• Sistemi informativ E-Leje për ndërtim

  Ky sistem mundëson mënyrë efikase, transparente dhe të unifikuar të veprimit në të gjitha organet dhe subjektet sipas standardeve më moderne, në afat sa më të shkurtër të mundshëm dhe në bazë të kërkesës së Juaj të parashtruar.

 • Menaxhimi me tokën ndërtimore

  E-Regjistri, ankande publike dhe kërkesa për tjetërsimin e tokës ndërtimore

 • E-Urbanizëm

  Sistemi për menaxhimin elektronik me procedurë për sjelljen e planeve urbanistike

 • Agjencia për kadastër të patundshmërive

  • Formimi dhe menaxhimi me sistemin infortmativ gjeodezik-kadastral;
  • Kryerje të punëve themelore gjeodezike;
  • Shënimin e të drejtave të patundshmërive;
  • Vendosja dhe mirmbajtja e kadastrit të patundshmërive;
  • Punë gjeodezike për qëllime të veçanta të rëndësisë për Republikën e Maqedonisë, të përcaktuara nga Qeveria e RM;
  • Përgaditja e hartave shtetërore topografike;
  • Udhëheqja e regjistrit për njësitë hapësinore;
  • Vendosja, mirmbajtja dhe mundësimi i qasjes publike deri te Infrastruktura nacionale e të dhënave hapsinore;
  • Kryerja e mbikqyrjes së punës të tregtarve-individual (gjeodetë të autoriyuar) dhe të shoqërive tregtare për punë gjeodezike;
 • Avokati i Popullit