Ne pajtim me nenin 86 të Ligjit për procedurë të pergjithshme administrative( “Gz.zyrtare e RM-se” nr:38/2005, 110/2008, 118/2008, dhe 51/2011) dhe Vendimin e Komunes se Kercoves, nr: 22-2443/1, nga data 5.10.2015, Komuna e Kercoves – Sektori për çështje financiare – Njësia për tatime, taksa, kompenzime dhe për të ardhura tjera të komunës, paraqet:

SH P A LL J E

                Të aktvendimeve për Tatim në pronë dhe Taksë komunale per vitin 2015, për personat fizikë dhe juridikë të cilët në tjetër mënyrë nuk mund t’i shperndajmë për shkak se vendbanimi, respektivisht selia e palëve, nuk janë të njohura :

           2.Aktvendime për taksë komunale – firmarina 2015

N. Година Реш датум Реш. број Назив
1 2015 30/04/2015 22/15-19939 Друштво за туризам ЕРА ТРАВЕЛ ДОО Гостивар
2 2015 30/04/2015 22/15-19940 МЦ БУРГЕР ШПЕТИМ И ДР. Д.О.О. КИЧЕВО
3 2015 30/04/2015 22/15-19943 ОРИОН Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
4 2015 30/04/2015 22/15-19944 ИТАЛ-РОЛЕТ 2 Д.О.О.Е.Л УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
5 2015 30/04/2015 22/15-19959 ЈЕТКА КОМПАНИ ДООЕЛ КИЧЕВО
6 2015 30/04/2015 22/15-19967 МОРИГАНО ДООЕЛ КИЧЕВО
7 2015 30/04/2015 22/15-19968 КУЉТ С.ДОЛНО СТРОГОМИШТЕ КИЧЕВО
8 2015 30/04/2015 22/15-19972 Б 5-ЊУЕЈЏ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
9 2015 30/04/2015 22/15-19976 МАЏЕСТИК КЛУБ ДООЕЛ КИЧЕВО
10 2015 30/04/2015 22/15-19977 РЕСТОРАН СТРАЖА ДООЕЛ С.ТАЈМИШТЕ, КИЧЕВО
11 2015 30/04/2015 22/15-19978 АР-ДИТЕКС ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, КИЧЕВО
12 2015 30/04/2015 22/15-19980 БОДЕН ТЕКНИК 2014 ДООЕЛ С.ЗАЈАС КИЧЕВО
13 2015 30/04/2015 22/15-19981 АДН-ВБТ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ КИЧЕВО
14 2015 30/04/2015 22/15-19983 ПЗУ МЕТИН ДЕНТ КИЧЕВО
15 2015 30/04/2015 22/15-19984 КОТЕВСКИ-TOБAKO ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
16 2015 30/04/2015 22/15-19987 ТЕЕНС ТРЕЈД ДООЕЛ КИЧЕВО
17 2015 30/04/2015 22/15-19990 УНИЦОРН-ББ УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО КИЧЕВО
18 2015 30/04/2015 22/15-19994 ОРИЕНТАЛ ИДРИС ДООЕЛ КИЧЕВО
19 2015 30/04/2015 22/15-19998 ФK ШКЕНДИЈА-93 КИЧЕВО
20 2015 30/04/2015 22/15-20010 ДПТУУ Д&Б АВРАМОСКИ ДООЕЛ КИЧЕВО
21 2015 30/04/2015 22/15-20011 ДИНИ ФИКС ДООЕЛ ГОРНО СТРОГОМИШТЕ КИЧЕВО
22 2015 30/04/2015 22/15-20013 СИТИ ТРАВЕЛ АГЕНЦИ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ КИЧЕВО
23 2015 30/04/2015 22/15-20034 ВЕ-ВЕ ГРУП ДООЕЛ КИЧЕВО
24 2015 30/04/2015 22/15-20043 ЛЕАР ДООЕЛ С. ДЛАПКИН ДОЛ КИЧЕВО
25 2015 30/04/2015 22/15-20049 ЛИЛИ БАР УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ КИЧЕВО
26 2015 30/04/2015 22/15-20050 БЕЛА КУЛА КОМ ДООЕЛ КИЧЕВО
27 2015 30/04/2015 22/15-20066 АЛФА Ц.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
28 2015 30/04/2015 22/15-20067 МУЈОКОМЕРЦ Ц.О. КИЧЕВО
29 2015 30/04/2015 22/15-20069 МИРАБЕЛА УВОЗ-ИЗВОЗ Ц.О. КИЧЕВО
30 2015 30/04/2015 22/15-20072 БАШКИМ КОМПАНИ Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
31 2015 30/04/2015 22/15-20077 ГЕНДИ-КОМЕРЦ Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ С.ТРАПЧИН ДОЛ КИЧЕВО
32 2015 30/04/2015 22/15-20078 ВЛАДИТА Ц.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КИЧЕВО
33 2015 30/04/2015 22/15-20083 АВТО ДОМ С.А.Д. Б.Б. Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
34 2015 30/04/2015 22/15-20084 ЦРНИ БАРОН Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КИЧЕВО
35 2015 30/04/2015 22/15-20085 КИЧЕВОПРОМ-1 Д.О.О. ВО СТЕЧАЈ КИЧЕВО
36 2015 30/04/2015 22/15-20088 НОЌЕН ЈАВАЧ АВТОМОТОКЛУБ КИЧЕВО
37 2015 30/04/2015 22/15-20089 ДРУШТВО НА ГЕОДЕТСКИ ИНЖИНЕРИ И ТЕХНИЧАРИ КИЧЕВО
38 2015 30/04/2015 22/15-20091 ЕМО ОХРИД АД
39 2015 30/04/2015 22/15-20099 АСМИРЕ РАХМАНИ А. КИЧЕВО
40 2015 30/04/2015 22/15-20103 УГОСТИТЕЛСКИ ДУЌАН ДОНЕР ЧАРДАК ТП КИЧЕВО
41 2015 30/04/2015 22/15-20109 МУХАМЕДИНА А -ДЕМИРОСКА А.КИЧЕВО
42 2015 30/04/2015 22/15-20114 ИНФИНИТИ УУУ ТП АЛЕКСАНДРА СИМО СТЕФАНОСКА КИЧЕВО
43 2015 30/04/2015 22/15-20125 Друштво за мрест и улов на риба, производство, услуги и трговија на големо и мало СКАКАЛО ДОО увоз-извоз Битола
44 2015 30/04/2015 22/15-20126 Друштво за производство трговија и услуги ЕВРО СТИЛ Сашка и Слободан увоз извоз Битола ДОО
45 2015 30/04/2015 22/15-20130 ДПТГУ А-Д КАРПЕТ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ ГОСТИВАР
46 2015 30/04/2015 22/15-20132 ЕУРОПЕ-ТУРИСТ Ц.О. ГОСТИВАР
47 2015 30/04/2015 22/15-20133 МИ-МАК ДООЕЛ ГОСТИВАР
48 2015 30/04/2015 22/15-20134 ЕВРО-КОМЕРЦ-5
49 2015 30/04/2015 22/15-20135 ДООЕЛ ,, ГОЛДЕН СУПРА ,, УВОЗ ИЗВОЗ -ДЕБАР
50 2015 30/04/2015 22/15-20154 МОСТ 2000 ЛЕФЧЕ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
51 2015 30/04/2015 22/15-20160 Друштво за производство,услуги и трговија на Ќазим Рамадани МЕНДИ КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ с.Зајас, Општина Зајас-во ликвидација
52 2015 30/04/2015 22/15-20161 Друштво за трговија, производство и услуги АЛФАТОСИ увоз-извоз Ружди Велиу и др. ДОО с.Колари Општина Зајас-во ликвидација
53 2015 30/04/2015 22/15-20163 ФАТИ-ФАРМ П.О. КИЧЕВО
54 2015 30/04/2015 22/15-20164 NOTI KOLARI
55 2015 30/04/2015 22/15-20165 ГРАФОМАК ЗАШТИТНО ДРУШТВО Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
56 2015 30/04/2015 22/15-20169 ДИМИГРАМ Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
57 2015 30/04/2015 22/15-20174 Друштво за промет и услуги СЕМИ-КОМПАНИ увоз-извоз Весел Јашари ДООЕЛ с.Горно Строгомиште Зајас во ликвидација
58 2015 30/04/2015 22/15-20175 ДПУТ ,, БАЛКАН – МС ,, ДООЕЛ
59 2015 30/04/2015 22/15-20179 JOVOPROM TAJMISTE
60 2015 30/04/2015 22/15-20187 ЃОНИ НИКОЛОСКИ ВОЈИСЛАВ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ С.ПРЕМКА
61 2015 30/04/2015 22/15-20192 СИМЕКС-1 СРБАКОВСКА БИСЕРА Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
62 2015 30/04/2015 22/15-20196 ЦЕНТАР АВС Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ С.СРБИЦА ОСЛОМЕЈ
63 2015 30/04/2015 22/15-20203 NORAFIKS GORNO STROMISTE
64 2015 30/04/2015 22/15-20208 МИРАБЕЛА-ТРЕЈД Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
65 2015 30/04/2015 22/15-20212 БЕРТИ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
66 2015 30/04/2015 22/15-20219 ЕМ УНИПАК ЕДИТ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
67 2015 30/04/2015 22/15-20224 Друштво за услуги, трговија и производство ДАУТИ-КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ с.Србјани-Другово-во ликвидација
68 2015 30/04/2015 22/15-20232 БИГ ТЕКСТИЛ Д.О.О. АГИМ И ДР. Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
69 2015 30/04/2015 22/15-20235 НЕЛИ-ЈЕТА АРТАН Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
70 2015 30/04/2015 22/15-20240 АФРДИТА Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
