ЈАВЕН ПОВИК

Градоначалникот на Општина Кичево врз основа на член 8 став 1 од Законот за финансиска подршка на локалната самоуправа и единките корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски (,,Сл. Весник на РМ,, бр. 209/2018), објавува :

 

 

Ј А В Е Н     П О В И К

 

 

Се  повикуваат сите доверители који имаат доспеани а неплатени обврски кон Општина Кичево и единките корисници основани од  ЕЛС  Општина  Кичево, да се пријават во просториите на Општина Кичево (Кабинет на градоначалникот),  со цел на спогодбено утврдување  на  износот  на  обврските .

Пријавата треба да содржи:

 • Целосен назив на доверителот
 • Матичен или даночен број
 • Износ на долгот
 • Контакт лице, тел/моб и е-маил

Пријавата може да симне од веб страната на Општина Кичево овде

Download (DOCX, 12KB)

или во просторите на Општина Кичево

 

За обврските на општината и обврските на единките корисници градоначалникот   ќе пристапи кон преговори со сите доверители кои ќе  се јават по јавниот повик, за спогодбено утврдување на износот на обврските, односно намалување на обврските .

 

Овој  Јавен повик важи за сите доверители и единките корисници, кои имаат пријавено  доспеани  а  неплатени  обврски  евидентирани  во  Електронскиот систем за  пријавување  и  евиденција  на обврските заклучно  со месец Септември 2018 година .

За датумот и местото на одржување на преговорите, доверителите кои ќе се пријават ќе бидат дополнителни известени.

 

Јавниот повик трае заклучно со 14. 12. 2018 година  до  15,оо часот.

 

 

 

 

Бр.09-3069/1

 1. 06. 12. 2018 год. ОПШТИНА КИЧЕВО

Кичево

ИНТЕРЕН ОГЛАС

Врз основа на член 30 став 1 алинеја 2, став 3 и став 5, член 48 и член 49 од Закон за административни службеници ( Службен весник на РМ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријава за унапредување, начинот на спроведување на административна селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас (Службен весник на РМ бр.11/15 и бр.35/18), како и Правилник за систематизација на работните места во Општина Кичево бр.08-1761/2 од 17.09.2015, Правилник за измена и дополна на правилник за систематизација на работните места на општинската администрација во Општина Кичево ( бр.09-1386/1 од 26.05.2016 год, бр.04-2227/2 од 06.09.2016 год , бр.04-508/1 од 22.02.2018 год бр.09-955/1 од 24.04.2018 год, 09-1990/3 од 08.08.2018 година и бр.09-2309/3 14.09.2018 ), Градоначалникот на Општина Кичево, објавува :

ИНТЕРЕН ОГЛАС
број 01/2018
За потполнување на работните места со унапредување

1.Раководител на сектор за финансиски прашања со шифра УПР 01 01 Б02 000 во Сектор за финансиски прашања – 1 извршител

Посебни услови предвидени за работно место утврдени со Закон за административни службеници и актот за систематизација се :
а)стручни квалификации- ниво на квалификации VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стакнети според ЕКТС или завршен VII/1 степен
б) со работно искуство, и тоа : најмалку пет години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку осум години работно искуство во струката од кои најмалку три години на раководно работно место во приватен сектор
в) посебни работни компетенции и тоа :
-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
-потврда за положен испит за административно управување
-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англески, француски, германски)
Паричниот нето износ на збирот од делот на основната плата со која се вредува степенот на образование и додаток на плата за звање изнесува:
35,872,00 ден

 

2.Раководител на одделение за заштита на животната средина со шифра УПР 01 01 Б04 000 во Одделение за заштита на животна средина во Сектор за урбанизам и просторно планирање, лoкален економски развој и заштита на животната средина – 1 извршител

Посебни услови предвидени за работно место утврдени со Закон за административни службеници и актот за систематизација се :
а) стручни квалификации- ниво на квалификации VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стакнети според ЕКТС или завршен VII/1 степен
б)со работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор
в) посебни работни компетенции и тоа :
-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
-потврда за положен испит за административно управување
-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англески, француски, германски)
Паричниот нето износ на збирот од делот на основната плата со која се вредува степенот на образование и додаток на плата за звање изнесува:
28,303,00 ден

