ИНТЕРЕН ОГЛАС

Врз основа на член 30 став 1 алинеја 2, став 3 и став 5, член  48 и член 49  од Законот за Административни службеници („Службен Весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16, 11/18 и „Службен Весник на РСМ бр.275/19, 14/20“),  и Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријава  за унапредување, начинот на спроведување на административна селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас (Службен весник на РМ бр.11/15 и бр.35/18), како и Правилник за систематизација  на работните места во Општина Кичево, Градоначалникот на Општина Кичево, објавува:

КОНКУРС

За поделба на стиипенди за студенти на учебната година 2021/22

АПЛИКАЦИА

Право за аплицирање на  оваај конкурс имат студенти кои студираат во некоја од државните универзитети во Република Македонија или во еден од приватните универзитети во или надвор од земјата.

УСЛОВИТЕ

 1. Да се студенти од I,II, III, IV и V
 2. Да се редовни студенти
 3. Да не повториле во текот на студиите

Студентите од I ( прва) година треба да донесуват фотокопје од диплома на средно образование како и свидителството од I до IV ( четврта) година, исто така и потврда за регистрација како редовен студент во универзитет

Студентите од II ( втора ), III ( трета  ), IV (четврта), V (пета ) година како и постдипломски студии да доставуваат потврда на оценки од предходната година или 80 % земани испити, потврда дека е редовен студент на универзитетот

Стипендиите ќе се доделат за две категории на студенти и тоа:

 • За студенти со голем успех на студии, вкупно 25 стипендии
 • За студенти од сејмества  со лоша финансика состојба, вкупно 25 стипендии

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТАЦИ

 • Формуларот за апликација кој можете да го земете од линот www.kicevo.gov.mk
 • Фотокапие од лична карта или пасош
 • ЦВ ( биографиа)
 • Фотокапие на индекс ( двете страни, каде што  е сликата и страната каде е заверен семестарот), фотокапие од свидителство за четврта година ( ако е студент на првата година)
 • Потврда дека е регистриран на Универзитет
 • Потврда на оценки
 • Потврда од од завод за вработување и изјава на нотер дека не е вработен
 • Потврда за приходите од членови на семејството или друга потврда каде ќе се утврдува месечните примања
 • Изјава за семејна состојба

КРИТЕРИУМИ

Оценувањето на кандидатите од пра категорија ќе се реализира според овие критериуми:

 1. Постигнатиот успех од предходната година – 60%
 2. Месечни примања – 30%
 3. Семјена положба – 10%

Оценувањето на кандидатите од втора категорија ќе се реализира според овие критериуми:

 1. Постигнатиот успех од предходната година – 30%
 2. Месечни примања – 60%
 3. Семјена положба – 10% –

Оценувањето ќе се одвива според правилникот бр.09-1763/1 донесен од Општина Кичево, а на студентите без родители им се додаваат допонителни 10 бода


ИЗНОС НА СТИПЕНДИА

Износот на стипендијата за студентите кои се запишани во академската година 2021/2022 е 24 000 ден кои ќе се исплати по 3.000 денари за 8 месеци

МЕСТО И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Апликациите за стипендија да се достават во архивата на Општина Кичево од 11:00 часот до 15:00часот,  или преку пошта на адреса Општина Кичево ул.Борис Кидрич бр.1 до 30.09.2021г

Некомплетнни апликации нема да се разгледуват од страната на комисијата

Системот за пресметка на поени се уредува со правилникот кој  е  донесен од страна на Општина Кичево, и  е дел од овој конкурс  каде што можете да го симнете на  www.kicevo.gov.mk

ЈАВЕН ПОВИК

ОПШТИНА КИЧЕВО

Врз основа на Програмата за финансирање на активностите од областа на културата од интрес на Општина Кичево и поддршка на здружениа на грѓаните за 2021 година  ( “Службен Гласник ” бр. 02/2021  ), Општина Кичево објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2021 година, наменети за поддршка на културните здруженија

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кичево за 2021 година, согласно Програмата од областа на културата од интрес на Општина Кичево, и поддршка на културните здруженија на грѓаните за 2021 година  бр. 08-393/19 од 25.2.2021, средства во износ од 2 200 000 ден. наменети за финансирање на програмски културни активности, ќе се врши врз основа на критериумите и приоритетите од Методологијата бр.08-600/24 од 14.03.2016 опишани во овој повик.

1. Видот на проектите кои ќе бидат поддржани

Средствата од Буџетот на Општина Кичево ќе се користат за финансирање на програмски културни активности, за проекти од следниве категории:

Поддршка на проекти и активности за организирање  на фестивали, одбележување јубилејни настани и значајни датуми, финансирање на културни манифестации, поттикнување на современото творештво и промоција на културното наследство.