71 2015 30/04/2015 22/15-20241 Друштво за трговија, угостителство и услуги БЛУ СКАЈ увоз-извоз ДООЕЛ с.Зајас-Зајас-во ликвидација
72 2015 30/04/2015 22/15-20249 DIPU S-M ZAJAS
73 2015 30/04/2015 22/15-20250 СОНУС УВОЗ – ИЗВОЗ Ј.Т.Д
74 2015 30/04/2015 22/15-20257 BURIMI KOMERC ZAJAS
75 2015 30/04/2015 22/15-20267 Д & В ФАТОН Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
76 2015 30/04/2015 22/15-20272 НИНЕКС Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
77 2015 30/04/2015 22/15-20278 Друштво за производство, трговија и услуги МАРБИ КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
78 2015 30/04/2015 22/15-20282 МУЧАЈ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
79 2015 30/04/2015 22/15-20288 А.Х. Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
80 2015 30/04/2015 22/15-20291 З-МЕКСИКО Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
81 2015 30/04/2015 22/15-20293 Јавно трговско друштво за трговија, производство, превоз, градежен инжинеринг, услуги и интелектуални услуги и угостителство ЛИМИКО, увоз-извоз Крсте Нкоски идр. ЈТД Другово
82 2015 30/04/2015 22/15-20295 АЛЕКСАНДРИЈА-КОМПАНИ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
83 2015 30/04/2015 22/15-20296 Друштво за трговија, производство, превоз, градежништво, угостителство, услуги и интелектуални услуги Н У Е Л увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
84 2015 30/04/2015 22/15-20307 ГОРАЗД ИВАНКА РАДЕСКА Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
85 2015 30/04/2015 22/15-20309 ПАЛМАД Д.О.О.Е.Л. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С.Д.СТРОГОМИШТА
86 2015 30/04/2015 22/15-20310 2 БЕЛА-КОМЕРЦ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
87 2015 30/04/2015 22/15-20312 ТАНЕ ЦАЛЕСКИ-ТРАНСФЕР Д.О.О.Е.Л. КИЧЕВО
88 2015 30/04/2015 22/15-20323 Друштво за производство, трговија, сообраќај, услуги и др. А Р Г З О Н увоз-извоз ЈТД Кичево-во ликвидација
89 2015 30/04/2015 22/15-20324 ДЕА ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ С.ЗАЈАС
90 2015 30/04/2015 22/15-20326 ЧЕТИ-КОМЕРЦ Д.О.О.Е.Л. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КИЧЕВО
91 2015 30/04/2015 22/15-20327 И & А Д.О.О.Е.Л. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КИЧЕВО
92 2015 30/04/2015 22/15-20329 Друштво за производство, трговија, градежништво и услуги АЛБА-КОМ експорт-импорт ДООЕЛ с.Зајас Зајас-во ликвидација
93 2015 30/04/2015 22/15-20335 Друштво за трговија, производство, угостителство и услуги КИРТАКИС увоз-извоз ДООЕЛ с. Вранештица општина Вранештица
94 2015 30/04/2015 22/15-20340 ДИТИ КОМЕРЦ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ С.ТРАП.ДОЛ КИЧЕВО
95 2015 30/04/2015 22/15-20344 Друштво за услуги, трговија, производство БИЛЈАРД КЛУБ увоз-извоз ДООЕЛ с. Зајас Општина Зајас-во ликвидација
96 2015 30/04/2015 22/15-20346 ВАЛИС Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
97 2015 30/04/2015 22/15-20356 М-СТАРТ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
98 2015 30/04/2015 22/15-20358 Друштво за промет и услуги БИЗНИС ЦЕНТАР увоз-извоз ДООЕЛ с.Колари,Зајас-во ликвидација
99 2015 30/04/2015 22/15-20360 Трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз АЛБОНИ , ДООЕЛ с.Страгомишта-Зајас
100 2015 30/04/2015 22/15-20362 Друштво за трговија, угостителство, производство и услуги, ЕКУАДОР увоз-извоз ДООЕЛ с.Колари општина Зајас-во ликвидација
101 2015 30/04/2015 22/15-20365 Друштво за производство, услуги и трговија ВЕРСАЌИ, ДООЕЛ с.г.Строгомишта-Зајас-во ликвидација
102 2015 30/04/2015 22/15-20368 ДООЕЛ ,,ЈАГОДИНИ ,,
103 2015 30/04/2015 22/15-20372 БИСТРА 1 Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
104 2015 30/04/2015 22/15-20373 ЕУРОКОХА Д.О.О.Е.Л. ЕЛСПОРТ-ИМПОРТ КИЧЕВО
105 2015 30/04/2015 22/15-20381 Друштво за превоз, производство, услуги, угостителство и трговија КОЛОСАЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Бачишта Зајас-во ликвидација
106 2015 30/04/2015 22/15-20382 Друштво за угостителство, трговија, производство и услуги МАНИ увоз-извоз ДОО с.Колари општина Зајас-во ликвидација
107 2015 30/04/2015 22/15-20386 АМСТЕРДАМ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
108 2015 30/04/2015 22/15-20390 Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ИНТЕЛЕКТ-ТРАНС 1 експорт-импорт ДООЕЛ с.Зајас Зајас-во ликвидација
109 2015 30/04/2015 22/15-20392 СОФИ-МС Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
110 2015 30/04/2015 22/15-20393 ПЛАНЕТА 2003 БЕКИМ И ДР. Ј.Т.Д. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
111 2015 30/04/2015 22/15-20395 РУШИТ-ФЛОРИЈАН Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
112 2015 30/04/2015 22/15-20397 АМРА-КОМЕРЦ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
113 2015 30/04/2015 22/15-20401 О. ЈАСЕ ЈАСМИНА И ДР. Ј.Т.Д. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
114 2015 30/04/2015 22/15-20404 АТЛАНТИК-ТУРС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ
115 2015 30/04/2015 22/15-20409 ИМРАН-КОМПАНИ Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
116 2015 30/04/2015 22/15-20410 Х-ЏУЛИ КОМЕРЦ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ С.ОСОЈ – КИЧЕВО
117 2015 30/04/2015 22/15-20414 И.Г.Б. Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
118 2015 30/04/2015 22/15-20421 Друштво за производство, трговија, услуги и угостителство ВУЛКАН експорт-импорт ДООЕЛ с.Другово
119 2015 30/04/2015 22/15-20436 А-М Д.О.О.Е.Л. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КИЧЕВО
120 2015 30/04/2015 22/15-20445 М И С 2 Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
121 2015 30/04/2015 22/15-20447 Друштво за трговија ,градежништво производство и услуги, ДАЛИ & ЛАНИ-КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ с.Колари Општина Зајас-во ликвидација
122 2015 30/04/2015 22/15-20456 ADEMI KOLARI
123 2015 30/04/2015 22/15-20459 Друштво за градежништво,производство,трговија и услуги,увоз-извоз ГУРИ БАРДХЕ ДООЕЛ с.Колари Општина Зајас-во ликвидација
124 2015 30/04/2015 22/15-20460 ПАПИЛЛОН Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
125 2015 30/04/2015 22/15-20470 Друштво за угостителство, трговија, производство и услуги СОФРА 3 увоз-извоз ДООЕЛ с.Зајас Општина Зајас-во ликвидација
126 2015 30/04/2015 22/15-20471 ДООЕЛ ,, БЛЕДИ-ТРАНС ,,
127 2015 30/04/2015 22/15-20472 Друштво за производство, трговија и услуги ВЕЛА-НС експорт-импорт ДООЕЛ с.Зајас-во ликвидација
128 2015 30/04/2015 22/15-20485 Друштво за производство, трговија, превоз и услуги БИС -ЛИНЕ експорт-импорт ДООЕЛ с.Долно Страгомиште Зајас-во ликвидација
129 2015 30/04/2015 22/15-20486 РЕНДГЕН П.З.О. ПО ОПШ. МЕДИ. И СПЕЦ. ОРДИ. ПО РАДИОДИ.