 

3.Советник за водење постапка од област на урбанизмот и ГИС администрирање со шифра УПР 01 01 В01 000 во одделение за урбанизам и просторно планирање во Сектор за урбанизам и просторно планирање, лпкален економски развој и заштита на животната средина – 1 извршител

Посебни услови предвидени за работно место утврдени со Закон за административни службеници и актот за систематизација се :
а) стручни квалификации- ниво на квалификации VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стакнети според ЕКТС или завршен VII/1 степен
б) со работно искуство во струката, најмалку три години работно искуство
в) посебни работни компетенции и тоа :
-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
управување
-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англески, француски, германски)
Паричниот нето износ на збирот од делот на основната плата со која се вредува степенот на образование и додаток на плата за звање изнесува:
25,023,00 ден

 

4.Советник за управување и развој на човечки ресурси со шифра УПР 01 01 В01 000 во одделение за управување со човечки ресурси – 1 извршител

Посебни услови предвидени за работно место утврдени со Закон за административни службеници и актот за систематизација се :
а) стручни квалификации- ниво на квалификации VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стакнети според ЕКТС или завршен VII/1 степен
б) со работно искуство во струката, најмалку три години работно искуство
в) посебни работни компетенции и тоа :
-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
управување
-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англески, француски, германски)
Паричниот нето износ на збирот од делот на основната плата со која се вредува степенот на образование и додаток на плата за звање изнесува:
25,023,00 ден

 

5.Виш соработник за координација на буџетска контрола со шифра УПР 01 01 В02 000 во одделение за буџетска контрола во сектор за финансиски прашања – 2 извршител

Посебни услови предвидени за работно место утврдени со Закон за административни службеници и актот за систематизација се :
а) стручни квалификации- ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити стакнети според ЕКТС или завршен VII/1 степен
б) со работно искуство во струката, најмалку две години работно искуство
в) посебни работни компетенции и тоа :
-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англески, француски, германски)

Паричниот нето износ на збирот од делот на основната плата со која се вредува степенот на образование и додаток на плата за звање изнесува:
21,996,00 ден

 

6.Самостоен референт за работи за градежно земјиште со шифра УПР 01 01 Г01 000 во одделение за комунални дејности, инфраструктура и сообраќај во сектор за комунални дејности, инфраструктура, сообраќај и енергетска ефикасност – 1 извршител

Посебни услови предвидени за работно место утврдени со Закон за административни службеници и актот за систематизација се :
а) стручни квалификации- ниво на квалификациите V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование
б)со работно искуство во струката, најмалку три години работно искуство
в) посебни работни компетенции и тоа :
-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англески, француски, германски)
Паричниот нето износ на збирот од делот на основната плата со која се вредува степенот на образование и додаток на плата за звање изнесува:
15,688,00 ден

 

* Кандидатите кои аплицираат на интерниот оглас треба да ги исполнѕваат следниве општи услови:
-да е државјанин на РМ
-активно да го користи македонскиот јазик
-да е полнолетен
-да има општа здраствена способност за работното место и
-со правосилна судска пресуда да не му е казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

На интерниот оглас може да се јави административен службеник, вработен во Општина Кичево, кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работно место пропишан за соодведно ниво во овој закон и во актот за систематизација, како и:
-да е оценет со оцена ,,А,, или ,,Б,, при последното оценување
-да е на работно место кое е согласно актот за систематизација на непосредно пониско ниво од работното место за кое е објавен интерен оглас
-да поминал најмалку два години на тековното работно место, и
-да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас

* Рокот за доставување на пријавите изнесува 5 (пет) дена, сметено од денот на објавување на интерниот оглас.

*Пополнета пријава и доказите за податоците содржани во пријавата, кандидатите треба да ја поднесат во хартиена форма преку Архива на Општина Кичево, до Одделение за управување со човечки ресурси.

Дневно работно време : од 08:00 до 16:00
Работни денови: Понеделник – Петок
Неделно работно време: 40 часа

На невремена, нецелосна и неуредно пополнета пријава, нема да биде предмет на разгледување.
Во пријавата кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни а доставените докази верни на оригиналот.Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата се дискфалификува од натамошната постапка по овој оглас.

