELO KËRÇOVË
410 2015 22/15-7629 31/03/2015 GJORGJIOSKI QIPRO MIROSLAV KËRÇOVË
411 2015 22/15-17772 31/03/2015 AHMETOSKA SABRIJE KËRÇOVË
412 2015 22/15-12691 31/03/2015 VELE MATOSKI KËRÇOVË
413 2015 22/15-9407 31/03/2015 EMIN MUSAJ KËRÇOVË
414 2015 22/15-14247 31/03/2015 MUSAJ ATIXHE KËRÇOVË
415 2015 22/15-3231 31/03/2015 TRAJCESKI SLAVE GORAN KËRÇOVË
416 2015 22/15-8140 31/03/2015 TARUNXHIESKA TRAJAN PANDORA KËRÇOVË
417 2015 22/15-17560 31/03/2015 STOJAN AVRAMOSKI KËRÇOVË
418 2015 22/15-13115 31/03/2015 NIKOSKI ZLATE DRAGE KËRÇOVË
419 2015 22/15-8521 31/03/2015 BOSHKOVSKI CVETAN RISTO KËRÇOVË
420 2015 22/15-11006 31/03/2015 QAMIL DAUTI KËRÇOVË
421 2015 22/15-10837 31/03/2015 JONCESKI TRENGO STOJAN KËRÇOVË
422 2015 22/15-17756 31/03/2015 FETI SADIKU KËRÇOVË
423 2015 22/15-14204 31/03/2015 SADIKU RIZA VELI KËRÇOVË
424 2015 22/15-5348 31/03/2015 MEHMEDI SELIM KËRÇOVË
425 2015 22/15-2803 31/03/2015 ARSENA JONCESKA KËRÇOVË
426 2015 22/15-2793 31/03/2015 JONCEVSKI TRENKO MILE KËRÇOVË
427 2015 22/15-8199 31/03/2015 SIMJANOSKI GORAN KËRÇOVË
428 2015 22/15-9299 31/03/2015 JONCESKA BORIS ZHIVKA KËRÇOVË
429 2015 22/15-17344 31/03/2015 LINKOSKI DULE REGJEP KËRÇOVË
430 2015 22/15-3915 31/03/2015 REXHEPI FERAT SHAQET KËRÇOVË
431 2015 22/15-4077 31/03/2015 REDJEPI BURIM KËRÇOVË
432 2015 22/15-15149 31/03/2015 NESAT SAITI KËRÇOVË
433 2015 22/15-5736 31/03/2015 REXHEPI FERAT SHASHIVAR KËRÇOVË
434 2015 22/15-11418 31/03/2015 REDJEPI FERAT REDJEP KËRÇOVË
435 2015 22/15-4489 31/03/2015 LIMANI AZIR BEGZAT KËRÇOVË
436 2015 22/15-4490 31/03/2015 BESIM HUSEINOSKI KËRÇOVË
437 2015 22/15-6012 31/03/2015 EMINI ISMAIL FERIT KËRÇOVË
438 2015 22/15-2830 31/03/2015 SAITI MURAT SAIT KËRÇOVË
439 2015 22/15-8736 31/03/2015 RAXIM RUSHITI KËRÇOVË
440 2015 22/15-3053 31/03/2015 ADEMI ZEKIR SHABAN KËRÇOVË
441 2015 22/15-2828 31/03/2015 CAMAKOSKI RESHID SELIM KËRÇOVË
442 2015 22/15-4068 31/03/2015 ALIMI QAZAM ARIF KËRÇOVË
443 2015 22/15-8772 31/03/2015 AMEDOSKI NUSRET KËRÇOVË
444 2015 22/15-17375 31/03/2015 AMEDOSKI AJDURAMAN AJMIT KËRÇOVË
445 2015 22/15-7041 31/03/2015 SHEFKI AJRULOVSKI KËRÇOVË
446 2015 22/15-15154 31/03/2015 SARAFILOSKI BOGDAN DOSE KËRÇOVË
447 2015 22/15-15302 31/03/2015 DURAKOSKI BAJRAM MERSIM KËRÇOVË
448 2015 22/15-7059 31/03/2015 USEINI ESMA KËRÇOVË
449 2015 22/15-10666 31/03/2015 REXHEP SALIU KËRÇOVË
450 2015 22/15-17659 31/03/2015 ADILI AHMED KËRÇOVË
451 2015 22/15-8430 31/03/2015 SARAFILOSKI DIMITAR BORIS KËRÇOVË
452 2015 22/15-17739 31/03/2015 MUHAMED ALIOSKI KËRÇOVË
453 2015 22/15-18044 31/03/2015 ALIJA ARIFI KËRÇOVË
454 2015 22/15-8235 31/03/2015 MEMEDALIJA SELMANI KËRÇOVË
455 2015 22/15-3330 31/03/2015 BAJRAMOSKI BAJRAM ISMET KËRÇOVË
456 2015 22/15-4662 31/03/2015 ABEDINI KADRI SHEFKET KËRÇOVË
457 2015 22/15-3615 31/03/2015 STANISHOSKI STOJAN SIMJAN KËRÇOVË
458 2015 22/15-10805 31/03/2015 PASHOLI ABIB ASIE KËRÇOVË
459 2015 22/15-7768 31/03/2015 ACO STANISHOSKI KËRÇOVË
460 2015 22/15-14375 31/03/2015 FEJZA AKIT EQEZ KËRÇOVË
461 2015 22/15-15449 31/03/2015 LJUBOMIR TRPESKI KËRÇOVË
462 2015 22/15-2979 31/03/2015 BALAZHOSKA MEXHIT SHEFKIJE KËRÇOVË
463 2015 22/15-13262 31/03/2015 MUSTAFOSKA AVSA KËRÇOVË
464 2015 22/15-6034 31/03/2015 ANETA MILOSOVSKA KËRÇOVË
465 2015 22/15-12909 31/03/2015 ALIOSKA IQAS MAKBULIJA KËRÇOVË
466 2015 22/15-17383 31/03/2015 MUSTAFA LIMAN AKI KËRÇOVË
467 2015 22/15-9225 31/03/2015 ASANI LAZAM ISMAIQ KËRÇOVË
468 2015 22/15-9103 31/03/2015 MUNI KURTISH JUSUF KËRÇOVË
469 2015 22/15-12468 31/03/2015 JUSUFI ISMET TEUTA KËRÇOVË
470 2015 22/15-9216 31/03/2015 JAKOVLESKI JANAQIJE SVETOZAR KËRÇOVË
471 2015 22/15-14766 31/03/2015 BILBILOSKI CVETKO KUNE KËRÇOVË
472 2015 22/15-14742 31/03/2015 BEKTESHI FAZLIJA SHABAN KËRÇOVË
473 2015 22/15-15794 31/03/2015 ISEINI NAZIF BUKURIM KËRÇOVË
474 2015 22/15-11781 31/03/2015 АЛИРИЗОСКИ БЕСИМ KËRÇOVË
475 2015 22/15-6404 31/03/2015 SELIMI NAZIM KËRÇOVË
476 2015 22/15-13338 31/03/2015 TODOR NAUMCESKI KËRÇOVË
477 2015 22/15-6684 31/03/2015 RAMA ZULFI KËRÇOVË
478 2015 22/15-17384 31/03/2015 TRPESKI ZHIVKO SPASIJA KËRÇOVË
479 2015 22/15-10494 31/03/2015 EMINI BRAIM FAZLI KËRÇOVË
480 2015 22/15-10660 31/03/2015 TRPESKI LUBE JOVO KËRÇOVË
481 2015 22/15-6582 31/03/2015 TAFA AKIF KËRÇOVË
482 2015 22/15-15527 31/03/2015 KALFA HASIP ABDULHAMID KËRÇOVË
483 2015 22/15-3182 31/03/2015 NAZIM DJEMAILI KËRÇOVË
484 2015 22/15-15656 31/03/2015 SHUKRIJE BAJRAMOSKA KËRÇOVË
485 2015 22/15-9507 31/03/2015 JUSUFI LAZAM SADIK KËRÇOVË
486 2015 22/15-11316 31/03/2015 DARCESKA NASTO MENKA KËRÇOVË
487 2015 22/15-17951 31/03/2015 SEFADIN DALIPI KËRÇOVË
488 2015 22/15-3773 31/03/2015 PETRESKA MIHAIJLO ANGJELKA KËRÇOVË
489 2015 22/15-10689 31/03/2015 XHEMAILOSKA ABDULA HAJRIJE KËRÇOVË
490 2015 22/15-18074 31/03/2015 NURAN TUFEKXIOSKI KËRÇOVË
491 2015 22/15-6238 31/03/2015 STANISHOSKA VEQAN BLAGUNJA KËRÇOVË
492 2015 22/15-5141 31/03/2015 ISEINI NAZIF ISA KËRÇOVË
493 2015 22/15-17752 31/03/2015 BEKIM ILJAZI KËRÇOVË
494 2015 22/15-13441 31/03/2015 ARDIJAN AJRA KËRÇOVË
495 2015 22/15-10815 31/03/2015 SAFET MAKSUTI KËRÇOVË
496 2015 22/15-4710 31/03/2015 TRAJKOSKI ZORE SLAVKO KËRÇOVË
497 2015 22/15-7794 31/03/2015 SELIMI NAZIF ARIF KËRÇOVË
498 2015 22/15-18073 31/03/2015 FIKRET TUFEKXIOSKI KËRÇOVË
499 2015 22/15-10140 31/03/2015 FAZLI MUNI KËRÇOVË
500 2015 22/15-17389 31/03/2015 MITESKI ALEKSANDAR LJUBE KËRÇOVË
501 2015 22/15-10746 31/03/2015 SIMJANOSKI ACKO CVETAN KËRÇOVË
502 2015 22/15-7660 31/03/2015 NAQESKI ILIJA BLAGOJA KËRÇOVË
503 2015 22/15-3940 31/03/2015 DALIPI AMZO KËRÇOVË
504 2015 22/15-8292 31/03/2015 MAHMUDOSKI MEHMED MEFAIL KËRÇOVË
505 2015 22/15-8967 31/03/2015 БОЖИНОСКА MILENA KËRÇOVË
506 2015 22/15-6962 31/03/2015 MATKOVI’ MILA KËRÇOVË
507 2015 22/15-7521 31/03/2015 SOFESKA DRAGE BRANKA KËRÇOVË
508 2015 22/15-18178 31/03/2015 BANESKA FATIMA KËRÇOVË
509 2015 22/15-6116 31/03/2015 HASANOSKI RAMIS VAIT KËRÇOVË
510 2015 22/15-2440 31/03/2015 ALOSKI VELIJA QENANZIJA KËRÇOVË
511 2015 22/15-11779 31/03/2015 SELOSKI BAJRAM SHUKRI KËRÇOVË
512 2015 22/15-7807 31/03/2015 STEPANOSKI BOGDAN KËRÇOVË
513 2015 22/15-5567 31/03/2015 ALIU NESHAT KËRÇOVË
514 2015 22/15-7688 31/03/2015 ALIU NEDJAT KËRÇOVË
515 2015 22/15-13038 31/03/2015 DJAFEROSKA MELISEN KËRÇOVË
516 2015 22/15-9941 31/03/2015 MEHMEDOSKI ISMAIL HALIM KËRÇOVË
517 2015 22/15-4797 31/03/2015 RAMADANI BURIM KËRÇOVË
518 2015 22/15-14843 31/03/2015 ABDULAZIS RAMADANI KËRÇOVË
519 2015 22/15-13643 31/03/2015 ALIMI FATMIR KËRÇOVË
520 2015 22/15-18220 31/03/2015 SEJDINI ISEIN KËRÇOVË
521 2015 22/15-10368 31/03/2015 BASHKIM RAMADANI KËRÇOVË
522 2015 22/15-5585 31/03/2015 JUSUFI ZEQIR DAUT KËRÇOVË
523 2015 22/15-4552 31/03/2015 FATIMA SULEJMANOSKA KËRÇOVË
524 2015 22/15-9287 31/03/2015 QEMALJ SEJDINI KËRÇOVË
525 2015 22/15-5075 31/03/2015 ZEJNOSKI BESIM NURFET KËRÇOVË
526 2015 22/15-12941 31/03/2015 KASA IMER KËRÇOVË
527 2015 22/15-2505 31/03/2015 KOXHAXHAKLIOSKI RAMAZAN KËRÇOVË
528 2015 22/15-4745 31/03/2015 MERSIM BILALI KËRÇOVË
529 2015 22/15-10448 31/03/2015 RAMADANI MISLIM MEXHAIT KËRÇOVË
530 2015 22/15-8530 31/03/2015 SELAUDIN KISKOSKI KËRÇOVË
531 2015 22/15-2683 31/03/2015 SHABANOSKI FAIK MUNIP KËRÇOVË
532 2015 22/15-12328 31/03/2015 RUSITOSKI DILAVER KËRÇOVË
533 2015 22/15-14184 31/03/2015 SHABANI ASAN ADI KËRÇOVË
534 2015 22/15-4182 31/03/2015 SHABANI AQIF HAJRIJE KËRÇOVË
535 2015 22/15-7343 31/03/2015 FERAT SEJDINI KËRÇOVË
536 2015 22/15-14665 31/03/2015 SHABAN KOXHAXHIKLIOSKI KËRÇOVË
537 2015 22/15-11504 31/03/2015 TRAJKOSKI VANCO MIHAIL KËRÇOVË
538 2015 22/15-6433 31/03/2015 SHABANI ASAN NASER KËRÇOVË
539 2015 22/15-2977 31/03/2015 FAZLIOSKI RAMAZAN ALIL KËRÇOVË
540 2015 22/15-5725 31/03/2015 JUSUFI ISMAIL SADIN KËRÇOVË
541 2015 22/15-2282 31/03/2015 MEMEDOSKI REXHEP MEMET KËRÇOVË
542 2015 22/15-2827 31/03/2015 GJORGJIJOSKI JONCE STOJAN KËRÇOVË
543 2015 22/15-15815 31/03/2015 LUTVI ZULFI SEJDINI KËRÇOVË
544 2015 22/15-10524 31/03/2015 RAMADANI MISLIM SHEFIK KËRÇOVË
545 2015 22/15-5704 31/03/2015 TAFOSKI SHAQIR RUZHDI KËRÇOVË
546 2015 22/15-17484 31/03/2015 ALIU ADI KËRÇOVË
547 2015 22/15-4457 31/03/2015 FAZLIOSKI ADIL QEMAL KËRÇOVË
548 2015 22/15-17451 31/03/2015 ARBEN RAMADANI KËRÇOVË
549 2015 22/15-2380 31/03/2015 SHABANI RAIM AHMED KËRÇOVË
550 2015 22/15-9411 31/03/2015 ZIBERI ZEJNA KËRÇOVË
551 2015 22/15-8133 31/03/2015 KODJADJIKLIOSKI LJUFTAR KËRÇOVË
552 2015 22/15-9435 31/03/2015 SHABANI BEQIR IMER KËRÇOVË
553 2015 22/15-9653 31/03/2015 ISA UKALI KËRÇOVË
554 2015 22/15-11266 31/03/2015 SHABANI ISMAIL RAIM KËRÇOVË
555 2015 22/15-8139 31/03/2015 SUQEJMANOSKI SUQEJMAN EMIN KËRÇOVË
556 2015 22/15-4537 31/03/2015 ALIU MUAREM KËRÇOVË
557 2015 22/15-4212 31/03/2015 EMINI MUSTAFA ATIXHE KËRÇOVË
558 2015 22/15-15788 31/03/2015 RUSHITOSKI BUKURIM KËRÇOVË
559 2015 22/15-8824 31/03/2015 DAUTOSKI REJHAN NESHAT KËRÇOVË
560 2015 22/15-7557 31/03/2015 МURAT BOBESKI KËRÇOVË
561 2015 22/15-10174 31/03/2015 SEJDINI RIZA DRITAN KËRÇOVË
562 2015 22/15-15825 31/03/2015 RASIM ZUHDI BILALI KËRÇOVË
563 2015 22/15-9516 31/03/2015 SHABANI IDRIZ KËRÇOVË
564 2015 22/15-19040 31/03/2015 VELIJOSKI ENSER KËRÇOVË
565 2015 22/15-14587 31/03/2015 ALIU HUSNI ATEM KËRÇOVË
566 2015 22/15-11309 31/03/2015 SULEJMAN KISKA KËRÇOVË
567 2015 22/15-18230 31/03/2015 BOBESKA OSMAN NURTENA KËRÇOVË
568 2015 22/15-14052 31/03/2015 SHABANI ILJMIJE KËRÇOVË
569 2015 22/15-18229 31/03/2015 BOBESKI NESHAT KËRÇOVË
570 2015 22/15-11351 31/03/2015 REAN DAUTI KËRÇOVË
571 2015 22/15-11289 31/03/2015 RAMADANI MISLIM SHABAN KËRÇOVË
572 2015 22/15-18231 31/03/2015 BOBESKI OSMAN EMRU KËRÇOVË
573 2015 22/15-12171 31/03/2015 HAMDIN MAKSUTI KËRÇOVË
574 2015 22/15-7206 31/03/2015 SHABANI RAIM ABDULA KËRÇOVË
575 2015 22/15-11250 31/03/2015 BALAZI BAJRAM NEDJAT KËRÇOVË
576 2015 22/15-3157 31/03/2015 IGNOVSKI PETRE KËRÇOVË
577 2015 22/15-10767 31/03/2015 LIMANI NASER KËRÇOVË
578 2015 22/15-2669 31/03/2015 JUSUFOSKI AKIF SELAUDIN KËRÇOVË
579 2015 22/15-8965 31/03/2015 FADIL LIMANI KËRÇOVË
580 2015 22/15-17580 31/03/2015 LIMANI MILAIM KËRÇOVË
581 2015 22/15-6896 31/03/2015 ZZIVKO MICKOSKI KËRÇOVË
582 2015 22/15-14183 31/03/2015 AHMEDOSKI BUSHTRA DJEVDET KËRÇOVË
583 2015 22/15-16386 31/03/2015 LIMANI LIRIM KËRÇOVË
584 2015 22/15-12631 31/03/2015 NAZMIJE LIMANI KËRÇOVË
585 2015 22/15-11571 31/03/2015 LIMANI MILAIM KËRÇOVË
586 2015 22/15-5319 31/03/2015 ILIR LIMANI KËRÇOVË
587 2015 22/15-13900 31/03/2015 AHMEDOSKA OSMAN ANISHE KËRÇOVË
588 2015 22/15-11572 31/03/2015 GROZDANOSKA ZIVANA KËRÇOVË
589 2015 22/15-2503 31/03/2015 ARIF ZULBEAROSKI KËRÇOVË
590 2015 22/15-2476 31/03/2015 ABEDINOSKI TEFIK SEBAUDIN KËRÇOVË
591 2015 22/15-4112 31/03/2015 AHMEDOSKI BUSHTRA AJET KËRÇOVË
592 2015 22/15-9178 31/03/2015 LIMANI ALI KËRÇOVË
593 2015 22/15-15952 31/03/2015 ABIDINOSKI ABIDIN AFRIM KËRÇOVË
594 2015 22/15-8248 31/03/2015 MUNOSKI HALIL FATIMA KËRÇOVË
595 2015 22/15-4792 31/03/2015 ABIDINOSKI ABIDIN ERDOAN KËRÇOVË
596 2015 22/15-3293 31/03/2015 BESHIROSKI ISMAIL IMER KËRÇOVË
597 2015 22/15-3594 31/03/2015 NASUF MUNOSKI KËRÇOVË
598 2015 22/15-3452 31/03/2015 LULZIM ABEDINOSKI KËRÇOVË
599 2015 22/15-13634 31/03/2015 STOJANOSKI GORAN KËRÇOVË
600 2015 22/15-4180 31/03/2015 MAKSIMOSKI RADOVAN MILOVAN KËRÇOVË
601 2015 22/15-16258 31/03/2015 XHELADINOSKI MEHMED IMER KËRÇOVË
602 2015 22/15-6449 31/03/2015 TOMCESKI MICKO ACE KËRÇOVË
603 2015 22/15-3626 31/03/2015 STEFANOSKI METODIJA DUSHAN KËRÇOVË
604 2015 22/15-8376 31/03/2015 BOGOESKI GJORGJE CVETAN KËRÇOVË
605 2015 22/15-3571 31/03/2015 TASIQ VLADIMIR SREQKO KËRÇOVË
606 2015 22/15-3644 31/03/2015 MIJOSKA RISTO CVETANKA KËRÇOVË
607 2015 22/15-15397 31/03/2015 FIKRET KATANOSKI KËRÇOVË
608 2015 22/15-15585 31/03/2015 DESTAN ABDIU KËRÇOVË
609 2015 22/15-13224 31/03/2015 KRSTANA PAVLOSKA KËRÇOVË
610 2015 22/15-6497 31/03/2015 ZDRAVKOVSKI STOLE ZHIVKO KËRÇOVË
611 2015 22/15-17342 31/03/2015 KORUNOSKA RADISAV VOJKA KËRÇOVË
612 2015 22/15-4743 31/03/2015 KATANOSKA SEMAETKA KËRÇOVË
613 2015 22/15-12887 31/03/2015 SPIROSKI QIRO KËRÇOVË
614 2015 22/15-14620 31/03/2015 TRAJCE SPASENOSKI KËRÇOVË
615 2015 22/15-15501 31/03/2015 TALESKI CVETKO TRAJKO KËRÇOVË
