SHPALLJE INTERNE

Në bazë të nenit 30 paragrafi 1 alinea 2,paragrafi 3 dhe 5,neni 48 dhe neni 49 nga Ligji për nëpunësit administrativ (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/214, 199/14, 48/15,  154/15, 5/16, 142/16 dhe 11/18 dhe Gazeta zyrtare e RMV nr.275/19, 14/20), dhe  Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e shpalljes interne, mënyrën  për parashtrimin e paraqitjes për avancim, mënyrën për realizimin  e selektimit administrativ , varësisht nga kategoria e vendit të punës për të cilën është publikuar shpallja interne (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.11/15 dhe nr.35/18),si dhe Rregullorja për sistematizim të vendeve të punës në Komunën e Kërçovës Kryetari i Komunës së Kërçovës  shpall:      

SHPALLJE INTERNE
Numër 01/2021 Për plotësimin e vendeve të punës me avancim  

1..Udhëheqës njësie për menaxhimin me resurset njerëzore – 
me shifër UPR 01 01 V04 000- 1 përmbarues
        
Kushtete e veçanta të parapara në vendin e punës të përcaktuara me Ligjin për nëpunësit administrativ dhe aktin për sistematizim:

a)kualifikime profesionale– niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve  dhe më së paku 240 EKTS kredive të fituara ose shkallës VII/1 të mbaruar;
Shkencat  Juridike

b) mepërvojë pune edhe atë:
të paktën katër  vite përvojë pune  nga te cilët së paku një vit në vendin e punës në sektorin publik, së paku gjashtë vite përvojë pune në lëmi nga të cilët së paku dy vite në vend pune udhëheqës në sektorin privat .

c) kompetencat e veçanta të punës dhe atë
-njohuri aktive në prgramet kompjuterike për punë zyre
-njohuri aktive të njërës nga tri gjuhët më të përdorura në unionin Europian (gjuhë angleze,franceze dhe gjermane)

ç) kushte shtesë:
-Vërtetim  për provimin e dhënë për menaxhim administrativ.
Shuma neto në të holla nga përmbledhja e rrogës themelore me të cilën vlerësohet shkalla e arsimit dhe rroga shtesë për titull është: 31.446,00  den                                     

2.Bashkëpuntor i lartë për Udhëheqjen e procedurave për furnizimet publike UPR 01 01 V02 në Njësin për furnizime publike  –    1 përmbarues    

Kushtete e veçanta të parapara në vendin e punës të përcaktuara me Ligjin për nëpunësit administrativ dhe aktin për sistematizim:

a)kualifikime profesionale– niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve  dhe më së paku 180 EKTS kredive të fituara ose shkallës VII/1 të mbaruar;
Shkencat Juridike, shkencat ekonomike dhe administrate publike

b) mep ërvojë pune edhe atë:
të paktën dy  vite përvojë punen ë lëmi

c) kompetencat e veçanta të punës dhe atë
-njohuri aktive në prgramet kompjuterike për punë zyre
-njohuri aktive të njërës nga tri gjuhët më të përdorura në unionin Europian (gjuhë angleze,franceze dhe gjermane)  

Shuma neto në të holla nga përmbledhja e rrogës themelore me të cilën vlerësohet shkalla e arsimit dhe rroga shtesë për titull është: 26.335,00  den

Kandidatët të cilët aplikojnë në shpalljen interne duhet ti plotësojnë kushtet e përgjithshme si në vijim:
-të jetë shtetas i RM – të përdorë në mënyrë aktive gjuhën maqedone
-të jetë i moshës madhore
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe
– me aktvendim të plotëfuqishëm gjyqësor të mos ketë ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimin ose detyrës.    
Në shpalljen interne mund të paraqitet nëpunës administrativ, i punësuar në Komunën e Kërçovës, i cili i plotëson kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për plotësimin e vendit të punës të përshkruar në nivelin përkatës në këtë ligj dhe në aktin për sistematizim si dhe:
-të jetë i vlerësuar me notën ,,A,, ose ,,B,, gjatë vlerësimit të fundit
-të jetë në vendin e punës që është në pajtim me aktin për sistematizim drejt për drejt në nivelin më të ulët nga vendi i punës për të cilin është publikuar shpallja interne.
-të ketë kaluar së paku dy vite në vendin aktual të punës dhe
– të mos i jetë shqiptuar masë disiplinore në vitin e fundit para se të publikohet shpallja interne

*Afati për dorëzimin e paraqitjeve është 5 (pesë) ditë, duke llogaritur ditën e publikimit të shpalljes interne.  
*Aplikimi i plotësuar dhe dëshmi për të dhënat e përmbajtura në aplikacion, kandidatët duhet ti dorzojnë në fomë të letrës përmes arhivës të Komunës së Kërçovës, deri te Njësia për menaxhimin me resurset njerëzore.      
Orari i punës : nga 08:00 deri 16:00    
Ditë pune : E hënë – e Premte
Orari javorë i punës :40 orë      
Aplikimi i mbushur jo në kohë, jo i plotë dhe jo i rregullt nuk do të jetë lëndë në shqyrtim.
   