2. Предвидени средства

За финансирање на понудените програмски активности, согласно овој повик ќе се користат средства од Буџетот на Општина Кичево за 2021 година, во износ од 2 200 000 ден. и тоа:

 1. Финансирањето на локалниот интерес во културата на Оштина Кичево, како и реализцијата на оваа програма ќе се одвива како што следува:
 1. Организирање  на фестивали
 2. Одбележување јубилејни настани и значајни датуми
 3. Финансирање на културни манифестации
 4. Поттикнување на современото творештво
 5. Промоција на културното наследство
 6. Помагање на манифестациите на младите со

културни-уметнички и забавно-едукативни содржини

3. Доставување извештај

На културните здруженија ќе им бидат доделени средства согласно Програмата за финансирање на активностите од областа на културата од интрес на Општина Кичево, и поддршка на здружениа на грѓаните за 2021 година и по завршувањето на своите програмски активности ќе достават извештај за користење на средствата до Секторот за финансии на Општина Кичево.

4. Основни организациски критериуми

Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат културните здруженија кои ќе учествуваат на овој повик се:

 • Капацитет на организацијата
 • Релевантност на акцијата
 • Ефекти во средината
 • Одржливост на проектот
 • Сопствено учество во кофинансирање ( со време, опрема, човечки ресурси )
 • Конзистентност на проектот ( цели-активности-резултати-буџет )
 • Прецизна поделба на улогите на партнерите

5. Потребна документација што здружението треба да ја достави кон Пријавата за финансиска поддршка на здруженија на граѓани:

Здруженијата и фондациите кои учествуваат на огласот треба да достават:

 1. Пријава за финансиска поддршка;
 2. Буџет апликација
 3. Решение за регистрација на здружението;

Здруженијата на граѓани можат да поднесат само една пријава за финасиска подршка за проект или манифестација.

Напомена: Пријавите со непотполна документација или по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат! Доставените прилози не се враќаат.

6. Рок и начин на доставување на пријавите

Рокот за поднесување на пријавите е 20 ( дваесет ) дена од денот на објавување на огласот во дневните весници и на веб страницата на Општина Кичево www.kicevo.gov.mk

Пријавата со целокупната документација да се достави преку пошта, на адреса:

Општина Кичево ул. Борис Кидрич бр.1 6250 Кичево, или во Архивата на општината од 08:00 до 16:00 часот, со назнака  – За поддршка на културните  здруженија за 2021 година.

Културните здруженијата, учесници на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите по објавувањето на одлуката за распределба на средствата во Службен Гласник на Општина Кичево. Називите на културните здруженијата кои добиле средства за проектите и активностите ќе бидат објавени на вeб страната на Општина Кичево. Пријавите за финансиска поддршка на културните здруженија и Формуларот за предлог –проект и активности  ќе можат да се подигнат од Архивата на општина Кичево и или подолу

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на член 22,  став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа  ( „ Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3, став 1, точка 3 од Законот за комунални такси ( „ Службен весник на РМ“ бр. 61/05, 92/07, 123/12,154/12,192/15 и 23/16 ) и Одлуката за поставување на маси и опрема за комерцијални услуги и изградба на инфраструктурни објекти во подрачјето на Општина Кичево бр 07-1188/5 од датум 17.12.2010(Службен гласник на Општина Кичево бр.6/2006 и 12/2010.За користење на површината пред деловните објекти за вршење дејност. Oпштина Кичево објавува:

ЈАВЕН   ПОВИК

за поставување урбана опрема и елементи за изложување на производи за вршење на трговска дејност или угостителска дејност на  јавни површини пред деловниот простор

 1. Се повикуваат сите правни и физички лица, корисници на јавни површини, регистрирани за вршење на сопствена дејност, да поднесат Барање до Општина Кичево за да добијат Одобрение за поставување на урбана опрема и елементи за изложување на производи за извршување на трговска дејност или угостителска дејност на јавни површини, пред деловниот простор.
 2. Рокот за поднесување е 31.05.2021 од денот на објавувањето на Јавниот повик во web страницата на Општина  Кичево, www.kercova.gov.mk, како и во локалните медиуми во Кичево.
 3. Корисниците на јавните површини кои нема да се јават на повикот во одредениот рок, ќе бидат принудени, освен редовната да плаќаат повисока такса зголемена за 30%, согласно Законот за комунални такси.
 4. Контролата за согледување на состојбата на корисниците за снабденоста со одобренија, ќе ја извршат  надлежните инспектори кои согласно позитивните законските норми, ќе составуваат и Записници и ќе превземаат и казнени мерки.

Општина Кичево       

Градоначалник

Фатмир Дехари

Јавен оглас – Изградба на 30 станови во „Иванидол“ во Кичево

Подолу го имате линкот за тендерска документација

https://drive.google.com/file/d/1eSb1SpBYTvt4IRTS2YOcAMK2d0qm7azS/view?usp=sharing

ЈАВЕН ПОВИК

ОПШТИНА КИЧЕВО

Врз основа на Програмата за активностите на Општина Кичево во областа на Спортот и Рекреацијата во 2021 год. (Службен Гласник бр. 1/2021), Општина Кичево објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2021 година, наменети за поддршка на спортски здруженија и екипи

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кичево за 2021 година, согласно Програмата од областа на спортот и рекреацијата бр.08-155/3 од .28.01.2021 год., средства наменети за финансирање на програмски активности на спортски здруженија и екипи ќе се врши врз основа на критериумите и приоритетите дадени во овој повик.

