ЈАВЕН ПОВИК

ОПШТИНА КИЧЕВО

Врз основа на Програмата за финансирање на активностите од областа на културата од интрес на Општина Кичево и поддршка на здружениа на грѓаните за 2018 година  ( Службен Гласник бр. 04/2018 ), Општина Кичево објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година, наменети за поддршка на културните здруженија

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година, согласно Програмата од областа на културата од интрес на Општина Кичево, и поддршка на културните здружениа на грѓаните за 2018 година  бр. 08-1012/9 од 23.04.2018, средства наменети за финансирање на програмски културни активности, ќе се врши врз основа на критериумите и приоритетите од Методологијата бр.09-741/1 од 23.03.2016 опишани во овој повик.

 1. Видот на проектите кои ќе бидат поддржани

Средствата од Буџетот на Општина Кичево ќе се користат за финансирање на програмски културни активности, за проекти од следниве категории:

Поддршка на проекти и активности за организирање  на фестивали, одбележување јубилејни настани и значајни датуми, финансирање на културни манифестации, поттикнување на современото творештво и промоција на културното наследство.

 1. Предвидени средства

За финансирање на понудените програмски активности, согласно овој повик ќе се користат средства од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година и тоа:

 1. Финансирањето на локалниот интерес во културата на Оштина Кичево, како и реализцијата на оваа програма ќе се одвива како што следува:

 

 1. организирање на фестивали,…………………………………….. 600 000 ден.
 2. одбележување јубилејни настани и значајни датуми,………… 600 000 ден.
 3. финансирање на културни манифестации,…………………….. 700 000 ден.
 4. поттикнување на современото творештво …………………….. 250 000 ден.
 5. проекти од невладини организации …………………………….. 600 000 ден.
 6. промоција на културното наследство…………………………… 400 000 ден.
 7. финансирање на јавни установи за одбележување
  на јубилејни настани, значајни датуми, патронати и друго ……. 200 000 ден.
 8. Финансирање на индивидуални уметници,
  изведбени уметности, и слично ……………………………………. 300 000 ден.
 9. Помагање на манифестациите на младите
  со културни-уметници и забавно едукативни содржини ………. 200 000 ден.
 1. Доставување извештај

На културните здруженија ќе им бидат доделени средства согласно Програмата за финансирање на активностите од областа на културата од интрес на Општина Кичево, и поддршка на здружениа на грѓаните за 2018 година и по завршувањето на своите програмски активности ќе достават извештај за користење на средствата до Секторот за финансии на Општина Кичево.

 1. Основни организациски критериуми

Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат спортските здруженијати екипи кои ќе учествуваат на овој повик се:

 • Капацитет на организацијата
 • Релевантност на акцијата
 • Ефекти во средината
 • Одржливост на проектот
 • Сопствено учество во кофинансирање (со време, опрема, човечки ресурси)
 • Конзистентност на проектот (цели-активности-резултати-буџет)
 • Прецизна поделба на улогите на партнерите
 1. Потребна документација што здружението треба да ја достави кон Пријавата за финансиска поддршка на здруженија на граѓани:

Здруженијата и фондациите кои учествуваат на огласот треба да достават:

 1. Пријава за финансиска поддршка;
 2. Буџет апликација
 3. Решение за регистрација на здружението;
 4. Извештај за добиените средства од Буџетот на Општина Кичево во изминатата фискална година и начинот на нивната реализација ( доколку здружението била корисник на средства доделени од Буџетот на Општина Кичево за 2017 година ).

Здруженијата на граѓани можат да поднесат само една пријава за финасиска подршка за проект или манифестација.

Напомена: Пријавите со непотполна документација или по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат! Доставените прилози не се враќаат.