Në fletparaqitje kandidatët janë të detyruar me përgjegjësi materiale dhe penale të konfirmojnë se të dhënat në kërkesë janë të sakta dhe dëshmit e dorëzuara besueshëm ndaj origjinalit. Kandidati i cili ka futur të dhëna të rrejshme diskualifikohet nga procedura e mëtejshme.     Procedura do të kryhet nga komisioni i përzgjedhur  për formimin e avancimit  nga ana e Kryetari të Komunës së Kërçovës

THIRRJE  PUBLIKE

Në bazë të Ligjit për Taksa Кomunale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 61/2004, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15  ,192/15,dhe 23/2016), përderisa në pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr.124/15), Kryetari i Komunës shpall:

THIRRJE  PUBLIKE

Për të gjithë personat juridikë që kanë seli të firmës ose përfaqësisë në territorin e Komunës së Kërçovës, ndërsa për të cilët nuk është kryer dorëzim i rregullt i Aktvendimeve për vitin 2020, informohen që t’i ndërmarrin hapat vijuese:

1.Firmat që kanë seli ose përfaqësi në territorin e Komunës së Kërçovës, ndërsa për të cilat nuk është kryer dorëzim në mënyrë të rregullt nga mënyrat e parapara në pajtim me nenin 77 deri 86 të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative janë të obliguar që t’i marrin Aktvendimet për TK, gjegjësisht titull të hapësirave afariste për vitin 2020, në hapsirat e Komunës së Kërcovës.

2.Obligimet në pajtim me Aktvendimin për TK, gjegjësisht titull i hapësirave afariste jeni të obliguar të bëni shlyerjen e obligimeve që janë të parapara me të njëjtin.

Obligimet mund t’i paguani në fletëpagesat vijuese:

 Pranues Llogaria e thesarit
Banka e pranuesit  Banka popullore e RM-së
 Llogaria  100000000063095
Nr. rend. Lloji i tatimit Llogaria e pagesës Shifra e të ardhurave
1. Për titull të hapësirave afariste 840-134-03210 717112
2. Për njësi afariste 840-134-03210 717112

Kjo thirrje hyn në fuqi me ditën e shpalljes dhe llogaritet se pala është e njoftuar me shkrim për punën juridike. Për pasojat negative ( pagesa e kundërvullnetshme, dënim me mjete financiare, shpenzime shtesë etj.),  që eventualisht mund të shkaktohen, do të duhet t’i bartë vetë pala.

Në qoftë se keni realizuar pagesë, ndërkaq ende nuk janë të evidentuara, ose duhet të vijojë nivelizimi i tyre mbi bazën e tatimit, Ju lutemi që të drejtoheni në Komunën e Kërçovës, Njësia për Tatim dhe Taksa komunale, zyra nr. 22, për të dorëzuar provë për pagesën e realizuar, ose na kontaktoni në e-mail adresën vijuese:

Е-mail: kercova2013@yahoo.com

THIRRJE PUBLIKE

Bazuar në Ligjin për Tatimin në Pronë (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2012, 188 / 13,154 / 2015, 192/15 , dhe 23/16), dhe bazuar në Ligjin për Procedurën e Përgjithshme Administrative (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 124/15), Kryetari i Komunës së Kërçovës njofton:

THIRRJE PUBLIKE

Për personat juridikë dhe fizikë të cilët posedojnë pronë në territorin e Komunës së Kërçovës Të gjithë personat juridikë dhe fizikë të cilët posedojnë pronë në territorin e Komunës së Kërçovës që janë tatimpagues bazuar në Ligjin për tatimin në pronë janë të ftuar të ndërmarrin hapat e mëposhtëm:

 1. Personat juridikë dhe fizikë të cilët posedojnë pronë në territorin e Komunës së Kërçovës, të cilave nuk u është dorëzuar një vendim i duhur për tatimin në pronë në një nga mënyrat e parashikuara në përputhje me nenin 78 deri në nenin 86 të Ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, janë të detyruar të marrin aktvendimet për tatimin në pronë për vitin 2020 në hapsirat e Komunës së Kërçovës.

2. Personat juridikë dhe fizikë të cilët posedojnë pronë në territorin e Komunës së Kërçovës, të cilëve u është         paraqitur si rregull Vendimi për tatimin në pronë për vitin 2020, për të shlyer detyrimet e parashikuara prej tij. Detyrimet mund të shlyhen me fletëpagesën e mëposhtme:

Pranuesi llogaria e Thesarit
Banka e pranuesit Banka Popullore e RM-se
Llogaria 100000000063095
Nr.rend. lloji itatimit Llogaria pagesore Shifra kalimtare
1. Tatimi ne prone juridik 840-134-02512 713113
2. Tatim ne prone për persona fizik 840-134-02507 713111

Kjo shpallje hyn në fuqi me diten e publikimit te saj dhe llogaritet se pala eshte njoftuar me shkrim përmes dergeses se drejte. Per pasojat negative ( pagese e dhunshme, ndëshkim me para, shpenzime plotësuese etj ) qe eventualisht mund te shfaqen,ato do t’imbuloje vete pala.

Ne qoftë se keni kryer pagesa qe nuk jane evidentuar, ose nevojitet te bëhet nivelizim i tyre mbi bazen e borxhit, ju lutemi t’idrejtoheni Komunes se Keroves, Njësia për tatim dhe taksa komunale,Zyra nr. 22, per te dorëzuar dëshmite për pagesat e kryera, ose të na kontaktoni në e-mail adresën vijuese:

Е-mail: kercova2013@yahoo.com

THIRRJE PUBLIKE

KOMUNA E KËRÇOVËS

Në bazë të projektit Addendum to ROMACTED Grant Agreement PO 678638 and PO 664860, Komuna e Kërçovës shpall:

THIRRJE PUBLIKE

Për aplikim të subjektëve juridikë për realizim të vauçerëve për zbutjen e pasojave nga Covid 19

Zgjedhja e subjekteve juridikë për realizimin e vauçerëve të destinuar për zbutjen e pasojave nga Covid 19, në pajtim me projektin Addendum to ROMACTED Grant Agreement PO 678638 and PO 664860, do të bëhet në pajtim me kriteret e dhëna në këtë thirrje.

