ЈАВЕН ПОВИК

Општина Кичево во партнерство со Здружение Центар за граѓанска иницијатива Прилеп, во рамките на Проектот: „Пилотирање на програма за одговорно социјална поддршка“ финансиран од страна на Министерство за надворешни работи на Сојузна Република Германија, формираше социјален фонд преку кој ќе се поддржатРоми и други маргинализирани групи.


Целокупната документација која треба да ја достави секое заинтересирано лице како и условите кои треба да се исполнат се наведени во следниот:

ЈАВЕН ПОВИК – Постапка, услови и потребни документи за одработување на долгови


Барањата за одработување на долговите граѓаните ќе ги поднесуваат во општина Кичево, а за прифаќање на барањето ќе одлучува посебна комисија.Комисијата ќе биде составена од 5 лица: претставник од општина Кичево, претставник од Центарот за социјална работа Кичево, претставник од НВО сектор од ромска организација, претставник од НВО сектор од организација за лица со инвалидитет и попреченост и правник.


Ќе може да се поднесат барања за одработување на долгови настанати заклучно од 01.11.2020 до 31.10.2021, а по основ на потрошена електрична енергија, долгови за комунални услуги.


Почнувајќи од 08 ноември 2021 година граѓаните (доколку спаѓаат во предвидената категорија) ќе може да поднесат барање за одработување на долговите настанати до 31.10.2021 година, за:


• електрична енергија кон ЕВН;
• Комунални услуги


Добитниците ќе бидат работно ангажирани за извршување на јавни работи, како и за извршување на сезонски работи и други повремени работи согласно со Законот за работни односи,од градоначалникот на единицата на локалната самоуправа, од јавните претпријатија и јавните установи и работодавачи од приватниот сектор, освен пензионер, жена за време на бременоста и млади мајки до 9 месеци на породилно отсуство, лице неспособно за работа поради старост, инвалидност или болест, ученик и студент.


За време на работното ангажирање корисниците мора да бидат осигурани од организаторот на работата по основа на инвалидност и телесно оштетување, за повреда на работа или професионална болест.

За одработување на долговите може да аплицирате доколку исполнувате еден од следните услови:


• ако сте корисник на социјална парична помош (Роми и останати маргинализирани групи)
или
• лице кое западнало во финансиски тешкотии поради сопствен инвалидитет или тешка болест (Роми и останати маргинализирани групи). Како тешка болест во оваа категорија се подразбираат малигни и церебрално васкуларни заболувања. Услов е:


Аплицирањето се врши во општина Кичево, а со вас потребно е да ги имате следните документи:


• копија од Вашата лична карта,
• документ за примател на Гарантирана минимална помош(Издаден од Центар за социјални работи)
Право на гарантирана минимална помош има домаќинство кое е материјално необезбедено и нема во сопственост имот и имотни права од кои може да се издржува.
• Документ за неспособноста за работа се утврдува со наод, оцена и мислење од стручна комисија за утврдување на неспособност за работа формирана при Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување.
По исклучок за неспособно за работа се смета лице чиј вид и степен на попреченост е утврден со наод, оцена и мислење на стручен орган, утврден на начин согласно со овој закон (доколку лицето не е способно за работа)
• писмена согласност од Вас за обезбедување податоци за вашиот статус и долг од надлежните институции и доверителите. Образецот за писмената согласност ќе ви биде даден во општина Кичево
• – ако Вашиот долг е за искористена електрична или комунални услуги, задолжително доставете копија од последната фактура/сметка за електрична енергија или комунални услуги.

Исто така, зависно од причината поради која барате одработување на долговите, треба да ги имате и овие документи:


ако сте лице со потешко заболување или потешка болест, задолжително доставете медицинска документација од која може да се утврди дијагнозата и датумот кога е дијагностицирана болеста;

Ќе бидат исплатени трошоци за неплатени сметки за електрична енергија или комунални услгуи по лице по максимум 5000 денари.


Начин за доставување на документација:


Целокупната документација треба да биде дотавена до Архива на општина Кичево во затворен плик со назнака: “Документација за одработување на долгови“. Затворените пликови ќе бидат преземени од Архивата на општина Кичево и ќе бидат соодветно заверени со архивски број. Копија од архивскиот број ќе биде доставен и до поднесителот на документацијата.


Целосната документација треба да биде доставена најдоцна до 10.12.2021 година до 16 часот.

