Republika e Maqedonisë

Komuna e Kërçovës

Ne baze te Ligjit per Tatim ne prone  ( Gz. e RM-se, nr: 61/2004, 64/2005, 92/2007, 102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2012 ,154/2015, 192/15, dhe 23/16 kurse ne pajtim me Ligjin per procedure te pergjithshme administrative ( Gz.e RM-se nr. 38/2005, 110/2008, 118/2008 dhe 51/2011, dhe 145/15, Kryetari I Komunes se Kercoves shpall:

SHPALLJE  PUBLIKE

Për të gjith personat Fizik dhe Juridik të cilët posedojnë prone në Teritorin e Komunës së Këcovës ,kurse për të cilat nuk eshtë kryer dorzim I rregullt I aktvendimeve dhe I verejtjeve për vitin 2016,njoftohen qe ti nderrmarrin hapat vijuese:

 1.Personat Fizik dhe Juridik të cilët posedojnë prone në Teritorin e Komunës së Kërcovës ,a për të cilat nuk ështe kryer dorëzim I rregullt I Aktvendimeve per Tatim në Pronë ,janë të obliguar që ti marrin aktvendimet për Tatim në prone per vitin 2016,përfundimisht me 10.10.2016.

 2.Obligimet në pajtim me Aktvendimin për Tatim në prone jeni te detyruar ti paguani përfundimisht me 10.10.2016.

 Obligimet  mund ti paguani ne fletpagesat vijuese

Pranuesi llogaria e Thesarit
Banka e pranuesit Banka Popullore e RM-se
llogaria 100000000063095
Nr.rend. lloji itatimit Llogaria pagesore Shifra kalimtare
1. Tatimi ne prone per persona juridik 840-134-02512 713113
2. Tatim ne prone per persona fizik 840-134-02507 713111

Kjo shpallje hyn ne fuqi me diten e publikimit te saj dhe llogaritet se pala eshte njoftuar me shkrim permes dergeses se drejte. Per pasojat negative ( pagese e dhunshme, ndeshkim ne para, shpenzime plotesuese etj ) qe eventualisht mund te shfaqen,ato do t’imbuloje vete pala.

 Ne qofte se keni kryer pagesa qe nuk jane evidentuar, ose nevojitet te behet nivelizim i tyre mbi bazen e borxhit, ju lutemi t’idrejtoheni Komunes se Keroves, Njesia per tatim dhe taksa komunale,Zyra nr. 22, per te dorezuar deshmite per pagesat e kryera ose kontaktoni ne adresen e meposhtme.

rr.”Boris Kidri “, nr.1

e-mail:kercova2013@yahoo.com