Постапката ќе ја спроведе Комисијата за селекција за унапредување формирање од страна на Градоначалникот на Општина Кичево

Download (DOCX, 14KB)

ЈАВНА ОБЈАВА

Врз основа на Закон за Данок на Имот (,,Сл.весник на РМ,бр. 61/2004, 92/2007, 102/2008, 32/2011, 53/2011, 84/2012, и  154/2015, 192/15,23/16)додека согласно Законот за општа управна постапка (сл.Весник на РМ бр. 38/05, 110/08, 51/11, 145/15),Градоначалникот на Општината објавува:

ЈАВНА ОБЈАВА

За сите Правни и физички  лица  кои поседуваат имот на територијата на Општина Кичево, а за кои не е извршена уредна достава на решениjа за 2018 год.,  се информираат да извршат подигнување за следново:

 1. Правните и физички лица кои поседуваат имот на територијата на Општина Кичево, а за кои не е извршена уредна достава на Решение за данок на имот, должни се да извршат подигнување на решението за данок на имот за 2018 год, 5(пет) дена од денот на објавувњето на ова објава.

2.Обврските согласно Решението за ДИ сте должни да ги исплатите  заклучно со 2018 год.

Обврските можете да ги исплатите на следните уплатници:

 Примач Сметка на трезорот
 Банка на примачот  Народна Банка на Р.М
 Сметка  100000000063095

 

Пед.бр Даночен вид Сметка на уплата Приходна Шифра
1. За данок на имот за правни лица 840-134-02512 713113
2. За данок на имот за физички лица 840-134-02507 713111

 

Овој повик, влегува во сила со денот на објавувањето, а се смета дека странката е запозната по писмен пат за правната работа. За негативните последици (принудна исплата, казнување со парични средства, дополнителни трошоци и друго), што евентуално можат да настанат, ќе треба да ги сноси самата странка.

Доколку сте извршиле исплата, а се уште не се евидентирани, или треба да следува нивна нивелизација над основицата на данок, Ве замолуваме да се обратите во Општина Кичево, Одделение за Данок и Комунални такси, канцеларија бр. 27, за да доставите доказ за извршената исплата, или контактирајте не на следната адреса:

Ул. ,,Борис Кидрич,, бр. 1

Е-mail: kercova2013@yahoо.com

Бр.09-2701/2

24.10.2018 год.

ЈАВЕН ПОВИК

Oпштина Кичевo

Врз основа на Закон за Комуналните такси (,,Сл.весник на РМ,бр. 61/2004, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15, и  192/15,23/16), додека согласно Законот за општа управна постапка (сл.Весник на РМ бр. 38/05, 110/08, 51/11, 145/15), Градоначалникот на Општината објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За сите Правни лица кои имаaт седиште на Фирма или Подружница на територијата на Општина Кичево, а за кои не е извршена уредна достава на решениjа за 2018 год., се информираат да ги превземаат следните чекори:

1.Фирмите кои имаат седиште или подружница на територијата на Општина Кичево, а за кои не е извршена уредна достава на Решение за КТ, односно назив на деловни простории, должни се да извршат подигнување на решението за КТ, односно назив на деловни простории за 2018 год., во просториите на Општина Кичево.

2.Обврските согласно Решението за КТ, односно назив на деловни простории, сте должни да ги подмирите обврските што се предвидени со истото.

Обврските можете да ги исплатите на следните уплатници:

 Примач Сметка на трезорот 
 Банка на примачот  Народна Банка на Р.М
 Сметка  100000000063095

 

Пед.бр Даночен вид Сметка на уплата Приходна Шифра
1. За назиф на деловни простори 840-134-03210 717112
2. За деловни единици 840-134-03210 717112

 

Овој повик, влегува во сила со денот на објавувањето а се смета дека странката е запозната на писмено за правната работа. За негативните последици (принудна исплата, казнување со парични средства, дополнителни трошоци и друго), што евентуално можат да настанат, ќе треба да ги сноси самата странка.