 1. Рок и начин на доставување на пријавите

Рокот за поднесување на пријавите е 20 (дваесет) дена од денот на објавување на огласот во дневните весници и на веб страницата на Општина Кичево www.kicevo.gov.mk

Пријавата со целокупната документација да се достави преку пошта, на адреса:

Општина Кичево ул. Борис Кидрич бр.1 6250 Кичево, или во Архивата на општината од 08:00 до 16:00 часот, со назнака  – За поддршка на културните  здруженија за 2018 година.

Културните здруженијата, учесници на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите по објавувањето на одлуката за распределба на средствата во Службен Гласник на Општина Кичево. Називите на културните здруженијата кои добиле средства за проектите и активностите ќе бидат објавени на вeб страната на Општина Кичево. Пријавите за финансиска поддршка на културните здруженија и Формуларот за предлог –проект и активности  ке можат да се подигнат од Архивата на општина Кичево и web.www.kıcevo.gov.mk

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ
Наративен извештај за реализација на прпект
План за мониторинг и евалуација

БУЏЕТ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

Општина Кичево

ЈАВЕН ОГЛАС

Врз основа на Програмата за поддршка на локалниот економски развој во која е предвиден буџет за „Подршка на претприемништво, бизнис планови, започнување на нови start up бизниси и имплементација на проекти кои придонесуваат кон намалување на невработеноста во општината“ и за „Субвенционирање за вработување“ со цел Создавање на конкурентна економија во приватниот бизнис, поддршка на развојот на МСП и претприемништвото, како и врз основа на Оперативниот план и насоки за спроведување на мерки за самовработување, Општина Кичево го објавува следниот:

 

ЈАВЕН ОГЛАС

за невработени лица и работодавачи од микро и мали претпријатија

 1. Се повикуваат невработените лица на територијата на Општина Кичево евидентирани во Центарот за вработување – Кичево и работодавачите од микро и мали претпријатија кои сакаат да го прошират и развијат сопствениот бизнис со отворање на нови работни места, да се пријават за учество во активните мерки за самовработување. Работодавачите кои ќе обезбедат дополнително работно место за невработени лица и невработените лица кои своето вработување сакаат да го реализираат со финансиска поддршка обезбедена од Општина Кичево, врз основа на претходно утврдени Оперативен план и насоки за спроведување на мерките за самовработување, треба да поднесат пријава во архивата на Општина Кичево.
 2. Предвидените мерки за самовработување вклучуваат:
 3. Подршка на претприемништво, бизнис планови, започнување на нови start up бизниси и имплементација на проекти кои придонесуваат кон намалување на невработеноста во општината.
 4. Субвенционирање за ново работно место

 

 1. Мерка 1. Подршка на претприемништво, бизнис планови, започнување на нови start up бизниси и имплементација на проекти кои придонесуваат кон намалување на невработеноста во општината

Кандидатите кои ќе ги исполнат зададените критериуми во Оперативниот план и насоки, ќе ги имаат следните права и обрски:

– да регистрираат правен субјект во Централен регистар на РМ,

– да се самовработат

– да добијат финансиска поддршка за изработка на бизнис план (износот ќе биде одбиен од вкупната сума на добиениот грант)

– да користат грант за опрема/материјали во максимален износ од 180.000,00 денари и ослободување од обврска за плаќање комунална такса (фирмарина) во период од две години.

– да овозможат услови за непречено следење на работата на правниот субјект за времетраење на договорот

Доколку селектираните корисници на грант кои потпишале договор со општината, не ги почитуваат преземените обврски во Договорот, ќе бидат применети предвидените санкции во случај на неисполнување на обврските:

– во случај на престанување со вршење на дејност на правниот субјект пред истекот на две години од датумот на регистрирање на бизнисот, освен во случај на смрт или трајна неспособност, лицето кое ја основало фирмата има обврска, во рок од 12 месеци да врати:

– 80% од искористените финансиските средства од Програмата, доколку престане со вршење на дејност пред истекот на првата година од започнување на бизнисот

– 60% од искористените финансиските средства од Програмата, доколку престане со вршење на дејност пред истекот на втората година од започнување на бизнисот

