V E N D I M Për zgjidhjen e kandidatit për avancim të nëpunësit administrativ përmes shpalljes interne

V E N D I M Për zgjidhjen e kandidatit për avancim të nëpunësit administrativ përmes shpalljes interne

V E N D I M Për MOSKRYERJEN E ZGJEDHJES së kandidatit për avancim të nëpunësit administrativ përmes shpalljes interne

Në bazë të nenit 52 paragrafi 1 dhe paragrafi 3 nga Ligji për nëpunësit administrativ (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/2014, 199/2014, 48/2015,  154/2015), Kryetari i Komunës së  Kërçovës  solli:

V E N D I M

Për MOSKRYERJEN E ZGJEDHJES së kandidatit për avancim të nëpunësit administrativ përmes shpalljes interne

   1.Për nëpunësin administrativ Sejdin Abazi, përmes shpalljes interne , nuk u bë zgjedhja për vendin e punës Ndihmës Udhëheqës i Sektorit  për veprimtari komunale, komunikacion dhe energji efikase, me shifër UPR 01 01 B03 000 me titull  Ndihmës Udhëheqës në Sektorin  për veprimtari komunale, komunikacion dhe energji efikase, për shkak të mos dorëzimit të provës, në pajtim me Shpalljen.

2.   Ky Vendim hyn në fuqi  me ditën e sjelljes, dhe do të publikohet në faqen elektronike të Komunës së Kërçovës.

Arsyetim

   Në bazë të kërkesës për fillimin e procedurës për avancim të nëpunësit administrativ me shpallje interne nr.01/2016   dhe njoftimit për mjete të siguruara nr.09-238/4, Seksioni për menaxhim me resurset njerëzore publikoi shpallje interne në faqen elektronike të Komunës së Kërçovës.

Komisioni për selektim  për avancim të nëpunësit administrativ e formuar me Aktvendimin nr.09-238/3 nga dt.1.02.2016, realizoi selektimin administrtiv pas shpalljes interne dhe përpiloi Procesverbal dhe listën rradhitëse me pikë të provave me nr.09-238/25 nga dt.11.02.2016.

Sipas Procesverbalit nr.09-238/25 nga dt.11.02.2016, për  vendin e punës Ndihmës Udhëheqës i Sektorit  për veprimtari komunale, komunikacion dhe energji efikase, me shifër UPR 01 01 B03 000, është paraqitur kandidati Sejdin Abazi, dhe nuk ka dorëzuar prova dhe atë për nivelet B3 dhe B4 përmes posedimit të çertifikatës të njohur ndërkombëtarisht nga testator zyrtar evropjan në pajtim me ligjin dhe Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës të administrates komunale në Komunën e Kërçovës nr.08-1761/2 nga viti 2015.  

    Në pajtim me atë që u tha më lart, u vendos si në dispozitivin e këtij Vendimi.

Udhëzim për mjetin juridik : Kundër këtij Vendimi për jozgjedhje, kandidati ka të drejtë  në ankesë në afat prej 8 (tetë) ditë deri te Agjencia për administratë, nga dita e shpalljes së Vendimit në faqen elektronike të Komunës së Kërçovës.

Dorëzuar deri te:

–       Кandidati jo i zgjedhur administrativ

–       Arkivi

KOMUNA E KËRÇOVËS

          KRYETAR

Fatmir Dehari

VENDIM për sjelljen e ndryshimit dhe plotësimit të Planit Detal Urbanistik për lagjen “Nënkrushinë”

Në bazë të nenit 22, paragrafi 1, pika 1 dhe neni 36, paragrafi 1, pika 15 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 5/02), konformë nenit 23, paragrafi 1, pika 7 nga Statuti i Komunës së Kërçovës (“Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës“ nr. 9/2013 ), ndërsa në lidhje me nenin 26, paragrafi 5, alinea 2 nga Ligji për planifikim hapsinor dhe urbanistik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë “- Tekst i pastruar nr. 70/13), Këshilli i Komunës së Kërçovës në mbledhjen e mbajtur më dt. ______________, e solli këte:

VENDIM

për sjelljen e ndryshimit dhe plotësimit të Planit Detal Urbanistik për lagjen “Nënkrushinë”-pjesa e parë PN nr. 5.37, Blloku 5 në PK. Nr. 2886, KK Kërçovë 5, – Komuna e Kërçovës, 2015-2020 (480 m2) – Komuna e Kërçovës

Neni 1

Me këtë Vendim sillet ndryshimi dhe plotësimi i Planit Detal Urbanistik për lagjen “Nënkrushinë”-pjesa e parë PN nr. 5.37, Blloku 5 në PK. Nr. 2886, KK Kërçovë 5, – Kërçovë, me Propozim – Planin të përgatitur nga SHPKNJP “URBAN PROEKT“ Prilep me nr. tek.04/2015 nga maji i vitit 2015.

Neni 2

Plani nga neni 1 i këtij Vendimi përmban:

– Bazën dokumentuese,

– Dokumentacionin e planit

– Pjesën tekstuale,

– Pjesën numerike,

– Pjesën grafike,

–Raport nga revizioni i kryer profesional i Projekt – Planit i hartuar nga JP për PUP-Prilep me nr.tek. 019/15 nga shkurti 2015.

–Mendim profesional për Projekt-Planin nga Komisioni profesional për planet urbanistike nga Komuna e Kërçovës nr. 09-325/1-1 nga dt. 06.04.2015.

–Raport për Anketën publike për Projekt-Planin, nr. 09-325/13 nga dt. 20.05.2015.

–Pëlqim për Projekt-Planin, i lëshuar nga Ministria për Transport dhe Lidhje – Sektori për rregullimin e hapësirës në Shkup, nr. 24-12865/2 nga dt. 25.09.2015.

Neni 3

Plani verifikohet në afat prej 8 ditëve nga dita e sjelljes, në shtatë ( 7 ) kopje me nënshkrim dhe vulë nga sjellësi i Planit dhe dorëzohet në shërbimet kompetente konformë nenit 27, paragrafi 4 nga LPHU ( “ Gazeta zyrtare e RM-së “ – Teksti i pastruar nr. 70/13), një ruhet në Arkivin e sjellësit të Planit, një te organi që e realizon, një në arkivin kompetent shtetëror, një kopje dorëzohet në organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve për rregullimin e hapësirës, një kopje dorëzohet në Inspektoratin shtetëror për ndërtimtari dhe urbanizim, një kopje dorëzohet në Agjencinë për kadastër të patundshmërive dhe kopja e shtatë ekspozohet në selinë e Komunës së Kërçovës për qasje të opinionit.

Neni 4

Planin do ta realizojë Seksioni për urbanizim dhe komunikacion në Komunën e Kërçovës.

Neni 5

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në “ Fletoren zyrtare të Komunës së Kërçovës “.

Nr.07_________
_____________2015
Kërçovë

Këshilli i Komunës së Kërçovës
KRYETAR
Qamil Aliu
_______________