Доколку сте извршиле исплата, а се уште не се евидентирани, или треба да следува нивна нивелација над основицата на данок, Ве замолуваме да се обратите во Општина Кичево, Одделение за Данок и Комунални такси, канцеларија бр. 22 за да доставите доказ за извршената исплата, или контактирајте не на следната адреса:

Ул,,Борис Кидрич,,бр.1

Е-mail: kercova2013@yahoо.com

ЈАВЕН ПОВИК

ОПШТИНА КИЧЕВО

Врз основа на Законот за Здруженија и фондации (Службен весник на РМ бр.52/2010), Општина Кичево и Програмата за поддршка на локален економски развој за 2018 година,  донесена од страна на Совет на Општина Кичево, објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За прибирање на понуди за користење средства од Буџетот на Општина Кичево

1.Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година, согласно Програмата за дијагноза, спречување и подобрување на деформитетите на ’рбетот по основните училишта во Општина Кичево, за финансирање на програмски активности на здруженијата и фондациите, ќе се врши врз основа на критериумите и приоритетите дадени во овој повик.

 1. Предвидени средства – За финансирање на понудените програмски активности, согласно овој повик, ќе се користат средства од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година во висина од 360.000,00 денари, a со овие средства ќе се финансира само едно здружение што ги исполнува условите врз основа на овој јавен повик.
 2. Доставување на извештај Здруженијата и фондациите на кои ќе им бидат доделени средства согласно Програмата, по завршувањето на своите програмски активности, ќе достават извештај за користење на средствата до Општина Кичево.
 3. Основни организациски критериуми – Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат здруженијата и фондациите кои ќе учествуваат на овој повик се:
 • Капацитетот на организацијата – се вреднува со 20%
 • Релевантноста на превземената акција – се вреднува со 10%
 • Одржливоста на проектот – се вреднува со 30%
 • Сопствено учество во кофинансирање (со време, средства, човечки ресурси) – се вреднува со 40%
 1. Потребна документација која здружението/фондацијата треба да ја достави кон Пријавата за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации

Здруженијата и фондациите кои учествуваат на огласот треба да достават:

 1. Пријава за финансиска поддршка
 2. Предлог проект за финансирање
 3. Статут и решение за регистрација на здружението или фондацијата 
 1. Рок и начин на доставување на пријавите 

Рокот за поднесување на пријавите е 10 (десет) дена од денот на објавување во дневните весници и на веб страницата на Општина Кичево.

Пријавата со целокупната документација, да се достави преку пошта, на адреса:

Општина Кичево ул. Борис Кидрич бр.1, 6250 Кичево, или во архивата на Општината од 08:00 до 16:00 часот, со назнака  – За поддршка на здруженија и фондации за 2018 година.

Здруженијата и фондациите учесници на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите по објавувањето на одлуката за распределба на средствата во Службен Гласник на Општина Кичево. Називите на здруженијата и фондациите кои добиле средства за проектите ќе бидат објавени на вeб страната на Општина Кичево. Пријавите за финансиска поддршка на здруженија и фондации и Формуларот за предлог – проект ке можат да се подигнат од архивата на општина Кичево и на веб страната www.kercova.gov.mk

Download (DOC, 89KB)

Download (DOCX, 24KB)

ОГЛАС

Врз основа на План Програмата  за организирање на Јавни работи  низ територијата на Општина Кичево  за 2018 год., Комисијата на Општина Кичево за избор на 50 кандидати кои ќе се ангажират за реализација на јавни работи во територијата на Општина Кичево согласно Одлуката на Градоначалникот на Општина Кичево со  бр. 09-2044/1 од 08.08.2018, го објавува следниот:

О Г Л А С 

1. Се објавува Оглас за ангажирање на вкупно 50 невработени лица  од загрозени социални категори, кои ќе се ангажират за реализација на јавни работи во територијата на Општина Кичево, согласно Програмата за јавни работи.

2. За ангажирање во јавни работи на избираните кандидати  ќе им се исплати паричен надоместок утврден со Договор со кој ќе се уредат и правата и обврските на договорените страни и тоа:

a) 6 лица со скратено работно време паричен надоместок во бруто износ од 7.600,оо денари,

б) 44 лица со полно  работно време паричен надоместок во бруто износ од 11.800,оо денари,

3. Ангажирањето во јавни работи ќе се реализира во период од 01.09.2018 год., до  31.08.2019 год.