 1. Kriter bazë

Subjektet juridikë që merren me shitjen e produkteve ushqimore dhe mjeteve për mirëmbajtjen e higjienës (markete, shitore), në territorin e Komunës së Kërçovës.

 1. Mjete të parapara

Shuma e mjeteve për këtë qëllim në pajtim me projektin janë të parapara 166.050,00 den., që do të jenë të realizuar me vauçerë.

 1. Qëllimi i vauçerëve

Vauçerët do të shfrytëzohen për kompensim të shpenzimeve për produkte higjienike dhe ushqimore.

 1. Dokumentacioni i nevojshëm
 • Kërkesë për paraqitje të interesit për realizim të vauçerëve;
 • Aktvendim nga Regjistri qëndror për veprimtari të regjistruar në pajtim me thirrjen publike.
 1. Afati dhe mënyra e parashtrimit të Kërkesave

Afati për parashtrim të Kërkesave është dt. 14.12.2020.

Kërkesat me dokumentacionin e nevojshëm  dorëzohen te Arkivi i Komunës së Kërçovës, rr.”Boris Kidriç” nr.1, çdo ditë pune nga ora 08:00 deri në ora 16:00.

Kërkesat mund të merren nga Arkivi i Komunës së Kërçovës ose më posht.

Kërkesa

Shënim: Kërkesat me dokumentacionin e pakompletuar pas skadimit të afatit të paraparë nuk ka të shqyrtohen.

Tell your doctor if, for any reason, you have not taken your medicine exactly as prescribed. tadalafil Otherwise your doctor may think that it was not effective and change your treatment unnecessarily.

THIRRJE PUBLIKE

KOMUNA E KËRÇOVËS

Në bazë të projektit Addendum to ROMACTED Grant Agreement PO 678638 and PO 664860, Komuna e Kërçovës shpall:

THIRRJE PUBLIKE

Për aplikim të qytetarëve nga komuniteti rom për vauçerë të destinuar për zbutjen e pasojave nga Covid 19

Shpërndarja e vauçerëve, në pajtim me projektin Addendum to ROMACTED Grant Agreement PO 678638 and PO 664860, do të bëhet në pajtim me kriteret dhe prioritetet e dhëna në këtë thirrje.

 1. Qëllimi i vauçerëve

Vauçerët do të shfrytëzohen për kompensim të shpenzimeve për produkte higjienike dhe ushqimore.

 1. Mjete të parapara

Shuma e mjeteve për këtë qëllim janë të parapara në shumë prej 166.050,00 den.

 1. Kriter bazë

Qytetarë nga Komuna e Kërçovës, anëtarë të komunitetit rom, shfrytëzues të ndihmës sociale.

 1. Dokumentacioni i nevojshëm
 • Kërkesë për dhënie të vauçerit;
 • Kopje të letërnjoftimit;
 • Dëshmi (provë) për shfrytëzim të ndihmës sociale.
 1. Afati dhe mënyra e parashtrimit të Kërkesave

Afati për parashtrim të Kërkesave është dt. 14.12.2020.

Kërkesat me dokumentacionin e nevojshëm dorëzohen te Arkivi i Komunës së Kërçovës, rr.”Boris Kidriç” nr.1, çdo ditë pune nga ora 08:00 deri në ora 16:00.

Shënim: Kërkesat me dokumentacionin e pakompletuar pas skadimit të afatit të paraparë nuk ka të shqyrtohen.

SHPALLJE PUBLIKE

KOMUNA E KËRÇOVËS
SHPALLJE 1/2020
Për tjetërsimin e tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut
nëpërmjet ankandit publik elektronik në Komunën e Kërçovës

LËNDA E ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK

Lëndë e ankandit publik elektronik është toka ndërtimore e pandërtuar, pronësi e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e parashikuar me Planin Detetal Urbanistik të qytetit të Kërçovës, për lagjen “BLLOK 1”, pjesë nga kazerma “Çedo Filipovski-Dame” – Kërçovë, të sjellur me Vendim të Këshillit të Komunës së Kërçovë, nr. 07-680/20, nga dt. 17.04.2010, në Komunën e Kërçovës, me destinim A2 – për ndërtim të objekteve për banim familijar në ndërtesa banesore të klasës kompaktibile të destinimit B1 – objekte të vogla komerciale dhe afariste, konformë Pasqyrës tabelare nr.1, në të cilën janë dhënë të dhëna për parcelat ndërtimore siç janë: numri i parcelës ndërtimore, për parcelat kadastrale të përfshira me parcelën ndërtimore, sipërfaqen e përgjithshme të parcelës ndërtimore, sipërfaqen për ndërtim, përqindjen e ndërtimit, koeficientin e shfrytëzimit, lartësinë e lejuar maksimale deri në kurorë/kate, çmimi fillestar për m2 dhe garancë bankare për seriozitetin e ofertës.

Pasqyra tabelare 1

Numri i parcelës ndërtimore Numri i parcelës kadastrale KK Kërçovë 3 Sipërfaqja e parcelës ndërtimore (m2) Sipërfaqja e ndërtimit (m2) Bruto sipërfaqja e zhvilluar (m2)
P.N.nr.8 PK nr. 37/5 3899 1144,oo 6864,00
Përqindja e ndërtuar (%) Koeficienti i shfrytëzimit Lartësia maksimale e lejuar deri në kurorë/kate Qëllimi i tokës (klasi kompaktibil)
29,44 1,77 19,20 m P+5 A2 (B1)
Çmimi fillestar për m2 Garanca bankare për seriozitetin e ofertës (denarë)
980,oo 3 821 020

TË DREJTË PËR PJESËMARRJEP.N.nr.8 PK nr. 37/5 3899 1144,oo 6864,00 29,44 1,77 19,20 m
P+5 A2 (B1) 980,oo 3 821 020