130 2015 30/04/2015 22/15-20489 03-МЕКСИКО Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
131 2015 30/04/2015 22/15-20498 ДИМ КОМ ДРАГИЦА Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
132 2015 30/04/2015 22/15-20499 ТАЈФУН-2004 Д.О.О. КИЧЕВО
133 2015 30/04/2015 22/15-20505 GELBRIMI ZAJAS
134 2015 30/04/2015 22/15-20507 АКСА Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
135 2015 30/04/2015 22/15-20509 KONAKU DOLNO STROGOMISTE
136 2015 30/04/2015 22/15-20522 BALKAN – 2004 ZAJAS
137 2015 30/04/2015 22/15-20525 ЌЕРИМИ-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ
138 2015 30/04/2015 22/15-20536 XHELILI ZAJAS
139 2015 30/04/2015 22/15-20539 ДОН-КВАТРО Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КИЧЕВО
140 2015 30/04/2015 22/15-20540 Друштво за промет, градежништво, транспорт и услуги АТДХЕУ експорт-импорт ДООЕЛ с.Зајас-Зајас-во ликвидација
141 2015 30/04/2015 22/15-20547 МАЦОЛА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
142 2015 30/04/2015 22/15-20570 ТРЕНД 2005 Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
143 2015 30/04/2015 22/15-20571 И &С КОМПАНИ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
144 2015 30/04/2015 22/15-20575 КИБЕР-НЕТ ДООЕЛ ЕКСПОЕТ-ИМПОРТ КИЧЕВО
145 2015 30/04/2015 22/15-20576 ДООЕЛ ,, СТАРС-ДБ ,,
146 2015 30/04/2015 22/15-20586 ДД ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
147 2015 30/04/2015 22/15-20602 СОФРА-М-2005 МЕЏИТ МУСТАФА И ДР.ЈТД УВОЗ-ИЗВОЗ
148 2015 30/04/2015 22/15-20603 БЛЕСА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
149 2015 30/04/2015 22/15-20608 Друштво за превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, АВТОПРЕВОЗ,увоз-извоз с. Вранештица, ДОО Вранештица
150 2015 30/04/2015 22/15-20611 ПРО-ЕТЕРНА Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
151 2015 30/04/2015 22/15-20612 ПРО СТУДИО Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
152 2015 30/04/2015 22/15-20619 ЛИСА Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
153 2015 30/04/2015 22/15-20621 Друштво за транспорт,шпедиција,трговија и услуги ДУШКО ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз с.Другово
154 2015 30/04/2015 22/15-20632 АДВАНСЕД ДИГИТАЛ НЕТВОРК-АДН Д.О.О. КИЧЕВО
155 2015 30/04/2015 22/15-20633 ХИМАРА-СИТИ Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
156 2015 30/04/2015 22/15-20636 ДР,ЗА ПРОМ,ПР,И УСЛ,ЏЕВДЕТ ДООЕЛ КИЧЕВО
157 2015 30/04/2015 22/15-20649 ДР,ЗА ПР,ТРГ,И УСЛ,ДР,ЛИЛИ ФАРМ ДООЕЛ КИЧЕВО
158 2015 30/04/2015 22/15-20656 ДР,ЗА ТРГ,И УСЛ,ПРЕМИЕР-АГ ДООЕЛ КИЧЕВО
159 2015 30/04/2015 22/15-20671 ДР,ЗА ТУР,УГО,СООБ,ТРГ,И УСЛ,РАИЗЕ БИРО ФМВ ВАЛОН-ТУРИСТ ЈТД
160 2015 30/04/2015 22/15-20678 ДР,ЗА ПР,ТРГ,И УСЛ,СИМ СИН-2006 ДООЕЛ КИЧЕВО
161 2015 30/04/2015 22/15-20679 ДООЕЛ ,,ФОРТУНА ,,
162 2015 30/04/2015 22/15-20680 ДР,ЗА ПР,ТРГ,И УСЛ,МОДА-РОМА ДОО КИЧЕВО
163 2015 30/04/2015 22/15-20682 ДР,ЗА ПР,ТРГ,И УСЛ,ПРОНТО МОДА-06 ДООЕЛ КИЧЕВО
164 2015 30/04/2015 22/15-20684 СТОП,ИНТЕР,ЗАЕДНИЦА ЕУРОСТАРТ-2006 КИЧЕВО
165 2015 30/04/2015 22/15-20685 ДР,ЗА МЕН,РАБ,ТРГ,И УСЛ,ЏЕПИ-КОМПАНИ ДООЕЛ КИЧЕВО
166 2015 30/04/2015 22/15-20687 ДР,ЗА ТРГ,ПРО,УГО,И УСЛ,ФАМ-ЦЕНТАР АЕА У,И,ДООЕЛ К,
167 2015 30/04/2015 22/15-20688 ДР,ЗА ТР,ПР,ПРЕ,УСЛ,И УГО,ВИТА-ХРИСТИ ДООЕЛ КИЧЕВО
168 2015 30/04/2015 22/15-20689 Д,ПРО,ТРГ,УГ,СОО,И,УСЛ,КА-ЛЕ-77 ЈТД,КИЧЕВО
169 2015 30/04/2015 22/15-20690 Друштво за превоз, производство, трговија, услуги и угостителство ФУТИ-КИМИ увоз-извоз ДООЕЛ с.Стрелци Осломеј
170 2015 30/04/2015 22/15-20695 ДР,ЗА ПР,ТРГ,УГ,И УСЛ,ГОГО-НЕТ-ГОЧО ДООЕЛ КИЧЕВО
171 2015 30/04/2015 22/15-20697 ДР,ЗА ТРГ,ПР,УГ,И УСЛ,ИЗГРЕВ 2006 ДООЕЛ КИЧЕВО
172 2015 30/04/2015 22/15-20699 ДР,ЗА ПРО,ТРАН,И УСЛ,ЛМ-79 ДООЕЛ КИЧЕВО
173 2015 30/04/2015 22/15-20701 ДР,ЗА ПР,ТРГ,УГОС,И УСЛ,КЕНЗО-ИНЖ,ДООЕЛ КИЧЕВО
174 2015 30/04/2015 22/15-20703 ДООЕЛ ,, ЕЛИ-БИЗНИС ,,
175 2015 30/04/2015 22/15-20713 ДР,ЗА ПРО,ПРОМ,ТРГ,И УСЛ,КИ-МЕТАЛ ДОО КИЧЕВО
176 2015 30/04/2015 22/15-20720 ДР,ЗА ПР,НА ЗЕМЈ,ТЕХ,И ИНТ,УСЛ,И ТРГ,ГЕО-ОБЈЕКТИВ ДООЕЛ К,
177 2015 30/04/2015 22/15-20728 ТРГ,ДР,ЗА ПРЕ,НА ПАТ,И УС,ТАКСИ-ДУКАТ ДООЕЛ КИЧЕВО
178 2015 30/04/2015 22/15-20729 Приватна здравствена установа-Аптека БЕЛАДОНА ФАРМ Кичево
179 2015 30/04/2015 22/15-20748 BILI-07 ZAJAS
180 2015 30/04/2015 22/15-20749 ДР,ЗА ПРО,ПРЕ,УС,УГО,И ТРГ,ПАЛ-ПАЛАС ДООЕЛ К,
181 2015 30/04/2015 22/15-20759 ДР,ЗА ТР,ПРО,УГО,И УС,ТЕА-Д ДООЕЛ КИЧЕВО
182 2015 30/04/2015 22/15-20775 ДР,ЗА ТРГ,И УСЛ,ЕЛИ-ИБО-ЕНИ ДООЕЛ КИЧЕВО
183 2015 30/04/2015 22/15-20778 ДР,ЗА ПР,ТРАН,ТРГ,И УСЛ,ТЕ-КИ-ЛА-2007 ДООЕЛ КИЧЕВО
184 2015 30/04/2015 22/15-20780 ДППУ ,, ГОЛДСТАР ПРО-,, ДООЕЛ
185 2015 30/04/2015 22/15-20781 Водна заедница БИГОР ДОЛЕНЦИ-ЧЕЛОПЕЦИ с.Бигор Доленци Вранештица
186 2015 30/04/2015 22/15-20787 ДР,ЗА ТРГ,УСЛ,И ПРОМ,БЕРТИ-КОМПАНИ ДООЕЛ КИЧЕВО
187 2015 30/04/2015 22/15-20788 ДР,ЗА ТРГ,ПРОМ,И УСЛ,ОК-СТОРЕ ДООЕЛ КИЧЕВО
188 2015 30/04/2015 22/15-20791 Друштво за трговија, производство, угостителство и услуги ЈУГОС-2007 увоз-извоз ДООЕЛ с.Другово
189 2015 30/04/2015 22/15-20793 ДР,ЗА ТРГ,ПРО,УГОС,И УСЛ,САРА 2007-В,О,ДООЕЛ КИЧЕВО
190 2015 30/04/2015 22/15-20795 ДППУ ,, ЕУРО ЛУНА ,, ДООЕЛ
191 2015 30/04/2015 22/15-20797 ДР,ЗА ТРГ,ПРО,УГОСТ,И УСЛ,ТРИСТАРТ ДООЕЛ КИЧЕВО
192 2015 30/04/2015 22/15-20799 ДР,ЗА ПРО,ТРАН,ТРГ,И УСЛ,ЛИПБЛЕД-ДЕКОР ДООЕЛ КИЧЕВО
193 2015 30/04/2015 22/15-20801 MILI-AG KOLARI
194 2015 30/04/2015 22/15-20807 ARDIANO-TRANS KOLARI
195 2015 30/04/2015 22/15-20808 ДР,ЗА УС,ТРГ,ПРО,И УГОС,МАКСЕЛ-ИНЖ, ДООЕЛ КИЧЕВО
196 2015 30/04/2015 22/15-20820 ДР,ЗА ПРО,ТРГ,И УСЛ,МУЛТИПРОМЕТ ДООЕЛ КИЧЕВО
197 2015 30/04/2015 22/15-20821 ДР,ЗА ТР,ПРО,УГОС,И УС,ЕВТ-ЕДЕЛВЕИСС ДООЕЛ К,
198 2015 30/04/2015 22/15-20823 ДР,ЗА УГОС,ТР,И ПРО,БАЛКАНИКА-ИНВЕСТ ДООЕЛ КИЧЕВО
199 2015 30/04/2015 22/15-20827 Друштво за производство транспорт трговија и услуги СИРИУС-2007 увоз-извоз ДООЕЛ
200 2015 30/04/2015 22/15-20831 ДР,ЗА ТРГ,ПР,И УСЛ,ФИЈА 2006 ДООЕЛ КИЧЕВО
201 2015 30/04/2015 22/15-20832 Друштво за производство трговија и услуги ГОГО ПРОМ 2007 увоз-извоз ДООЕЛ с.Горни Добреноец, Другово
202 2015 30/04/2015 22/15-20836 ДР,ЗА УГОС,ТРГ,И УСЛ,ЏЕНИ-2007 ДООЕЛ КИЧЕВО
203 2015 30/04/2015 22/15-20839 USKANA KONSULT GORNO STROGOMISTE
204 2015 30/04/2015 22/15-20843 ДППТУ ,, ЕКСПРЕС-07 ,, ДООЕЛ
205 2015 30/04/2015 22/15-20850 ДР,ЗА ПР,ИНЖ,ПРОМ,ИУСЛ,БЕМАК-ТРЕИД ДООЕЛ КИЧЕВО
206 2015 30/04/2015 22/15-20853 ДППТУ ,, КАТЕ О7 ,, ДООЕЛ
207 2015 30/04/2015 22/15-20861 PEJOVA CESMA TAJMISTE
208 2015 30/04/2015 22/15-20863 Друштво за трговија, сервис на индустриска електроника, аудио и видео техника РИД ЕЛЕТРОНИКА увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
209 2015 30/04/2015 22/15-20872 ДТПУ ,,ПРОБИТИ ДООЕЛ ,,
210 2015 30/04/2015 22/15-20873 Друштво за трговија, производство, превоз и услуги ЧЕКСАН увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
211 2015 30/04/2015 22/15-20874 ДОТУ ТОСКАНА ГОНИ
212 2015 30/04/2015 22/15-20877 Друштво за консалтинг и други деловни услуги АНЕКС-2007 ДООЕЛ увоз-извоз Кичево
213 2015 30/04/2015 22/15-20880 Друштво за производство, промет и услуги АЛИЛИ 2007 увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
214 2015 30/04/2015 22/15-20884 Друштво за промет и услуги ЕЛИ – КОМПАНИ 2007 увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
215 2015 30/04/2015 22/15-20885 Друштво за трговија,промет и услуги ПАША 2007 О.А. увоз-извоз ДООЕЛ с.Челопеци Вранештица
216 2015 30/04/2015 22/15-20887 Друштво за трговија, производство, угостителство и услуги СИ-ЕЛ-2007 увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
217 2015 30/04/2015 22/15-20897 EURO DINI-07 DLAPKIN DOL
218 2015 30/04/2015 22/15-20903 ДООЕЛ МОБИКОМ ЛИНДИ С КОЛАРИ ЗАЈАЗ
219 2015 30/04/2015 22/15-20907 Друштво за трговија, производство, угостителство и услуги ГЕНТ-НУС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