4. Кандидатите кои ќе конкурират треба да ги исполнат  следниве услови:

 • Да се жители на Општина Кичево (се докажува со увид на лична карта)
 • Да се невработени (се докажува со Потврда од Агенција за вработување)

5. Огласот ќе биде истакнат на Огласната табла и Веб страна на Општина Кичево и истото ќе трае (5) пет дена од денот на објавувањето.

6. Барањата со комплетна документација да се достават до аркивата на Општина Кичево со назнака за Оглас за јавни работи 2018.

Бр. 09-________/1

Датум 22.08.2018 год.

Кичево

 

 

ЈАВЕН ПОВИК

ОПШТИНА КИЧЕВО

Врз основа на Програмата за финансирање на активностите од областа на културата од интрес на Општина Кичево и поддршка на здружениа на грѓаните за 2018 година  ( Службен Гласник бр. 04/2018 ), Општина Кичево објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година, наменети за поддршка на културните здруженија

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година, согласно Програмата од областа на културата од интрес на Општина Кичево, и поддршка на културните здружениа на грѓаните за 2018 година  бр. 08-1012/9 од 23.04.2018, средства наменети за финансирање на програмски културни активности, ќе се врши врз основа на критериумите и приоритетите од Методологијата бр.09-741/1 од 23.03.2016 опишани во овој повик.

 1. Видот на проектите кои ќе бидат поддржани

Средствата од Буџетот на Општина Кичево ќе се користат за финансирање на програмски културни активности, за проекти од следниве категории:

Поддршка на проекти и активности за организирање  на фестивали, одбележување јубилејни настани и значајни датуми, финансирање на културни манифестации, поттикнување на современото творештво и промоција на културното наследство.

 1. Предвидени средства

За финансирање на понудените програмски активности, согласно овој повик ќе се користат средства од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година и тоа:

 1. Финансирањето на локалниот интерес во културата на Оштина Кичево, како и реализцијата на оваа програма ќе се одвива како што следува:

 

 1. организирање на фестивали,…………………………………….. 600 000 ден.
 2. одбележување јубилејни настани и значајни датуми,………… 600 000 ден.
 3. финансирање на културни манифестации,…………………….. 700 000 ден.
 4. поттикнување на современото творештво …………………….. 250 000 ден.
 5. проекти од невладини организации …………………………….. 600 000 ден.
 6. промоција на културното наследство…………………………… 400 000 ден.
 7. финансирање на јавни установи за одбележување
  на јубилејни настани, значајни датуми, патронати и друго ……. 200 000 ден.
 8. Финансирање на индивидуални уметници,
  изведбени уметности, и слично ……………………………………. 300 000 ден.
 9. Помагање на манифестациите на младите
  со културни-уметници и забавно едукативни содржини ………. 200 000 ден.
 1. Доставување извештај

На културните здруженија ќе им бидат доделени средства согласно Програмата за финансирање на активностите од областа на културата од интрес на Општина Кичево, и поддршка на здружениа на грѓаните за 2018 година и по завршувањето на своите програмски активности ќе достават извештај за користење на средствата до Секторот за финансии на Општина Кичево.

 1. Основни организациски критериуми

Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат спортските здруженијати екипи кои ќе учествуваат на овој повик се:

 • Капацитет на организацијата
 • Релевантност на акцијата
 • Ефекти во средината
 • Одржливост на проектот
 • Сопствено учество во кофинансирање (со време, опрема, човечки ресурси)
 • Конзистентност на проектот (цели-активности-резултати-буџет)
 • Прецизна поделба на улогите на партнерите
 1. Потребна документација што здружението треба да ја достави кон Пријавата за финансиска поддршка на здруженија на граѓани:

Здруженијата и фондациите кои учествуваат на огласот треба да достават:

 1. Пријава за финансиска поддршка;
 2. Буџет апликација
 3. Решение за регистрација на здружението;
 4. Извештај за добиените средства од Буџетот на Општина Кичево во изминатата фискална година и начинот на нивната реализација ( доколку здружението била корисник на средства доделени од Буџетот на Општина Кичево за 2017 година ).