616 2015 22/15-9739 31/03/2015 ABDIU XHEMAIL FERHAT KËRÇOVË
617 2015 22/15-17476 31/03/2015 TODOROSKI TODOR KËRÇOVË
618 2015 22/15-11625 31/03/2015 KATANOSKI SHABAN KËRÇOVË
619 2015 22/15-11553 31/03/2015 POPOSKA DIONISIJE JOVANKA KËRÇOVË
620 2015 22/15-11239 31/03/2015 DIMITRIJOVSKI DANILO GJORGJE KËRÇOVË
621 2015 22/15-8508 31/03/2015 SELIME SELIMI KËRÇOVË
622 2015 22/15-9726 31/03/2015 ARSLANI ARSLAN FAZLIJA KËRÇOVË
623 2015 22/15-7885 31/03/2015 OGNENOSKI VEQAN DIMKO KËRÇOVË
624 2015 22/15-7527 31/03/2015 SERVET KATANOSKI KËRÇOVË
625 2015 22/15-13834 31/03/2015 MENKA DAMCESKA KËRÇOVË
626 2015 22/15-5920 31/03/2015 ELEZI ELMAZ VEBIJA KËRÇOVË
627 2015 22/15-10021 31/03/2015 PETRESKI MISAJLE VELIMIR KËRÇOVË
628 2015 22/15-6694 31/03/2015 SARAFILOSKI SARAF MILE KËRÇOVË
629 2015 22/15-12317 31/03/2015 DUNAVKA VELEVSKA KËRÇOVË
630 2015 22/15-16235 31/03/2015 SAVESKI MIHAJLO RADOVAN KËRÇOVË
631 2015 22/15-8901 31/03/2015 BOZHINOSKI DIMITRIJA BOZHIN KËRÇOVË
632 2015 22/15-17578 31/03/2015 YEJNEPA NEXIROSKA KËRÇOVË
633 2015 22/15-7441 31/03/2015 GJINOSKI SANDE BLAGOJA KËRÇOVË
634 2015 22/15-2734 31/03/2015 RAHMANI ABIB MEFAIL KËRÇOVË
635 2015 22/15-11452 31/03/2015 GOLABOSKI DIMKO MILCO KËRÇOVË
636 2015 22/15-13524 31/03/2015 AHMEDOSKI ALIJA RAMAZAN KËRÇOVË
637 2015 22/15-12753 31/03/2015 AHMEDOSKA ALISA KËRÇOVË
638 2015 22/15-10459 31/03/2015 LIMANI SELVIJE KËRÇOVË
639 2015 22/15-2784 31/03/2015 VELIU ISMAL KËRÇOVË
640 2015 22/15-13871 31/03/2015 ZMEJKOSKA GORDANA KËRÇOVË
641 2015 22/15-2775 31/03/2015 LAZARESKI SLOBODAN KËRÇOVË
642 2015 22/15-17348 31/03/2015 FILIPOSKI DUSHAN FANA KËRÇOVË
643 2015 22/15-10485 31/03/2015 MAKSUTI MAKSUT XHEMAIL KËRÇOVË
644 2015 22/15-16374 31/03/2015 MILESKA DRAGOQUB SLAVICA KËRÇOVË
645 2015 22/15-10355 31/03/2015 ISMAILI SHAZIMAN ZIJA KËRÇOVË
646 2015 22/15-6590 31/03/2015 YAKIR MUSTAFOSKI KËRÇOVË
647 2015 22/15-2329 31/03/2015 RISTEMI MEDJAIT KËRÇOVË
648 2015 22/15-10027 31/03/2015 CANE SHTERJOSKI KËRÇOVË
649 2015 22/15-9717 31/03/2015 SELIMI KAMIL KËRÇOVË
650 2015 22/15-7519 31/03/2015 RISTEMI NEDJAT KËRÇOVË
651 2015 22/15-17657 31/03/2015 TONI ILIESKI KËRÇOVË
652 2015 22/15-6268 31/03/2015 RISTEMI BEXHET ABDULA KËRÇOVË
653 2015 22/15-9301 31/03/2015 BAJRAMI ABIDIN SHEMADIN KËRÇOVË
654 2015 22/15-10387 31/03/2015 АMDIJE BAJRAMI KËRÇOVË
655 2015 22/15-10834 31/03/2015 MEMEDOSKI VAID ILFAN KËRÇOVË
656 2015 22/15-14097 31/03/2015 ASANOSKI BEQIR SAMIJA KËRÇOVË
657 2015 22/15-17368 31/03/2015 USEIN RAHMAN REDZHEPI KËRÇOVË
658 2015 22/15-14002 31/03/2015 VAIDE AHMEDOSKA KËRÇOVË
659 2015 22/15-17658 31/03/2015 AJDIN DALIPI KËRÇOVË
660 2015 22/15-11367 31/03/2015 ADEMI ADEM ZEHRA KËRÇOVË
661 2015 22/15-7802 31/03/2015 AKITI RAIM SHEMADIN KËRÇOVË
662 2015 22/15-3356 31/03/2015 BILJANA MILOSHOSKA KËRÇOVË
663 2015 22/15-12392 31/03/2015 SLLOBODANKA JOVANOSKA KËRÇOVË
664 2015 22/15-11954 31/03/2015 KRSTESKA JONCE VANDA KËRÇOVË
665 2015 22/15-11429 31/03/2015 BOZHINOSKI BOZHIN STOJAN KËRÇOVË
666 2015 22/15-5018 31/03/2015 LIMANI ABDI RAMAZAN KËRÇOVË
667 2015 22/15-8417 31/03/2015 RASIM JAGODINOSKI KËRÇOVË
668 2015 22/15-13702 31/03/2015 TAFOSKI SELMAN FEHIM KËRÇOVË
669 2015 22/15-18025 31/03/2015 MILE GROZDANOSKI KËRÇOVË
670 2015 22/15-13485 31/03/2015 JAGUPI EMIN ABAS KËRÇOVË
671 2015 22/15-3436 31/03/2015 TRAJKOSKA MISAJLO ANKICA KËRÇOVË
672 2015 22/15-15384 31/03/2015 KOSTEVSKA STEVAN RAZMENKA KËRÇOVË
673 2015 22/15-10737 31/03/2015 POPOSKI ALEKSANDAR MILAN KËRÇOVË
674 2015 22/15-4550 31/03/2015 POPOSKI KUZMAN ALEKSANDAR KËRÇOVË
675 2015 22/15-17385 31/03/2015 OLOMANI SHUKRI ALIJA KËRÇOVË
676 2015 22/15-9202 31/03/2015 TAFOSKA SABRI SEMAETKA KËRÇOVË
677 2015 22/15-14418 31/03/2015 MITANOSKA LIDIJA KËRÇOVË
678 2015 22/15-17669 31/03/2015 KIÇOSKI STOJAN KËRÇOVË
679 2015 22/15-3419 31/03/2015 ILIJOSKI BRANKO KËRÇOVË
680 2015 22/15-7903 31/03/2015 KERIMI SEJDIN KËRÇOVË
681 2015 22/15-17961 31/03/2015 VELKOSKI BRANKO KËRÇOVË
682 2015 22/15-7442 31/03/2015 VELKOSKI SIQAN DRAGOMIR KËRÇOVË
683 2015 22/15-8279 31/03/2015 SAVE TASESKI KËRÇOVË
684 2015 22/15-17323 31/03/2015 PANDULOV LJUBOMIR KËRÇOVË
685 2015 22/15-3494 31/03/2015 SELMANAGOSKI FERID SELMAN KËRÇOVË
686 2015 22/15-11528 31/03/2015 MIHAJLOSKI FERDINANT ZORAN KËRÇOVË
687 2015 22/15-7284 31/03/2015 STAVROVSKI NIKOLA GEORGI KËRÇOVË
688 2015 22/15-9410 31/03/2015 SALIFOSKI ABDULKADAR MIRSAD KËRÇOVË
689 2015 22/15-11948 31/03/2015 BILALI BESNIK KËRÇOVË
690 2015 22/15-6509 31/03/2015 ALIU SALIJA KËRÇOVË
691 2015 22/15-4612 31/03/2015 ELVIS RAMAZAN OSMANOSKI KËRÇOVË
692 2015 22/15-9572 31/03/2015 JOVICA JOVANOSKI KËRÇOVË
693 2015 22/15-17477 31/03/2015 ILIJOSKA JOVANKA KËRÇOVË
694 2015 22/15-9194 31/03/2015 MIFTAR NURCESKI KËRÇOVË
695 2015 22/15-7704 31/03/2015 МUSTAFA AGIM KËRÇOVË
696 2015 22/15-8660 31/03/2015 SELIMI ISLJAM KËRÇOVË
697 2015 22/15-7352 31/03/2015 ZEKIROSKA EMINE KËRÇOVË
698 2015 22/15-17529 31/03/2015 ALIJA ZEKIROSKI KËRÇOVË
699 2015 22/15-15993 31/03/2015 SRETENOSKI DJORDJI KËRÇOVË
700 2015 22/15-9438 31/03/2015 VESELKA SRBINOSKA KËRÇOVË
701 2015 22/15-4264 31/03/2015 SHPTIM FEJZA KËRÇOVË
702 2015 22/15-7119 31/03/2015 DRITON ISEINOSKI KËRÇOVË
703 2015 22/15-4058 31/03/2015 MILUNOSKA CANA KËRÇOVË
704 2015 22/15-4029 31/03/2015 ANTOSKI BRANISLAV KËRÇOVË
705 2015 22/15-7607 31/03/2015 BRAIMOSKA SOLUNKA KËRÇOVË
706 2015 22/15-7167 31/03/2015 REFET FEJZA KËRÇOVË
707 2015 22/15-15706 31/03/2015 ETEMOSKI SHAIN KËRÇOVË
708 2015 22/15-14655 31/03/2015 FEJZA SHABAN SAFET KËRÇOVË
709 2015 22/15-13925 31/03/2015 MUAREM CADAROSKI KËRÇOVË
710 2015 22/15-18177 31/03/2015 KITANOSKA VASKA KËRÇOVË
711 2015 22/15-15400 31/03/2015 IBRAIM ZEQIROSKI KËRÇOVË
712 2015 22/15-10266 31/03/2015 MARJAN SPASENOSKI KËRÇOVË
713 2015 22/15-8820 31/03/2015 ETEMOSKA AJTENA KËRÇOVË
714 2015 22/15-10369 31/03/2015 IMERI ISMAIL KËRÇOVË
715 2015 22/15-13836 31/03/2015 ZENDEL AJROSKI KËRÇOVË
716 2015 22/15-8923 31/03/2015 ETEMOSKA AFIJA KËRÇOVË
717 2015 22/15-10678 31/03/2015 ILIR SEJDINI KËRÇOVË
718 2015 22/15-12927 31/03/2015 SERIFI GULA KËRÇOVË
719 2015 22/15-8568 31/03/2015 ARIFI SELAUDIN KËRÇOVË
720 2015 22/15-11014 31/03/2015 BASHKIM JUSUFI KËRÇOVË
721 2015 22/15-13869 31/03/2015 VEBIJA HASANOSKI KËRÇOVË
722 2015 22/15-17498 31/03/2015 ANDREVA CVETA KËRÇOVË
723 2015 22/15-13538 31/03/2015 MUNIP CADARI KËRÇOVË
724 2015 22/15-6579 31/03/2015 SLA@ANA BOGATINOSKA KËRÇOVË
725 2015 22/15-12410 31/03/2015 LJUBICA DUKOSKA KËRÇOVË
726 2015 22/15-2938 31/03/2015 MUSTAFOSKI MUAREM KËRÇOVË
727 2015 22/15-15817 31/03/2015 SLOBODAN RISTESKI KËRÇOVË
728 2015 22/15-12625 31/03/2015 DUKOVSKI MIRKO VUKASHIN KËRÇOVË
729 2015 22/15-7438 31/03/2015 MUSTAFOSKI ERTAN KËRÇOVË
730 2015 22/15-15020 31/03/2015 RAHMANI ISMAIQ IBISH KËRÇOVË
731 2015 22/15-2831 31/03/2015 SULOSKI SEHADET RUSHAN KËRÇOVË
732 2015 22/15-15032 31/03/2015 MAHMUDI ALIJA DESTAN KËRÇOVË
733 2015 22/15-10621 31/03/2015 ESATOSKA MECO ADILE KËRÇOVË
734 2015 22/15-4818 31/03/2015 ILMIE ISMAILI KËRÇOVË
735 2015 22/15-17485 31/03/2015 ALIU AFMET KËRÇOVË
736 2015 22/15-17747 31/03/2015 SULOSKI MURAT KËRÇOVË
737 2015 22/15-11039 31/03/2015 ISIJANOSKA ARITA KËRÇOVË
738 2015 22/15-12786 31/03/2015 AVDIJI PENDIJE KËRÇOVË
739 2015 22/15-17748 31/03/2015 SULOSKA AJSHA KËRÇOVË
740 2015 22/15-17900 31/03/2015 METODIJA STOLESKI KËRÇOVË
741 2015 22/15-17400 31/03/2015 MEMEDIJA SHEFKI NEZIRI KËRÇOVË
742 2015 22/15-13175 31/03/2015 LJULJZIM JUSUFI KËRÇOVË
743 2015 22/15-11506 31/03/2015 STEFANOSKI ILIJA DUSHAN KËRÇOVË
744 2015 22/15-12607 31/03/2015 SLAVICA STEFANOSKA KËRÇOVË
745 2015 22/15-17354 31/03/2015 MICKOVSKI VITE BOSHKO KËRÇOVË
746 2015 22/15-8225 31/03/2015 TRAJKOVSKI CANE ACKO KËRÇOVË
747 2015 22/15-17904 31/03/2015 [AIL HAREMOSKI KËRÇOVË
748 2015 22/15-14264 31/03/2015 RAMADANOSKI FATMIR KËRÇOVË
749 2015 22/15-5487 31/03/2015 ASANI NASIT KËRÇOVË
750 2015 22/15-8358 31/03/2015 DAMJANOSKI LAZAR MARJAN KËRÇOVË
751 2015 22/15-17886 31/03/2015 DUSHANKA NEDELKOSKA KËRÇOVË
752 2015 22/15-14326 31/03/2015 ALEN MERSID MEHMEDI KËRÇOVË
753 2015 22/15-6144 31/03/2015 ILJIR LJUTVIJU KËRÇOVË
754 2015 22/15-7870 31/03/2015 QUTVIU MEHMED BUKURIJE KËRÇOVË
755 2015 22/15-17871 31/03/2015 BAFTIR ILJAZI KËRÇOVË
756 2015 22/15-17873 31/03/2015 ISMAILOSKA LULZIME KËRÇOVË
757 2015 22/15-2654 31/03/2015 ARSLANOSKI NASIT KËRÇOVË
758 2015 22/15-15713 31/03/2015 LAZOROVSKI DANIL STOJAN KËRÇOVË
759 2015 22/15-16261 31/03/2015 MAKSUTOSKI RAMIS AQIF KËRÇOVË
760 2015 22/15-17362 31/03/2015 DERVISHOSKA ABEDINO ALIJE KËRÇOVË
761 2015 22/15-17644 31/03/2015 LAZAM ZENDELI KËRÇOVË
762 2015 22/15-17884 31/03/2015 BLAGOJA KOTESKI KËRÇOVË
763 2015 22/15-15305 31/03/2015 ALIU REFAT ALI KËRÇOVË
764 2015 22/15-9281 31/03/2015 REFAT ALIU KËRÇOVË
765 2015 22/15-13308 31/03/2015 CVETANOSKI STOJMIR BOSHKO KËRÇOVË
766 2015 22/15-17310 31/03/2015 FDAZLIU FAZLIJA RASIM KËRÇOVË
767 2015 22/15-11799 31/03/2015 TRAJCHESKA BILJANA KËRÇOVË
768 2015 22/15-17462 31/03/2015 MIRJANA BELIQ KËRÇOVË
769 2015 22/15-15001 31/03/2015 BOBAN MILOSHOSKI KËRÇOVË
770 2015 22/15-5154 31/03/2015 PETRESKA RAKIDA KËRÇOVË
771 2015 22/15-11200 31/03/2015 SOKOLESKI LUBE STOJMIR KËRÇOVË
772 2015 22/15-2653 31/03/2015 ILIJA DIMOSKI KËRÇOVË
773 2015 22/15-10888 31/03/2015 NIKOLOSKI JOVAN TONI KËRÇOVË
774 2015 22/15-4561 31/03/2015 DIMITRIEVSKA DUNAVKA KËRÇOVË
775 2015 22/15-10699 31/03/2015 KOSTADINKA JANKOSKA KËRÇOVË
776 2015 22/15-5117 31/03/2015 DIMITRIEVSKI NIKOLA GJORGJE KËRÇOVË
777 2015 22/15-9543 31/03/2015 MATESKA NADEZZDA KËRÇOVË
778 2015 22/15-7539 31/03/2015 VELKOSKI PAVLE ZDRAVKO KËRÇOVË
779 2015 22/15-7882 31/03/2015 JONUZI MERITAN KËRÇOVË
780 2015 22/15-10877 31/03/2015 RUSHITI IMER ATEM KËRÇOVË
781 2015 22/15-10878 31/03/2015 KADRIU ADEM KËRÇOVË
782 2015 22/15-8016 31/03/2015 RUSHITOSKI NEXHBUDIN SHEMSHEDIN KËRÇOVË
783 2015 22/15-7993 31/03/2015 FAZLIOSKI SEJDIN KËRÇOVË
784 2015 22/15-15720 31/03/2015 KADRIU ARSLAN IMET KËRÇOVË
785 2015 22/15-18208 31/03/2015 JAOSKA ARZIJE KËRÇOVË
786 2015 22/15-11849 31/03/2015 IMETOSKI SHEFKIJA KËRÇOVË
787 2015 22/15-17478 31/03/2015 IBRAIMI ALI KËRÇOVË
788 2015 22/15-2956 31/03/2015 EMROSKI MEDIN SEADIN KËRÇOVË
789 2015 22/15-17643 31/03/2015 EMIN MIFTARI KËRÇOVË
790 2015 22/15-11670 31/03/2015 ALIFUAT SALIFOSKI KËRÇOVË
791 2015 22/15-13264 31/03/2015 JAOSKI ISAM KËRÇOVË
792 2015 22/15-15172 31/03/2015 LENA HASAN KËRÇOVË
793 2015 22/15-2951 31/03/2015 RUSHITI RUSHID FEIM KËRÇOVË
794 2015 22/15-17479 31/03/2015 IBRAIMI ZEMRI KËRÇOVË
795 2015 22/15-3187 31/03/2015 RUSHIT RUSHITI KËRÇOVË
796 2015 22/15-3501 31/03/2015 REXHEPI REXHEP OKALIJA KËRÇOVË
797 2015 22/15-11635 31/03/2015 MUSTAFOSKA MINIRE KËRÇOVË
798 2015 22/15-7668 31/03/2015 DJABIROSKI SABAN KËRÇOVË
799 2015 22/15-3392 31/03/2015 FAZLIOSKA GJUZIDA KËRÇOVË
800 2015 22/15-10426 31/03/2015 JAHOJA BAKI KËRÇOVË
801 2015 22/15-18219 31/03/2015 KADRIU ADEM KËRÇOVË
802 2015 22/15-8800 31/03/2015 LIMANI ISMAIL NUREDIN KËRÇOVË
803 2015 22/15-8422 31/03/2015 ALIJOSKI SADULA AFRIM KËRÇOVË
804 2015 22/15-10164 31/03/2015 ARIFI VESEQ ARIF KËRÇOVË
805 2015 22/15-12163 31/03/2015 ARIFI ABIB EMINE KËRÇOVË
806 2015 22/15-7746 31/03/2015 RUSHITI SHAQET KËRÇOVË
807 2015 22/15-18129 31/03/2015 USEINI SHEFIJE KËRÇOVË
808 2015 22/15-8769 31/03/2015 NEDJMIJE RUSHITI KËRÇOVË
809 2015 22/15-10113 31/03/2015 RAHMANI ISMAIQ ISMET KËRÇOVË
810 2015 22/15-7337 31/03/2015 VELIOSKI QAZAM LIMAN KËRÇOVË
811 2015 22/15-12489 31/03/2015 MESUT SELAMI KËRÇOVË
812 2015 22/15-13822 31/03/2015 FEKRI MEHMEDI KËRÇOVË
813 2015 22/15-13825 31/03/2015 MIRSADA ASANOSKA KËRÇOVË
814 2015 22/15-13589 31/03/2015 SHAZIMAN KANZA KËRÇOVË
815 2015 22/15-17533 31/03/2015 SELIMIJE IBRAIMI SELIMI KËRÇOVË
816 2015 22/15-11823 31/03/2015 REXHEP SULEJMANI KËRÇOVË
817 2015 22/15-11254 31/03/2015 IMERI REDJEBIJE KËRÇOVË
818 2015 22/15-11995 31/03/2015 FEKRI ZENELI KËRÇOVË
819 2015 22/15-11997 31/03/2015 ZENDELI FEKRI KËRÇOVË
820 2015 22/15-11724 31/03/2015 DESTAN SULA KËRÇOVË
821 2015 22/15-18200 31/03/2015 BAFTIRI RASIM KËRÇOVË
822 2015 22/15-11066 31/03/2015 JONUZI JETMIR KËRÇOVË
823 2015 22/15-17493 31/03/2015 ISMAIL SALIU KËRÇOVË