Të drejtë për pjesëmarrje në ankandin publik kanë:
1. Persona fizikë: shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut, shtetatas të vendeve anëtare të Unionit Europian dhe në “OECD”, si dhe shtetas të vendeve që nuk janë anëtare në Unionin Europian dhe në “OECD”, ndërsa nën kushte të reciprocitetit mund të fitojnë të drejtën e pronësisë të tokës ndërtimore në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.
2. Persona juridikë: person juridik i brendshëm, person juridik në pronësi të përzier, person juridik i themeluar nga personi fizik i jashtëm dhe person juridik, i regjistruar në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut, persona juridikë të jashtëm rezidentë të vendeve anëtare të Unionit Europian dhe “OECD”, si dhe persona juridikë të jashtëm rezidentë të vendeve të cilat nuk janë anëtare të Unionit Europian dhe “OECD”, ndërsa të cilët nën kushte të reciprocitetit mund të fitojnë të drejtën e pronësisë së tokës ndërtimore në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

KUSHTET PËR PJESËMARRJE NË ANKANDIN PUBLIK ELEKTRONIK

Personat fizikë të interesuar dhe personat juridikë dorëzojnë paraqitje për pjesëmarrje në ankandin publik (në formë elektronike në www.gradezno-zemjiste.mk), me plotësimin e ekzemplarit elektronik për secilën parcelë ndërtimore në veçanti, të cilin e nënshkruan me çertifikatë valide digjitale, të dhënë nga dhënësi i autorizuar, të kompletuar me provat vijuese (të bashkangjitura në origjinal ose kopje të verifikuar në noter dhe të nënshkruara me nënshkrim digjital dhe autorizim të bartësit të nënshkrimit digjital të verifikuar në noter):
1. Paraqitja e parashtruesit, në të cilën janë theksuar të dhëna për parashtruesin e paraqitjes;
2. Garancë bankare për seriozitetin e ofertës për parcelën ndërtimore në shumë prej 100% të çmimit të përgjithshëm fillestar të tokës ndërtimore, me të cilën ofertuesi do të garantoj se nëse fiton statusin e ofertuesit më të volitshëm do ta paguaj çmimin e arritur përfundimtar për tjetërsimin e tokës ndërtimore në ankandin publik elektronik në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit të njoftimit për zgjedhjen e ofertuesit më të volitshëm, garancë bankare në origjinal të dorëzohet deri te komisioni në afat të përcaktuar për parashtrimin e paraqitjes;
3. Për personat fizikë çertifikatë për nënshtetësi, jo më të vjetër se 6 (gjashtë) muaj;
4. Për personat juridikë provë për regjistrim të personit juridik në regjistrin përkatës, jo më të vjetër se 6 (gjashtë) muaj;
5. Autorizim të rregullt për të autorizuarin që e përfaqëson personin fizik/juridik, të verifikuar në noter, përkatësisht provë për cilësinë e personit përgjegjës të autorizuar të personit juridik;
6. e-mail adresë të parashtruesit të paraqitjes, nëpërmjet të cilës do të bëhet zbatimi i procedurës për regjistrim për pjesëmarrje në ankandin publik elektronik, përkatësisht do t’i dërgohen emri shfrytëzues dhe shifra për qasje në faqen e internetit në të cilën do të zhvillohet ankandi publik elektronik (për parashtruesit e paraqitjes të cilët do të dorëzojnë e-mail adresë të gabuar, Komuna e Kërçovës nuk ka obligim të pranoj dhe të kryej korrigjim të saj);
7. Deklaratë se pajtohet dhe se i pranon kushtet në shpallje; dhe
8. Të gjitha aktet që dorëzohen në mënyrë elektronike, është e nevojshme që të jenë ndaras të nënshkruara me nënshkrim elektronik nga personi i autorizuar, gjegjësisht parashtruesi i paraqitjes.

Paraqitjet të cilat nuk janë të kompletuara me këto prova, nuk do të marrin pjesë në ankandin publik elektronik, për çka parashtruesit e paraqitjeve të pakompletuara, do të jenë të njoftuar në mënyrë elektronike.
Komisioni pas skadimit të afatit për parashtrimin e paraqitjeve, përcakton a janë paraqitjet të kompletuara dhe të parashtruara në pajtim me kushtet nga shpallja. Komisioni i njofton parashtruesit e paraqitjeve për kompletimin e të njëjtave përmes rrugës elektronike, në afat prej 24 orëve pas skadimit të afatit për parashtrimin e të njëjtave, me çka parashtruesve të paraqitjeve që kanë dorëzuar dokumentacion të kompletuar u dorëzon emër shfrytëzuesi dhe fjalëkalim për pjesëmarrje në ankandin publik, ndërsa parashtruesve të paraqitjeve që nuk kanë dorëzuar dokumentacion të kompletuar ju dorëzon njoftim me arsyetim se të njëjtit nuk kanë të marrin pjesë në ankandin publik.

ÇMIMI FILLESTAR
Çmimi fillestar i ankandit publik elektronik për parcelën ndërtimore nr. 8 paraqet 980,00 denarë për një metër katror, theksuar në Pasqyrën tabelare nr. 1.

GARANCË BANKARE

1. Garanca bankare për seriozitetin e ofertës paraqet 100% të çmimit të përgjithshëm fillestar të tokës ndërtimore dhe duhet të jetë me afat të vlefshmërisë deri më dt. 19.11.2021, e njëjta është e nevojshme përveç dorëzimit elektronik të dorëzohet edhe në origjinal përmes Arkivit të Komunës së Kërçovës deri te komisioni, përfundimisht me afatin për dorëzim të paraqitjeve për pjesëmarrje në ankandin publik elektronik për parcelën ndërtimore të theksuar në pasqyrën tabelare.

