• Komisioni për Statut dhe shkresa

  • Drenushe Dalipi – kryetar
  • Laze Jaqimoski – anëtar
  • Abdulla Sejdini – anëtar
  • Igor Stojanoski – anëtar
  • Ollgica Poposka – anëtar
 • Komisioni për financa dhe buxhet dhe kryerjen e mbikqyrjes së punës matriale dhe financiare

  • Tefik Lutviju – kryetar
  • Agim Sadiku – anëtar
  • Mihajlo Daniloski – anëtar
  • Ivanço Bozhinoski – anëtar
  • Sibel Tufekxhi – anëtar
 • Komisioni për veprimtari publike dhe komunale, urbanizëm dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor

  • Argjent Asani – kryetar
  • Migjen Zendeli – anëtar
  • Igor Stojanoski – anëtar
  • Abdulla Sejdini – anëtar
  • Llaze Jaqimoski – anëtar
 • Komisioni për veprimtari sociale dhe bashkëpunim me organiztat joqeveritare

  • Daniella Poposka – kryetar
  • Kamerr Klosi – anëtar
  • Abdulla Sejdini – anëtar
  • Ivan Bozhinoski – anëtar
  • Ramazan Zulbeari – anëtar
 • Komisioni për mundësi të barabarta të grave dhe burrave

  • Violeta Spasenoska – kryetar
  • Drenushe Dalipi – anëtar
  • Ollgica Poposka – anëtar
  • Valentina Llazareska – anëtar
  • Skender Xhabiri – anëtar
  • Abdulla Sejdini – anëtar
  • Valbona Adili Emini – anëtar
 • Komisioni për emërim të rrugëve, shesheve dhe objekteve tjera infrastrukturore në Komunën e Kërçovës

  • Migjen Zendeli – kryetar
  • Viktor Aleksoski – anëtar
  • Ollgica Poposka – anëtar
  • Filip Mitreski – anëtar
  • Agim Sadiku – anëtar
 • Komisioni për festa dhe manifistime dhe dhënien e e njohjeve dhe shpërblimeve komunale

  • Kamerr Klosi – kryetar
  • Mihajlo Daniloski – anëtar
  • Viktor Aleksoski – anëtar
  • Skender Xhabiri – anëtar
  • Valbona Adili Emini – anëtar
 • Komisioni për bashkësit lokale

  • Anto Trajanoski – kryetar
  • Ramazan  Zulbeari – anëtar
  • Fortesa Sejdini – anëtar
  • Ivan Bozhinoski – anëtar
  • Igor Stojanoski – anëtar
 • Komisioni për mbrojtjen e mjedisit njerëzor

  • Ramazan Zulbeari – kryetar
  • Argjent Asani – anëtar
  • Sibel Tufekxhi – anëtar
  • Violeta Spasenoska – anëtar
  • Viktor Aleksoski – anëtar
 • Komisioni për shëndetësi

  • Ollgica Poposka – kryetar
  • Fortesa Sejdini – anëtar
  • Valbona Adili Emini – anëtar
  • Drenushe Dalipi – anëtar
  • Daniella Poposka – anëtar
 • Komisioni për të rinjë sport dhe rekreim

  • Viktor Aleksoski – kryetar
  • Abdulla Sejdini – anëtar
  • Filip Mitreski – anëtar
  • Migjen Zendeli – anëtar
  • Kamerr Klosi – anëtar