824 2015 22/15-17172 31/03/2015 KAMERR OSMANI KËRÇOVË
825 2015 22/15-17173 31/03/2015 EMRO SHABANI KËRÇOVË
826 2015 22/15-11019 31/03/2015 ILMI IMERI KËRÇOVË
827 2015 22/15-11064 31/03/2015 DJEMAILI GZIM KËRÇOVË
828 2015 22/15-12113 31/03/2015 SHEFKI MEHMEDI KËRÇOVË
829 2015 22/15-12333 31/03/2015 ISA XHELADIN XELADINI KËRÇOVË
830 2015 22/15-17264 31/03/2015 NIKOLOSKI VOISLAV KËRÇOVË
831 2015 22/15-12529 31/03/2015 SHEMADINI SHEMADIN KËRÇOVË
832 2015 22/15-17270 31/03/2015 VELKOSKI DANIEL KËRÇOVË
833 2015 22/15-18201 31/03/2015 BAFTIRI MILAIM KËRÇOVË
834 2015 22/15-12310 31/03/2015 NEZIR SELIMI KËRÇOVË
835 2015 22/15-11949 31/03/2015 SHEMADINI EMRI KËRÇOVË
836 2015 22/15-11950 31/03/2015 ARDIT RAMADANI KËRÇOVË
837 2015 22/15-11951 31/03/2015 ZENDELI LINDITA KËRÇOVË
838 2015 22/15-11903 31/03/2015 NESHIT MEDIU KËRÇOVË
839 2015 22/15-17257 31/03/2015 BOZHINOSKI ALEKSANDAR KËRÇOVË
840 2015 22/15-17252 31/03/2015 VELKOSKA TRAJAN VERKA KËRÇOVË
841 2015 22/15-14107 31/03/2015 SADIKU RUHIT KËRÇOVË
842 2015 22/15-14168 31/03/2015 ZORA STEFANOSKA KËRÇOVË
843 2015 22/15-17156 31/03/2015 YLBER MUSLIU KËRÇOVË
844 2015 22/15-11523 31/03/2015 BAJRAMI AMELA KËRÇOVË
845 2015 22/15-11698 31/03/2015 SEMADINI KUJTIM KËRÇOVË
846 2015 22/15-13865 31/03/2015 LUTFI SELMANI KËRÇOVË
847 2015 22/15-14235 31/03/2015 FAIK IBRAIMI KËRÇOVË
848 2015 22/15-14063 31/03/2015 ABAZI NAZIM SHPEND KËRÇOVË
849 2015 22/15-14064 31/03/2015 AJET ARSLLANI KËRÇOVË
850 2015 22/15-17412 31/03/2015 QANI ABDIU KËRÇOVË
851 2015 22/15-14319 31/03/2015 SAFET MEDIN XHELILI KËRÇOVË
852 2015 22/15-14377 31/03/2015 ISMET VEJSELI KËRÇOVË
853 2015 22/15-13906 31/03/2015 BAFTIR ABAZI KËRÇOVË
854 2015 22/15-11001 31/03/2015 AKITI RAIM AKIJA KËRÇOVË
855 2015 22/15-11008 31/03/2015 SHEJDOSKI NUSRET KËRÇOVË
856 2015 22/15-11016 31/03/2015 SAFET ALIMI KËRÇOVË
857 2015 22/15-11147 31/03/2015 ASANI RAMAZAN KËRÇOVË
858 2015 22/15-11152 31/03/2015 FATMIR XHELILI KËRÇOVË
859 2015 22/15-11181 31/03/2015 AJET LIMANI KËRÇOVË
860 2015 22/15-18199 31/03/2015 SALIU REDJEP KËRÇOVË
861 2015 22/15-18198 31/03/2015 SALIU NAFIJA KËRÇOVË
862 2015 22/15-18179 31/03/2015 EMINI ABIDIN KËRÇOVË
863 2015 22/15-11233 31/03/2015 VESEL ZENELI KËRÇOVË
864 2015 22/15-11398 31/03/2015 ALIU LULZIM KËRÇOVË
865 2015 22/15-11462 31/03/2015 RAHMANI BEKIM KËRÇOVË
866 2015 22/15-11442 31/03/2015 KOSTOVSKI QIRO DOBRIVOJ KËRÇOVË
867 2015 22/15-18599 31/03/2015 XHELADINI RAFMETULLA KËRÇOVË
868 2015 22/15-18295 31/03/2015 AKITI ISMET KËRÇOVË
869 2015 22/15-18291 31/03/2015 BEXHETI FAIK KËRÇOVË
870 2015 22/15-18302 31/03/2015 XHELADINI RAIM KËRÇOVË
871 2015 22/15-18301 31/03/2015 VELIU SELADIN KËRÇOVË
872 2015 22/15-18299 31/03/2015 SELIMI MISLIM KËRÇOVË
873 2015 22/15-18640 31/03/2015 RUSHITI SADIK KËRÇOVË
874 2015 22/15-18281 31/03/2015 BAJRAMI AVZIJA KËRÇOVË
875 2015 22/15-18276 31/03/2015 AKIJA AKITI KËRÇOVË
876 2015 22/15-18289 31/03/2015 ADEMI ZEQIR KËRÇOVË
877 2015 22/15-18284 31/03/2015 ADEMI ZEQIR KËRÇOVË
878 2015 22/15-18625 31/03/2015 SEJDINI XHELADIN KËRÇOVË
879 2015 22/15-18321 31/03/2015 BAJRAMI ZEJNO KËRÇOVË
880 2015 22/15-18316 31/03/2015 VELIU SMAIL KËRÇOVË
881 2015 22/15-18567 31/03/2015 ADEMI GEZIM KËRÇOVË
882 2015 22/15-18347 31/03/2015 ABAZI REMZI KËRÇOVË
883 2015 22/15-18336 31/03/2015 VELIU FIKRET KËRÇOVË
884 2015 22/15-18332 31/03/2015 AKITI BAFTIR KËRÇOVË
885 2015 22/15-18582 31/03/2015 SHAHINI DESTAN KËRÇOVË
886 2015 22/15-18303 31/03/2015 XHELADINI AHMED KËRÇOVË
887 2015 22/15-18598 31/03/2015 XHELADINI SETKI KËRÇOVË
888 2015 22/15-18574 31/03/2015 ABAZI BEQIR KËRÇOVË
889 2015 22/15-18304 31/03/2015 USEINI MUSTAFA KËRÇOVË
890 2015 22/15-18579 31/03/2015 SELIMI REXHEP KËRÇOVË
891 2015 22/15-17086 31/03/2015 RESHAT AHMEDI KËRÇOVË
892 2015 22/15-17039 31/03/2015 SHABAN VEJSELI KËRÇOVË
893 2015 22/15-17025 31/03/2015 MEXHAIT ZENDELI KËRÇOVË
894 2015 22/15-18234 31/03/2015 SALIU ASEDIN KËRÇOVË
895 2015 22/15-18232 31/03/2015 VJEKOSLAV SELIMI KËRÇOVË
896 2015 22/15-18653 31/03/2015 BAJRAMI ASLLAN KËRÇOVË
897 2015 22/15-16959 31/03/2015 RAHIM BEKTESHI KËRÇOVË
898 2015 22/15-18666 31/03/2015 RUFATI NAZMI KËRÇOVË
899 2015 22/15-18668 31/03/2015 DAUTI NEXHBEDIN KËRÇOVË
900 2015 22/15-18657 31/03/2015 ELMAZI MEXHAIT KËRÇOVË
901 2015 22/15-17020 31/03/2015 XHON SELIMI KËRÇOVË
902 2015 22/15-17015 31/03/2015 IMER RRAHMANI KËRÇOVË
903 2015 22/15-18643 31/03/2015 ALIMI SELMAN KËRÇOVË
904 2015 22/15-18271 31/03/2015 USEINI SHASIM KËRÇOVË
905 2015 22/15-18644 31/03/2015 ALIMI SELAM KËRÇOVË
906 2015 22/15-18275 31/03/2015 BAJRAMI BEQIR KËRÇOVË
907 2015 22/15-18273 31/03/2015 SALIU LIMAN KËRÇOVË
908 2015 22/15-18272 31/03/2015 ELEZI VEBI KËRÇOVË
909 2015 22/15-18255 31/03/2015 VELIU REMZ KËRÇOVË
910 2015 22/15-18248 31/03/2015 SALIU METO KËRÇOVË
911 2015 22/15-18235 31/03/2015 BAJRAMI BEQIR KËRÇOVË
912 2015 22/15-18270 31/03/2015 VELIU FIKRET KËRÇOVË
913 2015 22/15-18261 31/03/2015 AKITI SHEMADIN KËRÇOVË
914 2015 22/15-18257 31/03/2015 AKITI MILAIM KËRÇOVË
915 2015 22/15-18566 31/03/2015 BEXHETI VESEL KËRÇOVË
916 2015 22/15-18536 31/03/2015 SELMANI MEXHIT KËRÇOVË
917 2015 22/15-18537 31/03/2015 SELMANI SHAHI KËRÇOVË
918 2015 22/15-18538 31/03/2015 VELIU NAZIF KËRÇOVË
919 2015 22/15-18535 31/03/2015 SELMANI RUZHDI KËRÇOVË
920 2015 22/15-18444 31/03/2015 BAJRAMI TASIM KËRÇOVË
921 2015 22/15-18443 31/03/2015 BAJRAMI XHELAL KËRÇOVË
922 2015 22/15-18439 31/03/2015 VESELI NEXHAT KËRÇOVË
923 2015 22/15-18436 31/03/2015 AMITI XHAFERR KËRÇOVË
924 2015 22/15-18433 31/03/2015 VESELOSKI ESAT KËRÇOVË
925 2015 22/15-18546 31/03/2015 FERATI ISUF KËRÇOVË
926 2015 22/15-18442 31/03/2015 SALIU FAIK KËRÇOVË
927 2015 22/15-18441 31/03/2015 ZENDELI MEFMET KËRÇOVË
928 2015 22/15-18519 31/03/2015 RAMADANI MEFMET KËRÇOVË
929 2015 22/15-18517 31/03/2015 SHAQIRI XHELADIN KËRÇOVË
930 2015 22/15-18514 31/03/2015 SHAQIRI RASIM KËRÇOVË
931 2015 22/15-18525 31/03/2015 FERATI JAKUP KËRÇOVË
932 2015 22/15-18520 31/03/2015 SHAQIRI RRAFMAN KËRÇOVË
933 2015 22/15-18528 31/03/2015 JAHOJA HARADIN KËRÇOVË
934 2015 22/15-18447 31/03/2015 BAJRAMI REXHEP KËRÇOVË
935 2015 22/15-18532 31/03/2015 VELIU HABIB KËRÇOVË
936 2015 22/15-18446 31/03/2015 AJROJA SALI KËRÇOVË
937 2015 22/15-18451 31/03/2015 BAJRAMI BAJRAM KËRÇOVË
938 2015 22/15-18450 31/03/2015 ZENDELI NURE KËRÇOVË
939 2015 22/15-18449 31/03/2015 ASANI RAMAZAN KËRÇOVË
940 2015 22/15-18560 31/03/2015 ABDIU BEQIR KËRÇOVË
941 2015 22/15-18365 31/03/2015 ALIMI SULEJMAN KËRÇOVË
942 2015 22/15-18364 31/03/2015 SELIMI REXHEP KËRÇOVË
943 2015 22/15-18369 31/03/2015 MEDIU FAZLI KËRÇOVË
944 2015 22/15-18367 31/03/2015 AHMETI REMZI KËRÇOVË
945 2015 22/15-18366 31/03/2015 AHMETI HAJDIN KËRÇOVË
946 2015 22/15-18355 31/03/2015 ISMAILI HAZBI KËRÇOVË
947 2015 22/15-18348 31/03/2015 ABAZI FADIL KËRÇOVË
948 2015 22/15-18563 31/03/2015 SELMANI OLLOMAN KËRÇOVË
949 2015 22/15-18361 31/03/2015 MEHMEDI SHEFKI KËRÇOVË
950 2015 22/15-18359 31/03/2015 SHAINI ILMI KËRÇOVË
951 2015 22/15-18561 31/03/2015 VELIU ADIL KËRÇOVË
952 2015 22/15-18556 31/03/2015 FAZLIU BEQIR KËRÇOVË
953 2015 22/15-18409 31/03/2015 SAITI SHEMSHI KËRÇOVË
954 2015 22/15-18384 31/03/2015 RUSHANI AFMET KËRÇOVË
955 2015 22/15-18430 31/03/2015 SHAINI BEKIM KËRÇOVË
956 2015 22/15-18425 31/03/2015 USEINI LATIF KËRÇOVË
957 2015 22/15-18419 31/03/2015 JASHARI KALOSH KËRÇOVË
958 2015 22/15-18373 31/03/2015 AHMEDI GEZIM KËRÇOVË
959 2015 22/15-18371 31/03/2015 ABAZI LAZAM KËRÇOVË
960 2015 22/15-18370 31/03/2015 MEDIU NAZIM KËRÇOVË
961 2015 22/15-18382 31/03/2015 RUSHANI SAMET KËRÇOVË
962 2015 22/15-18379 31/03/2015 ASANI RAMIZ KËRÇOVË
963 2015 22/15-18557 31/03/2015 JASHARI XHEMAL KËRÇOVË
964 2015 22/15-16945 31/03/2015 BESIM BEKTESHI KËRÇOVË
965 2015 22/15-14884 31/03/2015 NUHI IPCJA KËRÇOVË
966 2015 22/15-14783 31/03/2015 SADET SALIOSKI KËRÇOVË
967 2015 22/15-14778 31/03/2015 LIMANI REDJEP KËRÇOVË
968 2015 22/15-18791 31/03/2015 AHMETI XHEVDET KËRÇOVË
969 2015 22/15-14796 31/03/2015 EMSHO EMROJA KËRÇOVË
970 2015 22/15-14841 31/03/2015 MEHMEDI REMZI KËRÇOVË
971 2015 22/15-12962 31/03/2015 BEKTESHOSKI RAIM BARDULJ KËRÇOVË
972 2015 22/15-13070 31/03/2015 JUSUFI REDJEBIJE KËRÇOVË
973 2015 22/15-12879 31/03/2015 FARI IBRAIMI KËRÇOVË
974 2015 22/15-18798 31/03/2015 AHMETI AGNAN KËRÇOVË
975 2015 22/15-14772 31/03/2015 AJRADIN FEJZA KËRÇOVË
976 2015 22/15-14585 31/03/2015 LIRIJA AMZO BEDJETI KËRÇOVË
977 2015 22/15-15410 31/03/2015 FARI SHAINI KËRÇOVË
978 2015 22/15-19072 31/03/2015 MEDXITI AMINA KËRÇOVË
979 2015 22/15-15481 31/03/2015 BEKIM NUREDIN BAJRAMI KËRÇOVË
980 2015 22/15-16584 31/03/2015 ISMAIL BALLAZHOSKI KËRÇOVË
981 2015 22/15-16559 31/03/2015 SELIM XHAMBAZOSKI KËRÇOVË
982 2015 22/15-15374 31/03/2015 LIMANI DJEMO ALIJE KËRÇOVË
983 2015 22/15-15073 31/03/2015 OSMANI MEDXIT FLUTURIM KËRÇOVË
984 2015 22/15-15067 31/03/2015 MUSTAFA ARSLLANI KËRÇOVË
985 2015 22/15-18783 31/03/2015 ZENDELI RUZHDI KËRÇOVË
986 2015 22/15-15476 31/03/2015 XEMAL ELMAYI KËRÇOVË
987 2015 22/15-15475 31/03/2015 NUREDINI RAMO CHANI KËRÇOVË
988 2015 22/15-18779 31/03/2015 ASANI HARADIN KËRÇOVË
989 2015 22/15-13358 31/03/2015 ALJIMI NORA KËRÇOVË
990 2015 22/15-13356 31/03/2015 SKENDIM MEDIN DZELILI KËRÇOVË
991 2015 22/15-16158 31/03/2015 МАХМУДИ АЗЕМ ФЛУТУРИМ KËRÇOVË
992 2015 22/15-18898 31/03/2015 ЈОВАНОСКИ СПАСЕ KËRÇOVË
993 2015 22/15-16157 31/03/2015 SALIJA ZEQIRI KËRÇOVË
994 2015 22/15-13214 31/03/2015 AHMED AHMEDI KËRÇOVË
995 2015 22/15-13628 31/03/2015 ESHTREFI BELUL KËRÇOVË
996 2015 22/15-13762 31/03/2015 AJDINI NEDJBUDIJE KËRÇOVË
997 2015 22/15-13753 31/03/2015 SULEJMAN ALIMI KËRÇOVË
998 2015 22/15-16162 31/03/2015 MUSTAFAJ HALJIM KËRÇOVË
999 2015 22/15-13541 31/03/2015 QUQZIME KADRIU-LUTVIU KËRÇOVË
1000 2015 22/15-13502 31/03/2015 QERIMI HAZBIJE KËRÇOVË
1001 2015 22/15-13180 31/03/2015 МАХМУДИ АЗЕМ БЕСНИК KËRÇOVË
1002 2015 22/15-13133 31/03/2015 POPOSKI DUSHKO KËRÇOVË
1003 2015 22/15-18814 31/03/2015 ASANI RAMIZ KËRÇOVË
1004 2015 22/15-12769 31/03/2015 MUSTAFA SALIU KËRÇOVË
1005 2015 22/15-19657 20/04/2015 ZENELI FARI KËRÇOVË
1006 2015 22/15-18813 31/03/2015 ABDIU LIMAN KËRÇOVË
1007 2015 22/15-18822 31/03/2015 SADIKU NASER KËRÇOVË
1008 2015 22/15-13327 31/03/2015 SEJDINI SEJDIN KËRÇOVË
1009 2015 22/15-18831 31/03/2015 DAUTI DAUT KËRÇOVË
1010 2015 22/15-18816 31/03/2015 XHAFERRI XHEVAT KËRÇOVË
1011 2015 22/15-18818 31/03/2015 LIMANI NAZIM KËRÇOVË
1012 2015 22/15-18820 31/03/2015 SADIKU REXHEP KËRÇOVË
1013 2015 22/15-16694 31/03/2015 GJUROSKI VELE KËRÇOVË
1014 2015 22/15-18700 31/03/2015 MUSTAFA FETI KËRÇOVË
1015 2015 22/15-18701 31/03/2015 MUSTAFA ADIL KËRÇOVË
1016 2015 22/15-16792 31/03/2015 QERIM ASANI KËRÇOVË
1017 2015 22/15-16828 31/03/2015 XHEVIT IPÇJA KËRÇOVË
1018 2015 22/15-16810 31/03/2015 SHABAN IMERI KËRÇOVË
1019 2015 22/15-16809 31/03/2015 TEFIK RIZMANI KËRÇOVË
1020 2015 22/15-16763 31/03/2015 AQIF ASANI KËRÇOVË
1021 2015 22/15-16760 31/03/2015 SHUKRI ASANI KËRÇOVË
1022 2015 22/15-16757 31/03/2015 TRAJANOSKI MILLOVAN KËRÇOVË
1023 2015 22/15-18703 31/03/2015 SEFERI ZILFI KËRÇOVË
1024 2015 22/15-16772 31/03/2015 SHEFIK VELIU KËRÇOVË
1025 2015 22/15-16768 31/03/2015 MILLOSHESKI GOCE KËRÇOVË
1026 2015 22/15-18671 31/03/2015 AMITI RIZMAN KËRÇOVË
1027 2015 22/15-16921 31/03/2015 REXHEP ALIU KËRÇOVË
1028 2015 22/15-18685 31/03/2015 AMITI MEDIN KËRÇOVË
1029 2015 22/15-18670 31/03/2015 BAJRAMI AGIM KËRÇOVË
1030 2015 22/15-16939 31/03/2015 ABDURRAFMAN ALIU KËRÇOVË
1031 2015 22/15-16936 31/03/2015 REXHEP KASA KËRÇOVË
1032 2015 22/15-18697 31/03/2015 MUSTAFA TEFIK KËRÇOVË
1033 2015 22/15-16845 31/03/2015 OSMAN BEKTESHI KËRÇOVË
1034 2015 22/15-16832 31/03/2015 ZYLBEAR NEZIRI KËRÇOVË
1035 2015 22/15-16899 31/03/2015 ISMAIL GIZHA KËRÇOVË
1036 2015 22/15-16888 31/03/2015 REXHEP REXHEPI KËRÇOVË
1037 2015 22/15-18695 31/03/2015 RAMADANI ENVER KËRÇOVË
1038 2015 22/15-16718 31/03/2015 ALEKSOSKI LEVÇE KËRÇOVË
1039 2015 22/15-18731 31/03/2015 DALIPI LAZAM KËRÇOVË
1040 2015 22/15-18751 31/03/2015 SHERIFI NAFI KËRÇOVË
1041 2015 22/15-16728 31/03/2015 JOVESKI STOJMIROV ZHIVKO KËRÇOVË
1042 2015 22/15-16725 31/03/2015 MILLOSHESKI STOJÇE KËRÇOVË
1043 2015 22/15-16721 31/03/2015 ISMAILI AJVAZ ILAZ KËRÇOVË
