Вести

Одлука

За избор на кандидат за административен службеникик во Општина Кичево 

ЈАВЕН ПОВИК

Градоначалникот на Општина Кичево врз основа на член 8 став 1 од Законот за финансиска подршка на локалната самоуправа и единките корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски (,,Сл. Весник на РМ,, бр. 209/2018), објавува :     Ј А В Е Н     П О В И К […]

Одлука

За избор на кандидат за административен службеникик во Општина Кичево 

ИНТЕРЕН ОГЛАС

Врз основа на член 30 став 1 алинеја 2, став 3 и став 5, член 48 и член 49 од Закон за административни службеници ( Службен весник на РМ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријава за унапредување, начинот на […]

Прочитајте ги сите објави