Вести

Интерен Оглас

Интерен оглас број 01/2020 за потполнување на работните места со унапредување

АПЕЛ

АПЕЛ до жителите на Општина Кичево Потсетуваме, на максимална одговорност, доследно следење и практикување на препораките на Министерството за здравство и на Светската здравствена организација. Потсетуваме дека сите граѓани имаат обрвска да ги почитуваат мерките за носење на лична заштитна опрема, да држат растојание и да одржуваат хигиена, со цел да не го доведуваат во […]

ЈАВЕН    ПОВИК                

Врз основа на Законот за комунални такси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2004, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15, 192/15 и 23/2016), додека согласно Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15), градоначалникот објавува:                         ЈАВЕН    ПОВИК За сите правни лица кои имаат седиште на фирма или подружница на територијата на општина […]

ЈАВЕН ПОВИК

Врз осова на Законот за Данок на имот („Сл. на РМ„ бр. 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2012 ,188/13,154/2015, 192/15, dhe 23/16), и врз основа на Закон за општа управна постапка („Сл. на РМ„ бр, 124/15), Градоначалникот на Општина Кичево објавува: ЈАВЕН ПОВИК За Правни и Физички лица кој поседуваат  имот во Територија на Општина […]

ЈАВЕН ПОВИК

ОПШТИНА КИЧЕВО Врз основа на проектот Addendum to ROMACTED Grant Agreement PO 678638 and PO 664860, Општина Кичево објавува: ЈАВЕН ПОВИК за аплицирање на правни субјекти за реализирање на ваучери наменети за ублажување на последиците од Ковид 19   Изборот на правни субјекти за реализирање на ваучери наменети за ублажување на последиците од Ковид 19, […]

ЈАВЕН ПОВИК

ОПШТИНА КИЧЕВО Врз основа на проектот Addendum to ROMACTED Grant Agreement PO 678638 and PO 664860, Општина Кичево објавува: ЈАВЕН ПОВИК За аплицирање на граѓани од ромска заедница за ваучери наменети за ублажување на последиците од Ковид 19 Распределбата на ваучерите, согласно проектот Addendum to ROMACTED Grant Agreement PO 678638 and PO 664860, ќе се […]

ОБЈАВА

ОПШТИНА КИЧЕВО ОБЈАВА 1/2020 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Кичево   ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено со Детален Урбанистички План на град Кичево  за населба  „ БЛОК […]

Прочитајте ги сите објави