ЈАВЕН ПОВИК

ОПШТИНА КИЧЕВО

Врз основа на Законот за Здруженија и фондации (Службен весник на РМ бр.52/2010), Општина Кичево и Програмата за поддршка на локален економски развој за 2018 година,  донесена од страна на Совет на Општина Кичево, објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За прибирање на понуди за користење средства од Буџетот на Општина Кичево

1.Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година, согласно Програмата за дијагноза, спречување и подобрување на деформитетите на ’рбетот по основните училишта во Општина Кичево, за финансирање на програмски активности на здруженијата и фондациите, ќе се врши врз основа на критериумите и приоритетите дадени во овој повик.

 1. Предвидени средства – За финансирање на понудените програмски активности, согласно овој повик, ќе се користат средства од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година во висина од 360.000,00 денари, a со овие средства ќе се финансира само едно здружение што ги исполнува условите врз основа на овој јавен повик.
 2. Доставување на извештај Здруженијата и фондациите на кои ќе им бидат доделени средства согласно Програмата, по завршувањето на своите програмски активности, ќе достават извештај за користење на средствата до Општина Кичево.
 3. Основни организациски критериуми – Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат здруженијата и фондациите кои ќе учествуваат на овој повик се:
 • Капацитетот на организацијата – се вреднува со 20%
 • Релевантноста на превземената акција – се вреднува со 10%
 • Одржливоста на проектот – се вреднува со 30%
 • Сопствено учество во кофинансирање (со време, средства, човечки ресурси) – се вреднува со 40%
 1. Потребна документација која здружението/фондацијата треба да ја достави кон Пријавата за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации

Здруженијата и фондациите кои учествуваат на огласот треба да достават:

 1. Пријава за финансиска поддршка
 2. Предлог проект за финансирање
 3. Статут и решение за регистрација на здружението или фондацијата 
 1. Рок и начин на доставување на пријавите 

Рокот за поднесување на пријавите е 10 (десет) дена од денот на објавување во дневните весници и на веб страницата на Општина Кичево.

Пријавата со целокупната документација, да се достави преку пошта, на адреса:

Општина Кичево ул. Борис Кидрич бр.1, 6250 Кичево, или во архивата на Општината од 08:00 до 16:00 часот, со назнака  – За поддршка на здруженија и фондации за 2018 година.

Здруженијата и фондациите учесници на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите по објавувањето на одлуката за распределба на средствата во Службен Гласник на Општина Кичево. Називите на здруженијата и фондациите кои добиле средства за проектите ќе бидат објавени на вeб страната на Општина Кичево. Пријавите за финансиска поддршка на здруженија и фондации и Формуларот за предлог – проект ке можат да се подигнат од архивата на општина Кичево и на веб страната www.kercova.gov.mk

Download (DOC, 89KB)

Download (DOCX, 24KB)

ОГЛАС

Врз основа на План Програмата  за организирање на Јавни работи  низ територијата на Општина Кичево  за 2018 год., Комисијата на Општина Кичево за избор на 50 кандидати кои ќе се ангажират за реализација на јавни работи во територијата на Општина Кичево согласно Одлуката на Градоначалникот на Општина Кичево со  бр. 09-2044/1 од 08.08.2018, го објавува следниот:

О Г Л А С 

1. Се објавува Оглас за ангажирање на вкупно 50 невработени лица  од загрозени социални категори, кои ќе се ангажират за реализација на јавни работи во територијата на Општина Кичево, согласно Програмата за јавни работи.

2. За ангажирање во јавни работи на избираните кандидати  ќе им се исплати паричен надоместок утврден со Договор со кој ќе се уредат и правата и обврските на договорените страни и тоа:

a) 6 лица со скратено работно време паричен надоместок во бруто износ од 7.600,оо денари,

б) 44 лица со полно  работно време паричен надоместок во бруто износ од 11.800,оо денари,

3. Ангажирањето во јавни работи ќе се реализира во период од 01.09.2018 год., до  31.08.2019 год.