220 2015 30/04/2015 22/15-20910 Друштво за производство, трговија и услуги БАШКИМИ-ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Стрелци,општина Осломеј
221 2015 30/04/2015 22/15-20911 Друштво за услуги, трговија, производство и угостителство Т-КАНЗО увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
222 2015 30/04/2015 22/15-20916 Друштво за трговија, производство, превоз, услуги и угостителство ДЕНЕР-ГРАНД увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
223 2015 30/04/2015 22/15-20918 ДООЕЛ АМИНТА КИЧЕВО
224 2015 30/04/2015 22/15-20922 Друштво за услуги,едукација,угостителство и трговија ВЕРИТАС & САПИЕНС увоз-извоз ДОО Кичево
225 2015 30/04/2015 22/15-20924 Друштво за производство, трговија и услуги КИМБА ВАШ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
226 2015 30/04/2015 22/15-20926 Друштво за производство транспорт трговија и услуги ГРАНДИОСЕ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
227 2015 30/04/2015 22/15-20930 ОЛТИ ДООЕЛ КИЧЕВО
228 2015 30/04/2015 22/15-20931 Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ЕДОНА-2008 експорт-импорт ДООЕЛ Кичево
229 2015 30/04/2015 22/15-20934 Друштво за транспорт услуги и трговија МАЛИ ШПЕД увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
230 2015 30/04/2015 22/15-20937 Друштво за производство,промет и услуги АМЕЛ КОМЕРЦ 2008 увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
231 2015 30/04/2015 22/15-20944 Друштво за градежништво,трговија,транспорт и услуги ДИЛСАН ДОО експорт-импорт Кичево
232 2015 30/04/2015 22/15-20945 ЛУКС ПРОЕКТ 2008 ДОО КИЧЕВО
233 2015 30/04/2015 22/15-20950 Друштво за производство,промет и услуги ВЕЛЈАНОСКИ КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
234 2015 30/04/2015 22/15-20958 Друштво за трговија,услуги,угостителство,производство и превоз АМРА – АБ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
235 2015 30/04/2015 22/15-20960 Друштво за угостителство,услуги,производство,превоз,трговија и менаџмент ПРИМА ДА ВИНЧИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
236 2015 30/04/2015 22/15-20970 MOTEL RESTORAN DELFINI ZAJAS
237 2015 30/04/2015 22/15-20973 HIGLANDER TRANSPORTI T.M.X ZAJAS
238 2015 30/04/2015 22/15-20980 Здружение на граѓани за органско производство ЕКО ПРОДУКТ МАНАСТИРСКО с.Манастирско Доленци,општина Другово
239 2015 30/04/2015 22/15-20989 Друштво за производство, промет и услуги ХИЛДА 2008 увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
240 2015 30/04/2015 22/15-20997 Друштво за земјоделство,производство,трговија и услуги КАПЧЕ-57 ДООЕЛ увоз-извоз Кичево
241 2015 30/04/2015 22/15-20999 ДОО-УВОЗ-ИЗВОЗ
242 2015 30/04/2015 22/15-21010 Друштво за превоз,услуги,угостителство и трговија Ќ-ЛИНЕ увоз-извоз ДОО Кичево
243 2015 30/04/2015 22/15-21012 Друштво за производство, трговија и услуги ШУРБАНОСКИ ИНЖИНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ КИЧЕВО
244 2015 30/04/2015 22/15-21015 Друштво за производство,трговија и услуги КЕНЗО КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
245 2015 30/04/2015 22/15-21021 ТПТУ ,, СИЛА-П 2008 ,, ДООЕЛ
246 2015 30/04/2015 22/15-21023 ДТУУ АЗ-ИМИЏ КОМПАНИ
247 2015 30/04/2015 22/15-21024 Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги КИС УНИОН-А увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
248 2015 30/04/2015 22/15-21027 ДПТУ ,, ТРИ С – Ц 2008 ,, ДООЕЛ
249 2015 30/04/2015 22/15-21031 Друштво за производство,трговија и услуги ЕКСКЛУЗИВ-С2 увоз-извоз ДООЕЛ,Кичево
250 2015 30/04/2015 22/15-21034 Друштво за производство,промет и услуги ФИНОКИО 92 увоз-извоз ДООЕЛ,Кичево
251 2015 30/04/2015 22/15-21036 Друштво за производство,трговија и услуги МАЈА ТЕКСТИЛ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
252 2015 30/04/2015 22/15-21038 ДПТУ ,, ЛИНЕА ПЛУС ,, ДООЕЛ
253 2015 30/04/2015 22/15-21039 ДПТУ ,, ГРАФИКА ПЛУС 08 ,, ДООЕЛ
254 2015 30/04/2015 22/15-21041 Друштво за трговија и услуги МАЛИБУ-ХИТ ДООЕЛ Кичево
255 2015 30/04/2015 22/15-21043 Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ФЛЕШ-БО увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
256 2015 30/04/2015 22/15-21044 Друштво за консалтинг и други деловни услуги ДОДО ДВА ДООЕЛ увоз-извоз Кичево
257 2015 30/04/2015 22/15-21053 Друштво за производство, промет и услуги АЛЕАНЕ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
258 2015 30/04/2015 22/15-21058 Друштво за угостителство, трговија у услуги ОК ПАЛАЧИНКА увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
259 2015 30/04/2015 22/15-21060 КАРЛА-2008 УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ КИЧЕВО
260 2015 30/04/2015 22/15-21062 Друштво за производство, промет и услуги ЈАСМИНА 19 ИЗ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
261 2015 30/04/2015 22/15-21063 Друштво за услуги, трговија, производство и угостителство ГОРФРАЈП увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
262 2015 30/04/2015 22/15-21065 Друштво за угостителство, трговија и услуги БУРГЕР КИНГ. ВЕЛИУ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
263 2015 30/04/2015 22/15-21069 ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО И УСЛУГИ СЛ
264 2015 30/04/2015 22/15-21074 Друштво за производство, трговија и услуги 2008-МАШ експорт-импорт ДОО Кичево
265 2015 30/04/2015 22/15-21079 Друштво за трговија и услуги МЕЛИ-ПЛАТОР ДООЕЛ Кичево
266 2015 30/04/2015 22/15-21081 Друштво за угостителство,трговија и услуги ИДРИЗОСКИ 2008 увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
267 2015 30/04/2015 22/15-21083 Друштво за производство, трговија и услуги НАНИ-КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
268 2015 30/04/2015 22/15-21085 Друштво за производство, промет и услуги Д&Р ДОНЕР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
269 2015 30/04/2015 22/15-21087 ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО,ТРГОВИЈА,ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ СТОМ
270 2015 30/04/2015 22/15-21093 Друштво за производство, промет и услуги САБИКАНА КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
271 2015 30/04/2015 22/15-21095 Друштво за земјоделие, трговија и производство ЦОЦЕ-КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
272 2015 30/04/2015 22/15-21096 Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги БАКАР – ПРОМЕТ ДООЕЛ Кичево
273 2015 30/04/2015 22/15-21105 Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги С.Т.Т СКАНД експорт-импорт ДООЕЛ Кичево
274 2015 30/04/2015 22/15-21108 Друштво за производство,трговија и услуги КИМ-МАРЕ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
275 2015 30/04/2015 22/15-21110 ДООЕЛ МИТРЕСКИ-КОМПАНИ УВОЗ-ИЗВОЗ
276 2015 30/04/2015 22/15-21111 УНИ-СТИЛ 2009 УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ КИЧЕВО
277 2015 30/04/2015 22/15-21118 ДПТТУ ТИМ-КОМПАНИ
278 2015 30/04/2015 22/15-21119 Друштво за производство, промет и услуги МАРТИЦВЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
279 2015 30/04/2015 22/15-21122 Друштво за трговија,производство,превоз,услуги и угостителство РЕЦИКЛ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
280 2015 30/04/2015 22/15-21123 Друштво за производство, трговија и услуги ЗОРО-СВ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
281 2015 30/04/2015 22/15-21133 Друштво за трговија и услуги ГОНА АРТ ДООЕЛ увоз-извоз Кичево
282 2015 30/04/2015 22/15-21134 ДООЕЛ ФЕЈ-ТИМ КИЧЕВО
283 2015 30/04/2015 22/15-21136 Друштво за продукција и услуги СТАР ДСТ ПРОДУКШАН увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
284 2015 30/04/2015 22/15-21137 Друштво за градежништво, производство и услуги АЉБИН-ЈЕХОН увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
285 2015 30/04/2015 22/15-21139 Друштво за градежништво, трговија и услуги АРХИТ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
286 2015 30/04/2015 22/15-21142 Друштво за градежништво, трговија и услуги ТЕРА ГРАДБА увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