ИНТЕРЕН ОГЛАС

Врз основа на член 30 став 1 алинеја 2, став 3 и став 5, член  48 и член 49  од Законот за Административни службеници („Службен Весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16, 11/18 и „Службен Весник на РСМ бр.275/19, 14/20“),  и Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријава  за унапредување, начинот на спроведување на административна селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас (Службен весник на РМ бр.11/15 и бр.35/18), како и Правилник за систематизација  на работните места во Општина Кичево, Градоначалникот на Општина Кичево, објавува:

ИНТЕРЕН ОГЛАС

Врз основа на член 30 став 1 алинеја 2, став 3 и став 5, член  48 и член 49  од Законот за Административни службеници („Службен Весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16, 11/18 и „Службен Весник на РСМ бр.275/19, 14/20“),  и Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријава  за унапредување, начинот на спроведување на административна селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас (Службен весник на РМ бр.11/15 и бр.35/18), како и Правилник за систематизација  на работните места во Општина Кичево, Градоначалникот на Општина Кичево, објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС

Врз основа на Програмата за поддршка на локалниот економски развој во која е предвиден буџет за „Подршка на претприемништво, бизнис планови, започнување на нови start up бизниси и имплементација на проекти кои придонесуваат кон намалување на невработеноста во општината“ и за „Субвенционирање за вработување“ со цел Создавање на конкурентна економија во приватниот бизнис, поддршка на развојот на МСП и претприемништвото, Градоначалникот на Општина Кичево врз основа на член  50 од законот за локална самоуправа (,,СЛ. ВЕС. СРМ БР. 05/02),и опретативен план со бр..09-1441/1 од 16.06.2021г , Општина Кичево го објавува следниот:

ЈАВЕН ОГЛАС

за невработени лица и работодавачи од микро и мали претпријатија

1. Се повикуваат невработените лица на територијата на Општина Кичево евидентирани во Центарот за вработување – Кичево и работодавачите од микро и мали претпријатија кои сакаат да го прошират и развијат сопствениот бизнис со отворање на нови работни места, да се пријават за учество во активните мерки за самовработување. Работодавачите кои ќе обезбедат дополнително работно место за невработени лица и невработените лица кои своето вработување сакаат да го реализираат со финансиска поддршка обезбедена од Општина Кичево, врз основа на претходно утврдени Оперативен план и насоки за спроведување на мерките за самовработување, треба да поднесат пријава во архивата на Општина Кичево.

2. Предвидените мерки за самовработување вклучуваат:

1. Подршка на претприемништво, бизнис планови, започнување на нови start up бизниси и имплементација на проекти кои придонесуваат кон намалување на невработеноста во општината.

2. Субвенционирање за ново работно место

3. Мерка 1. Подршка на претприемништво, бизнис планови, започнување на нови start up бизниси и имплементација на проекти кои придонесуваат кон намалување на невработеноста во општината

Кандидатите кои ќе ги исполнат зададените критериуми во Оперативниот план и насоки, ќе ги имаат следните права и обрски:

– да регистрираат правен субјект во Централен регистар на РМ,

– да се самовработат

– да добијат финансиска поддршка за изработка на бизнис план (износот ќе биде одбиен од вкупната сума на добиениот грант)

– да користат грант за опрема/материјали во максимален износ од 180.000,00 денари и ослободување од обврска за плаќање комунална такса (фирмарина) во период од две години.

– да овозможат услови за непречено следење на работата на правниот субјект за времетраење на договорот

            Доколку селектираните корисници на грант кои потпишале договор со општината, не ги почитуваат преземените обврски во Договорот, ќе бидат применети предвидените санкции во случај на неисполнување на обврските:

– во случај на престанување со вршење на дејност на правниот субјект пред истекот на две години од датумот на регистрирање на бизнисот, освен во случај на смрт или трајна неспособност, лицето кое ја основало фирмата има обврска, во рок од 12 месеци да врати:

            – 80% од искористените финансиските средства од Програмата, доколку престане со вршење на дејност пред истекот на првата година од започнување на бизнисот

            – 60% од искористените финансиските средства од Програмата, доколку престане со вршење на дејност пред истекот на втората година од започнување на бизнисот

– Доколку по истекот на било кои 3 (три) последователни месеци од регистрација на бизнисот во текот на 2 (две) години од регистрирањето на бизнисот нема реализирано финансиски трансакции (т.е. исплатена бруто плата) преку Управата за јавни приходи, Општина Кичево испраќа писмо за опоменаза неактивност на фирмата. Доколку по истекот на 2 (два) месеци од денот на доставување на опомената лицето корисник на грантот продолжи со нереализирање на финансиски трансакции во Управата за јавни приходи, Општина Кичево ќе започне постапка за враќање на искористените средства од програмата

4. Потребни документи за аплицирање

– формулар за аплицирање

– бизнис план

– потврда дека не е вработен

5. Правата и обврските од точка 3 ќе бидат уредени со Договор склучен помеѓу Општина Кичево и селектираните кандидати

6. Право на аплицирање имат сите физички лица кои не се постари од 40 год.