AFATET
Paraqitjet për pjesëmarrje në ankandin publik, mund të dorëzohen deri më dt. 11.01.2021, në formë elektronike në internet adresën: www.gradezno-zemjiste.mk
Ankandi publik do të mbahet në mënyrë elektronike në faqen vijuese të internetit www.gradezno-zemjiste.mk.
Ankandi publik për P.N.nr.8, nga pasqyra tabelare nr. 1 do të fillojë më dt. 13.01.2021, në orën 10.00, dhe i njëjti do të zgjasë 15 (pesëmbëdhjetë) minuta.
Garanca bankare u kthehet parashtruesve të paraqitjes për ankandin publik të cilët nuk kanë arritur ofertë më të volitshme, në afat prej 15 ditëve nga dita e mbajtjes së ankandit publik.
Ofertuesit më të volitshëm garanca bankare i kthehet në afat prej 15 ditëve pas pagesës së çmimit të shitblerjes dhe shpenzimet e posaçme në procedurën për tjetërsimin e tokës ndërtimore që paraqesin 10% nga vlera e garancës bankare për seriozitetin e ofertës (por jo më shumë se 15 000 den.) dhe dorëzimin e provës për pagesën e kryer me dokumentacionin e tërësishëm për pjesëmarrje në ankandin publik.