4. Кандидатите кои ќе конкурират треба да ги исполнат  следниве услови:

 • Да се жители на Општина Кичево (се докажува со увид на лична карта)
 • Да се невработени (се докажува со Потврда од Агенција за вработување)

5. Огласот ќе биде истакнат на Огласната табла и Веб страна на Општина Кичево и истото ќе трае (5) пет дена од денот на објавувањето.

6. Барањата со комплетна документација да се достават до аркивата на Општина Кичево со назнака за Оглас за јавни работи 2018.

Бр. 09-________/1

Датум 22.08.2018 год.

Кичево

 

 

ЈАВЕН ПОВИК

ОПШТИНА КИЧЕВО

Врз основа на Законот за Здруженија и фондации (Службен весник на РМ бр.52/2010), Општина Кичево и Програмата за поддршка на локален економски развој за 2018 година,  донесена од страна на Совет на Општина Кичево, објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК

За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година, согласно Програмата за поддршка на локалниот економски развој, средства наменети за финансирање на програмски активности на здруженијата и фондациите ќе се врши врз основа на критериумите и приоритетите дадени во овој повик.

 1. Видот на проектите кои ќе бидат поддржани

Средствата од Буџетот на Општина Кичево ќе се користат за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации, за проекти кои влијаат кон јакнење на капацитетот на здруженија и нво кои работат исклучиво на полето на подобрување на условите за живеење на социјално маргинализирани лица, лица со посебни потреби и слично. Со овој повик  ќе бидат поддржани исклучиво здруженијата и фондациите кои се регистрирани како такви и истите  имаат ПОДНЕСЕНО извештај за реализација на проектните активности , доколку биле корисници на средства од општинскиот буџет за предходната фискална година. Здруженијата и Фодациите треба да понудат креативни и иновативни проекти со осмислени програми и содржини.

 1. Предвидени средства –За финансирање на понудените програмски активности, согласно овој повик ќе се користат средства од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година во висина од 500.000,00 денари, a секое здружение може да аплицира со проект за поддршка на своите активности со барање на финансиски средства во висина до 50.000, 00 денари.Општината го задржува правото да ја процени реалната потреба и оправданост на поднесениот буџет и и да додели средства согласно својата проценка и методологија.

 

 1. Доставување извештај Здруженијата и фондациите на кои ќе им бидат доделени средства согласно Програмата, по завршувањето на своите програмски активности ќе достават извештај за користење на средствата до Одделението за Лер и Секторот за финансии на Општина Кичево.

 

 1. Основни организациски критериуми-Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат здруженијата и фондациите кои ќе учествуваат на овој повик се:

– Да се регистрирани според Законот за здруженија и фондации

– Да се занимаваат со активности и проекти од јавен интерес

 1. Потребна документација која здружението/фондацијата треба да ја достави кон Пријавата за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации

Здруженијата и фондациите кои учествуваат на огласот треба да достават:

 1. Пријава за финансиска поддршка
 2. Предлог проект
 3. Статут и решение за регистрација на здружението или фондацијата 

 

 1. Рок и начин на доставување на пријавите

Рокот за поднесување на пријавите е 20 (дваесет) дена од денот на објавување на огласот во дневните весници и на веб страницата на Општина Кичево.

Пријавата со целокупната документација да се достави преку пошта, на адреса:

Општина Кичево ул. Борис Кидрич бр.1 6250 Кичево, или во архивата на Општината од 08:00 до 16:00 часот, со назнака  – За поддршка на здруженија и фондации за 2018 година.

Здруженијата и фондациите учесници на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите по објавувањето на одлуката за распределба на средствата во Службен Гласник на Општина Кичево. Називите на здруженијата и фондациите кои добиле средства за проектите ќе бидат објавени на вeб страната на Општина Кичево.Пријавите за финансиска поддршка на здруженија и фондации и Формуларот за предлог –проект  ке можат да се подигнат од архивата на општина Кичево и www.kıcevo.gov.mk

Начин на вреднување:

           Вреднувањето на понудите за вршење на предвидените активности ќе се врши од комисијата формирана од градоначалникот, врз база на предложените критериуми, вреднувајќи секој услов со оценка од 1 до 5 и проценти поставени по критериуми.

