Plani i angazhimit të palëve të interesuara CF Oslomej 2

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) e shqyrton mundësinë për sigurimin e mjeteve financiare të Ndërmarrjes publike për prodhimin e energjisë elektrike Elektranat e Maqedonisë së Veriut, SHA Shkup (“EMV” ose “Projekti”) e Republikës së Maqedonisë së Veriut për financimin e ndërtimit të elektranës së dytë fotovoltaike (EFV) nga 10 MW (Projekti ose Osllomej 2) në hapësirat e Termoelektranës ekzistuese Osllomej, afër EFV-së në zhvillim EF Osllomej-1, në komunën e Kërçovës, Republika e Maqedonisë së Veriut.

Duke marr parasysh vëllimin dhe natyrën e Projektit, në kuadër të Politikës për Mjedisin Jetësor dhe Aspektet Sociale për 2019, BERZH projekti e kategorizon si Projekt i Kategorisë B. Ky plan për përfshirjen e palëve të interesuara (PPPI) i përshkruan aktivitetet që ndërmerren në fazë të planifikimit të Projektit, faza e ndërtimit dhe e operimit. Ky dokument është i përgatitur së bashku me Përmbledhjen jo-teknike (PJT) të Vlerësimit të ndikimit mbi mjedisin jetësor dhe aspektet sociale (VNMJAS) dhe Plani i Aksionit për Mjedisin Jetësor dhe Aspekte Sociale (PAMJAS) të përgatitura për nevojat e Projektit.

Për më shumë informata shtypni linku-n:

THIRRJE PUBLIKE

KOMUNA E KËRÇOVËS

Në bazë të Programit për financimin e aktiviteteve nga lëmi i kulturës, nga interesi i Komunës së Kërçovës dhe përkrahje e shoqatave të qytetarëve për vitin 2021 ( “Fletorja Zyrtare e Komunës së Kërҫovës” nr. 02/2021 ), Komuna e Kërçovës shpall:

THIRRJE PUBLIKE

Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Komunës së Kërçovës për vitin 2021, të caktuara për mbështetjen e shoqatave kulturore

Shpërndarja e mjeteve nga Buxheti i Komunës së Kërçovës për vitin 2021, në pajtim me Programin për finansimin e aktiviteteve nga lëmi i kulturës, nga interesi i Komunës së Kërçovës dhe përkrahje e shoqatave kulturore për vitin 2021 nr.08-393/19 nga dt. 25.2.2021, mjetet e caktuara në shumë prej 2 200 000 den. për finansimin e aktiviteteve kulturore, do të bëhen në bazë të kritereve dhe përparësive sipas Metodologjisë nr. 08-600/24 nga dt.14.3.2016 të dhëna në këtë thirrje.

1.Lloji i projekteve që do të mbështeten

Mjetet nga Buxheti i Komunës së Kërçovës,  do të shfrytëzohen për finansimin e aktiviteteve programore të shoqatave kulturore, për projekte nga këto kategori:

Mbështetjen e projekteve dhe aktiviteteve për organizimin e festivaleve, shënimin e ngjarjeve jubilare dhe datave të rëndësishme, financimi i manifestimeve kulturore, inkurajimin e krijimtarisë bashkëkohore dhe promovimin e trashëgimisë kulturore.

2.Mjetet e parapara

Për financimin e aktiviteteve programore të ofruara, në pajtim me thirrjen, do të shfrytëzohen mjete nga Buxheti i Komunës së Kërçovës për vitin 2021, në shumë prej 2 200 000 den. edhe atë:

 1. Financimi i interesit lokal në kulturën e Komunës së Kërçovës, si dhe realizimi i këtij programi do të zhvillohet si vijon:

1. Organizimin e festivaleve në territorin e Komunës së Kërҫovës

2. Shënimin e ngjarjeve jubilare dhe datave të rëndësishme

3. Financimi i manifestimeve kulturore

4. Inkurajimi i krijimtarisë bashkëkohore

5. Promovimi i trashëgimisë kulturore

6. Mbështetja e manifestimeve të të rinjëve me përmbajtje kulturore-artistike

    dhe  argëtuese – edukative

3.Dorzimi i raportit

Shoqatave kulturore do t’ju jepen mjete në pajtim me Programin për financimin e aktiviteteve nga lëmi i kulturës, nga interesi i Komunës së Kërçovës dhe përkrahje e shoqatave të qytetarëve për vitin 2021 dhe pas përfundimit të aktiviteteve të veta programore, shoqatat do të dorëzojnë Raport për shfrytëzimin e mjeteve,  deri te  Sektori për Financa në Komunën e Kërçovës.