– Доколку по истекот на било кои 3 (три) последователни месеци од регистрација на бизнисот во текот на 2 (две) години од регистрирањето на бизнисот нема реализирано финансиски трансакции (т.е. исплатена бруто плата) преку Управата за јавни приходи, Општина Кичево испраќа писмо за опомена за неактивност на фирмата. Доколку по истекот на 2 (два) месеци од денот на доставување на опомената лицето корисник на грантот продолжи со нереализирање на финансиски трансакции во Управата за јавни приходи, Општина Кичево ќе започне постапка за враќање на искористените средства од програмата

 1. Правата и обврските од точка 3 ќе бидат уредени со Договор склучен помеѓу Општина Кичево и селектираните кандидати
 2. Мерка 2. Субвенционирање за ново работно место

Компаниите кои ќе ги исполнат зададените критериуми во Оперативниот план и насоки, ќе ги имаат следните права и обрски:

– да користат субвенции на плата (исплата на придонеси на минимална плата, од задолжително осигурување) за дополнително вработување на едно или повеќе лица за период од 12 месеци, со обврска лицето/лицата да продолжи да работи најмалку уште 12 месеци по завршување на субвенционирањето

– да бидат ослободени од обврска за плаќање комунална такса (фирмарина) во период од две години

– Правниот субјект кој ќе вработи дополнително лице и ќе биде корисник на мерката за субвенционирано работно место, има обврска да го задржи лицето на работа најмалку уште 12 месеци по завршување на субвенционирањето или на негово место да вработи друго невработено лице. Во спротивно работодавачот ќе треба да ги врати искористените средства во целост, во рок од 12 месеци.

Доколку дополнително вработеното лице даде отказ на работното место за времетраење на субвенционирањето, во тој случај субвенционирањето од страна на општината престанува додека не се најде замена за работникот или трајно.

 1. Правата и обврските од точка 5 ќе бидат уредени со Договор склучен помеѓу Општина Кичево и селектираните компании
 2. Заинтересираните кандидати од точка 1 на овој Оглас, можат да поднесуваат пријави во архивата на Општина Кичево, секој работен ден од 08 – 16 часот, најдоцна до 31.12. 2018 година
 3. Заинтересираните кандидати за аплицирање, пријавите можат да ги најдат на веб страната на Општина Кичево www.kicevo.gov.mk
 4. Дополнителни информации во врска мерките за самовработување кои ги спроведува Општина Кичево, може да се добијат на веб страната www.kicevo.gov.mk или во просториите на Општина Кичево

насоки

ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ НА КОМПАНИИ

Технички опис со спецификација

ОПШТИНА КИЧЕВО

ЈАВЕН ПОВИК

ОПШТИНА КИЧЕВО

Врз основа на Законот за Здруженија и фондации (Службен весник на РМ бр.52/2010), Општина Кичево и Програмата за поддршка на локален економски развој за 2018 година,  донесена од страна на Совет на Општина Кичево, објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК

За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година, согласно Програмата за поддршка на локалниот економски развој, средства наменети за финансирање на програмски активности на здруженијата и фондациите ќе се врши врз основа на критериумите и приоритетите дадени во овој повик.

 1. Видот на проектите кои ќе бидат поддржани

Средствата од Буџетот на Општина Кичево ќе се користат за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации, за проекти кои влијаат кон јакнење на капацитетот на здруженија и нво кои работат исклучиво на полето на подобрување на условите за живеење на социјално маргинализирани лица, лица со посебни потреби и слично. Со овој повик  ќе бидат поддржани исклучиво здруженијата и фондациите кои се регистрирани како такви и истите  имаат ПОДНЕСЕНО извештај за реализација на проектните активности , доколку биле корисници на средства од општинскиот буџет за предходната фискална година. Здруженијата и Фодациите треба да понудат креативни и иновативни проекти со осмислени програми и содржини.