1044 2015 22/15-18770 31/03/2015 ABDIU KASUM KËRÇOVË
1045 2015 22/15-16703 31/03/2015 ILOSKI UROSH KËRÇOVË
1046 2015 22/15-18771 31/03/2015 ZENDELI FEKRI KËRÇOVË
1047 2015 22/15-16710 31/03/2015 BOSHKOSKI MILIOSH KËRÇOVË
1048 2015 22/15-18766 31/03/2015 AHMEDI IMER KËRÇOVË
1049 2015 22/15-18769 31/03/2015 ASANI MEFAIL KËRÇOVË
1050 2015 22/15-18709 31/03/2015 SADIKU XHAVIT KËRÇOVË
1051 2015 22/15-16745 31/03/2015 MIRUSH ASANI KËRÇOVË
1052 2015 22/15-18710 31/03/2015 SADIKU MUSTAFA KËRÇOVË
1053 2015 22/15-18704 31/03/2015 BILALLI XHELADIN KËRÇOVË
1054 2015 22/15-16752 31/03/2015 MILLOSHESKI KOZMO KËRÇOVË
1055 2015 22/15-16751 31/03/2015 JANKOSKI SLLAVE KËRÇOVË
1056 2015 22/15-18722 31/03/2015 TAHIRI ZIMRETE KËRÇOVË
1057 2015 22/15-16733 31/03/2015 STOJKOSKI BORISLAV KËRÇOVË
1058 2015 22/15-18726 31/03/2015 DAUTI NEXHBEDIN KËRÇOVË
1059 2015 22/15-18711 31/03/2015 SADIKU FADIL KËRÇOVË
1060 2015 22/15-16738 31/03/2015 TRPESKI ZHIVKO KËRÇOVË
1061 2015 22/15-18719 31/03/2015 LATIFI NAZIM KËRÇOVË
1062 2015 22/15-4587 31/03/2015 AGIM DJEMAILI KËRÇOVË
1063 2015 22/15-7356 31/03/2015 QAMIL RUSHITI KËRÇOVË
1064 2015 22/15-7180 31/03/2015 MUSTAFI HALIT KËRÇOVË
1065 2015 22/15-4524 31/03/2015 RAMADANI IBRAIM KËRÇOVË
1066 2015 22/15-4591 31/03/2015 SELIMI ARSIM KËRÇOVË
1067 2015 22/15-7358 31/03/2015 MIFTARI ALIM ISA KËRÇOVË
1068 2015 22/15-7115 31/03/2015 SADIKU NESHAT ABIB KËRÇOVË
1069 2015 22/15-4203 31/03/2015 NEZIRI ISNI KËRÇOVË
1070 2015 22/15-4208 31/03/2015 LEUTRIM ZENELI KËRÇOVË
1071 2015 22/15-15770 31/03/2015 RRAFMAN SULA KËRÇOVË
1072 2015 22/15-18176 31/03/2015 DJELADINI BEADIN RASIME KËRÇOVË
1073 2015 22/15-4368 31/03/2015 HAMZA JUSUFI KËRÇOVË
1074 2015 22/15-3588 31/03/2015 SEJDINI SHUKRI KËRÇOVË
1075 2015 22/15-3487 31/03/2015 ABDI OSMANI KËRÇOVË
1076 2015 22/15-7579 31/03/2015 ALIJE SADIKU KËRÇOVË
1077 2015 22/15-3659 31/03/2015 JUSUFI FLORIJE KËRÇOVË
1078 2015 22/15-3566 31/03/2015 BAFTIRI MAZLAM MILAIM KËRÇOVË
1079 2015 22/15-7626 31/03/2015 HAKI AJROJA KËRÇOVË
1080 2015 22/15-4370 31/03/2015 DJEVDET SALIOSKI KËRÇOVË
1081 2015 22/15-7509 31/03/2015 ZENDELI DJEVDET FLAMUR KËRÇOVË
1082 2015 22/15-7520 31/03/2015 SALIJOSKI GANI KËRÇOVË
1083 2015 22/15-4334 31/03/2015 REXHEP SHABAN ASANI KËRÇOVË
1084 2015 22/15-7627 31/03/2015 ELEZI SELVIJE KËRÇOVË
1085 2015 22/15-7135 31/03/2015 BAFTIRI MAZLAM RASIM KËRÇOVË
1086 2015 22/15-5991 31/03/2015 FETO BAJRAMI KËRÇOVË
1087 2015 22/15-5460 31/03/2015 SAITI LAVDRIM KËRÇOVË
1088 2015 22/15-15583 31/03/2015 SALIU ABIDIN NAZIFE KËRÇOVË
1089 2015 22/15-5919 31/03/2015 FATMIR SULOJA KËRÇOVË
1090 2015 22/15-5950 31/03/2015 NESHIT ASANI KËRÇOVË
1091 2015 22/15-5443 31/03/2015 ISMAIL BAJRAMI KËRÇOVË
1092 2015 22/15-6035 31/03/2015 SHAQIRI LIRIM KËRÇOVË
1093 2015 22/15-5754 31/03/2015 AJROJA MEDI ESAT KËRÇOVË
1094 2015 22/15-17606 31/03/2015 QEMAL RAMADANI KËRÇOVË
1095 2015 22/15-5408 31/03/2015 RUSHITOSKI MEDJAIT BEKIM KËRÇOVË
1096 2015 22/15-5536 31/03/2015 VESELI LINDIHANA KËRÇOVË
1097 2015 22/15-5268 31/03/2015 FATMIR RUSHAJ KËRÇOVË
1098 2015 22/15-7054 31/03/2015 SAFET ASANI KËRÇOVË
1099 2015 22/15-3959 31/03/2015 NASER ABAZI KËRÇOVË
1100 2015 22/15-6966 31/03/2015 SAMIJA QERIMI KËRÇOVË
1101 2015 22/15-4168 31/03/2015 BAJRAMI ABIDIN KËRÇOVË
1102 2015 22/15-6963 31/03/2015 AHMEDI SHEFIJE KËRÇOVË
1103 2015 22/15-3943 31/03/2015 NEVZIJE RAMADANI KËRÇOVË
1104 2015 22/15-5337 31/03/2015 JUSUFI DJAVIT KËRÇOVË
1105 2015 22/15-6914 31/03/2015 BEQIR SADIKU KËRÇOVË
1106 2015 22/15-5231 31/03/2015 MUHAMET XHELOJA KËRÇOVË
1107 2015 22/15-6698 31/03/2015 AHMEDI ALIJA KËRÇOVË
1108 2015 22/15-5228 31/03/2015 ELMAZI MAZLAM ENVER KËRÇOVË
1109 2015 22/15-8420 31/03/2015 IZER ZENKU KËRÇOVË
1110 2015 22/15-8421 31/03/2015 KASA MEDXAIT KËRÇOVË
1111 2015 22/15-2729 31/03/2015 DJEMO FEJZA KËRÇOVË
1112 2015 22/15-8485 31/03/2015 FEJZA SHERIF BAJRAM KËRÇOVË
1113 2015 22/15-2781 31/03/2015 ZENKU MUSA KËRÇOVË
1114 2015 22/15-2957 31/03/2015 ZULKU IMIANA KËRÇOVË
1115 2015 22/15-3358 31/03/2015 BAKIJA ABDULI KËRÇOVË
1116 2015 22/15-9085 31/03/2015 DAUTI BASHKIM KËRÇOVË
1117 2015 22/15-2875 31/03/2015 RUSHITI MAZLAM ATEM KËRÇOVË
1118 2015 22/15-9155 31/03/2015 SHABAN ILAZI KËRÇOVË
1119 2015 22/15-2925 31/03/2015 MUAREM RAMADANI KËRÇOVË
1120 2015 22/15-2700 31/03/2015 SALI RUSHIT BAJRAMI KËRÇOVË
1121 2015 22/15-2597 31/03/2015 JUSUFI ARSIM KËRÇOVË
1122 2015 22/15-2574 31/03/2015 SAFIJE ABDULI KËRÇOVË
1123 2015 22/15-2408 31/03/2015 BESNIK ZEQIRI KËRÇOVË
1124 2015 22/15-2424 31/03/2015 SHAZIMAN VESELI KËRÇOVË
1125 2015 22/15-2402 31/03/2015 YUDI XELILI KËRÇOVË
1126 2015 22/15-8610 31/03/2015 DJEVAT ABDIJU KËRÇOVË
1127 2015 22/15-8550 31/03/2015 ZEJNO MUSLIU KËRÇOVË
1128 2015 22/15-2568 31/03/2015 DALIPI SHEFIK KËRÇOVË
1129 2015 22/15-8545 31/03/2015 HALIT SALI BEKTESHI KËRÇOVË
1130 2015 22/15-8533 31/03/2015 NAZIF MUSLIU KËRÇOVË
1131 2015 22/15-2520 31/03/2015 XHAVIT ASNI KËRÇOVË
1132 2015 22/15-3428 31/03/2015 MUSLIU ISMAIL URIM KËRÇOVË
1133 2015 22/15-3828 31/03/2015 ZULKU ADVI KËRÇOVË
1134 2015 22/15-7930 31/03/2015 SHABAN ASANI KËRÇOVË
1135 2015 22/15-3130 31/03/2015 NEZIRI SHADIJE KËRÇOVË
1136 2015 22/15-7535 31/03/2015 SULEJMAN JONUZI KËRÇOVË
1137 2015 22/15-7671 31/03/2015 KADRI DUSHKU KËRÇOVË
1138 2015 22/15-7971 31/03/2015 XHEMILE NEZIROSKA KËRÇOVË
1139 2015 22/15-7868 31/03/2015 NESIM RAMADANOSKI KËRÇOVË
1140 2015 22/15-3660 31/03/2015 ALIMI SAMI KËRÇOVË
1141 2015 22/15-3716 31/03/2015 SULKOSKI TAIR KËRÇOVË
1142 2015 22/15-7974 31/03/2015 BAFTIRI MAZLAM LJAZAM KËRÇOVË
1143 2015 22/15-3788 31/03/2015 ATILE QAMILOSKA KËRÇOVË
1144 2015 22/15-8364 31/03/2015 SHPETIM ALIU KËRÇOVË
1145 2015 22/15-3256 31/03/2015 AJRADIN SELIMI KËRÇOVË
1146 2015 22/15-8054 31/03/2015 RUSHAN LIMANI KËRÇOVË
1147 2015 22/15-8128 31/03/2015 NAXHIJE ABIDINI KËRÇOVË
1148 2015 22/15-3400 31/03/2015 DJELILI NEBI RAMUSH KËRÇOVË
1149 2015 22/15-8890 31/03/2015 VELIU SHEMKO KËRÇOVË
1150 2015 22/15-3255 31/03/2015 AJRADIN SELIMI KËRÇOVË
1151 2015 22/15-3137 31/03/2015 VELIU BEADIN FISKA KËRÇOVË
1152 2015 22/15-8300 31/03/2015 XHEVIT LUTFIU KËRÇOVË
1153 2015 22/15-8001 31/03/2015 HANE BAFTIRI KËRÇOVË
1154 2015 22/15-3238 31/03/2015 MUSTAFA ILAZI KËRÇOVË
1155 2015 22/15-3227 31/03/2015 ZENEL SALIU KËRÇOVË
1156 2015 22/15-5778 31/03/2015 META RAMADANI KËRÇOVË
1157 2015 22/15-10695 31/03/2015 NAZMIN ABDIU KËRÇOVË
1158 2015 22/15-10768 31/03/2015 ISNIJE IPÇJA KËRÇOVË
1159 2015 22/15-10792 31/03/2015 AKITI RAIM BAFTIR KËRÇOVË
1160 2015 22/15-10014 31/03/2015 SHAQIRI LUTVI KËRÇOVË
1161 2015 22/15-9731 31/03/2015 AZBIJE ZULFIE SEJDINI KËRÇOVË
1162 2015 22/15-10172 31/03/2015 FATMIRE FEJZA KËRÇOVË
1163 2015 22/15-10101 31/03/2015 MUNIR MEHDIU KËRÇOVË
1164 2015 22/15-10810 31/03/2015 LIMANI HAKI ABDULA KËRÇOVË
1165 2015 22/15-10201 31/03/2015 NAZMI XHELILI KËRÇOVË
1166 2015 22/15-10336 31/03/2015 ILMI SULEJMANI KËRÇOVË
1167 2015 22/15-10594 31/03/2015 QEMAL RIZMANI KËRÇOVË
1168 2015 22/15-9969 31/03/2015 ASANI DJELIL LJULJZIME KËRÇOVË
1169 2015 22/15-10900 31/03/2015 ARIF SHABANI KËRÇOVË
1170 2015 22/15-10896 31/03/2015 AJDAR ABIDIN ILAZI KËRÇOVË
1171 2015 22/15-10884 31/03/2015 ELEZOSKI ILMI KËRÇOVË
1172 2015 22/15-9800 31/03/2015 SADIKU NESHAT ISA KËRÇOVË
1173 2015 22/15-19054 31/03/2015 ISEINI ZULBIJE KËRÇOVË
1174 2015 22/15-9001 31/03/2015 SHAQET USEINI KËRÇOVË
1175 2015 22/15-9389 31/03/2015 ARIF REXHEPI KËRÇOVË
1176 2015 22/15-9326 31/03/2015 ESHTREFI NUREDIN KËRÇOVË
1177 2015 22/15-9365 31/03/2015 BEHIJE BAJRAMI KËRÇOVË
1178 2015 22/15-17272 31/03/2015 GROZDANOSKI VUKASHIN KËRÇOVË
1179 2015 22/15-9348 31/03/2015 LIMANI MEHMED KËRÇOVË
1180 2015 22/15-9631 31/03/2015 IBRAIMI ALBANE KËRÇOVË
1181 2015 22/15-17274 31/03/2015 VELKOSKI NATALIJA STOJAN KËRÇOVË
1182 2015 22/15-9818 31/03/2015 SHEMADIN ASANI KËRÇOVË
1183 2015 22/15-9939 31/03/2015 ZENELI DJEVDET DJENISA KËRÇOVË
1184 2015 22/15-9517 31/03/2015 SADIKU SHEFKI ARSLAN KËRÇOVË
1185 2015 22/15-17273 31/03/2015 ZDRAVESKI BOGOJA KËRÇOVË
1186 2015 22/15-19053 31/03/2015 ISEINI ISA KËRÇOVË
1187 2015 22/15-17775 31/03/2015 EKREM ASHIKU KËRÇOVË
1188 2015 22/15-4796 31/03/2015 AVDIJE OSMANI KËRÇOVË
1189 2015 22/15-4688 31/03/2015 AJROSKI ZENDEL KAMBER KËRÇOVË
1190 2015 22/15-6403 31/03/2015 BASHKIM NEXHAT ARIFI KËRÇOVË
1191 2015 22/15-4886 31/03/2015 SHPTIM ADEMI KËRÇOVË
1192 2015 22/15-6686 31/03/2015 DALIPI MEXHAIT KËRÇOVË
1193 2015 22/15-17608 31/03/2015 ENVER ELMAZI KËRÇOVË
1194 2015 22/15-6604 31/03/2015 ЛАЗАРЕСКА СИРМА KËRÇOVË
1195 2015 22/15-17607 31/03/2015 ISMAIL FAZLIU KËRÇOVË
1196 2015 22/15-6481 31/03/2015 ZENDELI EMRO KËRÇOVË
1197 2015 22/15-5690 31/03/2015 ABDULI BEGZAT NUHI KËRÇOVË
1198 2015 22/15-5894 31/03/2015 FISNIK RUSHANI KËRÇOVË
1199 2015 22/15-5519 31/03/2015 BAJRAM RUSHAJ KËRÇOVË
1200 2015 22/15-5124 31/03/2015 ZUDIJA SALIU KËRÇOVË
1201 2015 22/15-6782 31/03/2015 IMERI ASIME KËRÇOVË
1202 2015 22/15-6492 31/03/2015 HAMIT FEJZA KËRÇOVË
1203 2015 22/15-4945 31/03/2015 SHUKRIJE NEBIJU KËRÇOVË
1204 2015 22/15-10592 31/03/2015 MEFMET ALILI KËRÇOVË
1205 2015 22/15-17610 31/03/2015 GAFUR SADIKU KËRÇOVË
1206 2015 22/15-10570 31/03/2015 RAMAZAN BEXHET TIKA KËRÇOVË
1207 2015 22/15-10468 31/03/2015 MUHAMER SEN KËRÇOVË
1208 2015 22/15-4534 31/03/2015 TRPESKI DIME PAVLE KËRÇOVË
1209 2015 22/15-5111 31/03/2015 LIMANI MIRANDA KËRÇOVË
1210 2015 22/15-8072 31/03/2015 MILOSHOVSKI MILOSH ACO KËRÇOVË
1211 2015 22/15-14670 31/03/2015 DIMITRIJOSKA DIMKO DANICA KËRÇOVË
1212 2015 22/15-2320 31/03/2015 DEJANOSKI JOVAN KËRÇOVË
1213 2015 22/15-4970 31/03/2015 MILOSOFOSKI ANGJELE DOBRIVOJE KËRÇOVË
1214 2015 22/15-6393 31/03/2015 BEQIROSKA ALIL ISNIJE KËRÇOVË
1215 2015 22/15-3735 31/03/2015 MUSTAFOSKI BEKIM KËRÇOVË
1216 2015 22/15-11318 31/03/2015 PETRESKI SAVE PETRE KËRÇOVË
1217 2015 22/15-14331 31/03/2015 VEQANOVIQ STOJMIR ANICA KËRÇOVË
1218 2015 22/15-3316 31/03/2015 TRAJKOVSKA DIMITRIJE RATKA KËRÇOVË
1219 2015 22/15-16363 31/03/2015 SELIMOSKI AHMED REXHEP KËRÇOVË
1220 2015 22/15-17415 31/03/2015 ALIJA MUSTAFOSKI KËRÇOVË
1221 2015 22/15-17364 31/03/2015 SHABANOV RUSTEMOSKI IZET KËRÇOVË
1222 2015 22/15-18140 31/03/2015 MURATOSKI REFAT KËRÇOVË
1223 2015 22/15-5625 31/03/2015 HUSEINOSKI FADIL KËRÇOVË
1224 2015 22/15-6179 31/03/2015 ADEMOSKI FARUDIN RAMAZAN KËRÇOVË
1225 2015 22/15-15153 31/03/2015 RAMAZAN XHABIROSKI KËRÇOVË
1226 2015 22/15-15205 31/03/2015 HAJROSKI IDRIS QAZIM KËRÇOVË
1227 2015 22/15-6021 31/03/2015 CIFKALOSKA BEHADIN ADVIJA KËRÇOVË
1228 2015 22/15-5531 31/03/2015 AZEMI ISA TIFA KËRÇOVË
1229 2015 22/15-2914 31/03/2015 NURIJE SEJDINI KËRÇOVË
1230 2015 22/15-17701 31/03/2015 ARIF KËRÇOVË
1231 2015 22/15-18166 31/03/2015 MUSTAFOSKI MUKREM KËRÇOVË
1232 2015 22/15-18168 31/03/2015 MUSTAFOSKA DILBERKA KËRÇOVË
1233 2015 22/15-18163 31/03/2015 DJAFEROSKA AJRADIN SHERAFETKA KËRÇOVË
1234 2015 22/15-3279 31/03/2015 КЕZIBE BAJRAMOSKA KËRÇOVË
1235 2015 22/15-6036 31/03/2015 JOVANOSKA MIHAJLO MITRA KËRÇOVË
1236 2015 22/15-18134 31/03/2015 SHUTC NEZIR KËRÇOVË
1237 2015 22/15-15776 31/03/2015 ZENKOSKI FAIK MEDIN KËRÇOVË
1238 2015 22/15-14241 31/03/2015 JOVANOSKI STOJMIR QUPCO KËRÇOVË
1239 2015 22/15-11627 31/03/2015 ZULBEAROSKI FAIK QUTVIJA KËRÇOVË
1240 2015 22/15-8008 31/03/2015 ALEKSANDAR IKONOVIK KËRÇOVË
1241 2015 22/15-18214 31/03/2015 AHMEDOSKI MAGBULE DJAFER KËRÇOVË
1242 2015 22/15-14372 31/03/2015 BOZZINOSKA BLAGICA KËRÇOVË
1243 2015 22/15-11182 31/03/2015 QERELOSKI KADRI KËRÇOVË
1244 2015 22/15-7486 31/03/2015 CUKESKI BAJCE RUSTEM KËRÇOVË
1245 2015 22/15-3887 31/03/2015 ASANI RAIP FIDAN KËRÇOVË
1246 2015 22/15-17763 31/03/2015 NAGJIT ASANI KËRÇOVË
1247 2015 22/15-12071 31/03/2015 ADEMOSKI FARUDIN KËRÇOVË
1248 2015 22/15-9643 31/03/2015 ILIC ZIVKA KËRÇOVË
1249 2015 22/15-14644 31/03/2015 CUKOSKI BAJCE IMET KËRÇOVË
1250 2015 22/15-4512 31/03/2015 ALIMI ALIM RUSHIT KËRÇOVË
1251 2015 22/15-10685 31/03/2015 CIFKALOSKI RIZA IDRIS KËRÇOVË
1252 2015 22/15-9997 31/03/2015 AZIZOSKI JUSUF RASIM KËRÇOVË
1253 2015 22/15-12861 31/03/2015 MILOSHOVSKA MILUTIN RADUNKA KËRÇOVË
1254 2015 22/15-8472 31/03/2015 AZIZOSKI RASIM JUSUF KËRÇOVË