4.Kriteret themelore  organizative

Kriteret themelore organizative  të cilat duhet t’i përmbushin shoqatat kulturore që do të marrin pjesë në këtë thirrje janë:

 • Kapaciteti i organizatës
 • Relevanca e aksionit të ndërmarrë
 •  Efektet në mjedis
 • Qëndrueshmëria e projektit
 • Pjesëmarrje vetanake në kofinansim ( me kohë, pajisje, burime njerëzore)
 • Konzistenca e projektit ( qëllimet, aktivitetet, rezultatet, buxheti )
 • Ndarja e saktë e roleve të partnerëve

5.Dokumentacioni i nevojshëm të cilin shoqatat duhet ta dorëzojnë me Paraqitjen për mbështetje financiare të shoqatave të qytetare dhe fondacioneve:

    Shoqatat dhe fondacionet të cilat marrin pjesë në shpallje, duhet të paraqesin:

 1. Fletëparaqitje për mbështetje financiare;
 2. Buxhetaplikimin;
 3. Aktvendim për regjistrimin e shoqatave;

Shoqatat qytetare mund të dorëzojnë vetëm një paraqitje për përkrahje financiare për proekt ose manifestim.

Vërejtje: Paraqitjet e dokumenteve të pa plotësuara dhe pas përfundimit të afatit të paraparë nuk do të shqyrtohen! Shtojcat e dorëzuara nuk do të kthehen.

6.Afati dhe mënyra e dorëzimit të paraqitjes

Afati për dorëzimin e paraqitjeve, është 20 ( njëzetë ) ditë nga dita e publikimit të shpalljes në gazetat ditore dhe në faqen elektronike të Komunës së Kërçovës.

Paraqitja me dokumentacionin gjithëpërfshirës, të dorëzohet përmes postës, në adresën:

Komuna e Kërçovës rr. “Boris Kidriç” nr.1 6250 Kërçovë, ose në Arkivin e Komunës nga ora 08:00 deri më 16:00, me etiketën – Për mbështetjen e shoqatave kulturore për vitin 2021.

Shoqatat kulturore  pjesmarrëse në thirrjen publike, do të jenë të informuara për rezultatet pas publikimit të vendimit për shpërndarjen e mjeteve në “Fletoren zyrtare të Komunës së Kërçovës”. Emrat e shoqatave të cilat kanë fituar mjete për projektet, do të publikohen në faqen elektronike të Komunës së  Kërçovës. Paraqitjet për mbështetje financiare të shoqatave dhe formularit për Propozimprojektin, do të mund të merren në Arkivin e Komunës së Kërçovë ose mëposht

THIRRJE PUBLIKE

Bazuar në nenin 22, paragrafi 1, pika 1 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (,,Gazeta zyrtare e RM” nr. 05//02), neni 3, paragrafi 1,  pika 3 nga Ligji për taksa komunale   (,,Gazeta  zyrtare e RM” nr. 61/04;  64/05;  92/07 , 123/12,154/15 dhe 23/16)  dhe  Vendimi per veprim me tavolinat dhe paisjet per sherbime komerciale dhe ndertimin e objekteve infrastrukturore në rajonin e Komunës së Kërcoves  nr.07-1188/5 nga dt.17.12.2010 (Fletorja zyrtare e Komunes së Kërcoves nr 6/2006 dhe 12/2010 )për shfrytezimin e hapsirës para objekteve afariste për kryerjen e veprimtarisë .Komuna e Kercoves shpall:

THIRRJE PUBLIKE

Per ushtrimin e veprimtarisë tregtare ose hoteliere në sipërfaqet publike para lokalit afarist

 1. Ftohen të gjithë  personat juridikë dhe fizikë  shfrytezuesë  të  sipërfaqeve  publike, të regjistruar  për kryerjen  veprimtarisë në regjistrin përkatës, të parashtrojnë kërkesë deri te  Komuna e Kërcoves për marrjen e lejes për vendosjen e elementeve për ekspozimin e prodhimeve, si dhe për kryerjen e veprimtarisë tregtare ose hoteliere në sipërfaqet publike para lokalit afarist.