 Мерка 2. Субвенционирање за ново работно место

Компаниите кои ќе ги исполнат зададените критериуми во Оперативниот план и насоки, ќе ги имаат следните права и обрски:

– да користат субвенции на плата (исплата на придонеси на минимална плата, од задолжително осигурување) за дополнително вработување до 5 невработени лица за период од 12 месеци, со обврска лицето/лицата да продолжи да работи најмалку уште 12 месеци по завршување на субвенционирањето

– да бидат ослободени од обврска за плаќање комунална такса (фирмарина) во период од две години

– Правниот субјект кој ќе вработи дополнително лице и ќе биде корисник на мерката за субвенционирано работно место, има обврска да го задржи лицето на работа најмалку уште 12 месеци по завршување на субвенционирањето или на негово место да вработи друго невработено лице. Во спротивно работодавачот ќе треба да ги врати искористените средства во целост, во рок од 12 месеци.

 Потребни документи за аплицирање

формулар за аплицирање

– тековна состојба

– потврда за бројот вработени (од агенција за вработување)

Доколку дополнително вработеното лице даде отказ на работното место за времетраење на субвенционирањето, во тој случај субвенционирањето од страна на општината престанува додека не се најде замена за работникот или трајно.

6. Правата и обврските од мерка 2 ќе бидат уредени со Договор склучен помеѓу Општина Кичево и селектираните компании

7. Заинтересираните кандидати од точка 1 на овој Оглас, можат да поднесуваат пријави во архивата на Општина Кичево, секој работен ден од 10 – 15 часот, најдоцна до 21.08.2021 година

8. Заинтересираните кандидати за аплицирање, пријавите можат да ги најдат на веб страната на Општина Кичево www.kicevo.gov.mk

9. Дополнителни информации во врска мерките за самовработување кои ги спроведува Општина Кичево, може да се добијат на веб страната www.kicevo.gov.mk или во просториите на Општина Кичевo

План за вклучување на засегнатите страни ФЕ Осломеј 2

Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) ја разгледува можноста за обезбедување финансиски средства на Јавното претпријатие за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, АД Скопје (“ЕСМ” или “Проектот”) од Република Северна Македонија за финансирање на изградба на втора фотоволтаичнa  електрана (ФВЕ) од 10 MW (Проектот или Осломеј 2) на просторите на постојната Термоелектрана Осломеј, веднаш до ФВЕ во развој ФЕ Осломеј-1, во општина Кичево, Република Северна Македонија.

Со оглед на обемот и природата на Проектот, во рамките на нејзината Политика за животна средина и социјални аспекти за 2019, ЕБОР проектот го категоризира како Проект од Б Категорија. Овој План за вклучување на заинтересираните страни (ПВЗС) ги опишува активностите што се преземаат во фаза на планирање на Проектот, градежната и оперативната фаза на истиот. Овој документ е подготвен заедно со Не-техничкото Резиме (НТР) на Оцената на влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти (ОВЖССА) и Акциониот план за животната средина и социјалните аспекти (АПЖССА) подготвени за потребите на овој Проект.

За повеќе информации кликнете на линкот:

ЈАВЕН ПОВИК

ОПШТИНА КИЧЕВО

Врз основа на Програмата за финансирање на активностите од областа на културата од интрес на Општина Кичево и поддршка на здружениа на грѓаните за 2021 година  ( “Службен Гласник ” бр. 02/2021  ), Општина Кичево објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2021 година, наменети за поддршка на културните здруженија

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кичево за 2021 година, согласно Програмата од областа на културата од интрес на Општина Кичево, и поддршка на културните здруженија на грѓаните за 2021 година  бр. 08-393/19 од 25.2.2021, средства во износ од 2 200 000 ден. наменети за финансирање на програмски културни активности, ќе се врши врз основа на критериумите и приоритетите од Методологијата бр.08-600/24 од 14.03.2016 опишани во овој повик.

1. Видот на проектите кои ќе бидат поддржани

Средствата од Буџетот на Општина Кичево ќе се користат за финансирање на програмски културни активности, за проекти од следниве категории:

Поддршка на проекти и активности за организирање  на фестивали, одбележување јубилејни настани и значајни датуми, финансирање на културни манифестации, поттикнување на современото творештво и промоција на културното наследство.

