Вести

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на член 22,  став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа  ( „ Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3, став 1, точка 3 од Законот за комунални такси ( „ Службен весник на РМ“ бр. 61/05, 92/07 и 123/12,154/15 dhe 23/16 ) и Одлуката за поставување на маси и опрема […]

ЈАВЕН ПОВИК

ОПШТИНА КИЧЕВО Врз основа на Програмата за финансирање на активностите од областа на културата од интрес на Општина Кичево и поддршка на здружениа на грѓаните за 2019 година  ( Службен Гласник бр. 02/2019 ), Општина Кичево објавува: ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2019 година, наменети […]

Локалниот Економско Социјален Совет на Општина Кичево

Одржана Првата Седница на Локалниот Економско Социјален Совет на Општина Кичево за 2019 година   На 25.03.2019 година во Салата на Советот на ЛЕСС, Општина Кичево се одржа Првата Седница на Локалниот Економско-Социјален Совет на Општина Кичево, во кој членуваат номинирани преставници од Општина Кичево, КСС, ССМ, БКМ и ОРМ. На оваа прва седница беа избрани нов […]

ЈАВЕН ПОВИК 

Општина Кичево, во согласност со Одлуката на Советот на Општина Кичево, бр. 07-975/12, од 08.04.2015 год., („Сл. Гласник„ бр. 4/2015), за основање на Младински совет, објавува: ЈАВЕН ПОВИК  за избор на члeнови на Младински совет на Општина Кичево Заинтересираните за учество на конкурсот треба да ги исполнат следниве услови: -Да бидат жители на општина Кичево; […]

Прочитајте ги сите објави