Komuna e Kërçovës posedon  informata që janë konform me Ligjin për qasje të lirë ndaj informatave me karakter publik, dhe ofron qasje të hapur dhe të lirë në punë, dhe njëherit u mundëson personave fizikë dhe juridikë të realizojnë të drejtën e tyre për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik.

Person i autorizuar për ndërmejtësim gjatë realizimit të së drejtës për qasje të lirë deri te informatatat me karakter publik:

Gazmend Ukalli
Tel: 078 457 545
E-mail: gazmendukalli@kicevo.gov.mk , kercova2013@yahoo.com

LISTA E INFORMATAVE me karakter publik të Komunës së Kërçovës

KËRKESË për qasje tek informatat e karakterit publik

FORMULAR për ankesë

LIGJI për qasje të lirë në informacione me karakter publik

Kërkesat për qasje deri tek informatat me karakter publik mund të dërgohen përmes postës, në adresën:

Komuna e Kërçovës
SEKTORI PËR MBËSHTETJE TË KRYETARIT

Rruga “ Boris Kidriç “ nr. 1, 6250 Kërçovë

ose ne email adresën: kercova2013@yahoo.com; gazmendukalli@kicevo.gov.mk