2. Предвидени средства

За финансирање на понудените програмски активности, согласно овој повик ќе се користат средства од Буџетот на Општина Кичево за 2021 година, во износ од 2 200 000 ден. и тоа:

 1. Финансирањето на локалниот интерес во културата на Оштина Кичево, како и реализцијата на оваа програма ќе се одвива како што следува:
 1. Организирање  на фестивали
 2. Одбележување јубилејни настани и значајни датуми
 3. Финансирање на културни манифестации
 4. Поттикнување на современото творештво
 5. Промоција на културното наследство
 6. Помагање на манифестациите на младите со

културни-уметнички и забавно-едукативни содржини

3. Доставување извештај

На културните здруженија ќе им бидат доделени средства согласно Програмата за финансирање на активностите од областа на културата од интрес на Општина Кичево, и поддршка на здружениа на грѓаните за 2021 година и по завршувањето на своите програмски активности ќе достават извештај за користење на средствата до Секторот за финансии на Општина Кичево.

4. Основни организациски критериуми

Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат културните здруженија кои ќе учествуваат на овој повик се:

 • Капацитет на организацијата
 • Релевантност на акцијата
 • Ефекти во средината
 • Одржливост на проектот
 • Сопствено учество во кофинансирање ( со време, опрема, човечки ресурси )
 • Конзистентност на проектот ( цели-активности-резултати-буџет )
 • Прецизна поделба на улогите на партнерите

5. Потребна документација што здружението треба да ја достави кон Пријавата за финансиска поддршка на здруженија на граѓани:

Здруженијата и фондациите кои учествуваат на огласот треба да достават:

 1. Пријава за финансиска поддршка;
 2. Буџет апликација
 3. Решение за регистрација на здружението;

Здруженијата на граѓани можат да поднесат само една пријава за финасиска подршка за проект или манифестација.

Напомена: Пријавите со непотполна документација или по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат! Доставените прилози не се враќаат.

6. Рок и начин на доставување на пријавите

Рокот за поднесување на пријавите е 20 ( дваесет ) дена од денот на објавување на огласот во дневните весници и на веб страницата на Општина Кичево www.kicevo.gov.mk

Пријавата со целокупната документација да се достави преку пошта, на адреса:

Општина Кичево ул. Борис Кидрич бр.1 6250 Кичево, или во Архивата на општината од 08:00 до 16:00 часот, со назнака  – За поддршка на културните  здруженија за 2021 година.

Културните здруженијата, учесници на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите по објавувањето на одлуката за распределба на средствата во Службен Гласник на Општина Кичево. Називите на културните здруженијата кои добиле средства за проектите и активностите ќе бидат објавени на вeб страната на Општина Кичево. Пријавите за финансиска поддршка на културните здруженија и Формуларот за предлог –проект и активности  ќе можат да се подигнат од Архивата на општина Кичево и или подолу

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на член 22,  став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа  ( „ Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3, став 1, точка 3 од Законот за комунални такси ( „ Службен весник на РМ“ бр. 61/05, 92/07, 123/12,154/12,192/15 и 23/16 ) и Одлуката за поставување на маси и опрема за комерцијални услуги и изградба на инфраструктурни објекти во подрачјето на Општина Кичево бр 07-1188/5 од датум 17.12.2010(Службен гласник на Општина Кичево бр.6/2006 и 12/2010.За користење на површината пред деловните објекти за вршење дејност. Oпштина Кичево објавува:

ЈАВЕН   ПОВИК

за поставување урбана опрема и елементи за изложување на производи за вршење на трговска дејност или угостителска дејност на  јавни површини пред деловниот простор

 1. Се повикуваат сите правни и физички лица, корисници на јавни површини, регистрирани за вршење на сопствена дејност, да поднесат Барање до Општина Кичево за да добијат Одобрение за поставување на урбана опрема и елементи за изложување на производи за извршување на трговска дејност или угостителска дејност на јавни површини, пред деловниот простор.
 2. Рокот за поднесување е 31.05.2021 од денот на објавувањето на Јавниот повик во web страницата на Општина  Кичево, www.kercova.gov.mk, како и во локалните медиуми во Кичево.
 3. Корисниците на јавните површини кои нема да се јават на повикот во одредениот рок, ќе бидат принудени, освен редовната да плаќаат повисока такса зголемена за 30%, согласно Законот за комунални такси.
 4. Контролата за согледување на состојбата на корисниците за снабденоста со одобренија, ќе ја извршат  надлежните инспектори кои согласно позитивните законските норми, ќе составуваат и Записници и ќе превземаат и казнени мерки.

