Urime 17 Shkurti – Dita e Pavarësisë së Kosovës

17 Shkurti  shënon datën historike të Pavarësisë së Kosovës dhe arritjen e madhe për krijimin e Kosovës Republikë. Vizioni i përbashkët dhe universal për liri, pavarësi dhe demokraci për Kosovë të pavarur u relaziua me luftën heroike të UÇK-së dhe unitetin e qëndrueshëm të dëshmorëve të kombit. Republika e Kosovës, në dhjetëvjetorin e Ditës së Pavarësisë ka arritur të jetë shtet më i konsoliduar, me institucione stabile, qeverisje të mirë dhe sundim të rendit dhe ligjit.

Kryetari i Komunës së Kërçovë Fatmir Dehari dekorohet me çmimin Ambasador i Paqes

Kryetari i Komunës së Kërçovë Fatmir Dehari dekorohet me çmimin Ambasador i Paqes i cili ndahet nga Federata Universale e Paqes. Titulli Ambasador për Paqe u jepet atyre individëve jeta e të cilëve mishëron parimin e të jetuarit për hir të të tjerëve dhe që i përkushtohen praktikave që promovojnë vlera morale universale, familjen e fortë e të qëndrueshme, bashkëpunimin ndërfetar dhe ndëretnik, harmoninë ndërkombëtare, rinovimin e Kombeve te Bashkuara, median dhe vendosjen e një kulture te paqes. Duke kapërcyer kufijtë racialë, fetarë, kombëtarë dhe etnikë, ambasadoret për paqen kontribuojnë në përmbushjen e shpresës së të gjitha kohërave – një botë e bashkuar në paqe ku dimensionet fizike dhe shpirtërore të jetës janë në harmoni. Është kjo baza e vlerësimit që dallon personat të cilëve u ndahet ky çmim.

FATMIR DEHARI STREHON 30 FAMILJE

Kryetari i Komunës së Kërçovës Fatmir Dehari dhe Drejtori i Qendrës për Punë dhe Politikë Sociale Dashmir Limani, në bashkëpinim me Kryqin e kuq të udhëhequr nga Sekretari Besnik Selimi dhe Komandanti i Shtabit të krizave pranë Komunës së Kërçovës Ramiz Rexhepi, strehuan 30 familje rome shtëpitë e të cilëve u përmbytën nga rreshjet e fundit të shiut. Për personat në nevojë është siguruar ushqimi, mjetet higjienike, përkujdesja mjekësore dhe gjithçka që nevojitet. Gjithsej objekte të dëmtuara janë 122 të cilat sot janë evidentuar, ndërsa gjatë ditëve në vijim do të bëhet vlerësimi i dëmit.
Ekipet komunale të NP ” Komunalec ” me mjetet e nevojshme teknike janë në terren dhe vazhdimisht merren me pastrimin e shtratit të lumit për të normalizuar situatën e shkaktuar nga fatkeqësitë natyrore.

ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година, наменети за поддршка на спортски здруженија и екипи

ОПШТИНА КИЧЕВО

Врз основа на Програмата за активностите на Општина Кичево во областа на Спортот и Рекреацијата во 2018 (Службен Гласник бр. 14/2017), Општина Кичево објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година, наменети за поддршка на спортски здруженија и екипи

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година,согласно Програмата од областа на спорт и рекреација бр.08-2695/9 од 25.12.2017, средства наменети за финансирање на програмски активности на зспортски здруженија и екипи  ќе се врши врз основа на критериумите и приоритетите дадени во овој повик.

 1. Видот на проектите кои ќе бидат поддржани

Средствата од Буџетот на Општина Кичево ќе се користат за финансирање на програмски активности на спортски здруженија и екипи, за проекти од следниве категории:

Поддршка на проекти и активности за подигање на нивото на екипните спортови; поддршка на проекти за подигање на нивото на боречките спортови; проекти кои влијаат кон подигање на свеста за интегриран спорт меѓу заедниците; проекти за организирање на традицонални спортски aктивности; проекти за поодршка на спортски сојузи.

 1. Предвидени средства

За финансирање на понудените програмски активности, согласно овој повик ќе се користат средства од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година и тоа:

 1. За подршка на спортски здруженија и спортски екипи, во вкупен износ од 3 700 000,00 денари, преку проекти од следниве приоритетни области:
 2. Поддршка на проекти и активности за подигање на нивото на екипните спортови на територија на Општина Кичево
 3. Поддршка на проекти за подигање на нивото на боречките спортови на територија на Општина Кичево
 4. Подигање на свеста за интегриран спорт меѓу заедниците на територија на Општина Кичево
 5. За подршка на спортисти и други активности за спорт и рекреација, во вкупен износ од 1.750 000,00 денари, преку програмски проекти од следниве приоритени области:
 6. Организирање на традицонални спортски aктивности на територија на Општина Кичево
 7. Подршка на спортски сојузи на територија на Општина Кичево
 8. Доставување извештај

Спортските здруженијата и екипи на кои ќе им бидат доделени средства согласно Програмата за спорт и рекреација , по завршувањето на своите програмски активности ќе достават извештај за користење на средствата до Секторот за финансии на Општина Кичево.

 1. Основни организациски критериуми

Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат спортските здруженијати екипи кои ќе учествуваат на овој повик се:

 • Капацитет на организацијата
 • Релевантност на акцијата
 • Ефекти во средината
 • Одржливост на проектот
 • Сопствено учество во кофинансирање (со време,опрема,човечки ресурси)
 • Конзистеност на проектот (цели,активности,резултати,буџет)
 • Прецизна поделба на улогите на партнерите
 • Субјектите мора да делуваат на територијата на Општина Кичево.
 1. Потребна документација која здружението/екипата треба да ја достави кон Пријавата за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и екипи

Здруженијата и фондациите кои учествуваат на огласот треба да достават:

 1. Пријава за финансиска поддршка;
 2. Буџет апликација
 3. Решение за регистрација на здружението или екипата;
 4. Извештај за добиените средства од Буџетот на Општина Кичево во изминатата фискална година и начинот на нивната реализација (доколку здружението била корисник на средства доделени од Буџетот на Општина Кичево за 2017 година);

Здруженијата на граѓани можат да поднесат само една пријава за финасиска подршка за проект или манифестација.

Напомена: Пријавите со непотполна документација или по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат! Доставените прилози не се враќаат.

 1. Рок и начин на доставување на пријавите

Рокот за поднесување на пријавите е 30 (триесет) дена од денот на објавување на огласот во дневните весници и на веб страницата на Општина Кичево.

Пријавата со целокупната документација да се достави преку пошта, на адреса:

Општина Кичево ул. Борис Кидрич бр.1 6250 Кичево, или во архивата на Општината од 08:00 до 16:00 часот, со назнака  – За поддршка на спортски  здруженија и екипи за 2018 година.

Спортските здруженијата и екипи , учесници на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите по објавувањето на одлуката за распределба на средствата во Службен Гласник на Општина Кичево.Називите на спортските здруженијата и екипи кои добиле средства за проектите и активностите ќе бидат објавени на вeб страната на Општина Кичево.Пријавите за финансиска поддршка на спортските здруженија и екипи и Формуларот за предлог –проект и активности  ке можат да се подигнат од архивата на општина Кичево и www.kercova.gov.mk

Formular za prijavuvanje

Budzet aplikacija

Kriteriumi i tabela za ocenuvanje

Obrazec za narativen izvestaj