КРИТЕРИУМИ

 • Капацитетот на организацијата – се вреднува со 20%
 • Релевантност на превземената акција – се вреднува со 10%
 • Одржливост на проектот – се вреднува со 30%
 • Сопствено учество во кофинансирање (со време, опрема, човечки ресурси) – се вреднува со 40%

Formular-2018

Prijava-za-NVO

ЈАВНА ДЕБАТА

Општина Кичево во рамките на своите надлежности во областа на културата согласно Законот за култура („Сл.весник на РМ“ бр. 31/98; 49/03; 82/05; 31/98; 24/07; 116/2010; 47/11; 51/11; 136/12; 23/13; и 187/13), посебните закони од областа на културата ( Закон за музеите „Сл.весник на РМ” бр.66/04, 89/08, 116/10, 51/11, Закон за библиотеки „Сл.весник на РМ” бр.66/04, 9/08, 116/10, 51/11), Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), Законот за установите ( Сл. весник на РМ. ), ја подготвува Програмата за Култура за 2018 година.
За подготовка на Програмата за култура за 2018 година, Општина Кичево организира:

ЈАВНА ДЕБАТА

Претставниците на културните здруженија кои работат во Кичево, поединци од сферата на културата, писатели и други лица кои имаат конкретни идеи за развој и унапредување на културата се поканети да учествуваат на јавната дебата за да ги конкретизираат своите идеи кои ќе бидат вклучени во Програмата за култура за 2018 година.

Членовите на Комисијата за распределба на средства за култура при општина Кичево, ќе водат евиденција и ќе одговорат на поставените прашања.

Јавната дебата ќе се одржи на ден 11.04.2018 година ( среда ), во 16:00, во просториите на Ресторант „ Кичево „ во Кичево.

Ве очекуваме.

ОПШТИНА КИЧЕВО

Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

Република Македонија

 Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

ИПА инвестициски грантови

 MSIP-IPA-NCB-039-18

 1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.

 

 1. Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Изградба на водоводна мрежа во с.Горно Строгомиште Општина Кичево .

 

 1. Општина Кичево ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат: Изградба на водоводна мрежа во с.Горно Строгомиште Општина Кичево.

 

 1. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
 2. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00 часот :

Адреса: ул.Борис Кидрич бр 1

Град: Кичево

Поштенски број: 6250

Држава:Македонија

Телефон: 045/223 001

Факс: +045/223 100

Електронска адреса: opstina_kicevо.gov.mk

 

6.Комплетна Тендерска документација  на македонски јазик  може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

 

 1. a) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 734014039863018

Приходно конто: 724125 00

 

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Кичево.

 

 1. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 07.05.2018 год. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 07.05.2018 год .

 

 1. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 525.000,00 МКД.
 2. Адреса:Ул.Борис Кидрич бр. 1

Град: Кичево

Поштенски број: 6250

Архива

Држава : Република Македонија

 

                                                                                     Општина Кичево

                                                                          Комисија за јавни набавки

 

Takim pune me Ministrin e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor

Sot, prita në takim Ministrin e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor z.Sadulla Duraku. Bashkëbiseduam për realizimin e projekteve të përbashkëta lidhur me deponinë, ujësjellësin dhe rregullimin e shtratit të Lumit të Zajazit ku gjatë kohës së rreshjeve atmosferike rritet niveli i ujit.
Të shoqëruar nga Duraku dhe ekipi i tij, vizituam Impiantin ( kolektorin ) për pastrimin e ujërave të zeza, një kapacitet i ndërtuar në komunën tonë i cili do të jetë në funksionim për banorët e Kërçovës. Projekti është në fazën përfundimit dhe së shpejti dë të lëshohet në përdorim. Është i pajisur me të gjitha kushtet e nevojshme. Përveç pishinave për grumbullimin e ujërave është instaluar edhe sistemi për filtrimin e tyre, si dhe laboratori ku do të bëhen analizat e të gjitha ujërave të grumbulluar.