 1. Предвидени средства –За финансирање на понудените програмски активности, согласно овој повик ќе се користат средства од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година во висина од 500.000,00 денари, a секое здружение може да аплицира со проект за поддршка на своите активности со барање на финансиски средства во висина до 50.000, 00 денари.Општината го задржува правото да ја процени реалната потреба и оправданост на поднесениот буџет и и да додели средства согласно својата проценка и методологија.

 

 1. Доставување извештај Здруженијата и фондациите на кои ќе им бидат доделени средства согласно Програмата, по завршувањето на своите програмски активности ќе достават извештај за користење на средствата до Одделението за Лер и Секторот за финансии на Општина Кичево.

 

 1. Основни организациски критериуми-Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат здруженијата и фондациите кои ќе учествуваат на овој повик се:

– Да се регистрирани според Законот за здруженија и фондации

– Да се занимаваат со активности и проекти од јавен интерес

 1. Потребна документација која здружението/фондацијата треба да ја достави кон Пријавата за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации

Здруженијата и фондациите кои учествуваат на огласот треба да достават:

 1. Пријава за финансиска поддршка
 2. Предлог проект
 3. Статут и решение за регистрација на здружението или фондацијата 

 

 1. Рок и начин на доставување на пријавите

Рокот за поднесување на пријавите е 20 (дваесет) дена од денот на објавување на огласот во дневните весници и на веб страницата на Општина Кичево.

Пријавата со целокупната документација да се достави преку пошта, на адреса:

Општина Кичево ул. Борис Кидрич бр.1 6250 Кичево, или во архивата на Општината од 08:00 до 16:00 часот, со назнака  – За поддршка на здруженија и фондации за 2018 година.

Здруженијата и фондациите учесници на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите по објавувањето на одлуката за распределба на средствата во Службен Гласник на Општина Кичево. Називите на здруженијата и фондациите кои добиле средства за проектите ќе бидат објавени на вeб страната на Општина Кичево.Пријавите за финансиска поддршка на здруженија и фондации и Формуларот за предлог –проект  ке можат да се подигнат од архивата на општина Кичево и www.kıcevo.gov.mk

Начин на вреднување:

           Вреднувањето на понудите за вршење на предвидените активности ќе се врши од комисијата формирана од градоначалникот, врз база на предложените критериуми, вреднувајќи секој услов со оценка од 1 до 5 и проценти поставени по критериуми.

КРИТЕРИУМИ

 • Капацитетот на организацијата – се вреднува со 20%
 • Релевантност на превземената акција – се вреднува со 10%
 • Одржливост на проектот – се вреднува со 30%
 • Сопствено учество во кофинансирање (со време, опрема, човечки ресурси) – се вреднува со 40%

Formular-2018

Prijava-za-NVO

ЈАВНА ДЕБАТА

Општина Кичево во рамките на своите надлежности во областа на културата согласно Законот за култура („Сл.весник на РМ“ бр. 31/98; 49/03; 82/05; 31/98; 24/07; 116/2010; 47/11; 51/11; 136/12; 23/13; и 187/13), посебните закони од областа на културата ( Закон за музеите „Сл.весник на РМ” бр.66/04, 89/08, 116/10, 51/11, Закон за библиотеки „Сл.весник на РМ” бр.66/04, 9/08, 116/10, 51/11), Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), Законот за установите ( Сл. весник на РМ. ), ја подготвува Програмата за Култура за 2018 година.
За подготовка на Програмата за култура за 2018 година, Општина Кичево организира:

ЈАВНА ДЕБАТА

Претставниците на културните здруженија кои работат во Кичево, поединци од сферата на културата, писатели и други лица кои имаат конкретни идеи за развој и унапредување на културата се поканети да учествуваат на јавната дебата за да ги конкретизираат своите идеи кои ќе бидат вклучени во Програмата за култура за 2018 година.

Членовите на Комисијата за распределба на средства за култура при општина Кичево, ќе водат евиденција и ќе одговорат на поставените прашања.