Здруженијата на граѓани можат да поднесат само една пријава за финасиска подршка за проект или манифестација.

Напомена: Пријавите со непотполна документација или по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат! Доставените прилози не се враќаат.

 1. Рок и начин на доставување на пријавите

Рокот за поднесување на пријавите е 20 (дваесет) дена од денот на објавување на огласот во дневните весници и на веб страницата на Општина Кичево www.kicevo.gov.mk

Пријавата со целокупната документација да се достави преку пошта, на адреса:

Општина Кичево ул. Борис Кидрич бр.1 6250 Кичево, или во Архивата на општината од 08:00 до 16:00 часот, со назнака  – За поддршка на културните  здруженија за 2018 година.

Културните здруженијата, учесници на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите по објавувањето на одлуката за распределба на средствата во Службен Гласник на Општина Кичево. Називите на културните здруженијата кои добиле средства за проектите и активностите ќе бидат објавени на вeб страната на Општина Кичево. Пријавите за финансиска поддршка на културните здруженија и Формуларот за предлог –проект и активности  ке можат да се подигнат од Архивата на општина Кичево и web.www.kıcevo.gov.mk

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ
Наративен извештај за реализација на прпект
План за мониторинг и евалуација

БУЏЕТ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

Општина Кичево

ЈАВЕН ОГЛАС

Врз основа на Програмата за поддршка на локалниот економски развој во која е предвиден буџет за „Подршка на претприемништво, бизнис планови, започнување на нови start up бизниси и имплементација на проекти кои придонесуваат кон намалување на невработеноста во општината“ и за „Субвенционирање за вработување“ со цел Создавање на конкурентна економија во приватниот бизнис, поддршка на развојот на МСП и претприемништвото, како и врз основа на Оперативниот план и насоки за спроведување на мерки за самовработување, Општина Кичево го објавува следниот:

 

ЈАВЕН ОГЛАС

за невработени лица и работодавачи од микро и мали претпријатија

 1. Се повикуваат невработените лица на територијата на Општина Кичево евидентирани во Центарот за вработување – Кичево и работодавачите од микро и мали претпријатија кои сакаат да го прошират и развијат сопствениот бизнис со отворање на нови работни места, да се пријават за учество во активните мерки за самовработување. Работодавачите кои ќе обезбедат дополнително работно место за невработени лица и невработените лица кои своето вработување сакаат да го реализираат со финансиска поддршка обезбедена од Општина Кичево, врз основа на претходно утврдени Оперативен план и насоки за спроведување на мерките за самовработување, треба да поднесат пријава во архивата на Општина Кичево.
 2. Предвидените мерки за самовработување вклучуваат:
 3. Подршка на претприемништво, бизнис планови, започнување на нови start up бизниси и имплементација на проекти кои придонесуваат кон намалување на невработеноста во општината.
 4. Субвенционирање за ново работно место

 

 1. Мерка 1. Подршка на претприемништво, бизнис планови, започнување на нови start up бизниси и имплементација на проекти кои придонесуваат кон намалување на невработеноста во општината

Кандидатите кои ќе ги исполнат зададените критериуми во Оперативниот план и насоки, ќе ги имаат следните права и обрски:

– да регистрираат правен субјект во Централен регистар на РМ,

– да се самовработат

– да добијат финансиска поддршка за изработка на бизнис план (износот ќе биде одбиен од вкупната сума на добиениот грант)

– да користат грант за опрема/материјали во максимален износ од 180.000,00 денари и ослободување од обврска за плаќање комунална такса (фирмарина) во период од две години.

