Вести

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за даноците на имот („Сл. весник наРМ“ бр. 61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15, 23/16,96/2019 и 151/21) , Општина  Кичево објавува: ЈАВЕН ПОВИК За поднесување на даночна пријава за утврдување на данок на имот за 2022 година . Даночната пријава за утврдување на […]

Одлука

Одлука за избор на кандитдат за административен службеник во Општина Кичево

ЈАВЕН ПОВИК

Општина Кичево во партнерство со Здружение Центар за граѓанска иницијатива Прилеп, во рамките на Проектот: „Пилотирање на програма за одговорно социјална поддршка“ финансиран од страна на Министерство за надворешни работи на Сојузна Република Германија, формираше социјален фонд преку кој ќе се поддржатРоми и други маргинализирани групи. Целокупната документација која треба да ја достави секое заинтересирано […]

ИНТЕРЕН ОГЛАС

Врз основа на член 30 став 1 алинеја 2, став 3 и став 5, член  48 и член 49  од Законот за Административни службеници („Службен Весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16, 11/18 и „Службен Весник на РСМ бр.275/19, 14/20“),  и Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на […]

КОНКУРС

За поделба на стиипенди за студенти на учебната година 2021/22 АПЛИКАЦИА Право за аплицирање на  оваај конкурс имат студенти кои студираат во некоја од државните универзитети во Република Македонија или во еден од приватните универзитети во или надвор од земјата. УСЛОВИТЕ Да се студенти од I,II, III, IV и V Да се редовни студенти Да […]

ИНТЕРЕН ОГЛАС

Врз основа на член 30 став 1 алинеја 2, став 3 и став 5, член  48 и член 49  од Законот за Административни службеници („Службен Весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16, 11/18 и „Службен Весник на РСМ бр.275/19, 14/20“),  и Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на […]

ЈАВЕН ОГЛАС

Врз основа на Програмата за поддршка на локалниот економски развој во која е предвиден буџет за „Подршка на претприемништво, бизнис планови, започнување на нови start up бизниси и имплементација на проекти кои придонесуваат кон намалување на невработеноста во општината“ и за „Субвенционирање за вработување“ со цел Создавање на конкурентна економија во приватниот бизнис, поддршка на […]

План за вклучување на засегнатите страни ФЕ Осломеј 2

Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) ја разгледува можноста за обезбедување финансиски средства на Јавното претпријатие за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, АД Скопје (“ЕСМ” или “Проектот”) од Република Северна Македонија за финансирање на изградба на втора фотоволтаичнa  електрана (ФВЕ) од 10 MW (Проектот или Осломеј 2) на просторите на постојната […]

ЈАВЕН ПОВИК

ОПШТИНА КИЧЕВО Врз основа на Програмата за финансирање на активностите од областа на културата од интрес на Општина Кичево и поддршка на здружениа на грѓаните за 2021 година  ( “Службен Гласник ” бр. 02/2021  ), Општина Кичево објавува: ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2021 година, […]

Прочитајте ги сите објави