287 2015 30/04/2015 22/15-21147 ЛАНДА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
288 2015 30/04/2015 22/15-21155 Друштво за производство, трговија и услуги ДАДИ-ПРОМ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
289 2015 30/04/2015 22/15-21156 Друштво за производство, трговија и услуги ТОТО-МАР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
290 2015 30/04/2015 22/15-21157 Друштво за производство, трговија и услуги АЛЕКС-КОМПЈУТЕРИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
291 2015 30/04/2015 22/15-21174 Друштво за трговија, угостителство и услуги АРИ-БЕСНИК увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
292 2015 30/04/2015 22/15-21176 Друштво за производство, трговија и услуги ФПК-ЕН увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
293 2015 30/04/2015 22/15-21178 Друштво за угостителство,трговија и услуги БОНН АППЕТИТ-ШЕКИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
294 2015 30/04/2015 22/15-21179 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги ГИЛЕ-НЕТ увоз-извоз ДОО Кичево
295 2015 30/04/2015 22/15-21184 Друштво за трговија,производство и услуги УЛТРА-ДЕНТАЛ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
296 2015 30/04/2015 22/15-21185 Друштво за трговија, производство, превоз и услуги КЛЕЈО-КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
297 2015 30/04/2015 22/15-21186 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги ДОНИ-ТРИМИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
298 2015 30/04/2015 22/15-21187 Друштво за производство,промет и услуги САМБА ЕДЕН увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
299 2015 30/04/2015 22/15-21189 ЧИЛ АУТ-КАФЕ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ КИЧЕВО
300 2015 30/04/2015 22/15-21190 Друштво за трговија,производство и услуги ГОЛДСТАР-ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
301 2015 30/04/2015 22/15-21191 Друштво за угостителство,трговија и услуги АПСОЛУТ КОМ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
302 2015 30/04/2015 22/15-21193 Друштво за трговија и услуги МЕГИ ШОП увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
303 2015 30/04/2015 22/15-21195 Друштво за угостителство,производство и трговија АЛЕК-ДАР увоз-извоз Кичево
304 2015 30/04/2015 22/15-21198 Друштво за производство,промет и услуги ЧАВЧЕ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
305 2015 30/04/2015 22/15-21199 Друштво за производство трговија на сточарско земјоделски производи ТРИ-Л КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Кичево
306 2015 30/04/2015 22/15-21203 Друштво за производство,трговија и услуги БОШ ФАН увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
307 2015 30/04/2015 22/15-21206 Друштво за угостителство трговија и услуги КОРЛЕОНЕ КАФЕ-БАР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
308 2015 30/04/2015 22/15-21209 Друштво за услуги,трговија и производство МИЛОШЕСКИ-КОНСАЛТИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
309 2015 30/04/2015 22/15-21210 Друштво за производство,трговија и услуги ЕН-АР КОНСАЛТИНГ увоз-извоз ДОО Кичево
310 2015 30/04/2015 22/15-21214 Друштво за промет и услуги ПЕТ ИЛЈАДИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
311 2015 30/04/2015 22/15-21215 Друштво за производство, трговија и услуги ДАНИЕЛ ЕУРОТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
312 2015 30/04/2015 22/15-21221 Друштво за трговија, производство и услуги ОРФИПЕК увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
313 2015 30/04/2015 22/15-21222 Друштво за угостителство,услуги,трговија,производство и превоз МАКСИМУС-БРЕНД увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
314 2015 30/04/2015 22/15-21224 Друштво за туризам,превоз и услуги БУЈАРИ ТУРС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
315 2015 30/04/2015 22/15-21225 Друштво за производство,услуги и трговија ОМЕГА ДЕСЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
316 2015 30/04/2015 22/15-21230 Друштво за транспорт,трговија,производство,угостителство,градежништво и услуги ТРАНС ТЦ МЕТАЛ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
317 2015 30/04/2015 22/15-21233 ДАВИД-ТИНА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ
318 2015 30/04/2015 22/15-21236 Друштво за трговија, производство и услуги РЕЦИКЛИНГ МЦМ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
319 2015 30/04/2015 22/15-21238 Друштво за производство, трговија и услуги ВИКТОРИ ТИМ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
320 2015 30/04/2015 22/15-21242 ДУУТПП НЕРО КИТАНО УВОЗ ИЗВОЗ ДОО КИЧЕВО
321 2015 30/04/2015 22/15-21246 ОРТАК КОМПАНИ ДООЕЛ КИЧЕВО
322 2015 30/04/2015 22/15-21254 Друштво за производство, трговија и услуги АН-ХИ-БО увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
323 2015 30/04/2015 22/15-21258 Друштво за угостителство, трговија и услуги КЕЛМИТЕТУЛИ увоз-извоз ДОО Кичево
324 2015 30/04/2015 22/15-21260 Друштво за производство,трговија и услуги БАНИ-АНИ ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
325 2015 30/04/2015 22/15-21264 Друштво за транспорт трговија производство и улуги МЕГА ТРАНСПОРТЕР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
326 2015 30/04/2015 22/15-21267 Мешовито друштво за трговија,производство и услуги БиБ ВОЧ,B&B WATCH експорт-импорт ДОО Кичево
327 2015 30/04/2015 22/15-21269 ,,МЕГА КОРП ЈТ,, УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ КИЧЕВО
328 2015 30/04/2015 22/15-21273 Друштво за производство, трговија и услуги КЕРАМОНТ ЕДИП увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
329 2015 30/04/2015 22/15-21274 Друштво за производство,трговија и услуги САВЕСКИ ИНЖЕНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
330 2015 30/04/2015 22/15-21275 Друштво за производство,трговија и услуги МЕДИНЕ ЕДЕН увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
331 2015 30/04/2015 22/15-21279 Друштво за производство,трговија и услуги АНИ-КИКО КОМ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
332 2015 30/04/2015 22/15-21281 ДАНИ НАИЛ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
333 2015 30/04/2015 22/15-21290 Приватна здравствена установа-аптека НОРА-ФАРМ Кичево
334 2015 30/04/2015 22/15-21301 ОРИО ФАШИОН ДООЕЛ УВИЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
335 2015 30/04/2015 22/15-21307 ЊУЈОРК СИТИ ДООЕЛ КИЧЕВО
336 2015 30/04/2015 22/15-21310 МОНИ-АЛЕК ДООЕЛ КИЧЕВО
337 2015 30/04/2015 22/15-21311 МЕТАЛ ПРОФИЛ 86 ДООЕЛ КИЧЕВО
338 2015 30/04/2015 22/15-21315 ФЛАЈВИНГС ДООЕЛ КИЧЕВО
339 2015 30/04/2015 22/15-21318 МАЦО-ПРОМ ДООЕЛ КИЧЕВО
340 2015 30/04/2015 22/15-21322 ИМЗАН-ЈУНИОР ДООЕЛ КИЧЕВО
341 2015 30/04/2015 22/15-21325 ТИНК ПИНК ДООЕЛ КИЧЕВО
342 2015 30/04/2015 22/15-21332 АЛИЛИ ХОЛДИНГ ДООЕЛ КИЧЕВО
343 2015 30/04/2015 22/15-21333 ДИАНА-ФЛО УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ КИЧЕВО
344 2015 30/04/2015 22/15-21335 САУНД-КЛУБ ДООЕЛ КИЧЕВО
345 2015 30/04/2015 22/15-21339 РУШАЈ ДООЕЛ КИЧЕВО
346 2015 30/04/2015 22/15-21340 2СБ ДООЕЛ КИЧЕВО
347 2015 30/04/2015 22/15-21343 БЈС МАРКЕТ ДООЕЛ КИЧЕВО
348 2015 30/04/2015 22/15-21344 ЕМАНДА-С ДООЕЛ КИЧЕВО
349 2015 30/04/2015 22/15-21348 ФИСТ ТОШЕВИ ДООЕЛ КИЧЕВО
350 2015 30/04/2015 22/15-21349 ТРНД-БЈУТИ ММ ДООЕЛ КИЧЕВО
351 2015 30/04/2015 22/15-21350 ПЕЛА МЕДО ДООЕЛ КИЧЕВО
352 2015 30/04/2015 22/15-21359 НАСЕР КОМПАНИ -БЕСА ДООЕЛ КИЧЕВО
353 2015 30/04/2015 22/15-21361 КОНАКУ-ТРИМИ ДООЕЛ КИЧЕВО
354 2015 30/04/2015 22/15-21364 БАЏЕ ЛИМЕКС ДООЕЛ КИЧЕВО
355 2015 30/04/2015 22/15-21366 ФАЦЕБООРГЕР ДООЕЛ КИЧЕВО
356 2015 30/04/2015 22/15-21368 АГРОН-ЕДЕН ДООЕЛ КИЧЕВО
357 2015 30/04/2015 22/15-21371 ЛИЗА КОМЕРЦ ДООЕЛ КИЧЕВО
358 2015 30/04/2015 22/15-21372 ЛУНА-ЛУЛУКА ДООЕЛ КИЧЕВО
359 2015 30/04/2015 22/15-21376 ВИКСИ АНА ДООЕЛ КИЧЕВО
360 2015 30/04/2015 22/15-21378 КИ-КО ДООЕЛ КИЧЕВО
