Вести

ЈАВЕН ПОВИК

Oпштина Кичевo Врз основа на Закон за Комуналните такси (,,Сл.весник на РМ,бр. 61/2004, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15, и  192/15,23/16), додека согласно Законот за општа управна постапка (сл.Весник на РМ бр. 38/05, 110/08, 51/11, 145/15), Градоначалникот на Општината објавува: ЈАВЕН ПОВИК За сите Правни лица кои имаaт седиште на Фирма или Подружница на територијата на Општина […]

ЈАВЕН ПОВИК

ОПШТИНА КИЧЕВО Врз основа на Законот за Здруженија и фондации (Службен весник на РМ бр.52/2010), Општина Кичево и Програмата за поддршка на локален економски развој за 2018 година,  донесена од страна на Совет на Општина Кичево, објавува: ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на понуди за користење средства од Буџетот на Општина Кичево 1.Распределбата на средствата од […]

ОГЛАС

Врз основа на План Програмата  за организирање на Јавни работи  низ територијата на Општина Кичево  за 2018 год., Комисијата на Општина Кичево за избор на 50 кандидати кои ќе се ангажират за реализација на јавни работи во територијата на Општина Кичево согласно Одлуката на Градоначалникот на Општина Кичево со  бр. 09-2044/1 од 08.08.2018, го објавува […]

КОНКУРС

К О Н К У Р С За поделба на стипендии за студенти на учебната година 2018/19   АПЛИКАЦИJА Право за аплицирање на  овај конкурс имаат студенти кои студираат на некој од државните универзитети во Република Македонија или на еден од приватните универзитети во или надвор од земјата. УСЛОВИ Да се студенти од I,II, III, […]

Прочитајте ги сите објави