1. Видот на проектите кои ќе бидат поддржани

Средствата од Буџетот на Општина Кичево ќе се користат за финансирање на програмски активности на спортски здруженија и екипи, за проекти од следниве категории:

Поддршка на проекти и активности за подигање на нивото на екипните спортови; поддршка на проекти за подигање на нивото на боречките спортови; проекти кои влијаат кон подигање на свеста за интегриран спорт меѓу заедниците.

2. Предвидени средства

За финансирање на понудените програмски активности, согласно овој повик ќе се користат средства од Буџетот на Општина Кичево за 2021 година и тоа:

I. За поддршка на спортски здруженија и спортски екипи, во вкупен износ од 2.500.000,00 денари, преку проекти од следниве приоритетни области:

1. Поддршка на проекти и активности за подигање на нивото на екипните спортови на територија на Општина Кичево

2. Поддршка на проекти за подигање на нивото на боречките спортови на територија на Општина Кичево

3.Поддршка за футбалските школи

4. Подигање на свеста за интегриран спорт меѓу заедниците на територија на Општина Кичево.

3. Доставување извештај

Спортските здруженија и екипи на кои ќе им бидат доделени средства согласно Програмата за спорт и рекреација, по завршувањето на своите програмски активности ќе достават извештај за користење на средствата до Секторот за финансии на Општина Кичево.

4. Основни организациски критериуми

Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат спортските здруженија и екипи кои ќе учествуваат на овој повик се:

 • Капацитет на организацијата
 • Релевантност на акцијата
 • Ефекти во средината
 • Оддржливост на проектот
 • Сопствено учество во кофинансирање (со време,опрема,човечки ресурси)
 • Конзистентност на проектот (цели,активности,резултати,буџет)
 • Прецизна поделба на улогите на партнерите
 • Субјектите мора да делуваат на територијата на Општина Кичево.

5.Потребна документација која здружението/екипата треба да ја достави кон Пријавата за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и екипи

Здруженијата и фондациите кои учествуваат на огласот треба да достават:

1. Пријава за финансиска поддршка;

2. Буџет апликација

3. Решение за регистрација на здружението или екипата;

4. Извештај за добиените средства од Буџетот на Општина Кичево во изминатата фискална година и начинот на нивната реализација (доколку здружението била корисник на средства доделени од Буџетот на Општина Кичево за 2020 година);

Здруженијата на граѓани можат да поднесат само една пријава за финасиска подршка за проект или манифестација.

Напомена: Пријавите со непотполна документација или по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат! Доставените прилози не се враќаат.

6. Рок и начин на доставување на пријавите

Рокот за поднесување на пријавите е до:03.06.2021 год.

Пријавата со целокупната документација да се достави преку пошта, на адреса:

Општина Кичево ул.Борис Кидрич бр.1 6250 Кичево, или во архивата на Општината од 08:00 до 16:00 часот, со назнака – За поддршка на спортски здруженија и екипи за 2021 година.

Спортските здруженија и екипи, учесници на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите кои ќе им бидат доставени во адресите на истите. Називите на спортските здруженија и екипи кои добиле средства за проектите и активностите ќе бидат објавени на вeб страната на Општина Кичево. Пријавите за финансиска поддршка на спортските здруженија и екипи и Формуларот за предлог – проект и активности ке можат да се подигнат подолу

Формулар за пријавување

Буџет апликација

Известување

Почитувани,

Екипите на ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ќе работат на реконструкција и модeрнизирање на дистрибутивната мрежа на локациите наведени во прилог. Ве известуваме дека заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија во КЕЦ КИЧЕВО

-село Вранештица, с. Лисичани, с. Челопеци, село Староец, с. Цер,  с. Дупјани во период од 15.4.2021  08:00:00 до 15.4.2021  08:30:00

Со почит,

Известување

Почитувани,

Екипите на ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ќе работат на реконструкција и модeрнизирање на дистрибутивната мрежа на локациите наведени во прилог. Ве известуваме дека заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија во КЕЦ КИЧЕВО 

-дел од потрошувачите од с. Брждани во период од 06.4.2021  08:30:00 до 06.4.2021  15:00:00

-дел од потрошувачите од с. Осој во период од 06.4.2021  08:30:00 до 06.4.2021  15:00:00

-ул. 4-ти Јули, 11-ти Септември, Борис Кидрич во период од 06.4.2021  15:00:00 до 06.4.2021  15:20:00

Со почит

Известување

Почитувани
Екипите на ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ќе работат на реконструкција и модeрнизирање на дистрибутивната мрежа на локациите наведени во прилог. Ве известуваме дека заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија во КЕЦ КИЧЕВО

-ЗАЈАС: дел од село Зајас-џума маало кај џамијата во период од 02.4.2021  09:00:00 до 02.4.2021  11:00:00

Со почит