361 2015 30/04/2015 22/15-21382 МИЛАН-КОМЕРЦ ДООЕЛ КИЧЕВО
362 2015 30/04/2015 22/15-21384 АДНАН ПРОМЕТ ДООЕЛ КИЧЕВО
363 2015 30/04/2015 22/15-21391 ДУПЈАНИ ДООЕЛ КИЧЕВО
364 2015 30/04/2015 22/15-21394 КВАРТАЛ ДООЕЛ КИЧЕВО
365 2015 30/04/2015 22/15-21395 КИКИ 12 ДООЕЛ КИЧЕВО
366 2015 30/04/2015 22/15-21398 САШ 01010 ДООЕЛ КИЧЕВО
367 2015 30/04/2015 22/15-21403 МОНИ-СИМЕ ДООЕЛ КИЧЕВО
368 2015 30/04/2015 22/15-21407 ФЕРИД КОМПАНИ ДООЕЛ КИЧЕВО
369 2015 30/04/2015 22/15-21408 ДАРДАНИЈА ПИЦЕРИЈА ДООЕЛ КИЧЕВО
370 2015 30/04/2015 22/15-21409 ШЕФКЕТ ПРОМ ДООЕЛ КИЧЕВО
371 2015 30/04/2015 22/15-21411 САЈА ТРЕЈД ДООЕЛ КИЧЕВО
372 2015 30/04/2015 22/15-21414 ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ
373 2015 30/04/2015 22/15-21419 ЛА-ДОННА-Ф.Б.К ДООЕЛ КИЧЕВО
374 2015 30/04/2015 22/15-21420 ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕЛВИРА КАФЕТЕРИЈА
375 2015 30/04/2015 22/15-21422 РЕСТОРАН И ПИЦЕРИЈА СУЛОЈА ДООЕЛ КИЧЕВО
376 2015 30/04/2015 22/15-21423 ДАМЈАНОСКИ ДООЕЛ КИЧЕВО
377 2015 30/04/2015 22/15-21433 ТРЕНД ДООЕЛ КИЧЕВО
378 2015 30/04/2015 22/15-21445 НОВО ЛИИНЕС КАЗИНО ХЌ ДООЕЛ КИЧЕВО
379 2015 30/04/2015 22/15-21446 ЕУРО ВИНГС-САЛИУ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ КИЧЕВО
380 2015 30/04/2015 22/15-21447 ГАРТЕНЕНЦЕНТАР МЕЛИССА ДООЕЛ КИЧЕВО
381 2015 30/04/2015 22/15-21457 БАНГ-БАНГ ДООЕЛ КИЧЕВО
382 2015 30/04/2015 22/15-21458 ПАЛМА-ДОНИ ДООЕЛ КИЧЕВО
383 2015 30/04/2015 22/15-21459 АБА-МОНТ ДООЕЛ КИЧЕВО
384 2015 30/04/2015 22/15-21476 ФИЛМСКА ПРОДУКЦИЈА ЕРЕТА ДООЕЛ КИЧЕВО
385 2015 30/04/2015 22/15-21480 КРИСТИ КИКО ДООЕЛ КИЧЕВО
386 2015 30/04/2015 22/15-21484 ТРРЕЕССЕ ДООЕЛ КИЧЕВО
387 2015 30/04/2015 22/15-21491 АРИЈАН СТИЛ ДООЕЛ КИЧЕВО
388 2015 30/04/2015 22/15-21492 АВЕНИЈА-АЦО ДООЕЛ КИЧЕВО
389 2015 30/04/2015 22/15-21494 Друштво за трговија и услуги БОНИТА БЕЛА увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
390 2015 30/04/2015 22/15-21495 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги КРАЛ-ЕВА-ИВА увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
391 2015 30/04/2015 22/15-21496 Друштво за производство, услуги и трговија ЕУРОСТАР ДИСТРИБУТИОН увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
392 2015 30/04/2015 22/15-21498 Друштво за угостителство,трговија,производство и услуги ЗУЈО увоз-извоз Кичево
393 2015 30/04/2015 22/15-21500 Друштво за производство, трговија и услуги ТЕМПЛЕ-ДАРКО увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
394 2015 30/04/2015 22/15-21502 Друштво за производство,трговија,угостителство и услуги ХОТЕЛ УНИОН увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
395 2015 30/04/2015 22/15-21510 Друштво за угостителство,трговија и услуги ПУНЧ КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
396 2015 30/04/2015 22/15-21518 Друштво за промет и услуги ТУСКАНИ-АЈЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
397 2015 30/04/2015 22/15-21519 Друштво за производство, трговија, сообраќај, угостителство, услуги и др.ЛОРД-2012 увоз-извоз Агрон Калиси и др. ЈТД Кичево
398 2015 30/04/2015 22/15-21522 Друштво за трговија,производство и услуги МАРИС ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
399 2015 30/04/2015 22/15-21524 Друштво за производство,трговија и услуги КЕТ КЛУБ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
400 2015 30/04/2015 22/15-21531 Друштво за промет и услуги ДРАГИНА-РУЖ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
401 2015 30/04/2015 22/15-21534 Друштво за промет и услуги ЛУК-МАЕСТРО увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
402 2015 30/04/2015 22/15-21544 Друштво за производство,превоз,трговија,услуги и угостителство ЕКОФЛОР КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
403 2015 30/04/2015 22/15-21548 Друштво за трговија, производство и услуги НИКИ ЕУРОСПОРТ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
404 2015 30/04/2015 22/15-21550 Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги КИНЕЗИМЕДИКА увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
405 2015 30/04/2015 22/15-21556 Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛЕКТРО МАКС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
406 2015 30/04/2015 22/15-21563 Друштво за производство, трговија и услуги САРА 12 увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
407 2015 30/04/2015 22/15-21564 Друштво за производство, трговија и услуги АВТОМОТО ВОЈНЕСКИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
408 2015 30/04/2015 22/15-21570 Друштво за производство, трговија и услуги СТУДЕНЧИЦА МС увоз-извоз ДООЕЛ с.Долно Добреноец Другово
409 2015 30/04/2015 22/15-21571 Друштво за производство , трговија и услуги ИГРОТЕКА ПРИКАЗНА увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
410 2015 30/04/2015 22/15-21580 Друштво за производство, трговија и услуги ГРЕЕН ЦЕНТЕР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
411 2015 30/04/2015 22/15-21585 Друштво за производство,угостителство,услуги и трговија НАЦИОНАЛ МЗС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
412 2015 30/04/2015 22/15-21588 Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги СОКОЛ ТРАНС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
413 2015 30/04/2015 22/15-21589 Друштво за трговија и услуги ВАД ИНВЕСТ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
414 2015 30/04/2015 22/15-21602 Друштво за трговија,производство и услуги АГРИКО-ЛТД увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
415 2015 30/04/2015 22/15-21603 Друштво за производство, градежништво, транспорт, трговија и услуги БУТРИНТ-ТББ ДООЕЛ експорт-импорт с.Србица, Кичево
416 2015 30/04/2015 22/15-21605 Друштво за промет и услуги ТОКОВ КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
417 2015 30/04/2015 22/15-21606 Трговско друштво за сметководствени, книговодствени работи и даночно советување ПРИНЦИП ПЛУС ДОО Кичево
418 2015 30/04/2015 22/15-21611 Друштво за угостителство трговија и услуги АГНЕС-АЛБ ДООЕЛ Кичево
419 2015 30/04/2015 22/15-21613 Друштво за производство,угостителство,услуги и трговија ЗЕЌИРИ ТЕКС увоз–извоз ДООЕЛ Кичево
420 2015 30/04/2015 22/15-21620 ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА Д.О.О. КИЧЕВО
421 2015 30/04/2015 22/15-21631 АЈЧО НЕЏАТ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
422 2015 30/04/2015 22/15-21632 МЕНДИ-КОМЕРЦ П.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
423 2015 30/04/2015 22/15-21646 Друштво за промет,градежништво,транспорт и услуги АТДХЕУ Џеладин Абази ДООЕЛ експорт-импорт с.Зајас-Зајас.-во ликвидација
424 2015 30/04/2015 22/15-21650 ТДТК ,, ИЗВОР ,, БОР ДОО.
425 2015 30/04/2015 22/15-21668 ТИГАР-КОМЕРЦ УВОЗ-ИЗВОЗ П.О. КИЧЕВО
426 2015 30/04/2015 22/15-21675 ФАТОНКОМЕРЦ Ц.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
427 2015 30/04/2015 22/15-21677 ТАБАКОМ УВОЗ-ИЗВОЗ Ц.О. КИЧЕВО
428 2015 30/04/2015 22/15-21680 ЛОТОС МАТЕСКИ МИТЕ Д.О.О. Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
429 2015 30/04/2015 22/15-21687 МОНИ.СТ.ПАРИСТЕКС-КОМП Ц.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КИЧЕВО
430 2015 30/04/2015 22/15-21689 ЖИКА ЛАЗЕСКИ ЖИВКО Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
431 2015 30/04/2015 22/15-21692 МИКИ-МАРКЕТ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
432 2015 30/04/2015 22/15-21701 СТУДЕНТ ДИМОСКИ ПЕРО Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
433 2015 30/04/2015 22/15-21703 Друштво за производство,трговија,транспорт,услуги и градежништво СИМЕКС увоз-извоз Србаковски Симеон ДООЕЛ Кичево-во ликвидација
434 2015 30/04/2015 22/15-21709 НЕКТАР УВОЗ-ИЗВОЗ Ц.О. КИЧЕВО
435 2015 30/04/2015 22/15-21710 БОНД УВОЗ-ИЗВОЗ Ц.О. КИЧЕВО
436 2015 30/04/2015 22/15-21713 ХОРИЗОНТ ДРАГАН СПИРОСКИ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
437 2015 30/04/2015 22/15-21715 ЖИД Ц.О. КИЧЕВО
438 2015 30/04/2015 22/15-21738 АРЃЕНТ КОМЕРЦ Д.О.О. КИЧЕВО