2. Afati i dorëzimit  të  kërkesave  është  deri më 31.05.2021 nga dita e shpalljes së  Thirrjes publike në web faqen e komunës së   Kërçovës: www.kercova.gov.mk, si dhe në mediat lokale në Komunën  e Kërçovës.                                     

3. Shfrytëzuesit e sipërfaqeve publike që nuk do t’i përgjigjen Thirrjes publike në afatin e caktuar,  do të obligohen përveç taksës së rregullt të paguajnë edhe taksë të rritur prej 30%, në pajtim me Ligjin për taksa komunale;

4. Kontrollin  dhe  inspektimin e  shfrytëzuesve për  posedim të  lejeve dhe respektim të  kushteve të parapara në to,e  kryejnë inspektorët kompetent komunalë, të cilët në pajtim me normat ligjore pozitive, përpilojnë procesverbal dhe shqiptojnë masa ndëshkuese.  

 Komuna e Kercoves

Kryetar

   Fatmir Dehari

THIRRJE PUBLIKE

Në bazë të Programit për aktivitetet e Komunës së Kërçovës në lëminë e Sportit dhe Rekreimit në vitin 2021 (“Fletorja Zyrtare e Komunës së Kërҫovës” nr. 1/2021), Komuna e Kërçovës shpall:

THIRRJE PUBLIKE

Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Komunës së Kërçovës për vitin 2021, të destinuara për mbështetjen e shoqatave sportive dhe ekipeve

   Shpërndarja e mjeteve nga Buxheti i Komunës së Kërçovës për vitin 2021, në pajtim me Programin nga lëmia e Sportit dhe Rekreimit nr. 08-155/3 të dt. 28.01.2021, mjetet e destinuara për financimin e aktiviteteve të shoqatave sportive dhe ekipeve, do të bëhet në bazë të kriterit dhe përparësive të dhëna në këtë thirrje.

 1. Lloji i projekteve që do të mbështeten

       Mjetet nga Buxheti i Komunës së Kërçovës, do të shfrytëzohen për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave sportive dhe ekipeve, për projekte nga këto kategori:

Mbështetjen e projekteve dhe aktiviteteve për ngritjen e nivelit të ekipeve sportive; mbështetjen e projekteve për ngritjen e nivelit të sporteve luftarake; projekte të cilat ndikojnë për të rritur ndërgjegjen e sportit integrues në mesin e komuniteteve.

 1. Mjetet e parapara

      Për financimin e aktiviteteve programore të ofruara, në pajtim me thirrjen, do të shfrytëzohen mjete nga Buxheti i Komunës së Kërçovës për vitin 2021 edhe atë:

I. Për përkrahjen e shoqatave sportive dhe ekipeve sportive, në shumë të përgjithshme prej               2.500.000, nëpërmjet projekteve nga lëmia e prioriteteve të radhës:

1. Mbështetje të projekteve dhe aktiviteteve për ngritjen e nivelit të ekipeve sportive në territorin e Komunës së Kërҫovës;

2. Mbështetje të projekteve për ngritjen e nivelit të sporteve luftarake në territorin e  Komunës së Kërҫovës;  

3 Përkrahja për shkollat e futbollit;

4. Ngritjen e vetëdijes për sport të integruar ndërmjet bashkësive në territorin e Komunës së Kërҫovës;

 1. Dorëzimi i raportit

      Shoqatave sportive dhe ekipeve të cilëve do t’ju jepen mjete në pajtim me Programin, pas përfundimit të aktiviteteve të veta programore, do të dorëzojnë raport për shfrytëzimin e mjeteve, deri te Sektori për financa dhe Buxhet në Komunën e Kërçovës.