PROCEDURA

1. Komisioni i njofton dorëzuesit e paraqitjeve për kompletimin e tyre përmes rrugës elektronike, në afat prej 24 orëve pas skadimit të afatit për parashtrimin e të njëjtave, me çka dorëzuesëve të paraqitjeve të cilët kanë dorëzuar dokumentacion komplet, u dorëzon në mënyrë automatike emrin shfrytëzues dhe fjalëkalimin për pjesëmarrje në ankandin publik, ndërsa dorëzuesëve të paraqitjeve të cilët nuk kanë dorëzuar dokumentacion komplet u dorëzon njoftim me arsyetim se të njëjtit nuk do të mund të marrin pjesë në ankandin publik.
2. Në ditën e mbajtjes të ankandit publik elektronik pjesëmarrësit qasen në interrnet faqen me emrin shfrytëzues dhe fjalëkalimin që e kanë marrë në e-mail adresën të dorëzuar në shtojcë të paraqitjes për pjesëmarrje në ankandin publik elektronik.
3. Ankandi publik elektoronik mund të fillojë me të paktën një pjesëmarrës në ankandin publik, për çdo parcelë ndërtimore në veçanti.
4. Ankandi publik elektronik ndiqet nga Komisioni, i formuar nga ana e Kryetarit të Komunës së Kërçovës.
5. Ankandi publik elektronik fillon me shpalljen e çmimit fillestar të tokës për metër katëror, ndërsa zbatohet në rrugën e ankandit nga ana e pjesëmarrësve.
6. Ankandi bëhet “hap pas hapi” me rritjen e vlerës së çdo “hapi” jo më pak se 98,00 den., në numëra të tërë pa decimale, për P.N.nr. 8, nga pasqyra tabelare nr. 1.
7. Ankandi publik elektronik llogaritet se ka përfunduar në momentin e skadimit të kohës së caktuar në këtë shpallje, me çka, në qoftë se, në kohën e kalimit të dy minutave të fundit nga koha e caktuar për kohëzgjatje të ankandit publik nga ana e pjesëmarrësve është dhënë ofertë, afati i fundit i përfundimit të ankandit vazhdohet edhe për dy minuta, ndërsa do të përfundojë kur për periudhën nga dy minutat vijuese nuk ka të dhënë ofertë të re. Ankandi publik vazhdon pa u kufizuar deri në intervalin kohor prej dy minuta, deri sa ka ofertë të re.
8. Pjesëmarrësi i ankandit publik i cili ka ofruar çmimm më të lartë, fiton të drejtën e statusit si ofertues më i volitshëm.
9. Komisioni pas përfundimit të ankandit publik, përgatit procesverbal për zbatimin e ankandit publik dhe në mënyrë elektronike e dorëzon te të gjithë pjesëmarrësit e ankandit publik.
10. Pas përfundimit të procedurës për ankand publik, Komisioni është i obliguar që në afat prej 3 (tre) ditëve të punës, të dorëzojë kërkesë deri te Avokati i Shtetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në lidhje me propozimtekstin e kontratës për tjetërsimin e tokës ndërtimore, pronë e Republikës së Maqedonisë së Veriut.
11. Avokati i Shtetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut është i obliguar që të dorëzojë mendim në lidhje ne propozimtekstin e kontratës për tjetërsim të tokës ndërtimore, pronë e Republikës së Maqedonisë së Veriut.
12. Pas marrjes së mendimit pozitiv nga Avokati i Shtetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Komisioni në afat prej tre ditëve të punës deri te ofertuesi më i volitshëm dorëzon Njoftim për zgjedhje të ofertuesit më të volitshëm.
13. Ofertuesi më i volitshëm është i detyruar që në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit të Njoftimit për zgjedhje të ofertuesit më të volitshëm të ankandit publik, t’i paguaj mjetet në pajtim me çmimin përfundimtar të arritur nga ankandi publik dhe t’i paguaj shpenzimet e posaçme në procedurën për tjetërsimin e tokës ndërtimore që paraqesin 10% nga vlera garancës bankare për seriozitetin e ofertës, por jo më shumë se 15.000,00 den. dhe deri te Komisioni të dorëzoj dëshmi për pagesë të realizuar me dokumentacionin e tërsishëm të nevojshëm për pjesëmarrje në ankandin publik në origjinal.
14. Në qoftë se, ofertuesi më i volitshëm nuk i paguan mjetet në pajtim me çmimin e arritur përfundimtar nga ankandi në afatin e përcaktuar, nuk i dorëzon deri te Komisioni provat origjinale të bashkangjitura me paraqitjen, nuk dorëzon provë për pagesën e realizuar në pajtim me çmimin e arritur përfundimtar nga ankandi dhe nuk paguan shpenzime të procedurës në shumë prej 10% nga lartësia e garancës bankare, por jo më shumë se 15.000,00 den., do të llogaritet se toka ndërtimore nuk është tjetërsuar, nuk do të bëhet lidhja e kontratës për tjetërsim, do të aktivizohet garanca bankare për seriozitet të ofertës dhe i njëjti nuk do të mund të marrë pjesë në të gjithë ankandet e ardhshme për parcelën ndërtimore që është lëndë.
15. Në qoftë se, ofertuesi më i volitshëm i paguan mjetet, në pajtim me çmimin e arritur përfundimtar nga ankandi publik në afatin e përcaktuar, ndërsa në bazë të dokumentacionit të dorëzuar nuk mund të lidhë kontratë, mjetet e paguara për tjetërsimin e tokës ndërtimore nuk i kthehen, do të llogaritet se toka ndërtimore nuk është tjetërsuar, nuk do të qaset drejt lidhjes së kontratës për tjetërsim, garanca bankare për seriozitetin e ofertës do të aktivizohet dhe i njëjti nuk do të mund të marrë pjesë në të gjithë ankandet e ardhshme për parcelën ndërtimore që është lëndë.
16. Në afat prej 5 (pesë) ditëve të punës, pas dorëzimit të provës për pagesën e kryer dhe dorëzimit të dokumentacionit të tërësishëm të nevojshëm për pjesëmarrje në ankandin publik, Kryetari i Komunës së Kërçovës, në emër të Republikës së Maqedonisë së Veriut, lidh kontratë për tjetërsimin e tokës ndërtimore, pronë e Republikës së Maqedonisë së Veriut.
17. Pas lidhjes së kontratës, Komuna e Kërçovës, në afat prej një dite, në mënyrë elektronike e dorëzon kontratën deri te Njësia për çështje financiare për përcaktimin e tatimit në qarkullim të patundshmërive. Blerësi është i obliguar që në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga marrja e aktvendimmit për përcaktimin e tatimit në qarkullim të patundshmërive, ta paguaj tatimin dhe të dorëzoj provë për pagesën e kryer.
18. Pas dorëzimit të provës për pagesën e kryer të tatimit në qarkullim të patundshmërive, blerësi në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, kontratën në mënyrë elektronike e dorëzon në noter për shkak të kryerjes së solemnizimit. Blerësi është i obliguar që solemnizimin ta kryej në afat prej 30 (tridhjetë) ditëve, llogaritur nga dorëzimi i kontratës deri te noteri kompetent.
19. Mospërmbushja e obligimeve nga pikat 17 dhe 18 të kësaj shpallje, me fajin e blerësit, paraqet kusht për anulimin e njëanshëm të kontratës, me çka 80% nga shuma e përgjithshme e tjetërsimit, nuk i kthehen blerësit.
20. Me kontratën blerësi detyrohet që në afat prej 9 muajve për parcelat ndërtimore me sipërfaqe deri më 5000 m2, përkatësisht në afat prej 12 muajve për parcelat ndërtimore me sipërfaqe mbi 5000 m2, nga kryerja e solemnizimit të kontratës, të siguroj leje për ndërtim të objekteve të parapara, në pajtim me planin urbanistik, sipas të cilit toka është tjerërsuar, nëse lëndë e kontratës është tokë ndërtimore e rregulluar, dhe t’i ndërtojë objektet, në pajtim me planin urbanistik, sipas së cilit është tjetërsuar ajo tokë, në afat në pajtim me dispozitat e Ligjit për ndërtim, ndërsa në pajtim me kategorizimin e ndërtimit.
21. Në qoftë se, blerësi nuk nxjerrë leje për ndërtim në afatin e paraparë, përkatësisht, në qoftë se, objektet nuk ndërtohen në afatin e përcaktuar me fajin e blerësit, i njëjti do të detyrohet të paguaj dënim të kontraktuar, në lartësi prej 1,5% nga çmimi i përgjithshëm i arritur në ankandin publik të tokës që është lëndë, për çdo muaj të kaluar në vitin e parë nga skadimi i afatit, përkatësisht 3% nga çmimi i përgjithshëm i arritur në ankandin publik të tokës që është lëndë, për çdo muaj të kaluar në vitin e dytë nga skadimi i afatit, përkatësisht 4,5% nga shuma e përgjithshme e arritur në ankandin publik të tokës që është lëndë, për çdo muaj të kaluar në vitin e tretë dhe çdo vit pasues nga skadimi i afatit.
22. Mospërmbushja e obligimeve nga neni 75, paragrafi (1), pika 7 nga Ligji për tokën ndërtimore, gjegjësisht pas rënies së blerësit në vonesë me mospërmbushjen e obligimit tre muaj të njëpasnjëshëm, paraqet bazë që tjetërsuesi pas tre thirrjeve mujore të njëpasnjëshme për ekzekutim, si debitor me deklaratë për mospërmbushjen e obligimeve nga kontrata të kërkoj vërtetim për ekzekutim të kontratës, gjegjësisht të kërkoj pagesë të dënimit të kontraktuar që paraqet dhe bazë për anulimin e njëanshëm të kontratës, me çka 80% nga shuma e përgjithshme e tjetërsimit nuk i kthehen blerësit, me çka tatimi në qarkullim në rast të anulimit të kontratës dhe shpenzimet noteriale janë barrë e blerësit.
23. Anulimi i kontratës për shkak të mospërmbushjes së obligimeve të parapara në të njëjtën, nga ana e blerësit, bëhet me deklaratë të njëanshme të vullnetit të tjetërsuesit, deklaruar nga ana e komunës, përmes Avokatit të Shtetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
24. Ofertuesi më i volitshëm obligohet që ta paguaj tatimin në qarkullim, që do të dalë si obligim pas lidhjes së kontratës për tjetërsimin e tokës ndërtimore, shpenzimet noteriale dhe futjen në evidencë të patundshmërive në Agjencinë për kadastër të patundshmërive të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
25. Në çmimin e tokës ndërtimore nuk është përfshirë kompensimi për rregullimin e tokës ndërtimore.
26. Toka ndërtimore pronë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, që është lëndë e shpalljes, deri në përmbushjen e obligimeve nga kontrata, nuk mund të jetë pjesë e masës së falimentimit.
27. Ofertuesi më i volitshëm obligohet të ndërtojë së paku 30% nga sipërfaqja e përgjithshme e zhvilluar për ndërtim, e paraparë me planin urbanistik për parcelën ndërtimore.
28. Pronari i tokës ndërtimore, të fituar në procedurën për tjetërsimin me anë të ankandit publik, nuk guxon të njejtën t’ua bartë personave të tretë, përpara përmbushjes së detyrimeve të kontratës për tjetërsimin e të njejtës. Ndalimi për bartjen në personat e tretë, regjistrohet në regjistrin publik për regjistrimin e të drejtave për patundshmëritë. Me përjashtim, nëse pronari i tokës ndërtimore është person juridik i jashtëm, tokën ndërtimore të fituar në procedurën për tjetërsimin përmes ankandit publik, mund ta bartë në pronësi të personit juridik të brendshëm, ku personi juridik i jashtëm duhet të jetë pronar i vetëm deri në momentin e përmbushjes së obligimeve nga kontrata për tjetërsimin e tokës ndërtimore përmes ankandit publik.
29. Pjesëmarrësit e pakënaqur në ankandin publik, mund të dorëzojnë kundërshtim deri te Komisioni, në afat prej 3 ditëve nga dita e mbajtjes së ankandit publik elektronik. Kundërshtimit parashtrohet në formë të shkruar deri te Komisoni, e cila është e obliguar që të vendosë në afat prej pesë ditëve të punës, nga dita e pranimit të të njëjtit me Aktvendim.
30. Kundër Aktvendimit të sjellur nga ana e komisionit, me të cilin vendoset pas kundërshtimit të parashtruar, pala ka të drejtë të dorëzojë ankesë, në afat prej 15 ditëve, nga dita e pranimit të Aktvendimit, deri te Komisioni shtetëror për vendosje në procedurë administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë.