Јавната дебата ќе се одржи на ден 11.04.2018 година ( среда ), во 16:00, во просториите на Ресторант „ Кичево „ во Кичево.

Ве очекуваме.

ОПШТИНА КИЧЕВО

ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година, наменети за поддршка на спортски здруженија и екипи

ОПШТИНА КИЧЕВО

Врз основа на Програмата за активностите на Општина Кичево во областа на Спортот и Рекреацијата во 2018 (Службен Гласник бр. 14/2017), Општина Кичево објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година, наменети за поддршка на спортски здруженија и екипи

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година,согласно Програмата од областа на спорт и рекреација бр.08-2695/9 од 25.12.2017, средства наменети за финансирање на програмски активности на зспортски здруженија и екипи  ќе се врши врз основа на критериумите и приоритетите дадени во овој повик.

 1. Видот на проектите кои ќе бидат поддржани

Средствата од Буџетот на Општина Кичево ќе се користат за финансирање на програмски активности на спортски здруженија и екипи, за проекти од следниве категории:

Поддршка на проекти и активности за подигање на нивото на екипните спортови; поддршка на проекти за подигање на нивото на боречките спортови; проекти кои влијаат кон подигање на свеста за интегриран спорт меѓу заедниците; проекти за организирање на традицонални спортски aктивности; проекти за поодршка на спортски сојузи.

 1. Предвидени средства

За финансирање на понудените програмски активности, согласно овој повик ќе се користат средства од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година и тоа:

 1. За подршка на спортски здруженија и спортски екипи, во вкупен износ од 3 700 000,00 денари, преку проекти од следниве приоритетни области:
 2. Поддршка на проекти и активности за подигање на нивото на екипните спортови на територија на Општина Кичево
 3. Поддршка на проекти за подигање на нивото на боречките спортови на територија на Општина Кичево
 4. Подигање на свеста за интегриран спорт меѓу заедниците на територија на Општина Кичево
 5. За подршка на спортисти и други активности за спорт и рекреација, во вкупен износ од 1.750 000,00 денари, преку програмски проекти од следниве приоритени области:
 6. Организирање на традицонални спортски aктивности на територија на Општина Кичево
 7. Подршка на спортски сојузи на територија на Општина Кичево
 8. Доставување извештај

Спортските здруженијата и екипи на кои ќе им бидат доделени средства согласно Програмата за спорт и рекреација , по завршувањето на своите програмски активности ќе достават извештај за користење на средствата до Секторот за финансии на Општина Кичево.

 1. Основни организациски критериуми

Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат спортските здруженијати екипи кои ќе учествуваат на овој повик се:

 • Капацитет на организацијата
 • Релевантност на акцијата
 • Ефекти во средината
 • Одржливост на проектот
 • Сопствено учество во кофинансирање (со време,опрема,човечки ресурси)
 • Конзистеност на проектот (цели,активности,резултати,буџет)
 • Прецизна поделба на улогите на партнерите
 • Субјектите мора да делуваат на територијата на Општина Кичево.
 1. Потребна документација која здружението/екипата треба да ја достави кон Пријавата за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и екипи

Здруженијата и фондациите кои учествуваат на огласот треба да достават:

 1. Пријава за финансиска поддршка;
 2. Буџет апликација
 3. Решение за регистрација на здружението или екипата;
 4. Извештај за добиените средства од Буџетот на Општина Кичево во изминатата фискална година и начинот на нивната реализација (доколку здружението била корисник на средства доделени од Буџетот на Општина Кичево за 2017 година);

Здруженијата на граѓани можат да поднесат само една пријава за финасиска подршка за проект или манифестација.

Напомена: Пријавите со непотполна документација или по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат! Доставените прилози не се враќаат.

 1. Рок и начин на доставување на пријавите

Рокот за поднесување на пријавите е 30 (триесет) дена од денот на објавување на огласот во дневните весници и на веб страницата на Општина Кичево.

