Соопштение

Врз основа на Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти како и планови и програми од областа на животната средина („Сл. Весник на РМ” бр. 147/08 и 45/11) Градоначалникот на општина Кичево го издава следното

Соопштение

Им се соопштува на правните и физичките лица на општина Кичево дека се организира консултација со јавноста по:

План за управување со животната средина и социјалните аспекти и План за управување со културното наследство

Консултацијата со јавноста ќе се одржи на ден 08.05.2019 г. (Среда) со почеток во 11.00 часот, во просториите на Советот на општина Кичево.
Плановите се подготвени согласно насоките и упатствата на Светска банка како и Законот за животна средина.
Плановите за управување со животната средина и социјалните аспекти и Планот за управување со културното наследство, како и подпроектот за Ревитализација на Китино Кале , (во скратена верзија) ке бидат ставени на веб страна на Општина Кичево во периодот од 24.04.2019 до 09.05.2019 година , а истите можат да се разгледаат и во просториите на општина Кичево секој работен ден.
Општина Кичево ја информира заинтересираната јавност дека во текот на 14 дена на јавен увид може да доставува мислења по електронски пат на меил адреса, по пошта или преку архивата на општина Кичево.

Бр. __________________
на ден. ____.____.2019 год.

ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ ЗА ПРОЕКТОТ „РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА КИТИНО КАЛЕ“

ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РАБОТИТЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ЗА ПРОЕКТОТ „РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА КИТИНО КАЛЕ“

Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот за Ревитализација на Китино Кале –Општина Кичево

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN FOR THE PROJECT “REVITALIZATION OF KITINO KALE”

CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT PLAN FOR THE PROJECT “REVITALIZATION OF KITINO KALE”

Comments and Suggestion Form regarding the project for revitalization of “Kitino Kale”- Municipality of Kicevo

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА

Извештај

ОПШТИНА КИЧЕВО
ГРАДОНАЧАЛНИК
Fatmir Dehari

Локалниот Економско Социјален Совет на Општина Кичево

Одржана Првата Седница на Локалниот Економско Социјален Совет на Општина Кичево за 2019 година

 

На 25.03.2019 година во Салата на Советот на ЛЕСС, Општина Кичево се одржа Првата Седница на Локалниот Економско-Социјален Совет на Општина Кичево, во кој членуваат номинирани преставници од Општина Кичево, КСС, ССМ, БКМ и ОРМ.

На оваа прва седница беа избрани нов претседател и заменик претседател, за претседател беше избран Арбен Ристеми претставник од Општина Кичево, за негов заменик Снежана Миноска од ОРМ. На седницата беа верифицирани и нови членови и беше дискутирано за новиот проект  Зајакнување на социјалниот дијалог кој го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот во 15 општини.

Целта на проектот е да го подобри социјалниот дијалог како средство за создавање повеќе и подобри работни места. Проектот ќе го поддржи учеството на институциите за социјален дијалог во креирањето политики на национално и локално ниво и ќе ја поттикне практиката на редовни консултации преку националните и локалните економско-социјални совети истакна Дејан Илиоски секретар на Локалниот економско-социјален Совет на Општина Кичево.

Арбен Ристеми, од негово лично име се заблагодари за изборот и рече дека максимално ќе се трудат да ги извршуваат своите активности, транспаретно ќе работат и ќе дадат максимален придонес за подобар економско социјален дијалог во Општина Кичево.

Советот, како што информира секретарот Дејан Илиоски, ќе има задача да ги следи состојбите, да разгледува прашања, завзема став, покренува иницијативи и препораки како и да предлага решенија, кои се однесуваат на подобрувањето на економско-социјалната положба на работниците и работодавачите во општината и дава свои мислења и предлози за креирање на локалната економска политика. ЛЕСС своите мислења, препораки, заклучоци и предлози треба да ги доставува до Советот на Општина Кичево и до други релеванти институции, како и до средствата за јавно информирање.

Со започнување на работата на овој Совет, Општината и сите институции кои се засегнати од прашањата за одржлив економски развој, заштита и унапредување на работничките права како и создавање подобра локална економска клима за унапредување на бизнисите, ќе имаат посветен сојузник и партнер во Локалниот економско-социјален совет, истакна претседателот Арбен Ристеми.

На седницата покрај преставниците од потписниците на Спогодбата за основање на ЛЕСС во Општина Кичево, присуствуваа и претставници од Агенцијата за вработување од Кичево и од Регионалната Комора на Кичево.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

Се известуваат кичевчаните дека Општина Кичево, ја организира традиционалната јавна дискусија во врска со Предлог буџетот за 2019 год., додека другата тема што е толку чуствителна е Третирањето на отпадоците или Градската депонија.

Како и секој пат, општинските органи остануваат отчетни со нејзините граѓани и очекуваат на 15.12.2018 год., во ресторантот Арабела, со почеток од 13.00 часот, масовно да земете учество во дискусијата и да ги изразите идеите, бидејќи така ќе придонесете за доброто на сите!

Ве очекуваме!
Општина Кичево

Соопштение

Општина Кичево Ви соопштува,

Согласно договорот за јавни набавки и услуги Ветеринарната клиника ИНО ВЕТ е обврзана да постапува согласно програмата за решавање на проблемот со кучиња скитници на територијата на Општина Кичево почнувајќи од 30.07.2018 (понеделник), ќе се врши заловување, прифаќање и третирање на кучињата скитници и други нерегистрирани кучиња.

За таа цел Општина Кичево ги известува сите граѓани да ги згрижат и маркираат своите домашни миленици

Со почит

Општина Кичево

Соопштение

Соопштение,

Општина Кичево започна со доставување на решенијата за данок на имот. За 2018 година се печатени севкупно 17.276 решенија, кои што даночните обврзници се должни да ги наплатат до крајот на 2018 година. Вкупната вредност на данокот на имот е 22.350.054 денари.