– да овозможат услови за непречено следење на работата на правниот субјект за времетраење на договорот

Доколку селектираните корисници на грант кои потпишале договор со општината, не ги почитуваат преземените обврски во Договорот, ќе бидат применети предвидените санкции во случај на неисполнување на обврските:

– во случај на престанување со вршење на дејност на правниот субјект пред истекот на две години од датумот на регистрирање на бизнисот, освен во случај на смрт или трајна неспособност, лицето кое ја основало фирмата има обврска, во рок од 12 месеци да врати:

– 80% од искористените финансиските средства од Програмата, доколку престане со вршење на дејност пред истекот на првата година од започнување на бизнисот

– 60% од искористените финансиските средства од Програмата, доколку престане со вршење на дејност пред истекот на втората година од започнување на бизнисот

– Доколку по истекот на било кои 3 (три) последователни месеци од регистрација на бизнисот во текот на 2 (две) години од регистрирањето на бизнисот нема реализирано финансиски трансакции (т.е. исплатена бруто плата) преку Управата за јавни приходи, Општина Кичево испраќа писмо за опомена за неактивност на фирмата. Доколку по истекот на 2 (два) месеци од денот на доставување на опомената лицето корисник на грантот продолжи со нереализирање на финансиски трансакции во Управата за јавни приходи, Општина Кичево ќе започне постапка за враќање на искористените средства од програмата

 1. Правата и обврските од точка 3 ќе бидат уредени со Договор склучен помеѓу Општина Кичево и селектираните кандидати
 2. Мерка 2. Субвенционирање за ново работно место

Компаниите кои ќе ги исполнат зададените критериуми во Оперативниот план и насоки, ќе ги имаат следните права и обрски:

– да користат субвенции на плата (исплата на придонеси на минимална плата, од задолжително осигурување) за дополнително вработување на едно или повеќе лица за период од 12 месеци, со обврска лицето/лицата да продолжи да работи најмалку уште 12 месеци по завршување на субвенционирањето

– да бидат ослободени од обврска за плаќање комунална такса (фирмарина) во период од две години

– Правниот субјект кој ќе вработи дополнително лице и ќе биде корисник на мерката за субвенционирано работно место, има обврска да го задржи лицето на работа најмалку уште 12 месеци по завршување на субвенционирањето или на негово место да вработи друго невработено лице. Во спротивно работодавачот ќе треба да ги врати искористените средства во целост, во рок од 12 месеци.

Доколку дополнително вработеното лице даде отказ на работното место за времетраење на субвенционирањето, во тој случај субвенционирањето од страна на општината престанува додека не се најде замена за работникот или трајно.

 1. Правата и обврските од точка 5 ќе бидат уредени со Договор склучен помеѓу Општина Кичево и селектираните компании
 2. Заинтересираните кандидати од точка 1 на овој Оглас, можат да поднесуваат пријави во архивата на Општина Кичево, секој работен ден од 08 – 16 часот, најдоцна до 31.12. 2018 година
 3. Заинтересираните кандидати за аплицирање, пријавите можат да ги најдат на веб страната на Општина Кичево www.kicevo.gov.mk
 4. Дополнителни информации во врска мерките за самовработување кои ги спроведува Општина Кичево, може да се добијат на веб страната www.kicevo.gov.mk или во просториите на Општина Кичево

насоки

ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ НА КОМПАНИИ

Технички опис со спецификација

ОПШТИНА КИЧЕВО

ЈАВЕН ПОВИК

ОПШТИНА КИЧЕВО

Врз основа на Законот за Здруженија и фондации (Службен весник на РМ бр.52/2010), Општина Кичево и Програмата за поддршка на локален економски развој за 2018 година,  донесена од страна на Совет на Општина Кичево, објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК

За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година, согласно Програмата за поддршка на локалниот економски развој, средства наменети за финансирање на програмски активности на здруженијата и фондациите ќе се врши врз основа на критериумите и приоритетите дадени во овој повик.

 1. Видот на проектите кои ќе бидат поддржани

Средствата од Буџетот на Општина Кичево ќе се користат за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации, за проекти кои влијаат кон јакнење на капацитетот на здруженија и нво кои работат исклучиво на полето на подобрување на условите за живеење на социјално маргинализирани лица, лица со посебни потреби и слично. Со овој повик  ќе бидат поддржани исклучиво здруженијата и фондациите кои се регистрирани како такви и истите  имаат ПОДНЕСЕНО извештај за реализација на проектните активности , доколку биле корисници на средства од општинскиот буџет за предходната фискална година. Здруженијата и Фодациите треба да понудат креативни и иновативни проекти со осмислени програми и содржини.