Пријавата со целокупната документација да се достави преку пошта, на адреса:

Општина Кичево ул. Борис Кидрич бр.1 6250 Кичево, или во архивата на Општината од 08:00 до 16:00 часот, со назнака  – За поддршка на спортски  здруженија и екипи за 2018 година.

Спортските здруженијата и екипи , учесници на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите по објавувањето на одлуката за распределба на средствата во Службен Гласник на Општина Кичево.Називите на спортските здруженијата и екипи кои добиле средства за проектите и активностите ќе бидат објавени на вeб страната на Општина Кичево.Пријавите за финансиска поддршка на спортските здруженија и екипи и Формуларот за предлог –проект и активности  ке можат да се подигнат од архивата на општина Кичево и www.kercova.gov.mk

Formular za prijavuvanje

Budzet aplikacija

Kriteriumi i tabela za ocenuvanje

Obrazec za narativen izvestaj

ЈАВЕН ПОВИК За сите Правни субјекти кој имат седиште на фирам или Преставништво во територијата на Општина Кичево

Врз основа на Законот за Комунални Такси („Службен весник на РМ„ бр. 61/2004, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15 и 192/15,и 23/2016), и врз основа на Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ„ бр. 124/15), Градоначалникот на Општина Кичево објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За сите Правни субјекти кој имат седиште на фирам или Преставништво во територијата на Општина Кичево,за кој не им е доставено уредно Решение за 2017 година, се информират да ги превземат следните чекори:

1.Фирми кој имат седиште или преставништво во територијата на Општина Кичево, за кој не им е доставено уредно Решение за КТ, односно називот на деловниот простор, се обврзани да ги земат Решениата за КТ, односно назив на деловниот простор за 2017 година, во просторите на Општина Кичево.

 1. Обврските според Решението за КТ, односно назив на деловниот простор,се обврзани да ги подмират заклучно со 2017 година.

Обврските можат да ги подмират со следната уплатница:

Примател Трезорска сметка
Банка на примачот  Народна Банка на РМ
Сметка  100000000063095
Ред.бр. Вид на даног Сметка на уплата Шифра на приходи
1. За назив на деловен простор 840-134-03210 717112
2. За деловни едници 840-134-03210 717112

Овај повик, влегува во сила со денот на објавување и се смета дека странката е запозната во писмена форма за правните работи.За негативните последици (присилна наплата, парична казна, дополнителни трошоци идр.) кој евентуално може да настанат, ќе ги подмири самата странка.

Доколку, имате извршено наплата, при тоа уште не се евидентирани, или треба да следи нивелизација врз основа на КТ, Ве молиме да се обратите до Општина Кичево,Оделение за Даноци и Комунални Такси, канцеларија бр.22 за да доставите доказ за извршената наплата, или да не контактирате во следната е-маил адреса:

Ул:„Борис Кидрич„ бр.1

Е-mail: kercova2013@yahoo.com

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Requested URL is invalid

ЈАВЕН ПОВИК За Правни и Физички лица кој поседува имот во Територија на Општина Кичево

Врз осова на Законот за Данок на имот („Сл. на РМ„ бр. 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2012,188/13 ,154/2015, 192/15, dhe 23/16), и врз основа на Закон за општа управна постапка („Сл. на РМ„ бр, 124/15), Градоначалникот на Општина Кичево објави:

ЈАВЕН ПОВИК

За Правни и Физички лица кој поседува имот во Територија на Општина Кичево

Се повикуват сите Правни и Физички лица кој поседуват имот во Територијата на Општина Кичево кој врз основа на Законот за данок на имот се предвидувт како даночни обврзници да ги превземат следните чекори:

 1. Правни и Физички лица кој поседува имот на Територијата на Општина Кичево, на кој не им е доставено уредно Решение за Данок на Имот, се обврзани да ги превземат Решениата за данок на имот за 2017 година во просторите на Општина Кичево.
 2. Правни и Физички лица кој поседува имот на Територијата на Општина Кичево, на кој уредно им е доставено Решение за данок на имот за 2017 година, да ги подмират обврските кој се предвидени со истиот.

