V E N D I M Për zgjidhjen e kandidatit për avancim të nëpunësit administrativ përmes shpalljes interne