Општина Кичево       

Градоначалник

Фатмир Дехари

Јавен оглас – Изградба на 30 станови во „Иванидол“ во Кичево

Подолу го имате линкот за тендерска документација

https://drive.google.com/file/d/1eSb1SpBYTvt4IRTS2YOcAMK2d0qm7azS/view?usp=sharing

ЈАВЕН ПОВИК

ОПШТИНА КИЧЕВО

Врз основа на Програмата за активностите на Општина Кичево во областа на Спортот и Рекреацијата во 2021 год. (Службен Гласник бр. 1/2021), Општина Кичево објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2021 година, наменети за поддршка на спортски здруженија и екипи

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кичево за 2021 година, согласно Програмата од областа на спортот и рекреацијата бр.08-155/3 од .28.01.2021 год., средства наменети за финансирање на програмски активности на спортски здруженија и екипи ќе се врши врз основа на критериумите и приоритетите дадени во овој повик.

1. Видот на проектите кои ќе бидат поддржани

Средствата од Буџетот на Општина Кичево ќе се користат за финансирање на програмски активности на спортски здруженија и екипи, за проекти од следниве категории:

Поддршка на проекти и активности за подигање на нивото на екипните спортови; поддршка на проекти за подигање на нивото на боречките спортови; проекти кои влијаат кон подигање на свеста за интегриран спорт меѓу заедниците.

2. Предвидени средства

За финансирање на понудените програмски активности, согласно овој повик ќе се користат средства од Буџетот на Општина Кичево за 2021 година и тоа:

I. За поддршка на спортски здруженија и спортски екипи, во вкупен износ од 2.500.000,00 денари, преку проекти од следниве приоритетни области:

1. Поддршка на проекти и активности за подигање на нивото на екипните спортови на територија на Општина Кичево

2. Поддршка на проекти за подигање на нивото на боречките спортови на територија на Општина Кичево

3.Поддршка за футбалските школи

4. Подигање на свеста за интегриран спорт меѓу заедниците на територија на Општина Кичево.

3. Доставување извештај

Спортските здруженија и екипи на кои ќе им бидат доделени средства согласно Програмата за спорт и рекреација, по завршувањето на своите програмски активности ќе достават извештај за користење на средствата до Секторот за финансии на Општина Кичево.

4. Основни организациски критериуми

Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат спортските здруженија и екипи кои ќе учествуваат на овој повик се:

 • Капацитет на организацијата
 • Релевантност на акцијата
 • Ефекти во средината
 • Оддржливост на проектот
 • Сопствено учество во кофинансирање (со време,опрема,човечки ресурси)
 • Конзистентност на проектот (цели,активности,резултати,буџет)
 • Прецизна поделба на улогите на партнерите
 • Субјектите мора да делуваат на територијата на Општина Кичево.

5.Потребна документација која здружението/екипата треба да ја достави кон Пријавата за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и екипи

Здруженијата и фондациите кои учествуваат на огласот треба да достават:

1. Пријава за финансиска поддршка;

2. Буџет апликација

3. Решение за регистрација на здружението или екипата;

4. Извештај за добиените средства од Буџетот на Општина Кичево во изминатата фискална година и начинот на нивната реализација (доколку здружението била корисник на средства доделени од Буџетот на Општина Кичево за 2020 година);

Здруженијата на граѓани можат да поднесат само една пријава за финасиска подршка за проект или манифестација.

Напомена: Пријавите со непотполна документација или по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат! Доставените прилози не се враќаат.

6. Рок и начин на доставување на пријавите

Рокот за поднесување на пријавите е до:03.06.2021 год.

Пријавата со целокупната документација да се достави преку пошта, на адреса:

Општина Кичево ул.Борис Кидрич бр.1 6250 Кичево, или во архивата на Општината од 08:00 до 16:00 часот, со назнака – За поддршка на спортски здруженија и екипи за 2021 година.

Спортските здруженија и екипи, учесници на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите кои ќе им бидат доставени во адресите на истите. Називите на спортските здруженија и екипи кои добиле средства за проектите и активностите ќе бидат објавени на вeб страната на Општина Кичево. Пријавите за финансиска поддршка на спортските здруженија и екипи и Формуларот за предлог – проект и активности ке можат да се подигнат подолу

Формулар за пријавување

Буџет апликација