Вести

Одлука

за избор на кандидат за административен службеник во Општина Кичево

Одлука

Одлука за прогласување на ден на жалост

ИНТЕРЕН ОГЛАС

Врз основа на член 30 став 1 алинеја 2, став 3 и став 5, член 48 и член 49 од Закон за административни службеници ( Службен весник на РМ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријава за унапредување, начинот на […]

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Законот за Данок на имот („Сл. на РМ„ бр. 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2012 ,188/13,154/2015, 192/15, dhe 23/16), и врз основа на Закон за општа управна постапка („Сл. на РМ„ бр, 124/15), Градоначалникот на Општина Кичево објавува: ЈАВЕН ПОВИК За Правни и Физички лица кој поседуваат  имот во територијата на општина […]

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Законот за комунални такси (,,Сл.весник на РМ,бр. 61/2004, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15, 192/15 и 23/16),  и врз основа на Закон за општа управна постапка („Сл. на РМ„ бр, 124/15), Градоначалникот на Општина Кичево објавува: ЈАВЕН ПОВИК За сите правни лица кои имаaт седиште на фирма или подружница на територијата на општина Кичево,односно […]

Известување

Квалитетна и здрава животна околина е еден од основните предуслови за квалитетен живот на сите граѓани во Северна Македонија. Сите истражувања, и меѓународни и домашни, покажаа дека најголемите концентрации на загадувачки супстанци се јавуваат во текот на зимскиот период за време на грејната сезона. Ваквите наоди се потврдуваат и во студијата изработена од страна на […]

Соопштение

Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови

Одлука

Одлука за избор на кандидат за административен службеник во Општина Кичево  

ЈАВЕН ПОВИК

ОПШТИНА КИЧЕВО Врз основа на Законот за социјална заштита (Службен весник на РСМ, бр. 104 од 23.5.2019 година),како и за спроведување на „ Проектот за подобрување на социјалните услуги“ од страна на Министерството за труд и социјална политика Општина Кичево објавува: ЈАВЕН ПОВИК За идентификување на заинтересирани даватели на социјални услуги. Една од главните цели […]

Јавен Оглас

Оглас за надзорник за проектот Транс ЕДУ НЕТ

Прочитајте ги сите објави