1255 2015 22/15-9573 31/03/2015 JOVANOSKI JOVICA KËRÇOVË
1256 2015 22/15-17722 31/03/2015 SELVIR ZEJNOSKI KËRÇOVË
1257 2015 22/15-12628 31/03/2015 CUKESKI BAJCE AKIT KËRÇOVË
1258 2015 22/15-14185 31/03/2015 PETREVSKI MIRKO JOVCE KËRÇOVË
1259 2015 22/15-14187 31/03/2015 ELEZOSKI AKIF RIZAT KËRÇOVË
1260 2015 22/15-16186 31/03/2015 SAFIJUDIN MEMEDOVSKI KËRÇOVË
1261 2015 22/15-6483 31/03/2015 МIXANE MURATI KËRÇOVË
1262 2015 22/15-15602 31/03/2015 VELIU ELZIMA KËRÇOVË
1263 2015 22/15-8379 31/03/2015 AJDAROSKI DJELO KËRÇOVË
1264 2015 22/15-13087 31/03/2015 MUAREMOSKI SEJFUDIN MUAREM KËRÇOVË
1265 2015 22/15-7138 31/03/2015 SEFER HISENI KËRÇOVË
1266 2015 22/15-7569 31/03/2015 ASANI VEHBI NASHIT KËRÇOVË
1267 2015 22/15-7632 31/03/2015 ILIJOSKI ZDRAVKO IVAN KËRÇOVË
1268 2015 22/15-9113 31/03/2015 HUSOSKA ISEIN FIKRIJA KËRÇOVË
1269 2015 22/15-13472 31/03/2015 VESELI DJAFER MUHAREM KËRÇOVË
1270 2015 22/15-7121 31/03/2015 BAJRAMOSKI BAHRIJA SAFET KËRÇOVË
1271 2015 22/15-7243 31/03/2015 MEHMEDI RUSHIT MEHMED KËRÇOVË
1272 2015 22/15-13771 31/03/2015 DJELADIN DEMIR BILALI KËRÇOVË
1273 2015 22/15-11604 31/03/2015 VELIU EMRAN KËRÇOVË
1274 2015 22/15-10414 31/03/2015 MEHMEDOSKA SADET HANIFE KËRÇOVË
1275 2015 22/15-16140 31/03/2015 DIMITRIESKI DIMKO SAVE KËRÇOVË
1276 2015 22/15-11189 31/03/2015 SIQANOSKI STOJMIR BLAGOJA KËRÇOVË
1277 2015 22/15-12051 31/03/2015 SANDOKAN ABDIU KËRÇOVË
1278 2015 22/15-11265 31/03/2015 BEDZETI SABRI SAFET KËRÇOVË
1279 2015 22/15-14582 31/03/2015 OSMANI DJELIL KËRÇOVË
1280 2015 22/15-9666 31/03/2015 RAMAZANOVSKI NAZIF IBRAHIM KËRÇOVË
1281 2015 22/15-6591 31/03/2015 MEHMEDOSKI SEADIN AGIM KËRÇOVË
1282 2015 22/15-11235 31/03/2015 VALDETA SADIKU KËRÇOVË
1283 2015 22/15-9832 31/03/2015 PETRESKI NOVE BLAZHE KËRÇOVË
1284 2015 22/15-10527 31/03/2015 GESOSKA DUNAVKA KËRÇOVË
1285 2015 22/15-15009 31/03/2015 DANILOSKI DONCO TRAJCE KËRÇOVË
1286 2015 22/15-18032 31/03/2015 KIRO BOGDANOSKI KËRÇOVË
1287 2015 22/15-4798 31/03/2015 CVETANOSKI MISAILKO JOSIF KËRÇOVË
1288 2015 22/15-7992 31/03/2015 VESNA RADESKA KËRÇOVË
1289 2015 22/15-13959 31/03/2015 STOJANOVIQ MIHAJLO MILKA KËRÇOVË
1290 2015 22/15-12610 31/03/2015 HUSENOVSKI XHEVDET BOBAN KËRÇOVË
1291 2015 22/15-17760 31/03/2015 IBRAIM BILBILOSKI KËRÇOVË
1292 2015 22/15-17320 31/03/2015 FAZLIOSKI ASIP MUSTAFA KËRÇOVË
1293 2015 22/15-12201 31/03/2015 RISTEMI SULEJMAN ZULBIJE KËRÇOVË
1294 2015 22/15-13058 31/03/2015 JAOSKA ULVIJA KËRÇOVË
1295 2015 22/15-6956 31/03/2015 CUCULI SEFEDIN ADIQE KËRÇOVË
1296 2015 22/15-10593 31/03/2015 NURÇESKI ABIDIN KËRÇOVË
1297 2015 22/15-2908 31/03/2015 ALIU DERVIS NAZMI KËRÇOVË
1298 2015 22/15-3831 31/03/2015 NUREDINOSKI ISMAILJ ALI KËRÇOVË
1299 2015 22/15-5338 31/03/2015 YLATA SELMANI KËRÇOVË
1300 2015 22/15-5092 31/03/2015 BAJRAMI REXHEP BAJRAM KËRÇOVË
1301 2015 22/15-4848 31/03/2015 SAITOSKI ADIJA AVNIJA KËRÇOVË
1302 2015 22/15-6905 31/03/2015 FATA NURCESKA KËRÇOVË
1303 2015 22/15-5803 31/03/2015 ARYIJE AJRADINOSKA KËRÇOVË
1304 2015 22/15-6899 31/03/2015 XEVAT LIMANI KËRÇOVË
1305 2015 22/15-2787 31/03/2015 MALICOSKI MISLIM RASIM KËRÇOVË
1306 2015 22/15-4408 31/03/2015 SEJDINI MEHMED ELEZ KËRÇOVË
1307 2015 22/15-10100 31/03/2015 DALIPI XHEVDET MURAT KËRÇOVË
1308 2015 22/15-9893 31/03/2015 SPAIJOSKI NASHIT SULEJMAN KËRÇOVË
1309 2015 22/15-8514 31/03/2015 NURCESKI FEJZO KËRÇOVË
1310 2015 22/15-6812 31/03/2015 DAUTI RASIM ADEM KËRÇOVË
1311 2015 22/15-4220 31/03/2015 SULEJMAN RISTEMI KËRÇOVË
1312 2015 22/15-2633 31/03/2015 PELIFANOVIQ STANA KËRÇOVË
1313 2015 22/15-17401 31/03/2015 ZEKIROSKI DEMIR ZIBER KËRÇOVË
1314 2015 22/15-17519 31/03/2015 BAJRAMOSKI ISMIJA KËRÇOVË
1315 2015 22/15-12106 31/03/2015 ALADIN SELOSKI KËRÇOVË
1316 2015 22/15-16456 31/03/2015 ADMIR LIMANI KËRÇOVË
1317 2015 22/15-15013 31/03/2015 ZENKOSKA BAJRAN BEIJA KËRÇOVË
1318 2015 22/15-17520 31/03/2015 BAJRAMOSKA SUZANA KËRÇOVË
1319 2015 22/15-12575 31/03/2015 MUSTAFOSKA MIRADIJE KËRÇOVË
1320 2015 22/15-8883 31/03/2015 MUSTAFOSKI SEMADIN KËRÇOVË
1321 2015 22/15-16384 31/03/2015 NURCESKI TAHIR KËRÇOVË
1322 2015 22/15-12582 31/03/2015 NERGUZE XHABIROSKA KËRÇOVË
1323 2015 22/15-16378 31/03/2015 P* KËRÇOVË
1324 2015 22/15-12027 31/03/2015 NEXAT VEJSELI KËRÇOVË
1325 2015 22/15-7461 31/03/2015 ALIU SALIJE KËRÇOVË
1326 2015 22/15-7103 31/03/2015 SEJDINI ALI BAFTIR KËRÇOVË
1327 2015 22/15-7665 31/03/2015 SHAINI AMDIN AJDIN KËRÇOVË
1328 2015 22/15-7831 31/03/2015 IQAZOSKI SHAQIR BEXHET KËRÇOVË
1329 2015 22/15-12725 31/03/2015 ARIJETA LIMANI KËRÇOVË
1330 2015 22/15-12557 31/03/2015 NUREDINI ISMAILJ HUSEIN KËRÇOVË
1331 2015 22/15-11610 31/03/2015 SHAINI AMDIN KËRÇOVË
1332 2015 22/15-2611 31/03/2015 BAJRAMI NUREDIN KËRÇOVË
1333 2015 22/15-17753 31/03/2015 SENADIJA MUSTAFOSKI KËRÇOVË
1334 2015 22/15-9409 31/03/2015 ISLAM NUREDINI KËRÇOVË
1335 2015 22/15-3895 31/03/2015 ZEKIRI RASIM KËRÇOVË
1336 2015 22/15-13530 31/03/2015 ALILI MEHMET DESTAN KËRÇOVË
1337 2015 22/15-14572 31/03/2015 REMYIJE IMERI KËRÇOVË
1338 2015 22/15-6405 31/03/2015 SELIMI BURIM KËRÇOVË
1339 2015 22/15-17978 31/03/2015 HARUN XELADINOSKI KËRÇOVË
1340 2015 22/15-10289 31/03/2015 IMERI RIZA ABDULA KËRÇOVË
1341 2015 22/15-17660 31/03/2015 NEBIJE PAJAZITI KËRÇOVË
1342 2015 22/15-7739 31/03/2015 GAVRILOSKA MARGITA KËRÇOVË
1343 2015 22/15-17405 31/03/2015 SHERIJA JAOSKA KËRÇOVË
1344 2015 22/15-6876 31/03/2015 BILALI REXHEP JUSUF KËRÇOVË
1345 2015 22/15-10802 31/03/2015 KASOSKA SELMAN SELVIJE KËRÇOVË
1346 2015 22/15-12116 31/03/2015 REXHEPI NEXHIP FETIJE KËRÇOVË
1347 2015 22/15-10800 31/03/2015 KADRIU AQIF MUSTAFA KËRÇOVË
1348 2015 22/15-6806 31/03/2015 QERIMI NEXHBEDIN SHUKRI KËRÇOVË
1349 2015 22/15-11002 31/03/2015 ZENKU JUSUF TAIR KËRÇOVË
1350 2015 22/15-4556 31/03/2015 JUSUFI ESAT NIJAZI KËRÇOVË
1351 2015 22/15-6397 31/03/2015 JUSUFI RIZA SHEZA KËRÇOVË
1352 2015 22/15-9787 31/03/2015 KADRIU BEQIR SELVIJE KËRÇOVË
1353 2015 22/15-6431 31/03/2015 MUSTAFI HAJRADIN NEXHAT KËRÇOVË
1354 2015 22/15-8827 31/03/2015 NUHIJI TALIP DAUT KËRÇOVË
1355 2015 22/15-13080 31/03/2015 MUSTAFOSKI MEFAIL IMER KËRÇOVË
1356 2015 22/15-13161 31/03/2015 ZEKIROVSKI ALIJA KËRÇOVË
1357 2015 22/15-6020 31/03/2015 ALI RAHMANI KËRÇOVË
1358 2015 22/15-12552 31/03/2015 RABIJE FEJZA KËRÇOVË
1359 2015 22/15-17515 31/03/2015 ATISHE BESHIRI KËRÇOVË
1360 2015 22/15-3510 31/03/2015 RUSHITI JONUZ KËRÇOVË
1361 2015 22/15-10535 31/03/2015 DJEMILE ALIMI KËRÇOVË
1362 2015 22/15-6938 31/03/2015 ETEM NUHIJI KËRÇOVË
1363 2015 22/15-13160 31/03/2015   KËRÇOVË
1364 2015 22/15-16256 31/03/2015 LULZIME VEJSELOSKA-NEZIRI KËRÇOVË
1365 2015 22/15-5040 31/03/2015 ALIJOVSKI MUHAMED KËRÇOVË
1366 2015 22/15-12961 31/03/2015 ALIMI VALBONA KËRÇOVË
1367 2015 22/15-2455 31/03/2015 USEINI USEIN KËRÇOVË
1368 2015 22/15-15572 31/03/2015 AMIDE BEQIROSKA KËRÇOVË
1369 2015 22/15-10809 31/03/2015 SAFET REXHEPI KËRÇOVË
1370 2015 22/15-10714 31/03/2015 MEHREME JUSUFI KËRÇOVË
1371 2015 22/15-4487 31/03/2015 ESHTREFI OSMAN KËRÇOVË
1372 2015 22/15-16338 31/03/2015 HALILI RAHIM SHPTIM KËRÇOVË
1373 2015 22/15-6146 31/03/2015 URIM NEZIRI KËRÇOVË
1374 2015 22/15-11831 31/03/2015 ENVER BILALI KËRÇOVË
1375 2015 22/15-18088 31/03/2015 QIRE STOJANOSKI KËRÇOVË
1376 2015 22/15-18211 31/03/2015 LAZESKA MIRKA KËRÇOVË
1377 2015 22/15-12801 31/03/2015 SLAVICA BABIC KËRÇOVË
1378 2015 22/15-8445 31/03/2015 NIKOLOVSKI ZORE TRAJAN KËRÇOVË
1379 2015 22/15-6926 31/03/2015 AJVAZI SELIME KËRÇOVË
1380 2015 22/15-2684 31/03/2015 ADEMI KASUM ZEQIR KËRÇOVË
1381 2015 22/15-9356 31/03/2015 ZIBERI NUREDIN RAMIS KËRÇOVË
1382 2015 22/15-8047 31/03/2015 RUSHAJ SEFER REMZI KËRÇOVË
1383 2015 22/15-10682 31/03/2015 RUSHAJ SHAQIR BAHTIJAR KËRÇOVË
1384 2015 22/15-9305 31/03/2015 ZENDELI ESAT ANKA KËRÇOVË
1385 2015 22/15-9943 31/03/2015 NEBIU KALOSH RAMIZ KËRÇOVË
1386 2015 22/15-6678 31/03/2015 SADIKU ASIP KASUM KËRÇOVË
1387 2015 22/15-4726 31/03/2015 NAUMOSKA JOVAN DANICA KËRÇOVË
1388 2015 22/15-7594 31/03/2015 NIKOLOSKI ZHIVKO JANAQIJA KËRÇOVË
1389 2015 22/15-4398 31/03/2015 VEJSEQI RAMAZAN QIMAN KËRÇOVË
1390 2015 22/15-7310 31/03/2015 ZENKU SEID ASAN KËRÇOVË
1391 2015 22/15-12268 31/03/2015 AJROJA FAIK RUSHIT KËRÇOVË
1392 2015 22/15-2588 31/03/2015 ILAZI ELEZ SALIJA KËRÇOVË
1393 2015 22/15-11658 31/03/2015 ISMAILI SHEZA SHEHI KËRÇOVË
1394 2015 22/15-9542 31/03/2015 AJROJA SADULA NEXHBEDIN KËRÇOVË
1395 2015 22/15-4891 31/03/2015 BAJRANI FETO JUSUF KËRÇOVË
1396 2015 22/15-5023 31/03/2015 RAMADANI NEGJBUDIN FERIT KËRÇOVË
1397 2015 22/15-3027 31/03/2015 SADIKU ISMAIL DAUT KËRÇOVË
1398 2015 22/15-5368 31/03/2015 MUSLIU AJDIN PASHO KËRÇOVË
1399 2015 22/15-11680 31/03/2015 BAJRAMI BAJRAM ZEQIR KËRÇOVË
1400 2015 22/15-5517 31/03/2015 AJROJA SADULA ABIDIN KËRÇOVË
1401 2015 22/15-2645 31/03/2015 ZIBERI XHEMAIL FERIT KËRÇOVË
1402 2015 22/15-4956 31/03/2015 SULOJA RIHAN QEMAL KËRÇOVË
1403 2015 22/15-5416 31/03/2015 AJROSKA ISLAM SHADIJE KËRÇOVË
1404 2015 22/15-12458 31/03/2015 RAMADANI ADIL AVZIJA KËRÇOVË
1405 2015 22/15-11847 31/03/2015 REXHEPI NASUF ADIL KËRÇOVË
1406 2015 22/15-2936 31/03/2015 ZULKU NAZIM AGIM KËRÇOVË
1407 2015 22/15-2996 31/03/2015 ASANI NUREDIN SHUKRI KËRÇOVË
1408 2015 22/15-3028 31/03/2015 AJROJA AKIJA IMET KËRÇOVË
1409 2015 22/15-12215 31/03/2015 ASANI NUREDIN DESTAN KËRÇOVË
1410 2015 22/15-5275 31/03/2015 ALILI TEFIK ABIDIN KËRÇOVË
1411 2015 22/15-7835 31/03/2015 ARSLANI RUFAT NAZLIJE KËRÇOVË
1412 2015 22/15-10821 31/03/2015 TAFMUNI LIMAN SALIJE KËRÇOVË
1413 2015 22/15-9705 31/03/2015 ASANI TEFIK BAJRAM KËRÇOVË
1414 2015 22/15-11650 31/03/2015 ASANI SEFO SELIME KËRÇOVË
1415 2015 22/15-12073 31/03/2015 NIKOLEVSKA TRAJCE VASKA KËRÇOVË
1416 2015 22/15-3219 31/03/2015 AHMEDI ADIL XHEVDET KËRÇOVË
1417 2015 22/15-8551 31/03/2015 SEJDINOSKA MEFAIL FETIJE KËRÇOVË
1418 2015 22/15-9161 31/03/2015 XHELADINI AJRADIN OSMAN KËRÇOVË
1419 2015 22/15-13330 31/03/2015 OSMANI NUREDIN EMINE KËRÇOVË
1420 2015 22/15-4363 31/03/2015 ADEMI RAKIP SELIME KËRÇOVË
1421 2015 22/15-7161 31/03/2015 ZENKOSKI SHABAN EMIN KËRÇOVË
1422 2015 22/15-3807 31/03/2015 LIMANI SABRI REFIK KËRÇOVË
1423 2015 22/15-7896 31/03/2015 ISMAIQOSKI SADET SADIN KËRÇOVË
1424 2015 22/15-5656 31/03/2015 RAHMANI ISMAIQ ABAS KËRÇOVË
1425 2015 22/15-5302 31/03/2015 SEFA USEIN NAZIME KËRÇOVË
1426 2015 22/15-15945 31/03/2015 LUTVIU FAIK RAMAZAN KËRÇOVË
1427 2015 22/15-5431 31/03/2015 SULEJMANI FERAT KËRÇOVË
1428 2015 22/15-4503 31/03/2015 MATESKI MICKO BORIS KËRÇOVË
1429 2015 22/15-10230 31/03/2015 STOJANOSKA RAFE LUBICA KËRÇOVË
1430 2015 22/15-9383 31/03/2015 FEIM BILALI KËRÇOVË
1431 2015 22/15-14092 31/03/2015 NESHIT BEXHETO KËRÇOVË
1432 2015 22/15-15686 31/03/2015 STOJANCHE ARSOSKI KËRÇOVË
1433 2015 22/15-6326 31/03/2015 USEINOSKI MAZLAM MUKAMBER KËRÇOVË
1434 2015 22/15-8576 31/03/2015 ADRIJAN BEXHETI KËRÇOVË
1435 2015 22/15-3527 31/03/2015 BEXHETI NESHIT FERIT KËRÇOVË
1436 2015 22/15-8124 31/03/2015 REXHEP MEFAIL ZENKU KËRÇOVË
1437 2015 22/15-8365 31/03/2015 USEINOVSKI SENAT KËRÇOVË
1438 2015 22/15-11887 31/03/2015 BESHIRI KAMBER IMET KËRÇOVË
1439 2015 22/15-11777 31/03/2015 BESHIRI NUHI XHABIR KËRÇOVË
1440 2015 22/15-7092 31/03/2015 BESHIRI NUHI QERIM KËRÇOVË
1441 2015 22/15-6143 31/03/2015 BESHIRI XHABIR ADIL KËRÇOVË
1442 2015 22/15-7913 31/03/2015 NEZINETE BEXHETI KËRÇOVË
1443 2015 22/15-6147 31/03/2015 GULTENA VEJSELOSKA KËRÇOVË
1444 2015 22/15-4377 31/03/2015 ALIJE MEHMEDOSKA KËRÇOVË
1445 2015 22/15-17510 31/03/2015 ERHAN DERVISHOSKI KËRÇOVË
1446 2015 22/15-11726 31/03/2015 JASHAROSKI ELEZ ISMAIL KËRÇOVË
1447 2015 22/15-3372 31/03/2015 USEINI XHEMAIL BEQIR KËRÇOVË
1448 2015 22/15-2533 31/03/2015 HUSOSKI RASIM ILMIJA KËRÇOVË
1449 2015 22/15-17380 31/03/2015 BIRARI MEHMET MURAT KËRÇOVË
1450 2015 22/15-11877 31/03/2015 USEINI XHEMAIL SHAZIMAN KËRÇOVË
1451 2015 22/15-15723 31/03/2015 AMDIN VELIU KËRÇOVË
1452 2015 22/15-9558 31/03/2015 DERVISHOSKA SHEFIK NESIMA KËRÇOVË
1453 2015 22/15-10070 31/03/2015 MUSA MURATOSKI KËRÇOVË
1454 2015 22/15-4746 31/03/2015 SHABAN ASANI KËRÇOVË
1455 2015 22/15-13268 31/03/2015 USEINI XHEMO VELIJA KËRÇOVË
1456 2015 22/15-13126 31/03/2015 SULEJMANI SADIN MEDIN KËRÇOVË
1457 2015 22/15-17509 31/03/2015 SHOIP DERVISHOSKI KËRÇOVË