Обврските можат да ги подмират со следната уплатница:

Примател Трезорска сметка
Банка на примачот Народна Банка на РМ
Сметка 100000000063095
Ред.бр. Вид на даног Сметка на уплата Шифра на приходи
1. Данок на имот за правни лица 840-134-02512 713113
2. Данок на имот за физички лица 840-134-02507 713111

Овај повик влегува во сила со денот на објавувањето на истиот и се смета дека стрнката е информирана во писмена форма.За негативните последици (присилна наплата, парична казна, дополнителни трошоци и сл.) кој евентуално може да настанат, тие ќе ги подмири самата странка.

Доколку сте извршиле наплата кои не се евидентирани, или е потребно нивелизација врз основа на дголг, Ве молиме да се обратите до Општина Кичево, Оделение за данок и комунална такса, канцеларија бр.22, за да дотавите докази за извршената наплата, или да не контактирате во следната е-маил адреса:

Е-mail: kercova2013@yahoo

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Requested URL is invalid

ЈАВЕН ПОВИК За Правни и Физички лица кој поседува имот во Територија на Општина Кичево

Врз осова на Законот за Данок на имот („Сл. на РМ„ бр. 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2012,188/13 ,154/2015, 192/15, dhe 23/16), и врз основа на Закон за општа управна постапка („Сл. на РМ„ бр, 124/15), Градоначалникот на Општина Кичево објави:

ЈАВЕН ПОВИК

За Правни и Физички лица кој поседува имот во Територија на Општина Кичево

Се повикуват сите Правни и Физички лица кој поседуват имот во Територијата на Општина Кичево кој врз основа на Законот за данок на имот се предвидувт како даночни обврзници да ги превземат следните чекори:

 1. Правни и Физички лица кој поседува имот на Територијата на Општина Кичево, на кој не им е доставено уредно Решение за Данок на Имот, се обврзани да ги превземат Решениата за данок на имот за 2017 година во просторите на Општина Кичево.
 2. Правни и Физички лица кој поседува имот на Територијата на Општина Кичево, на кој уредно им е доставено Решение за данок на имот за 2017 година, да ги подмират обврските кој се предвидени со истиот.

Обврските можат да ги подмират со следната уплатница:

Примател Трезорска сметка
Банка на примачот Народна Банка на РМ
Сметка 100000000063095

 

Ред.бр. Вид на даног Сметка на уплата Шифра на приходи
1. Данок на имот за правни лица 840-134-02512 713113
2. Данок на имот за физички лица 840-134-02507 713111

 

Овај повик влегува во сила со денот на објавувањето на истиот и се смета дека стрнката е информирана во писмена форма.За негативните последици (присилна наплата, парична казна, дополнителни трошоци и сл.) кој евентуално може да настанат, тие ќе ги подмири самата странка.

Доколку сте извршиле наплата кои не се евидентирани, или е потребно нивелизација врз основа на дголг, Ве молиме да се обратите до Општина Кичево, Оделение за данок и комунална такса, канцеларија бр.22, за да дотавите докази за извршената наплата, или да не контактирате во следната е-маил адреса:

Е-mail: kercova2013@yahoo

ЈАВЕН ПОВИК За сите Правни субјекти кој имат седиште на фирам или Преставништво во територијата на Општина Кичево

Врз основа на Законот за Комунални Такси („Службен весник на РМ„ бр. 61/2004, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15 и 192/15,и 23/2016), и врз основа на Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ„ бр. 124/15), Градоначалникот на Општина Кичево објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За сите Правни субјекти кој имат седиште на фирам или Преставништво во територијата на Општина Кичево,за кој не им е доставено уредно Решение за 2017 година, се информират да ги превземат следните чекори:

1.Фирми кој имат седиште или преставништво во територијата на Општина Кичево, за кој не им е доставено уредно Решение за КТ, односно називот на деловниот простор, се обврзани да ги земат Решениата за КТ, односно назив на деловниот простор за 2017 година, во просторите на Општина Кичево.

