Kicevo News

Vendim

Për zgjedhjen e kandidatit për nëpunës administrativë në Komunën e Kërçovës

THIRJE PUBLIKE

Kryetari i Komunës së Kërcovës në bazë të nenit 8, alineja 1 nga Ligji për përkrahje finansiare të NJVL-së dhe njësive shrytzuese buxhetore të themeluara nga komunat për finansim të detyrimeve të pranuara dhe të pa paguara (,,Gz.Zyrtare e RM,, nr.209/2018), shpall:   THIRJE PUBLIKE   Thirren subjektet që kanë detyrime të pranuara dhe të  […]

Read All Posts