439 2015 30/04/2015 22/15-21739 Друштво за трговија, производство и услуги увоз-извоз БАЛАЖ-ПРОМ Бесник ДООЕЛ с.Србица Осломеј-во ликвидација
440 2015 30/04/2015 22/15-21740 АРБ-ЛЕС Д.О.О. КИЧЕВО
441 2015 30/04/2015 22/15-21742 БАЛКАН Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
442 2015 30/04/2015 22/15-21752 Друштво за производство,трговија,услуги и угостителство Дончо Блажески, АЛЕДАНА увоз-извоз,ДООЕЛ с.Другово-Другово во ликвидација
443 2015 30/04/2015 22/15-21763 АРЕНА Ц.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
444 2015 30/04/2015 22/15-21766 CELIKU – KOMERC ZAJAS
445 2015 30/04/2015 22/15-21767 Друштво за промет и услуги А.Р.Б., Ајдин Јонузи ДООЕЛ Eкспорт-Импорт с.Долно Строгомиште Зајас-во ликвидација
446 2015 30/04/2015 22/15-21769 ГЕНТИАНА П.О. КИЧЕВО
447 2015 30/04/2015 22/15-21780 Друштво за производство,трговија и услуги МЕНДИКОМЕРЦ-ЗЗ ДООЕЛ увоз-извоз с.Колари ,Зајас-во ликвидација
448 2015 30/04/2015 22/15-21781 Друштво за промет и услуги АУТО-ЏАТИ увоз-извоз Неџат Зенкоски ДООЕЛ с.Жубрино Осломеј-во ликвидација
449 2015 30/04/2015 22/15-21786 ЛОКАЧИ МУАДИН ДЕРВИШИ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
450 2015 30/04/2015 22/15-21797 САМИ-КОМЕРЦ АЈДИН БИЛАЛИ Д.О.О.Е.Л. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КИЧЕВО
451 2015 30/04/2015 22/15-21798 ХИМАРА Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
452 2015 30/04/2015 22/15-21810 ЈАШАРИ ГМБХ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Д.О.О. С.СРБЈАНИ КИЧЕВО
453 2015 30/04/2015 22/15-21813 ТРОПИК АРИС КАНЗОСКИ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
454 2015 30/04/2015 22/15-21815 ЦВЕТКО-ПРОМ АРСО МИНОСКИ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
455 2015 30/04/2015 22/15-21823 КРОНИ КОМЕРЦ Ц.О. С.СРБИЦА КИЧЕВО
456 2015 30/04/2015 22/15-21824 ВЕНЕРА-ТРЕЈД ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Ц.О. КИЧЕВО
457 2015 30/04/2015 22/15-21834 BESA GORNO STROGOMISTE
458 2015 30/04/2015 22/15-21843 ЕКСТРА ДЕНТ П.О. КИЧЕВО
459 2015 30/04/2015 22/15-21852 OSMANI AVTOPREVOZNIK GORNO STROGOMISTE
460 2015 30/04/2015 22/15-21856 КИКОТЕКС Д.О.О.Е.Л. КИЧЕВО
461 2015 30/04/2015 22/15-21858 ФЛОРА-Р.Ш ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Д.О.О. КИЧЕВО
462 2015 30/04/2015 22/15-21863 ЦИМИ-КОМПАНИ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Д.О.О. КИЧЕВО
463 2015 30/04/2015 22/15-21868 КОСБАН Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С.СРБЈАНИ КИЧЕВО
464 2015 30/04/2015 22/15-21869 СТИЛ ГРАДБА Д.О.О. КИЧЕВО
465 2015 30/04/2015 22/15-21877 ПОЛИ-ГРОС УВОЗ-ИЗВОЗ Ц.О. КИЧЕВО
466 2015 30/04/2015 22/15-21880 ГОГО-ШАНЕЛ Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КИЧЕВО
467 2015 30/04/2015 22/15-21881 КИЧЕВОПРОМ КОМПАНИ Д.О.О. Ц.О. КИЧЕВО
468 2015 30/04/2015 22/15-21882 ЕУРОСТИЛ 2000 Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КИЧЕВО
469 2015 30/04/2015 22/15-21889 Друштво за производство,транспорт,промет и услуги Софронијоски Сашо САЛЕ ТРАНС-1 увоз-извоз ДООЕЛ с.Другово-Другово-во ликвидација
470 2015 30/04/2015 22/15-21895 ДООЕЛ-УВОЗ-ИЗВОЗ
471 2015 30/04/2015 22/15-21897 БЛЕТА-ТРЕЈД Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
472 2015 30/04/2015 22/15-21903 АУТО-ЦЕНТРУМ Ф.Ф ДОО
473 2015 30/04/2015 22/15-21916 ТОЛЕДО Д.О.О.Е.Л. ВЕЛОМИР ЈОВАНОСКИ УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
474 2015 30/04/2015 22/15-21924 ОЗРА НН НУРЧЕСКИ НУСРЕТ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
475 2015 30/04/2015 22/15-21931 КОП УВОЗ-ИЗВОЗ Д.О.О.Е.Л. КИЧЕВО
476 2015 30/04/2015 22/15-21934 ЛУЛЕ КОМПАНИ С. ИСА Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ С.ТРАПЧИН ДОЛ
477 2015 30/04/2015 22/15-21939 Јавно трговско друштво за трговија на големо и мало БОШЕ Робески Горан и др. увоз-извоз ЈТД с.Србјани-Другово-во ликвидација
478 2015 30/04/2015 22/15-21942 Друштво за трговија,угостителство и услуги на големо и мало Салиу Љуљзиме ЕУРО-ТИМИ ДООЕЛ-с.Зајас-Зајас-во ликвидација
479 2015 30/04/2015 22/15-21947 Јавно трговско друштво за транспорт, услуги и производство ГОДРАН ЕКСПРЕС Драган Блажески и др. ЈТД с.Другово Другово-во ликвидација
480 2015 30/04/2015 22/15-21951 ДИНИ ПРОМ ЏЕМАИЛ ДИНИ Д.О.О.Е.Л. КИЧЕВО
481 2015 30/04/2015 22/15-21952 СИ-ЕЛ Ј.Т.Д. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
482 2015 30/04/2015 22/15-21963 БИО-КЕРАМИКА НИКОЛА Д.О.О.Е.Л. КИЧЕВО
483 2015 30/04/2015 22/15-21966 ДООЕЛ ,,МОТЕЛ ГАРА М&И ,,
484 2015 30/04/2015 22/15-21969 Друштво за производство,трговија и услуги КОПП увоз-извоз Башким Бејна ДООЕЛ с.Бериково-Осломеј-во ликвидација
485 2015 30/04/2015 22/15-21971 КИМПЕКС СТАНКОСКИ ЃОРЃИ И ДР. Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
486 2015 30/04/2015 22/15-21973 ДР,ЗА ПР,ТРГ,УСЛ,УГО,И ПР,ЕЛЕШКА ДООЕЛ КИЧЕВО
487 2015 30/04/2015 22/15-21976 ДООЕЛ БУРИМ
488 2015 30/04/2015 22/15-21982 Друштво за производство,услуги,угостителство и трговија Љазам Сејдини АРМРИЈА увоз-извоз ДООЕЛ с.Зајас-Зајас-во ликвидација
489 2015 30/04/2015 22/15-21987 ЃЕНТИ ЏЕЛАЛ МЕХМЕДИ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
490 2015 30/04/2015 22/15-21988 TRI BRAKA KOLARI
491 2015 30/04/2015 22/15-21991 ПАЗАР-ПРОМ КОЏАЏАКЛИОСКИ РЕЏЕП Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
492 2015 30/04/2015 22/15-21995 ДПТУ ,, ЕКИ КОМЕРЦ ,, ДООЕЛ
493 2015 30/04/2015 22/15-21996 ДООЕЛ ,, СЕФЕРИ ,,
494 2015 30/04/2015 22/15-22001 BYLMETI ZAJAS
495 2015 30/04/2015 22/15-22003 ШЕМСА-КОМЕРЦ ИЛМИЈА АЈРЕДИНОВСКИ Д.О.О.Е.Л.
496 2015 30/04/2015 22/15-22009 Друштво за трговија,производство и услуги АРСЛАН БАШИ увоз-извоз Тише Алили ДОО с.Колари, општина Зајас-во ликвидација
497 2015 30/04/2015 22/15-22011 ЗОЦ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
498 2015 30/04/2015 22/15-22016 Друштво за производство ,услуги,угостителство и трговија ЕКО-2 увоз-извоз ДОО Кичево
499 2015 30/04/2015 22/15-22019 Друштво за конфекција и трговија БИБРОК АД Куманово
500 2015 30/04/2015 22/15-22022 ГЛОБАЛ- АЈС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КИЧЕВО
501 2015 30/04/2015 22/15-22023 Друштво за транспорт, трговија, производство, угостителство и услуги ЕУРО ТРАНС-НЕЧКО увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
502 2015 30/04/2015 22/15-22024 Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги ГРАДБА НОВА-2008 увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
503 2015 30/04/2015 22/15-22025 ТРГ,ДР,ЗА ПР,ТРГ,И УСЛ,УНИПАК ДООЕЛ КИЧЕВО
504 2015 30/04/2015 22/15-22026 Трговско друштво за производство,трговија и услуги К.Е.Ш. ДОО увоз извоз Охрид
505 2015 30/04/2015 22/15-22028 Друштво за трговија, производство и услуги увоз-извоз ВИЛАН Василески Драган и др. ДОО Охрид
506 2015 30/04/2015 22/15-22035 ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ
507 2015 30/04/2015 22/15-22039 ДООЕЛ АЛЕКСАНДАР АИЈ СТРУМИЦА
508 2015 30/04/2015 22/15-22040 ДОО ,, СУН АНД СТАРС ,, ЕКСПОРТ ИМПОРТ
509 2015 30/04/2015 22/15-22043 ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТ
510 2015 30/04/2015 22/15-22056 Друштво за трговија НАТУРИНА ДООЕЛ Кичево
511 2015 30/04/2015 22/15-22057 Друштво за производство трговија и услуги НИНО РЕЈН ДОО експорт-импорт Скопје
512 2015 30/04/2015 22/15-22063 П.П. А&Р МАНИ подружница А и Р МАНИ-СКОПЈЕ-Кичево
513 2015 30/04/2015 22/15-22064 Друштво за производство трговија и услуги ПАРТНЕР – УНИОН извоз-увоз ДООЕЛ Скопје
514 2015 30/04/2015 22/15-22067 Друштво за промет и услуги ДЕПО – КОРУ ДОО експорт-импорт Скопје
515 2015 30/04/2015 22/15-22073 ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО МОБИЛИТИ БРОКЕР АД СКОПЈЕ
516 2015 30/04/2015 22/15-22076 Друштво за производство, трговија и услуги ЕНВИРОНМЕНТАЛ БУИЛДИНГ МАТЕРИАЛС (Е Б М) – МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Осломеј
517 2015 30/04/2015 22/15-22078 ДЕЛТА БЕТ-ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