Општина Кичево повикува да се наплатат во предвидениот рок со решенијата.
Наплатувајќи го данокот на имот, Вие станувате дел од капиталните инвестиции на Општина Кичево, исто така придонесувате во подобрувањето на животот во вашата општина. Данокот на имот ќе се употреби за инвестиции, подобрување и изградба на улици, водоснабдување, изградба и подобрување на канализациони мрежи, создавање на јавни зелени површини, подобрување на условите по училиштата, јавната чистота, проширувањето на јавното осветлување и многу други проекти во интерес на граѓаните. Со наплата на данокот на имот, Вие сте дел на промената на Вашиот град, Вашето село, Вашата населба.

СООПШТЕНИЕ

СООПШТЕНИЕ

Согласно Законот за заштита на население од заразни болести, Општина Кичево ви соопштува дека во деновите 11.06.2018(понеделник) и 12.06.2018(вторник) година со почеток од 20:00 часот до раните утрински часови на територијата на Општина Кичево ќе се спроведе превентива систематска дезинсекција. Се информират пчеларите да ги заштитат пчелите. Доколку не дозволат временските услови дезинсекцијата ќе се одложи за што дополнително ќе ве известиме.

Download (PDF, 322KB)

Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

Република Македонија

 Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

ИПА инвестициски грантови

 MSIP-IPA-NCB-039-18

  1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.

 

  1. Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Изградба на водоводна мрежа во с.Горно Строгомиште Општина Кичево .

 

  1. Општина Кичево ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат: Изградба на водоводна мрежа во с.Горно Строгомиште Општина Кичево.

 

  1. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
  2. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00 часот :

Адреса: ул.Борис Кидрич бр 1

Град: Кичево

Поштенски број: 6250

Држава:Македонија

Телефон: 045/223 001

Факс: +045/223 100

Електронска адреса: opstina_kicevо.gov.mk

 

6.Комплетна Тендерска документација  на македонски јазик  може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

 

  1. a) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 734014039863018

Приходно конто: 724125 00

 

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Кичево.

 

  1. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 07.05.2018 год. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 07.05.2018 год .

 

  1. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 525.000,00 МКД.
  2. Адреса:Ул.Борис Кидрич бр. 1

Град: Кичево

Поштенски број: 6250

Архива

Држава : Република Македонија

 

                                                                                     Општина Кичево

                                                                          Комисија за јавни набавки

 

Takim pune me Ministrin e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor

Sot, prita në takim Ministrin e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor z.Sadulla Duraku. Bashkëbiseduam për realizimin e projekteve të përbashkëta lidhur me deponinë, ujësjellësin dhe rregullimin e shtratit të Lumit të Zajazit ku gjatë kohës së rreshjeve atmosferike rritet niveli i ujit.
Të shoqëruar nga Duraku dhe ekipi i tij, vizituam Impiantin ( kolektorin ) për pastrimin e ujërave të zeza, një kapacitet i ndërtuar në komunën tonë i cili do të jetë në funksionim për banorët e Kërçovës. Projekti është në fazën përfundimit dhe së shpejti dë të lëshohet në përdorim. Është i pajisur me të gjitha kushtet e nevojshme. Përveç pishinave për grumbullimin e ujërave është instaluar edhe sistemi për filtrimin e tyre, si dhe laboratori ku do të bëhen analizat e të gjitha ujërave të grumbulluar.

7 MARSI DITA E MËSUESIT – URIME MËSUESË

7 Marsi gjithmonë na përkujtojnë sakrificën dhe mundin e të parëve tanë për të pasur shkollim në gjuhën shqipe. Shumëçka vjen e shkon, por këtë datë të rëndësishme nuk mund ta harrojmë kurrë, kjo ditë na kujton shkollën e parë shqipe, mësonjëtoren e Korçës, mësuesit dhe nxënësit e parë që ishin pjesë e kësaj shkolle. Përpjekja e Rilindasëve të kohës, vazHdoi duke pasuar në gjeneratat e reja për të forcuar arsimin, duke i mundësuar kushte për avansimin dhe ngritjen e tij.
Në emër të Komunës së Kërçovës, si dhe në emrin tim më lejoni që të përgëzoj mësimdhënësit dhe punëtorët në arsim për punën e tyre të shenjë, duke iu dëshiruar suksese në edukimin e brezave të rinj.

Komuna e Kërçovës
Kryetar,
Fatmir Dehari

Zgjidhet Drejtori i çerdhes së qytetit

Sadik Ahmedi, sot mori detyrën e re Drejtor i çerdhes së qytetit. Për herë të parë në këtë institucion të rëndësishëm vjen kuadër shqiptar i cili ishte kandidati i vetëm që i përmbushi kriteret e Konkursit të shpallur për zgjedhjen e drejtorit. Në hapsirat e Kabinetit të kryetarit të komunës u bë dorëzimi i Aktvendimit për drejtorin e ri. Çerdhja e fëmijëve është organ i themeluar nga Komuna e Kërçovës, e cila përkujdeset për mbi 150 fëmijë. Komuna tashmë bënë përpjekje për zgjerimin e hapsirave për të rritur përkujdesin e fëmijëve. Së shpejti do të lëshohet në përdorim edhe çerdhja e re në lagjen Pashinë, e ndërtuar sipas standardeve moderne dhe me kushte shumë të volitshme për botën fëmijërore. Puna jonë për mbrojtjen e fëmijëve do të jetë përparësi dhe detyrim kryesor.