 1. Предвидени средства –За финансирање на понудените програмски активности, согласно овој повик ќе се користат средства од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година во висина од 500.000,00 денари, a секое здружение може да аплицира со проект за поддршка на своите активности со барање на финансиски средства во висина до 50.000, 00 денари.Општината го задржува правото да ја процени реалната потреба и оправданост на поднесениот буџет и и да додели средства согласно својата проценка и методологија.

 

 1. Доставување извештај Здруженијата и фондациите на кои ќе им бидат доделени средства согласно Програмата, по завршувањето на своите програмски активности ќе достават извештај за користење на средствата до Одделението за Лер и Секторот за финансии на Општина Кичево.

 

 1. Основни организациски критериуми-Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат здруженијата и фондациите кои ќе учествуваат на овој повик се:

– Да се регистрирани според Законот за здруженија и фондации

– Да се занимаваат со активности и проекти од јавен интерес

 1. Потребна документација која здружението/фондацијата треба да ја достави кон Пријавата за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации

Здруженијата и фондациите кои учествуваат на огласот треба да достават:

 1. Пријава за финансиска поддршка
 2. Предлог проект
 3. Статут и решение за регистрација на здружението или фондацијата 

 

 1. Рок и начин на доставување на пријавите

Рокот за поднесување на пријавите е 20 (дваесет) дена од денот на објавување на огласот во дневните весници и на веб страницата на Општина Кичево.

Пријавата со целокупната документација да се достави преку пошта, на адреса:

Општина Кичево ул. Борис Кидрич бр.1 6250 Кичево, или во архивата на Општината од 08:00 до 16:00 часот, со назнака  – За поддршка на здруженија и фондации за 2018 година.

Здруженијата и фондациите учесници на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите по објавувањето на одлуката за распределба на средствата во Службен Гласник на Општина Кичево. Називите на здруженијата и фондациите кои добиле средства за проектите ќе бидат објавени на вeб страната на Општина Кичево.Пријавите за финансиска поддршка на здруженија и фондации и Формуларот за предлог –проект  ке можат да се подигнат од архивата на општина Кичево и www.kıcevo.gov.mk

Начин на вреднување:

           Вреднувањето на понудите за вршење на предвидените активности ќе се врши од комисијата формирана од градоначалникот, врз база на предложените критериуми, вреднувајќи секој услов со оценка од 1 до 5 и проценти поставени по критериуми.

КРИТЕРИУМИ

 • Капацитетот на организацијата – се вреднува со 20%
 • Релевантност на превземената акција – се вреднува со 10%
 • Одржливост на проектот – се вреднува со 30%
 • Сопствено учество во кофинансирање (со време, опрема, човечки ресурси) – се вреднува со 40%

Formular-2018

Prijava-za-NVO

ЈАВНА ДЕБАТА

Општина Кичево во рамките на своите надлежности во областа на културата согласно Законот за култура („Сл.весник на РМ“ бр. 31/98; 49/03; 82/05; 31/98; 24/07; 116/2010; 47/11; 51/11; 136/12; 23/13; и 187/13), посебните закони од областа на културата ( Закон за музеите „Сл.весник на РМ” бр.66/04, 89/08, 116/10, 51/11, Закон за библиотеки „Сл.весник на РМ” бр.66/04, 9/08, 116/10, 51/11), Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), Законот за установите ( Сл. весник на РМ. ), ја подготвува Програмата за Култура за 2018 година.
За подготовка на Програмата за култура за 2018 година, Општина Кичево организира:

ЈАВНА ДЕБАТА

Претставниците на културните здруженија кои работат во Кичево, поединци од сферата на културата, писатели и други лица кои имаат конкретни идеи за развој и унапредување на културата се поканети да учествуваат на јавната дебата за да ги конкретизираат своите идеи кои ќе бидат вклучени во Програмата за култура за 2018 година.

Членовите на Комисијата за распределба на средства за култура при општина Кичево, ќе водат евиденција и ќе одговорат на поставените прашања.

Јавната дебата ќе се одржи на ден 11.04.2018 година ( среда ), во 16:00, во просториите на Ресторант „ Кичево „ во Кичево.

Ве очекуваме.

ОПШТИНА КИЧЕВО