Kjo shpallje do të publikohet dhe në WEB faqen e Komunës së Kërçovës www.kicevo.gov.mk dhe www.kercova.gov.mk

KOMUNA E KËRÇOVËS
Komisioni për zbatimin e procedurave për ankand publik të
tokës ndërtimore të pa ndërtuar në rajonin e Komunës së Kërçovës
Bekim Mustafaj – kryetar_______________
Lirim Fejza – anëtar___________________
Goce Treneski – anëtar_________________
Andrijana Mickoska – anëtare____________
Sabedin Emini – anëtar_________________

THIRRJE PUBLIKE

Në bazë të Programit për aktivitetet e Komunës së Kërçovës në lëminë e Sportit dhe Rekreimit në vitin 2020 (“Fletorja Zyrtare e Komunës së Kërҫovës” nr. 13/2019), Komuna e Kërçovës shpall:

THIRRJE PUBLIKE

Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Komunës së Kërçovës për vitin 2020, të destinuara për mbështetjen e shoqatave sportive dhe ekipeve

Shpërndarja e mjeteve nga Buxheti i Komunës së Kërçovës për vitin 2020, në pajtim me Programin nga lëmia e Sportit dhe Rekreimit nr.08-3112/7 të dt. 26.12.2019, mjetet e destinuara për financimin e aktiviteteve të shoqatave sportive dhe ekipeve, do të bëhet në bazë të kriterit dhe përparësive të dhëna në këtë thirrje.

    1.Lloji i projekteve që do të mbështeten

Mjetet nga Buxheti i Komunës së Kërçovës, do të shfrytëzohen për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave sportive dhe ekipeve, për projekte nga këto kategori:

Mbështetjen e projekteve dhe aktiviteteve për ngritjen e nivelit të ekipeve sportive; mbështetjen e projekteve për ngritjen e nivelit të sporteve luftuese; projekte të cilat ndikojnë për të rritur ndërgjegjen e sportit integrues në mesin e komuniteteve.

     2.Mjetet e parapara

Për financimin e aktiviteteve programore të ofruara, në pajtim me thirrjen, do të shfrytëzohen mjete nga Buxheti i Komunës së Kërçovës për vitin 2020 edhe atë:

    I.Për përkrahjen e shoqatave sportive dhe ekipeve sportive, në shumë të përgjithshme prej 2.100,000,00 denarë, nëpërmjet projekteve nga lëmia e prioriteteve të radhës:

 1. Mbështetje të projekteve dhe aktiviteteve për ngritjen e nivelit të ekipeve sportive në territorin e Komunës së Kërҫovës;
 2. Mbështetje të projekteve për ngritjen e nivelit të sporteve luftarake në territorin e Komunës së Kërҫovës;

3 Përkrahja për shkollat e futbollit;

 1. Ngritjen e vetëdijes për sport të integruar ndërmjet bashkësive në territorin e Komunës së Kërҫovës;

  3.Dorëzimi i raportit

Shoqatave sportive dhe ekipeve të cilëve do t’ju jepen mjete në pajtim me Programin, pas përfundimit të aktiviteteve të veta programore, do të dorëzojnë raport për shfrytëzimin e mjeteve, deri te Sektori për financa dhe Buxhet në Komunën e Kërçovës.