518 2015 30/04/2015 22/15-22080 ТРЕНД-МР-ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
519 2015 30/04/2015 22/15-22081 Трговско друштво за производство и трговија ПРОИЗВОД-ПРОМЕТ ДОО увоз-извоз Скопје
520 2015 30/04/2015 22/15-22085 ЖЕЛЕЗАР трговско друштво за трговија на големо и мало,увоз извоз,акционерско друштво Скопје-во стечај
521 2015 30/04/2015 22/15-22086 Друштво за производство, промет и услуги МЕСО-ПРОМЕТ Станка и Цане ДОО експорт-импорт Скопје
522 2015 30/04/2015 22/15-22089 МАКЕДОНСКА БАНКА АД Скопје-во ликвидација
523 2015 30/04/2015 22/15-22093 ДХС-КОМПАНИ-ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
524 2015 30/04/2015 22/15-22095 АД САВА ТАБАК-СКОПЈЕ
525 2015 30/04/2015 22/15-22097 Друштво за туризам и трговија МЕРГИМИ АИР ДООЕЛ,Скопје
526 2015 30/04/2015 22/15-22101 Друштво за туризам,сообраќај,трговија и услуги ЦАНИ КОМПАНИ експорт-импорт, Фазли ДООЕЛ Скопје
527 2015 30/04/2015 22/15-22102 Друштво за производство промет и услуги ТРОПИКО-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
528 2015 30/04/2015 22/15-22103 ВАЛИЈАНТ ГОРАН Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ
529 2015 30/04/2015 22/15-22105 АД ЗА ЗАСТАПУВАНЈЕ ВО ОСИГУРУВАНЈЕ МК ОСИГУРУВАНЈЕ АД СКОПЈЕ
530 2015 30/04/2015 22/15-22108 ДТПУ ,, ТАКСИ АНГОНИ ,, ДООЕЛ
531 2015 30/04/2015 22/15-22109 Јавно Комунално претпријатие БИСЕР Вранештица
532 2015 30/04/2015 22/15-22112 ГО-ДЕЛ КОМЕРЦ-ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
533 2015 30/04/2015 22/15-22113 Друштво за угостителство,трговија и услуги СХАРА-Ф увоз-извоз ДООЕЛ с.Челопеци-Вранештица
534 2015 30/04/2015 22/15-22115 Приватна здравствена установа-аптека ТИМИ Кичево
535 2015 30/04/2015 22/15-22118 ТРОПИКО ТРАДЕ-ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
536 2015 30/04/2015 22/15-22119 Друштво за градежништво угостителство и трговија МИЛАДИНОСКИ ДОО с.Карбуница,Вранештица-во ликвидација
537 2015 30/04/2015 22/15-22120 ДАУТОСКИ ДАЛ-ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
538 2015 30/04/2015 22/15-22123 ТДППУ ,, ЕМИ – АКО ,, ДООЕЛ
539 2015 30/04/2015 22/15-22125 ДООЕЛ ,, СТАЛЕСКИ ,, УВОЗ ИЗВОЗ
540 2015 30/04/2015 22/15-22126 Друштво за земјоделие, трговија, угостителство и услуги МАРИЈА-ЕКСПЕРТ увоз-извоз ДООЕЛ с.Брждани, Другово
541 2015 30/04/2015 22/15-22127 Д-М ЛУДИ ДООЕЛ
542 2015 30/04/2015 22/15-22131 Друштво за угостителство, туризам, трговија и услуги КАЛЕН ФИЛИП ДООЕЛ Другово
543 2015 30/04/2015 22/15-22132 ДПТУ ,, ГАЛАКТИКА СКАЈ ,,ДООЕЛ
544 2015 30/04/2015 22/15-22136 ДТПУ ,, ИНТЕР-ТЕЦК ТРЕЈД ,, ДООЕЛ
545 2015 30/04/2015 22/15-22137 ДПТ ,, МИСАЈЛЕСКИ ,, ДООЕЛ
546 2015 30/04/2015 22/15-22142 ДТПУ ,, ААНДОСКИ ,, ДООЕЛ
547 2015 30/04/2015 22/15-22144 Друштво за производство,трговија и услуги ПЕПИ ЛАВЧАНЧЕТО увоз-извоз ДООЕЛ с.Другово,Другово
548 2015 30/04/2015 22/15-22152 KADRIU TREJD GRESNICA
549 2015 30/04/2015 22/15-22154 JANG STARS GORNO STROGOMISTE
550 2015 30/04/2015 22/15-22162 MULIRI I VJETËR KOLARI
551 2015 30/04/2015 22/15-22172 Друштво за градежништво,производство,трговија и услуги АРДХМЕРИЈА-ТРЕЈД ДООЕЛ с.Долно Строгомиштe,Зајас
552 2015 30/04/2015 22/15-22173 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги АРТТУ увоз-извоз ДООЕЛ с.Колибари Зајас
553 2015 30/04/2015 22/15-22175 Друштво за производство,трговија,угостителство и услуги СТРЕЕТ-БУРГЕР увоз-извоз ДООЕЛ с.Зајас-Зајас
554 2015 30/04/2015 22/15-22181 Друштво за транспорт, трговија и услуги БУС ТРАВЕЛ СЕРВИС ДООЕЛ Скопје
555 2015 30/04/2015 22/15-22183 МЕРСИМ МОНТАГЕН ГМБХ ДООЕЛ
556 2015 30/04/2015 22/15-22186 ТУСКАНИ КОМПАНИ ДООЕЛ
557 2015 30/04/2015 22/15-22197 ДООЕЛ ,, МУХАМЕДИНА УНИКАТ ,, УВОЗ ИЗВОЗ
558 2015 30/04/2015 22/15-22203 Друштво за трговија и услуги ЛОНМАК експорт-импорт ДООЕЛ Скопје
559 2015 30/04/2015 22/15-22205 Бутик за текстил и конфекција ТП СУПЕР МАКСИ Адем Неат Адеми Гостивар
560 2015 30/04/2015 22/15-22207 ФИЛИ Т.П. ТРГОВИЈА НА МАЛО, МЕФАИЛ АЈДИН ЛИМАНИ
561 2015 30/04/2015 22/15-22210 МИЛЕ НИКОЛАЕСКИ, ФОТОГРАФ
562 2015 30/04/2015 22/15-22218 ЏЕНИ С.З.Д. ОВОШТАРСТВО, АБДУЛНАСЕР МУСТАФА КАНЗОСКИ
563 2015 30/04/2015 22/15-22234 АЛИФУАТ РЕЏЕП САЛИФОСКИ, ОЏА
564 2015 30/04/2015 22/15-22245 С.З.Д. СТАКЛОРЕЗАЧ Муамет Беџети Кичево
565 2015 30/04/2015 22/15-22259 Трговец поединец за трговија на мало Адија Ќерим Лимани МАНЧО-КОЛОСАЛ с.Бачишта, Зајас ТП.
566 2015 30/04/2015 22/15-22273 Шивачки дуќан за народна носија и везови ЛАУРА Анише Дестан Лимани Кичево
567 2015 30/04/2015 22/15-22288 Трговец поединец за промет на мало Милошеска Петре Менка НОВА-ЗЕМ КОМЕРЦ ТП Кичево
568 2015 30/04/2015 22/15-22296 МУКИ ЕКСКЛУЗИВ Т. П КИЧЕВО
569 2015 30/04/2015 22/15-22303 АНА-ЧЕДО Т. П. КИЧЕВО
570 2015 30/04/2015 22/15-22312 ТИГАР 2011 Т.П
571 2015 30/04/2015 22/15-22313 АДВОКАТ БОБАН ЛАЗОРОВСКИ КИЧЕВО
572 2015 30/04/2015 22/15-22314 АДВОКАТ НЕВЕНА ПАВЛЕСКА КИЧЕВО
573 2015 30/04/2015 22/15-22315 АДВОКАТ ТАНЕ ПЕТРЕСКИ КИЧЕВО
574 2015 30/04/2015 22/15-22316 АДВОКАТ РАМАЗАН НАСУФИ Кичево
575 2015 30/04/2015 22/15-22317 БЕРТОЛУЧИ Т П МЕРЕМА КИЧЕВО
576 2015 30/04/2015 22/15-22318 МЕНДУШИ Т.П. КИЧЕВО
577 2015 30/04/2015 22/15-22320 МОНИДОС Т.П КИЧЕВО
578 2015 30/04/2015 22/15-22322 САФАРИ ЗАНАЕТЧИЈА БИЖУТЕРИЈА КИЧЕВО
579 2015 30/04/2015 22/15-22323 АЛЕК МЕЛЕК Т.П КИЧЕВО
580 2015 30/04/2015 22/15-22334 ШАРР-САЧ Т.П КИЧЕВО
581 2015 30/04/2015 22/15-22342 Занаетчија Бурекџилница ОГЊАНОВСКИ Даниел Саве Огњаноски Кичево
582 2015 30/04/2015 22/15-22344 Трговец Поединец за останати услуги за подготвување и служење со храна и др.БОНН СТИЛ-Т.Е.Т Гафури Абдулхамит Адиле ТП Кичево
583 2015 30/04/2015 22/15-22348 Трговец поединец за угостителски услуги Шаќет Исен Зенку ЌЕБАПЏИЛНИЦА ЧЕТИ ТП Кичево
584 2015 30/04/2015 22/15-22351 Занаетчија Златара КЕШ Салија Ајет Салиоски Кичево
585 2015 30/04/2015 22/15-22353 Трговец поединец за угостителски услуги Илази Сабри Кремтим ТРЕЕ СТАРС ТП Кичево
586 2015 30/04/2015 22/15-22359 Трговец поединец за продажба и услуги и др.РИО-Т.Е.Т Гафури Абдулхамит Шпензиме ТП Кичево
587 2015 30/04/2015 22/15-22369 САФИЈУДИН АЛУШОСКИ, БРАВАР
588 2015 30/04/2015 22/15-22371 ЕЉЕЗ ФЕЈЗА, ЗЛАТАР
589 2015 30/04/2015 22/15-22393 ФИЛИЗА Т.П. ЗА УГОСТИТЕЛСТВО, ИСМАИЛ МЕДИН БЕКТЕШОСКИ
590 2015 30/04/2015 22/15-22399 ЗРАК ФОТО, ВАСКА ЈАКИМОСКА
591 2015 30/04/2015 22/15-22407 ТП. ,, ЧЕЛО – ПРОМ ,,
592 2015 30/04/2015 22/15-22409 ИДНИНА 93 Т.П. ТРГ. НА МАЛО, ВЕЛКО СТОЈМИР НИКОЛОВСКИ
593 2015 30/04/2015 22/15-22410 ТАСИ Т.П. ТРГ. И УГОСТИТЕЛСТВО, ТАСИМ ЕСАТ РАХМАНИ
594 2015 30/04/2015 22/15-22427 ЗЛАТКО ДОДОВСКИ, АДВОКАТ
595 2015 30/04/2015 22/15-22434 ГАМАКС С.Т.Д., АГИМ БЕЈНОСКИ
596 2015 30/04/2015 22/15-22445 ТАПАЦЕРИЈА ДИЗАЈН Т.П. ТАПАЦЕР, РЕАН НЕШАТ ДАУТИ
597 2015 30/04/2015 22/15-22451 ЛЕВАК Т.П. КАФЕ БАР, АВНИЈА АВЗИЈА ИЗЕИРОВСКИ
598 2015 30/04/2015 22/15-22460 ИСА АЈДИНИ, НОТАР
599 2015 30/04/2015 22/15-22470 АЛБИ А.КАФЕЏИУ КИЧЕВО
600 2015 30/04/2015 22/15-22484 КАРАМБО Т.П. УГОСТИТЕЛ, СЛОБОДАН ЦВЕТАН ЈОВАНОСКИ
601 2015 30/04/2015 22/15-22485 Трговец поединец за превоз Лазе Душан Лазароски ЈОКИ ПРЕВОЗ ТП с.Вранештица,Вранештица
602 2015 30/04/2015 22/15-22486 ТП,, ГО-АС ,, ДРУГОВО
603 2015 30/04/2015 22/15-22488 Трговец поединец за трговија на мало Дејан Милош Смилески ТП ПРЕСЕКА с. Другово,Другово

 Thirren personat fizik dhe juridik për të cilët janë Aktvendimet e lartëpërmendura, se Aktvendimet për tatim të pronës dhe taksat komunale mund t i marrin në ndërtesën administrative të Komunës së Kërçovës në rr. “Boris Kidriç” nr.1, 6250 Kërçovë, ose të drejtohen deri te Komuna e Kërçovës në afat prej 8 (tetë) ditë nga dita e publikimit. Me këtë publikim llogaritet se Aktvendimet për taksa komunale dhe tatim të pronës janë të dorëzuara rregullisht dhe se pasojat negative të cilat mund të ndodhin i mbart vetë pala.

KOMUNA E KËRÇOVËS