1458 2015 22/15-10580 31/03/2015 BLAGA VELJANOSKA KËRÇOVË
1459 2015 22/15-9661 31/03/2015 QIPROSKI JAKOVCE KËRÇOVË
1460 2015 22/15-18023 31/03/2015 SELIM ALIU KËRÇOVË
1461 2015 22/15-17614 31/03/2015 NURAN NEXHIPOSKI KËRÇOVË
1462 2015 22/15-4341 31/03/2015 VELIOSKA ELVIRA KËRÇOVË
1463 2015 22/15-7476 31/03/2015 REMZI VELIOSKI KËRÇOVË
1464 2015 22/15-13774 31/03/2015 VELIOSKI ELVIS KËRÇOVË
1465 2015 22/15-17773 31/03/2015 JOVANOSKI DRAGAN KËRÇOVË
1466 2015 22/15-17386 31/03/2015 VELIU BAKIJA REMZIJA KËRÇOVË
1467 2015 22/15-10226 31/03/2015 JOVANOSKI LJUBO DRAGAN KËRÇOVË
1468 2015 22/15-7975 31/03/2015 AVRAMOSKI PETRE MIROSLAV KËRÇOVË
1469 2015 22/15-5833 31/03/2015 BRANKICA PEJOSKA KËRÇOVË
1470 2015 22/15-17335 31/03/2015 DALIPI OLOMAN GJAVIT KËRÇOVË
1471 2015 22/15-17337 31/03/2015 AVRAMOVSKI GEORGIJA MIROSLAV KËRÇOVË
1472 2015 22/15-17388 31/03/2015 SALIU RAMAZAN REDZHEP KËRÇOVË
1473 2015 22/15-4690 31/03/2015 SELMANI AGIM KËRÇOVË
1474 2015 22/15-7795 31/03/2015 ELEZI ALIM SHADIJE KËRÇOVË
1475 2015 22/15-3701 31/03/2015 DIMOSKI VASO KËRÇOVË
1476 2015 22/15-5188 31/03/2015 USEINI SHERIF MUSTAFA KËRÇOVË
1477 2015 22/15-6918 31/03/2015 DALIPI OLOMAN XHAVID KËRÇOVË
1478 2015 22/15-12125 31/03/2015 SELIMI SELIM SALIJA KËRÇOVË
1479 2015 22/15-10045 31/03/2015 BOGDANOSKI KRSTE QIRO KËRÇOVË
1480 2015 22/15-18052 31/03/2015   KËRÇOVË
1481 2015 22/15-17534 31/03/2015 SEJDINI FEKRIJE KËRÇOVË
1482 2015 22/15-8702 31/03/2015 BORIS MITANOSKI KËRÇOVË
1483 2015 22/15-3265 31/03/2015 AVRAMOSKI DAN;O KËRÇOVË
1484 2015 22/15-17307 31/03/2015 SELJOSKI ISMET SERVETKA KËRÇOVË
1485 2015 22/15-12970 31/03/2015 SELOSKI MEHMED NEVZAT KËRÇOVË
1486 2015 22/15-2591 31/03/2015 SHEHEREZADA XHAFERI KËRÇOVË
1487 2015 22/15-3133 31/03/2015 ABDULOSKI MUSTAFA AKIT KËRÇOVË
1488 2015 22/15-3849 31/03/2015 MEHMEDOSKI RAKIP DEHAR KËRÇOVË
1489 2015 22/15-13636 31/03/2015 SHEHEREZADA XHAFERI KËRÇOVË
1490 2015 22/15-17636 31/03/2015 RAMIZA ADEMOSKA KËRÇOVË
1491 2015 22/15-17945 31/03/2015 HULIJA MUSTAFOSKA KËRÇOVË
1492 2015 22/15-15857 31/03/2015 RADMILA SIMJANOSKA KËRÇOVË
1493 2015 22/15-18191 31/03/2015 BOBESKI OMER KËRÇOVË
1494 2015 22/15-18192 31/03/2015 BOBESKI EMRAH KËRÇOVË
1495 2015 22/15-18190 31/03/2015 BOBESKA NURTENA KËRÇOVË
1496 2015 22/15-15951 31/03/2015 MAGDALENA SMILESKA KËRÇOVË
1497 2015 22/15-10981 31/03/2015 TOPALOSKI MEHDIJA XHABIR KËRÇOVË
1498 2015 22/15-11708 31/03/2015 GJORGJOJOSKI TANE RADE KËRÇOVË
1499 2015 22/15-10980 31/03/2015 VULNET SULOJA KËRÇOVË
1500 2015 22/15-4254 31/03/2015 RADICA ILIJOSKA KËRÇOVË
1501 2015 22/15-10965 31/03/2015 NURAN FAZLIOSKI KËRÇOVË
1502 2015 22/15-8204 31/03/2015 DESKOSKI SPIRO MITO KËRÇOVË
1503 2015 22/15-5856 31/03/2015 NURE SULOJA KËRÇOVË
1504 2015 22/15-10415 31/03/2015 STOJANOSKA ZLATA KËRÇOVË
1505 2015 22/15-3647 31/03/2015 MILAN PETROSKI KËRÇOVË
1506 2015 22/15-9744 31/03/2015 MEMEDOSKI REXHEP BAJRAM KËRÇOVË
1507 2015 22/15-12884 31/03/2015 KUZMANOSKI GJENADIJA STOIMEN KËRÇOVË
1508 2015 22/15-4294 31/03/2015 CAPESKI CVETAN TRAJCE KËRÇOVË
1509 2015 22/15-5015 31/03/2015 SHABAN KARAGOSKI KËRÇOVË
1510 2015 22/15-16148 31/03/2015 DAJANA MILOSAVQEVIQ KËRÇOVË
1511 2015 22/15-14690 31/03/2015 KRSTESKI TASA SVETOZAR KËRÇOVË
1512 2015 22/15-14065 31/03/2015 TRAJANOSKI METODIJA TRAJAN KËRÇOVË
1513 2015 22/15-13540 31/03/2015 GORAN MICESKI KËRÇOVË
1514 2015 22/15-12154 31/03/2015 JUSUFOSKI HAZIR NESHAT KËRÇOVË
1515 2015 22/15-10643 31/03/2015 LETNIKU AMIT BEKIM KËRÇOVË
1516 2015 22/15-11050 31/03/2015 JUSUFI SHADIJE KËRÇOVË
1517 2015 22/15-4749 31/03/2015 IBRAIM IMETOSKI KËRÇOVË
1518 2015 22/15-7482 31/03/2015 SAVESKI MILUTIN VELIMIR KËRÇOVË
1519 2015 22/15-13484 31/03/2015 RADESKI IVAN KOCE KËRÇOVË
1520 2015 22/15-15458 31/03/2015 LICOSKA BLAGOJA LENKA KËRÇOVË
1521 2015 22/15-13953 31/03/2015 SPIROSKI NOVE IVANCO KËRÇOVË
1522 2015 22/15-3880 31/03/2015 DUKOVSKI VANCO SLAVKO KËRÇOVË
1523 2015 22/15-14293 31/03/2015 SPIROSKA ALEKSANDAR VASILKA KËRÇOVË
1524 2015 22/15-2638 31/03/2015 DIME MILOÇESKI KËRÇOVË
1525 2015 22/15-8515 31/03/2015 GIZZA GANIMETE KËRÇOVË
1526 2015 22/15-5703 31/03/2015 GIZHA SULEJMAN ISMAIQ KËRÇOVË
1527 2015 22/15-7469 31/03/2015 GJORGJIEVSKI BLAGOJE RADOVAN KËRÇOVË
1528 2015 22/15-8278 31/03/2015 GJORGJIJOSKI RADOVAN ZORAN KËRÇOVË
1529 2015 22/15-9468 31/03/2015 SHERE NIKOLA KËRÇOVË
1530 2015 22/15-17482 31/03/2015 NAJDESKA ANGELINA KËRÇOVË
1531 2015 22/15-17481 31/03/2015 SMILESKA ZORICA KËRÇOVË
1532 2015 22/15-3441 31/03/2015 YORAN YDRAVESKI KËRÇOVË
1533 2015 22/15-5926 31/03/2015 ZDRAVESKA MOMIR MIRJANA KËRÇOVË
1534 2015 22/15-17538 31/03/2015 SNEZANA VUKADINOVIC KËRÇOVË
1535 2015 22/15-9703 31/03/2015 TRPEVSKI QUBOMIR SLAVE KËRÇOVË
1536 2015 22/15-6220 31/03/2015 STOJAN;E IVANOSKI KËRÇOVË
1537 2015 22/15-7985 31/03/2015 IMIJANA LIKA KËRÇOVË
1538 2015 22/15-8909 31/03/2015 MILICA AVRAMOVIK KËRÇOVË
1539 2015 22/15-11618 31/03/2015 MILADINOSKI MLADEN STOJAN KËRÇOVË
1540 2015 22/15-3322 31/03/2015 MARICA MILOSAVLESKA KËRÇOVË
1541 2015 22/15-15311 31/03/2015 TAFA BEXET KËRÇOVË
1542 2015 22/15-5910 31/03/2015 BAJRAMI SHUKRI KËRÇOVË
1543 2015 22/15-4315 31/03/2015 ALIKOVSKI QEMAL ZULE KËRÇOVË
1544 2015 22/15-9512 31/03/2015 MUSLIJA NEDJAT KËRÇOVË
1545 2015 22/15-2291 31/03/2015 ARSLANI UMA KËRÇOVË
1546 2015 22/15-12056 31/03/2015 EMINI ARLINDA KËRÇOVË
1547 2015 22/15-9784 31/03/2015 AKITI METO AMIT KËRÇOVË
1548 2015 22/15-3213 31/03/2015 BAJRAMOSKI NAZIF BAJRAM KËRÇOVË
1549 2015 22/15-7877 31/03/2015 ALEKSANDAR ALEKSOSKI KËRÇOVË
1550 2015 22/15-6816 31/03/2015 RAHMANOSKI SEFADIN NEZIR KËRÇOVË
1551 2015 22/15-10841 31/03/2015 SHABANOSKA AHMET FEKRIJE KËRÇOVË
1552 2015 22/15-2621 31/03/2015 AKITI XHEMAIL ZULBIJE KËRÇOVË
1553 2015 22/15-16207 31/03/2015 SIMJANOSKI BORISLAV PASKAL KËRÇOVË
1554 2015 22/15-18054 31/03/2015 SHEFKI JUSUFI KËRÇOVË
1555 2015 22/15-2530 31/03/2015 ATIDJA BANESKA KËRÇOVË
1556 2015 22/15-11606 31/03/2015 SOFRONIEVSKI SINADIN LAZAR KËRÇOVË
1557 2015 22/15-14516 31/03/2015 ALKA ALILOSKA KËRÇOVË
1558 2015 22/15-3927 31/03/2015 BAJRAMOSKI SILAM ADIL KËRÇOVË
1559 2015 22/15-5295 31/03/2015 KADRIOSKI AQIF ISA KËRÇOVË
1560 2015 22/15-4282 31/03/2015 ARIFI REXHEP NIJAZ KËRÇOVË
1561 2015 22/15-4097 31/03/2015 BILALI DEMR RAMAZAN KËRÇOVË
1562 2015 22/15-18005 31/03/2015 ALIM SULEJMANI KËRÇOVË
1563 2015 22/15-3148 31/03/2015 ANGJELE STEPANOSKI KËRÇOVË
1564 2015 22/15-2950 31/03/2015 ARIFI SELMAN SADET KËRÇOVË
1565 2015 22/15-2564 31/03/2015 BAJRAMI MIFTAR SHABAN KËRÇOVË
1566 2015 22/15-3333 31/03/2015 ZENKU ISEN SHAQET KËRÇOVË
1567 2015 22/15-3054 31/03/2015 ABAZI NUREDIN ARIF KËRÇOVË
1568 2015 22/15-4431 31/03/2015 ISAJLOSKI ZLATE EFTO KËRÇOVË
1569 2015 22/15-4654 31/03/2015 JAGODINOSKA FAIK NAZLIJE KËRÇOVË
1570 2015 22/15-3574 31/03/2015 AMITOSKI BAFTIR KAMBER KËRÇOVË
1571 2015 22/15-4483 31/03/2015 ADIL ARIFI KËRÇOVË
1572 2015 22/15-15119 31/03/2015 MAMUDOSKI HALIT NUSRET KËRÇOVË
1573 2015 22/15-14848 31/03/2015 DJELADIN GZIM KËRÇOVË
1574 2015 22/15-14787 31/03/2015 JASHARI LJUMRIJE KËRÇOVË
1575 2015 22/15-17351 31/03/2015 BAJRAMI AMZO GJULNASKO KËRÇOVË
1576 2015 22/15-16412 31/03/2015 ABIDIN ZENKU KËRÇOVË
1577 2015 22/15-17487 31/03/2015 FEJZULOSKA HAMIDA KËRÇOVË
1578 2015 22/15-17557 31/03/2015 BEADIN XEMAILOSKI KËRÇOVË
1579 2015 22/15-3648 31/03/2015 SALIJOSKI SHAQIR ISMAIL KËRÇOVË
1580 2015 22/15-5533 31/03/2015 ASAN BILALI KËRÇOVË
1581 2015 22/15-5378 31/03/2015 RABIJE DJEMAILOSKA KËRÇOVË
1582 2015 22/15-16110 31/03/2015 SALIU FATIME KËRÇOVË
1583 2015 22/15-8838 31/03/2015 SPASENCOV STEVAN SPASO KËRÇOVË
1584 2015 22/15-14839 31/03/2015 USEINI MILAIM KËRÇOVË
1585 2015 22/15-14929 31/03/2015 MINIRA ABAZI KËRÇOVË
1586 2015 22/15-2509 31/03/2015 JUSUFI VELI KËRÇOVË
1587 2015 22/15-9359 31/03/2015 NIKOLOSKI PANCE NIKOLE KËRÇOVË
1588 2015 22/15-10828 31/03/2015 ABAZI ELMAZ ISLAM KËRÇOVË
1589 2015 22/15-12102 31/03/2015 AGIM ABAZI KËRÇOVË
1590 2015 22/15-11937 31/03/2015 BAJRAMI MIFTAR SELAUDIN KËRÇOVË
1591 2015 22/15-12360 31/03/2015 FETAU ISMAIL KËRÇOVË
1592 2015 22/15-6151 31/03/2015 FILIPOSKI AQEKSANDAR QUBOMIR KËRÇOVË
1593 2015 22/15-5971 31/03/2015 BESNIK ZEQIRI KËRÇOVË
1594 2015 22/15-5828 31/03/2015 AMITOSKI BAFTIR XHAFER KËRÇOVË
1595 2015 22/15-6765 31/03/2015 BAJRAMI MIFTAR NAZMI KËRÇOVË
1596 2015 22/15-13250 31/03/2015 BAJRAMI RAMAZAN KËRÇOVË
1597 2015 22/15-13786 31/03/2015 BAJRAMI DJULNAZER KËRÇOVË
1598 2015 22/15-14386 31/03/2015 ARIFI XHELAL REXHEP KËRÇOVË
1599 2015 22/15-16304 31/03/2015 VOJNESKA ILIJA OLGA KËRÇOVË
1600 2015 22/15-13321 31/03/2015 ZENKU USEIN XHEVDET KËRÇOVË
1601 2015 22/15-13427 31/03/2015 SELJADIN VELIU KËRÇOVË
1602 2015 22/15-11762 31/03/2015 SINAN IBI[I KËRÇOVË
1603 2015 22/15-11939 31/03/2015 ELEZI SAMI KËRÇOVË
1604 2015 22/15-11295 31/03/2015 AJRADINOSKI IRFAN SADETIN KËRÇOVË
1605 2015 22/15-11180 31/03/2015 MEMEDOSKI REXHAI SULEJMAN KËRÇOVË
1606 2015 22/15-11089 31/03/2015 ABAZOSKI NUREDIN SHAQIR KËRÇOVË
1607 2015 22/15-8211 31/03/2015 XHEMAILOSKA ALIM HANKA KËRÇOVË
1608 2015 22/15-8129 31/03/2015 RAMAZAN LIMANI KËRÇOVË
1609 2015 22/15-15018 31/03/2015 ARIFOSKI RASIM UZEIR KËRÇOVË
1610 2015 22/15-14780 31/03/2015 ALIMOSKI SHERIF KËRÇOVË
1611 2015 22/15-7714 31/03/2015 MEJRIME EBAZI KËRÇOVË
1612 2015 22/15-8696 31/03/2015 BEKIR SELIMOSKI KËRÇOVË
1613 2015 22/15-2486 31/03/2015 STEFAN KRSTESKI KËRÇOVË
1614 2015 22/15-8484 31/03/2015 SULEJMANOSKI DAUT KËRÇOVË
1615 2015 22/15-8875 31/03/2015 MEDJIT ILJAZI KËRÇOVË
1616 2015 22/15-8441 31/03/2015 XHELILI SHAQIR XHELADIN KËRÇOVË
1617 2015 22/15-7175 31/03/2015 QERIMI QERIM RAMAZAN KËRÇOVË
1618 2015 22/15-6960 31/03/2015 RAHMANI MIFTAR ZEQIR KËRÇOVË
1619 2015 22/15-6969 31/03/2015 ZEJNELI AZIR KËRÇOVË
1620 2015 22/15-6908 31/03/2015 DIMOSKI MILIVOJE VUKASHIN KËRÇOVË
1621 2015 22/15-7380 31/03/2015 BEXHETI SHUKRI QEMAQ KËRÇOVË
1622 2015 22/15-14225 31/03/2015 ALILOSKI QEMAL KËRÇOVË
1623 2015 22/15-8819 31/03/2015 JUSUFI RIZA KËRÇOVË
1624 2015 22/15-13730 31/03/2015 ALILOSKA ZULBIJE KËRÇOVË
1625 2015 22/15-10200 31/03/2015 FEJZA REFAT SHERIF KËRÇOVË
1626 2015 22/15-14885 31/03/2015 JUSUFI DASHURIJE KËRÇOVË
1627 2015 22/15-17378 31/03/2015 MUSTAFOSKI SEAT NESHAT KËRÇOVË
1628 2015 22/15-7095 31/03/2015 SALIME SELIMOSKA KËRÇOVË
1629 2015 22/15-17379 31/03/2015 MIFTAROSKI SANET NAZIME KËRÇOVË
1630 2015 22/15-9841 31/03/2015 SHPETIM ZULBEARI KËRÇOVË
1631 2015 22/15-2576 31/03/2015 IMER ISMAILI KËRÇOVË
1632 2015 22/15-13464 31/03/2015 RUZHDIJE BAFTIRI KËRÇOVË
1633 2015 22/15-4691 31/03/2015 SAFET ALIMI KËRÇOVË
1634 2015 22/15-6271 31/03/2015 USEIN USEINI KËRÇOVË
1635 2015 22/15-7614 31/03/2015 LAZAM QAMILI KËRÇOVË
1636 2015 22/15-6775 31/03/2015 IMER IMERI KËRÇOVË
1637 2015 22/15-11257 31/03/2015 ALI ALIMI KËRÇOVË
1638 2015 22/15-12104 31/03/2015 DASHMIR ZENELI KËRÇOVË
1639 2015 22/15-3422 31/03/2015 IMER IMERI KËRÇOVË
1640 2015 22/15-5287 31/03/2015 RAMAZAN MUSTAFI KËRÇOVË
1641 2015 22/15-8524 31/03/2015 USEIN USEINI KËRÇOVË
1642 2015 22/15-7680 31/03/2015 SHEMSHEDIN AHMEDI KËRÇOVË
1643 2015 22/15-9236 31/03/2015 FIZE USEINI KËRÇOVË
1644 2015 22/15-11377 31/03/2015 SHEFIK ZENKU KËRÇOVË
1645 2015 22/15-12848 31/03/2015 NURE USEINI KËRÇOVË
1646 2015 22/15-12693 31/03/2015 IMET SELIMI KËRÇOVË
1647 2015 22/15-15333 31/03/2015 ALIU NAZLIJE KËRÇOVË
1648 2015 22/15-15757 31/03/2015 IMER SELIMI KËRÇOVË
1649 2015 22/15-11230 31/03/2015 MEFMED SELIMI KËRÇOVË
1650 2015 22/15-10952 31/03/2015 IMER ELAZI KËRÇOVË
1651 2015 22/15-13883 31/03/2015 IMER SELIMI KËRÇOVË
1652 2015 22/15-16216 31/03/2015 SEFER SELIMI KËRÇOVË
1653 2015 22/15-8491 31/03/2015 KADIME AHMEDI KËRÇOVË
1654 2015 22/15-9758 31/03/2015 AHMET ABIDINOSKI KËRÇOVË
1655 2015 22/15-15483 31/03/2015 TEFIK XHAFERI KËRÇOVË
1656 2015 22/15-3954 31/03/2015 ABAZI ZENKO KËRÇOVË
1657 2015 22/15-16408 31/03/2015 MUSLI USEINI KËRÇOVË
1658 2015 22/15-13306 31/03/2015 LALESKA MIRKO CVETANKA KËRÇOVË
1659 2015 22/15-6197 31/03/2015 BEQIROVSKA IBRAIM ATIXHE KËRÇOVË
1660 2015 22/15-13570 31/03/2015 MARINA LAZOVA MIHAJLOVIK KËRÇOVË
1661 2015 22/15-14279 31/03/2015 BILJANA LAZOVA SPIROVSKI KËRÇOVË
1662 2015 22/15-12176 31/03/2015 SILVANA LAZOVA SPIROVSKI KËRÇOVË