 1. Обврските според Решението за КТ, односно назив на деловниот простор,се обврзани да ги подмират заклучно со 2017 година.

Обврските можат да ги подмират со следната уплатница:

Примател Трезорска сметка
Банка на примачот  Народна Банка на РМ
Сметка  100000000063095

 

Ред.бр. Вид на даног Сметка на уплата Шифра на приходи
1. За назив на деловен простор 840-134-03210 717112
2. За деловни едници 840-134-03210 717112

 

Овај повик, влегува во сила со денот на објавување и се смета дека странката е запозната во писмена форма за правните работи.За негативните последици (присилна наплата, парична казна, дополнителни трошоци идр.) кој евентуално може да настанат, ќе ги подмири самата странка.

Доколку, имате извршено наплата, при тоа уште не се евидентирани, или треба да следи нивелизација врз основа на КТ, Ве молиме да се обратите до Општина Кичево,Оделение за Даноци и Комунални Такси, канцеларија бр.22 за да доставите доказ за извршената наплата, или да не контактирате во следната е-маил адреса:

Ул:„Борис Кидрич„ бр.1

Е-mail: kercova2013@yahoo.com

Shpallje për punë publike 2017.

Në bazë të Programit për organizimin e Punëve publike në rajonin e Komunës së Kërçovës për vitin 2017, Komisioni i Komunës së Kërçovës,  për  përzgjedhjen e  gjithësej 51 kandidatëve  të   cilët do  të  angazhohen  në  realizimin  e  punëve  publike  në  teritorin e Komunës  së  Kërçovës,  në  pajtim  me Vendimin  e Kryetarit të  Komunës  së  Kërçovës nr. 09-1733/1 nga  dt.28.07.2017,  e  publikon  këtë:

S H P A L L J E

 1. Publikohet Shpallja për angazhimin  e  gjithësej 55  personave  të papunë nga kategoritë e rrezikuara sociale,    të cilët do të angazhohen  në  realizimin e punëve  publike në teritorin e Komunës  së  Kërçovës  në pajtim me Programin për punë  publike.
 2. Për angazhim në punë publike,  kandidatëve  të  përzgjedhur do tu takojë  kompenzim  në  të  holla  i përcaktuar  me  kontratë,  me të  cilën  do  të rregullohen të drejtat dhe obligimet  e  palëve  kontraktuese dhe atë:

a). 9 persona me orar pune të shkurtuar, kompenzim financiar në bruto lartësi prej  7.600,oo  denarë ;

b). 46 persona me orar pune të plotë, kompenzim financiar në bruto lartësi prej  11.800,oo  denarë.

3. Angazhimi në punë publike do të   realizohet në periudhë nga dt.01.09.2017 e deri me  dt.31.08.2018.

4. Kandidatët  që  do  konkurojnë  duhet  t’i  plotësojnë  këto  kushte :

 • Të jenë  banorë  të Komunës së Kërçovës (dëshmohet me shiqim të letërnjohtimit )
 • Të jenë të  papunësuar (dëshmohet  me Vërtetim  nga  Agjencioni për punësim).

5. Shpallja  do  të  publikohet  në  Tabelën  e  publikimeve dhe faqen elektronike të  Komunës së Kërçovës  dhe  e  njejta  do  të  zgjasi  pesë  ditë,   nga dita e publikimit.

6. Kërkesat me dokumentacion të kompletuar  të  dorëzohen   në  arkivin  e  Komunën  së  Kërçovësose në rr. Boris Kidriçnr.1  me  shenjë  për  Shpallje  për  punë  publike  2017.

Nr. 09-1734/1
Dt.28.07.2017
Kërçovë

Komisioni për zgjedhje të kandidatëve

________________________________