7 MARSI DITA E MËSUESIT – URIME MËSUESË

7 Marsi gjithmonë na përkujtojnë sakrificën dhe mundin e të parëve tanë për të pasur shkollim në gjuhën shqipe. Shumëçka vjen e shkon, por këtë datë të rëndësishme nuk mund ta harrojmë kurrë, kjo ditë na kujton shkollën e parë shqipe, mësonjëtoren e Korçës, mësuesit dhe nxënësit e parë që ishin pjesë e kësaj shkolle. Përpjekja e Rilindasëve të kohës, vazHdoi duke pasuar në gjeneratat e reja për të forcuar arsimin, duke i mundësuar kushte për avansimin dhe ngritjen e tij.
Në emër të Komunës së Kërçovës, si dhe në emrin tim më lejoni që të përgëzoj mësimdhënësit dhe punëtorët në arsim për punën e tyre të shenjë, duke iu dëshiruar suksese në edukimin e brezave të rinj.

Komuna e Kërçovës
Kryetar,
Fatmir Dehari

Zgjidhet Drejtori i çerdhes së qytetit

Sadik Ahmedi, sot mori detyrën e re Drejtor i çerdhes së qytetit. Për herë të parë në këtë institucion të rëndësishëm vjen kuadër shqiptar i cili ishte kandidati i vetëm që i përmbushi kriteret e Konkursit të shpallur për zgjedhjen e drejtorit. Në hapsirat e Kabinetit të kryetarit të komunës u bë dorëzimi i Aktvendimit për drejtorin e ri. Çerdhja e fëmijëve është organ i themeluar nga Komuna e Kërçovës, e cila përkujdeset për mbi 150 fëmijë. Komuna tashmë bënë përpjekje për zgjerimin e hapsirave për të rritur përkujdesin e fëmijëve. Së shpejti do të lëshohet në përdorim edhe çerdhja e re në lagjen Pashinë, e ndërtuar sipas standardeve moderne dhe me kushte shumë të volitshme për botën fëmijërore. Puna jonë për mbrojtjen e fëmijëve do të jetë përparësi dhe detyrim kryesor.

Апел за претпазливост

Општина Кичево ги информира граѓаните дека само што се случи лизгање на патот кон Крушино, како резултат на водата што доаѓа од топењето на снегот. Апелираме до граѓаните да не се искачуваат кон Крушино поради големата дупка што се појави во средината на главната улица. За настаната ситуација, известено е претпријатието Гранит која ги изведува работите за изградба на автопатот, како и Агенцијата за патишта на Македонија.
Вода која доаѓа од м.в.Крушино, излегува на магистралниот пат Кичево-Охрид и се акумулира во кружниот тек на булеварот. Од Агенцијата за патишта на Македонија информираат дека ќе преземаат мерки за да се избегне акумулираната вода. Апелираме до возчите внимателно да ја поминуваат магистралата, односно местото каде се собираат атмосферските води.

Служба за информирање на општина Кичево

 

Përvjetori i 10-të i Shtetit të Kosovës, edhe sivjet u shënua në qytetin tonë

Përvjetori i 10-të i Shtetit të Kosovës, edhe sivjet u shënua në qytetin tonë duke grumbulluar në një ambientë festiv ish ushtarë të UÇK-së dhe ish të burgosur dhe të përndjekur politikë. Kërçova historikisht ka qenë e rreshtuar në mbështetjen e proceseve të mëdha historike, duke dhënë bijtë e saj pa kurrsyer gjakun e derdhur për liri dhe pavarësi. Kësaj radhe, ndryshe nga herët tjera, pikërisht për nder të kësaj dite të madhe Kryetari i komunës Fatmir Dehari dhe Kryetari i këshillit Aqif Mediu ndanë Lëvdata për arritjet dhe sukseset e larta sportive në kompeticionin vendor dhe evropian për dy futbollistët nga Kërçova të cilët kanë mbrojtur ngjyrat e ekipeve shqiptare duke na përfaqësuar gjithandej truallësisë kombëtare dhe më gjërë, Ardian Cuculli dhe Besart Ibraimi.
Festa vazhdoi nën tingujt e këndshëm të kitarës interpretuar nga Jetmir Mehmedi.