Thirren personat fizikë dhe juridikë për të cilët janë dedikuar Aktvendimet e lartëpërmendura, se Aktvendimet për tatim të pronës dhe taksat komunale, mund t’i marrin në ndërtesën administrative të Komunës së Kërçovës, në rr. “Boris Kidriç” nr.1, 6250 Kërçovë, ose të drejtohen deri te Komuna e Kërçovës, në afat prej 8 (tetë) ditëve nga dita e publikimit. Me këtë publikim, llogaritet se Aktvendimet për taksa komunale dhe tatim të pronës, janë të dorëzuara rregullisht dhe se pasojat negative të cilat mund të ndodhin i bart vetë pala.

KOMUNA E KËRÇOVËS

SHPALLJE 1/2015

 KOMUNA E KËRÇOVËS

SHPALLJE 1/2015 (24.9.2015)

Për tjetërsimin (shitjen) e tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë nëpërmjet ankandit publik elektronik në Komunën e Kërçovës

LËNDA E ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK

 

Lëndë e Ankandit publik elektronik është toka ndërtimore e pandërtuar, pronësi e Republikës së Maqedonisë, e parashikuar me Planin Detetal Urbanistik të qytetit të Kërçovës, për lagjen “BLOK 1” – pjesë nga Kazerma “Çede Filiposki Dame” – Kërçovë të sjellur me Vendim të Këshillit të Komunës së Kërçovë, nr. 07-680/20 nga dt. 17.04.2010 në Komunën e Kërçovës me destinim A2 –për ndërtim të objekteve për banim familijar në ndërtesa banesore të klasës kompaktibile të destinimit B1 – objekte të vogla komercijale dhe afariste dhe destinim D3 – për ndërtim të objekteve për sport dhe rekreacion të klasës kompaktibile të destinimit B1 – objekte të vogla komercijale dhe afariste, konformë Pasqyrës tabelare nr.1, të cilën janë dhënë shënime për parcelat ndërtimore siç janë: Numri i parcelës ndërtimore, për parcelën kadastrale të përfëshirë në parcelën ndërtimore, sipërfaqen e përgjithshme të parcelës ndërtimore, sipërfaqen për ndërtim, mesataren e ndërtimit, koeficientin e shfrytzimit, lartësinë e lejuar maksimale deri në kuror /kate/, çmimi fillestar për m2 dhe depoziti për pjesëmarrje në Ankandin publik.

Pasqyra tabelare 1

Numri i parcelës nëdrtimore Nr.i parcelës kadastrale KK-Kërçovë 3 Sipërfaqja e parcelës ndërtimore (m2) Sipërfaqja ndërtimore (m2) Mesatarja e ndërtuar (%) Koeficienti për shfrytëzim Lartësia maksimale e lejuar deri në kurorë (kate) Qëllimi i tokës (klasi themelor) Çmimi fillestar për m2 Depoziti për pjesëmarrje në Ankandin publik elektronik (denarë)
P.N.nr..5 PK nr. 37/4 4278 1144,oo 26,72 1,60 19,20 m

P+5

A2 (B1) 980,00 1 257 732
P.N.nr.8 PK.nr 37/5 3899 1144,oo 29,44 1,77 19,20 m

P+5

A2 (B1) 980,00 1 146 306
P.N.nr.9 PK.nr

37/6

2932 900.12 30.78 1,85 19,20 m

P+5

A2 (B1) 980,00 862 008
P.N.nr.3 PK.nr

37/10 dhe 37/14

3366 2478,00 73,71 0,74 5,00 m

P

D3 (B1) 511,00 516 008

 

TË DREJTË PËR PJESËMARRJE

Të drejtë për pjesëmarrje në Ankandin publik kanë:

1.Personat fizikë: shtetas të Republikës së Maqedonisë , shtetatas të vendeve anëtare në Unionin Evropian dhe në “OECD”, si dhe shtetas të vendeve që nuk janë anëtare në Unionin Europian dhe në “OECD” ndërsa në të cilët më kushte të reciprocitetit, kanë mundësi të fitojnë të drejtën e pronësisë të tokës ndërtimore në teritorin e Republikës së Maqedonisë.

2.Persona juridikë: peson juridikë i brendshëm, person juridik në pronësi të përzier, person juridik i themeluar nga personi fizik i jashtëm dhe person juridik i regjistruar në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë, persona juridikë të jashtëm rezidentë të vendeve anëtare në Unionin Europian dhe “OECD” si dhe persona juridikë të jashtëm rezidentë të vendeve të cilat nuk janë anëtare të Unionit Europian dhe “OECD”, ndërsa të cilët nën kushte të reciprocitetit, mund të fitojnë të drejtën e pronësisë së tokës ndërtimore në rajonin e Republikës së Maqedonisë.

KUSHTET PËR PJESËMARRJE NË ANKANDIN PUBLIK ELEKTRONIK

Personat fizikë të intersuar dhe personat juridikë, dorëzojnë paraqitje për pjesëmarrje në Ankandin publik(në formë elektronike në www.gradezno-zemjiste.mk) për secilën parcelë ndërtimore në veçanti në të cilën është theksuar se për cilën parcelë ndërimore dhe kadastrale ka të bëjë vetë paraqitja dhe cilat dokumente janë pjesë përbërse e paraqitjes, të kompletuar me këto prova:

 1. Paraqitja e dorëzuesit në të cilën janë theksuar të dhëna për dorëzuesin e paraqitjes;
 2. Dëshmi (provë) për depozitin e paguar në origjinal (të theksohet numri i shpalljes dhe numri i parcelës ndërtimore me qëllimin e caktuar);
 3. Për personat fizikë çertifikatë për nënshtetësi;
 4. Për pesonat juridikë provë për regjistrim në regjistrin përkatës;
 5. Autorizim të rregullt për të autorizuarin që e përfaqëson personin juridik, përkatësisht provë për dëshmi të autorizuesit përgjegjës në personin juridik dhe
 6. e-mail, adresë për dorëzuesin e paraqitjes nëpërmjet të cilit do të bëhet zbatimi i procedurës për regjistrim dhe për pjesëmarrje në ankandin publik elektronik, përkatësisht do ti dërgohen emri shfrytëzues dhe shifra për qasje në faqen e internetit në të cilën do të zbatohet ankandi publik elektronik (për dorëzuesin e paraqitjes të cilët do të dorëzojnë adresë e-mail të gabuar, Komuna e Kërçovës nuk ka obligim të bëjë korrigjim të saj
 7. Fotokopje nga llogaria personale e transakcionit.

 

Paraqitjet të cilat nuk janë të kompletuara me këto prova, nuk do të marrin pjesë në Ankandin publik për të cilën gjë dorëzuesit e paraqitjeve të dokumenteve të pakompletuara, do të jenë të informuar në mënyrë elektornike.