 4.Kriteret themelore  organizative

      Kriteret themelore organizative, të cilët duhet t’i përmbushin shoqatat sportive dhe ekipet të cilat do të marrin pjesë në këtë thirrje janë:

 • Kapaciteti i organizatës
 • Relevanca e aksionit të ndërmarrë
 • Efektet në mjedis
 • Qëndrueshmëria e projektit
 • Pjesmarrja vetanake në kofinancim (me kohë, pajisije, burime njerëzore)
 • Konsistenca e projektit (qëllimet, aktivitetet, rezultatet, buxheti)
 • Ndarja e sakt e rolit të partnerëve
 • Subjektet patjetër duhet të veprojnë në territorin e Komunës së Kërҫovës.

 5.Dokumentacioni i nevojshëm të cilin shoqatat/sportive duhet ta dorëzojnë me Paraqitjen për mbështetje financiare të shoqatave të qytetarëve dhe fondacioneve

Shoqatat dhe fondacionet të cilat marrin pjesë në shpallje, duhet të paraqesin:

 1. Fletëparaqitje për mbështetje financiare;
 2. Buxhet aplikimin;
 3. Aktvendim për regjistrimin e shoqatave dhe ekipeve;
 4. Raport për mjetet e fituara nga Buxheti i Komunës së Kërҫovës në vitin e kaluar fiskal dhe mënyrën e realizimit të tyre (nëse shoqata ka qenë shfrytëzuese e mjeteve të ndara nga Buxheti i Komunës së Kërҫovës për vitin 2019);

Shoqatat qytetare mund të dorëzojnë vetëm një paraqitje për përkrahje financiare për projekt ose manifestim.

Vërejtje: Paraqitjet e dokumenteve të pa plotësuara dhe pas përfundimit të afatit të paraparë nuk do të shqyrtohen! Shtojcat e dorëzuara nuk do të kthehen.

 6.Afati dhe mënyra e dorëzimit të paraqitjes

   Afati për dorëzimin e paraqitjeve është deri më dt. 16.10.2020.

Paraqitja me dokumentacionin gjithëpërfshirës, të dorëzohet përmes postës, në adresën:

Komuna e Kërçovës, rr.“Boris Kidriç” nr.1, 6250 Kërçovë, ose në Arkivin e Komunës nga ora 08:00 deri në ora 16:00, me etiketën – Për mbështetjen e shoqatave sportive dhe ekipeve për vitin 2020.

Shoqatat sportive dhe ekipet pjesmarrëse në thirrjen publike, do të jenë të informuara për rezultatet nëpërmjet njoftimeve që do të ju dorëzohen në adresat e të njejtave. Emrat e shoqatave sportive dhe ekipeve të cilat kanë fituar mjete për projektet, do të publikohen në faqen elektronike të Komunës së  Kërçovës. Paraqitjet për mbështetje financiare të shoqatave sportive dhe ekipeve dhe formulari për Propozimprojektin,  do të mund tа merreni më poshtë.

Formular për paraqitje

Formular i Buxhetit

KOMUNA E KËRÇOVËS
KRYETAR
Fatmir Dehari

SHPALLJE

Në bazë të Plan Programit për organizimin e Punëve publike në rajonin e Komunës së Kërçovës për vitin 2020, Komisioni i Komunës së Kërçovës, për përzgjedhjen e gjithësej 45 kandidatëve të cilët do të angazhohen në realizimin e punëve publike në teritorin e Komunës së Kërçovës, në pajtim me Vendimin e Kryetarit të Komunës së Kërçovës me nr.09-971/2 nga dt. 17.08.2020, e publikon këtë:

S H P A L L J E
për punë publike në rajonin e Komunës së Kërçovës për periudhën 2020/2021

1. Publikohet Shpallja për angazhimin e gjithësej 45 personave të papunë nga kategoritë e rrezikuara sociale, të cilët do të angazhohen në realizimin e punëve publike në teritorin e Komunës së Kërçovës në pajtim me Programin për punë publike.

2. Për angazhim në punë publike, kandidatëve të përzgjedhur do tu takojë kompenzim në të holla i përcaktuar me kontratë, me të cilën do të rregullohen të drejtat dhe obligimet e palëve kontraktuese dhe atë:

a) 6 persona me orar pune të shkurtuar, kompenzim financiar në bruto lartësi prej 7.600,oo denarë ;

b) 39 persona me orar pune të plotë, kompenzim financiar në bruto lartësi prej 11.800,oo denarë.

3. Angazhimi në punë publike do të realizohet në periudhë nga dt.02.09.2020 e deri me dt.31.08.2021.

4. Kandidatët që do konkurojnë duhet t’i plotësojnë këto kushte :

– Të jenë banorë të Komunës së Kërçovës (dëshmohet me shiqim të letërnjohtimit )

– Të jenë të papunësuar (dëshmohet me Vërtetim nga Agjencioni për punësim).

5. Shpallja do të publikohet në Tabelën e publikimeve dhe faqen elektronike të Komunës së Kërçovës dhe e njejta do të zgjasi (5) pesë ditë, nga dita e publikimit.

6. Kërkesat me dokumentacion të kompletuar të dorëzohen në arkivin e Komunën së Kërçovës me shenjë për Shpallje për punë publike 2020.

Download (DOC, 35KB)