Dorëzuesit e paraqitjeve, është nevojshme të dorëzojnë së bashku me paraqitjen e Ankandit publik edhe fotokopje të llogarisë së Transakcionit në të cilën do të ketë mundësi që tu kthehet depoziti i paguar për Ankandin publik.

ÇMIMI FILlESTAR

Çmimi fillestar i Ankandit publik elektronik për PN.nr. 5, për PN. nr.8 dhe për PN nr. 9 sillet në 980,00 denarë për një metro katror, a për PN.nr. 3 sillet në 511,00 denarë për një metro katror nga pasqyra tabelare nr. 1.

DEPOZITI

 1. Depoziti për pjesëmarrje në Ankandin publik elektronik për parcelën ndëritmore të vërtetuar në Pasqyrën tabelare të dhënë në këte publikim, sillet në 30% nga shuma e përgjithshme fillestare për çdo parcelë ndërtimore në veçanti:

2.Depoziti paguhet me virmane ose me postë në Buxhetin e Repblikës së Maqedonisë, Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë, Llogaria 100000000063095, Llogaria e shfrytëzuesit 7340140398 696 19, Shifra e të ardhurave dhe programi 725939-00 me shejën “depozit për shitje publike të tokës ndërtimore”të theksohet numri i shpalljes (publikimit) dhe numri i parcelës ndërtimore në shejën e caktuar),për çdo parcelë ndërtimore në veçanti;

 1. Depoziti kthehet në tërëësi te dorëzuesi i paraqitjes për ankandin publik në afat prej 15 ditëve nga dita e mbajtjes së ankandit publik, prveç ofertuesit i cili ka ofruar çmim më të volitshëm dhe të cilit pas pagesës së çmimit të përgjithshëm të arritur në ankandin publik, i këthehet edhe depoziti i paguar i zvogluar për shpenzimet e procedurës në shumë prej 10% të mjeteve të deponuara.

AFATET

 Paraqitjet për pjesëmarrje në ankandin publik, mund të dorëzohen deri më dt/ 26.10.2015, në formë elektronike në internet adresën www.gradezno-zemjiste.mk

 Ankandi publik do të mbahet në mënyrë elektronike në këte faqe interneti www.gradezno-zemjiste.mk.

Ankandi publik për PN.nr. 5, për PN. nr.8, për PN nr. 9 dhe për PN. nr.3 nga pasqyra tabelare nr. 1 do të fillojë më dt. 30.10.2015 në orën 10.00 dhe i njejti do të zgjasë 15 (pesëmbëdhjetë) minuta.

PROCEDURA

 1. Komisioni i njofton dorëzuesit e paraqitjeve për kompletimin e tyre me rrugën elektronike në afat prej tri ditëve nga dita e dorëzimit të tyre dhe dorëzuesëve të paraqitjeve të cilët kanë dorëzuar dokumentacion komplet, u dorëzon edhe emrin sfrytëzues dhe shifrën për pjesëmarrje në ankandin publik, ndërsa dorëzuesëve të paraqitjeve të cilët nuk kanë dorëzuar dokumentacion komplet u dorëzon njoftim me arsyetim se të njejtit nuk do të mund të marrin pjesë në ankandin publik.
 2. Në ditën e mbajtjes të ankandit publik pjesëmarrësit qasen në interrnet faqen me emrin shfrytëzues dhe shifrën që e kanë marrë në adresën e-mail të dorëzuar si shtojcë e paraqitjes për pjesëmarrje në ankandin publik.
 3. Ankandi publik elektoronik mund të fillojë me të paktën e një pjesëmarrësi në ankandin publik, për çdo parcelë ndërtimore në veçanti.
 4. Ankandi publik elektronik ndiqet nga Komisioni i formuar nga ana e Kryetarit të Komunës së Kërçovës.
 5. Ankandi publik elektronik fillon me publikimin e çmimit fillestar për metër katëror ndërsa zbatohet në rrugën e ankandit nga ana e pjesëmarrësve..
 6. Ankandi bëhet “hap pas hapi” me rritjen e vlerës së çdo “hapi” jo më pak se 98,00 den. për PN.nr. 5, për PN. nr.8 dhe për PN nr. 9, dhe jo më pak se 51,00 den për PN.nr. 3 nga pasqyra tabelare nr. 1.
 7. Ankandi publik elektronik llogaritet se ka përfunduar në momentin e skadimit të afatit të caktuar në këte publikim dhe në qoftë se në kohën e kalimit të dy minutave të fundit nga koha e caktuar për zgjatje të ankandit nga ana e pjesëmarrësve është dhënë oferta, afati i fundit i përfundimit të ankandit vazhdohet edhe për dy minuta dhe do të përfundojë nëse periudhën e dy minutave të fundit, nuk ka të dhënë ofertë të re. Ankandi publik vazhdon pa u kufizuar deri në intervalin kohor prej dy minuta ka ofertë të re.
 8. Pjesëmarrësi i Ankandit publik i cili ka ofruar çmimm më të lartë, fiton të drejtën e statusit si ofertues i volitshëm.
 9. Komisioni pas përfundimit të Ankandit publik, përgatit procesverbal për zbatimin e Ankandit publik elektronik dhe e dorëzon te të gjithë pjesëmarrësit e Ankandit publik.
 10. Ofertuesi më i volitshëm është i detyruear që në afat prej 15 ditëve nga dita e përfundimit të procedurës, ti paguaj mjetet konformë çmimit përfundimtarë të arritur nga ankandi publik dhe deri te Komisioni të dorëzoj dëshmi për pagesë të realizuar dhe dokumentacionin e tërsishëm të nevojshëm për pjesmarrje në ankandin publik (në origjinal apo kopje të vërtetuar në noter)
 11. Në qoftë se ofertuesi më i volitshëm nuk i paguan mjetet në afatin e caktuar dhe nuk e dorëzon dokumentacionin e kompletuar të nevojshëm për pjesmarrje në ankandin publik, do të llogaritet se toka ndërtimore nuk është shitur, nuk do të bëhet lidhje e kontratës për tjetërsim dhe mjetet e deponuara të ofertuesit më të volitshëm nuk do ti kthehen dhe i njejti nuk do të mund të marrë pjesë në të gjithë ankandet e ardhëshme për ate parcelë ndërtimore.
 12. Pas realizimit të pagesës në afatin e caktuar dhe dorëzimit të dokumentacionit të tërsishëm të nevojshëm për pjesmarrje në ankandin publik, Kryetari i Komunës së Kërçovës, lidh marrëveshje me ofertuesin më të volitshëm për shitjen e tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë. Me marrëveshjen ofertuesi më i volitshëm (blerësi) detyrohet që në afat prej 9 muajve për parcelat ndërtimore deri më 5000 m2, përkatësisht në afat prej 12 muajve për parcelat ndërtimore deri më 5000 m2 nga kryerja e solemnizimit të kontratës për sigurimin e lejes për ndërtim në parcelën ndërtimore për objektin e parapar konformë planit urbanistik sipas të cilit toka është tjerërsuar (shitur) dhe të ndërtoj objektin konformë planit urbanistik të shitjes së asaj toke në afat jo më të gjatë se 2 (dy) vitesh nga marrja e lejes së plotëfuqishme për ndërtim për objekte me sipëfaqe të ndërtuar bruto deri 1000 m2, respektivisht në afat prj 4 (katër) vitesh nga marrja e lejes së plotëfuqishme për ndërtim për objekte me sipëfaqe të ndërtuar bruto mbi 1000m2, në pajtim me lejen e marrë për ndërtim, në të kundërtën në qoftë se blerësi nuk nxjerr leje për ndërtim në afatin e caktuar , përkatësisht në qoftë se objektet nuk ndërtohen në afatin e caktuar me fajin e blerësit, i njejti do të detyrohet të paguajë dënim       me marrëveshje në lartësi prej 1,5% nga çmimi i përgjithshëm i arritur në Ankandin publik të tokës e cila është lëndë e marrveshjes për çdo muaj të kaluar në vitin e parë nga skadimi i afatit, përkatësisht me 3% nga çmimi i përgjithshëm i Ankandit publik të tokës që është lëndë e marrveshjes për çdo muaj të kaluar në vitin e 2-të nga skadimi i afatit përkatësisht 4,5% nga shuma e përgjithshme e çmimit të Ankandit publik të tokës që është lendë e marrveshjes për çdo muaj të kaluar nëvitin e 3-të dhe vitin pasues nga skadimi i afatit.
 13. Ofertuesi më i volitshëm obligohet që të paguajë tatimin e qarkullimit që do të dalë si obligim pas lidhjes së marrëveshjes për shitjen e tokës ndërtimore.
 14. Në çmimin e tokës ndërtimore nuk është përfëshirë kompensimi për rregullimin e tokës ndërtimore.
 15. Shpenzimet për procedurën e noterit dhe mbajtjtja e evidencës për patundshmëritë në Agjencinë për kadastër të patundëshmërive, bien si ngarkesë e blersit të tokës ndërtimore..
 16. Pjesëmarrësit e pakënaqur të ankandit publik, mund të dorëzojnë kundërshtim në Komisionin e caktuar në afat prej 3 ditëve nga dita e ankandit publik elektronik. Pas kundërshtimit, komisoni obligohet që me Antvendim të vendosë në afat prej pesë ditëve nga dita e pranimit të kindërshtimit..
 17. Kundër Aktvendimit të sjellur nga ana e Komisionit pala ka të drejtë që të dorëzojë ankesë në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit deri në Komisionin shtetëror për vendosje në procedurë administrative dhe procedurë nga marëdhënia e punës në shkallë të dytë..

Kjo shpallje do të publikohet në WEB faqen e Komunës së Kërçovës www.kicevo.gov.mk dhe www.kercova.gov.mk

                                                                                                                                                      KOMUNA E KËRÇOVËS

Komisioni për zhvillimin e procedurave për ankand publik

S H P A L L J E

Në bazë të Plan Programit për organizimin e Punëve publike në rajonin e Komunës së Kërçovës për vitin 2015, Komisioni i Komunës së Kërçovës, për përzgjedhjen e gjithësej 20 kandidatëve të   cilët do të angazhohen në realizimin e punëve publike në teritorin e Komunës së Kërçovës, në pajtim me Vendimin e Kryetarit të Komunës së Kërçovës nr. 08-1957/1 nga dt. 4.08.2015, e publikon këtë:

S H P A L L J E

 1. Publikohet Shpallja për angazhimin  e  gjithësej 20  personave  të papunë nga kategoritë e rrezikuara sociale,    të cilët do të angazhohen  në  realizimin e punëve  publike në teritorin e Komunës  së  Kërçovës  në pajtim me Programin për punë  publike ;
 2. Për angazhim në punë publike,  kandidatëve  të  përzgjedhur do tu takojë  kompenzim  në  të  holla  i përcaktuar  me  kontratë,  me të  cilën  do  të rregullohen të drejtat dhe obligimet  e  palëve  kontraktuese dhe ate:a). 14 persona me orar pune të shkurtuar, kompenzim financiar në bruto lartësi prej  7.600,oo  denarë ;b). 6 persona me orar pune të plotë, kompenzim financiar në bruto lartësi prej  11.800,oo  denarë ;
 3. Angazhimi në  punë  publike  do  të   realizohet  në  periudhë  nga dt.01.09.2015.  e  deri  me  dt.31.08.2016 ;
 4. Kandidatët  që  do  konkurojnë  duhet  t’i  plotësojnë  këto  kushte :
  –    Të  jenë  banorë  të Komunës së Kërçovës (dëshmohet me shiqim të letërnjohtimit )
  –    Të  jenë  të  papunësuar (dëshmohet  me Vërtetim  nga  Agjencioni për punësim )
  –    Gjendja ekonomike – sociale (dëshmohet  me  gjendjen materiale dhe  familjare ) ;
 5. Shpallja  do  të  publikohet  në  Tabelën  e  publikimeve dhe faqen elektronike të  Komunës së Kërçovës  dhe  e  njejta  do  të  zgjasi  pesë  ditë,   nga dita e publikimit  ;
 6.  Kërkesat me dokumentacion të kompletuar  të  dorëzohen   në  arkivin  e  Komunën  së  Kërçovës  me  shenjë  për  Shpallje  për  punë  publike  2015.

Nr. / Бр. 08-1957/2
Dt.04.08.2015 год.
Kërçovë / Кичево

THIRRJE PUBLIKE për vendosjen e pajisjes urbane dhe elementare për ekspozimin e prodhimeve për ushtrimin e veprimtarisë tregtare ose hoteliere në sipërfaqen publike para lokalit afarist

Bazuar në nenin 22, paragrafi 1, pika 1 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (,,Gazeta zyrtare e RM” nr. 05//02), neni 3, paragrafi 1,  pika 3 nga Ligji për taksa komunale   (,,Gazeta  zyrtare e RM” nr. 61/04;  64/05;  92/07 dhe 123/12)  dhe  Vendimi per veprim te tavolinave dhe paisjeve per sherbime komerciale dhe ndertimin e objekteve infrastrukturore ne Rajonin e Komunes se Kercoves  nr.07-1188/5nga dt.17.12.20109 (Fletorja zyrtare e Komunes se Kercoves nr 6/2006 dhe 12/2010 ) Per shfrytezimin e hapsires para objekteve afariste per kryerjen e veprimtarise .Komuna e Kercoves shpall:

THIRRJE PUBLIKE

për vendosjen e pajisjes urbane dhe elementare për ekspozimin e prodhimeve për ushtrimin e veprimtarisë tregtare ose hoteliere në sipërfaqen publike para lokalit afarist

1.Ftohen  të gjithë personat juridik dhe fizik  shfrytezues  të  sipërfaqeve  publike, të   regjistruar  për kryerjen  veprimtarisë në regjistrin përkatës,të parashtrojnë kërkesë deri te Komuna e Kercoves për marrjen e lejes për vendosjen e pajisjes urbane dhe elementeve për ekspozimin e prodhimeve për kryerjen e veprimtarisë tregtare ose hoteliere në sipërfaqe publike para lokalit afarist.

2.Afati i dorëzimit  të  kërkesave  është  30 ditë nga dita e shpalljes së  Thirrjes publike ne web faqen e komunës së   Kërçovës: www.kercova.gov.mk, si dhe në mediat lokale në Komunën  e Kërçovës.

3.Shfrytëzuesit e sipërfaqeve publike që nuk do t’i përgjigjen Thirrjes publike në afatin e caktuar,  do të obligohen përveç taksës së rregullt  do të paguajnë edhe taksë të rritur prej 30%, në pajtim me Ligjin për taksa komunale;

4.Kontrollin  dhe  inspektimin e  shfrytëzuesve për  posedim të  lejeve dhe respektim të  kushteve të parapara në to,e  kryejnë inspektorët kompetent komunalë, të cilët në pajtim me normat ligjore pozitive, përpilojnë procesverbal dhe shqiptojnë masa ndëshkuese.

Komuna e Kercoves
Kryetar
Fatmir Dehari

Shpallje Publike Programi për kulturë 2015

KOMUNA E KËRÇOVËS

Në bazë të Programit për aktivitete të Komunës së Kërçovës në lëmin e Festave dhe Manifestimeve ( “ Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës ” nr.14/2014), Komuna e Kërçovës shpall:

SHPALLJE  PUBLIKE

Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Komunës së Kërçovëspër vitin 2015, të ndara për manifestime kulturore

Shpërndarja e mjeteve nga Buxheti i Komunës së Kërçovës, në pajtim me Programin për zhvillimin e kulturës në Komunën e Kërçovës, në lëmin e festave dhe manifestimeve, mjetet e caktuara për finansimin e aktiviteteve të shoqatave qytetare për pikat vijuese,që do të realizohen në bazë të kritereve dhe përparësive të dhëna në këtë shpallje:

 1. Organizimi i festivaleve
 2. Shënimi i ngjarjeve jubilare dhe dative të rëndësishme
 3. Finansimi i manifestimeve kulturore
 4. Inkurajimi i krijimtarisë bashkëkohore
 5. Promovimi i trashëgimisë kulturore

1.Lloji i projekteve që do të mbështeten

Mjetet nga Buxheti i Komunës së Kërçovës, do të shfrytëzohen për finansimin e aktiviteteve të shoqatave qytetare për pikat 1, 2, 3, 4, 5 nga Programin për kulturë të Komunës së Kërçovës për vitin 2015

2.Mjetet e parapara

Për finansimin e aktiviteteve programore të ofruara në pajtim me shpalljen, do të shfrytëzohen mjete nga Buxheti i Komunës së Kërçovës  të planifikuara në Programin për zhvillimin e kulturës në Komunën e Kërçovës për vitin 2015.

3.Dorzimi i raportit

Shoqatave të cilave do t’ju jepen mjete  në pajtim me Programin për zhvillimin e kulturës në Komunën e Kërçovës në vitin 2015, për organizimin e aktivitetit kulturor,do të dorëzojnë Raport për shfrytëzimin e mjeteve në Komunën e Kërçovës.

4.Kriteret themelore  organizative

Kriteret themelore organizative  të cilat duhet t’i përmbushin shoqatat që do të marrin pjesë në këtë shpallje janë:

-Të jenë të regjistruara sipas Ligjit

-Të merren me aktivitete kulturore

5.Dokumentacioni i nevojshëm të cilin shoqatat duhet ta dorëzojnë me Fletëparaqitjen për mbështetje financiare të shoqatave  të qytetarëve

Shoqatat të cilat marrin pjesë në shpallje, duhet të paraqesin:

 1. Fletëparaqitje për mbështetje financiare
 2. Propozimprojektin ose propozimaktivitetet
 3. Statutin dhe Aktvendim për regjistrimin e shoqatës dhe ekipeve

6.Të drejtë për aplikim kanë shoqatat dhe fondacionet në bazë të ligjit

7.Afati dhe mënyra e dorëzimit të fletëparaqitjes

Afati për dorëzimin e paraqitjeve është 20 (njëzetë) ditë nga dita e publikimit të shpalljes në gazetën ditore  “ Koha ”  dhe në faqen elektronike të Komunës së Kërçovës www.kercova.gov.mk

Paraqitja me dokumentacionin gjithëpërfshirës, të dorëzohet përmes postës, në adresën:

Komuna e Kërçovës rr. “Boris Kidriç” nr.1 6250 Kërçovë, ose në Arkivin e Komunës së Kërçovës nga ora 08:00 deri më 16:00, me përshkrimin – “ Për finansimin e aktiviteteve nga sfera e kulturës për vitin 2015 ”.

Shoqatat, pjesmarrëse në thirrjen publike, do të jenë të informuara për rezultatet pas publikimit të vendimit për shpërndarjen e mjeteve dhe të publikuara në faqen elektronike të Komunës së Kërçovës. Emrat e shoqatave të cilat kanë fituar mjete për projektet dhe aktivitetet, do të publikohen në faqen elektronike të Komunës së  Kërçovës. Fletëparaqitjet dhe formularët për Propozimprojektin dhe aktivitetet, do të mund të merren në Arkivin e Komunës së Kërçovë dhe në faqen elektronike të Komunës së Kërçovës www.kercova.gov.mk

Komuna e Kërçovës

Propozimprojekt 2015  të theksuar mund ti merrni prej këtu

Formularët e theksuar mund ti merrni prej këtu