 1. Kriteret themelore  organizative

      Kriteret themelore organizative, të cilët duhet t’i përmbushin shoqatat sportive dhe ekipet të cilat do të marrin pjesë në këtë thirrje janë:

 • Kapaciteti i organizatës
 • Relevanca e aksionit të ndërmarrë
 • Efektet në mjedis
 • Qëndrueshmëria e projektit
 • Pjesmarrja vetanake në kofinancim (me kohë, pajisije, burime njerëzore)
 • Konsistenca e projektit (qëllimet, aktivitetet, rezultatet, buxheti)
 • Ndarja e sakt e rolit të partnerëve
 • Subjektet patjetër duhet të veprojnë në territorin e Komunës së Kërҫovës.
 1. Dokumentacioni i nevojshëm të cilin shoqatat/sportive duhet ta dorëzojnë me Paraqitjen për mbështetje financiare të shoqatave të qytetarëve dhe fondacioneve

      Shoqatat dhe fondacionet të cilat marrin pjesë në shpallje, duhet të paraqesin:

 1. Fletëparaqitje për mbështetje financiare;
 2. Buxhet aplikimin;
 3. Aktvendim për regjistrimin e shoqatave dhe ekipeve;
 4. Raport për mjetet e fituara nga Buxheti i Komunës së Kërҫovës në vitin e kaluar fiskal dhe mënyrën e realizimit të tyre (nëse shoqata ka qenë shfrytëzuese e mjeteve të ndara nga Buxheti i Komunës së Kërҫovës për vitin 2020);

     Shoqatat qytetare mund të dorëzojnë vetëm një paraqitje për përkrahje financiare për projekt ose manifestim.

Vërejtje: Paraqitjet e dokumenteve të pa plotësuara dhe pas përfundimit të afatit të paraparë nuk do të shqyrtohen! Shtojcat e dorëzuara nuk do të kthehen.

 • Afati dhe mënyra e dorëzimit të paraqitjes

   Afati për dorëzimin e paraqitjeve është deri më dt. 03.06.2021.

    Paraqitja me dokumentacionin gjithëpërfshirës, të dorëzohet përmes postës, në adresën:

Komuna e Kërçovës, rr.“Boris Kidriç” nr.1, 6250 Kërçovë, ose në Arkivin e Komunës nga ora 08:00 deri në ora 16:00, me etiketën – Për mbështetjen e shoqatave sportive dhe ekipeve për vitin 2021.

   Shoqatat sportive dhe ekipet pjesmarrëse në thirrjen publike, do të jenë të informuara për rezultatet nëpërmjet njoftimeve që do të ju dorëzohen në adresat e të njejtave. Emrat e shoqatave sportive dhe ekipeve të cilat kanë fituar mjete për projektet, do të publikohen në faqen elektronike të Komunës së  Kërçovës. Paraqitjet për mbështetje financiare të shoqatave sportive dhe ekipeve dhe formulari për Propozimprojektin, do të mund të merren më posht

Formular për paraqitje

Formular i Buxhetit

SHPALLJE INTERNE

Në bazë të nenit 30 paragrafi 1 alinea 2,paragrafi 3 dhe 5,neni 48 dhe neni 49 nga Ligji për nëpunësit administrativ (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/214, 199/14, 48/15,  154/15, 5/16, 142/16 dhe 11/18 dhe Gazeta zyrtare e RMV nr.275/19, 14/20), dhe  Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e shpalljes interne, mënyrën  për parashtrimin e paraqitjes për avancim, mënyrën për realizimin  e selektimit administrativ , varësisht nga kategoria e vendit të punës për të cilën është publikuar shpallja interne (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.11/15 dhe nr.35/18),si dhe Rregullorja për sistematizim të vendeve të punës në Komunën e Kërçovës Kryetari i Komunës së Kërçovës  shpall:      

SHPALLJE INTERNE
Numër 01/2021 Për plotësimin e vendeve të punës me avancim  

1..Udhëheqës njësie për menaxhimin me resurset njerëzore – 
me shifër UPR 01 01 V04 000- 1 përmbarues
        
Kushtete e veçanta të parapara në vendin e punës të përcaktuara me Ligjin për nëpunësit administrativ dhe aktin për sistematizim:

a)kualifikime profesionale– niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve  dhe më së paku 240 EKTS kredive të fituara ose shkallës VII/1 të mbaruar;
Shkencat  Juridike

b) mepërvojë pune edhe atë:
të paktën katër  vite përvojë pune  nga te cilët së paku një vit në vendin e punës në sektorin publik, së paku gjashtë vite përvojë pune në lëmi nga të cilët së paku dy vite në vend pune udhëheqës në sektorin privat .

c) kompetencat e veçanta të punës dhe atë
-njohuri aktive në prgramet kompjuterike për punë zyre
-njohuri aktive të njërës nga tri gjuhët më të përdorura në unionin Europian (gjuhë angleze,franceze dhe gjermane)

ç) kushte shtesë:
-Vërtetim  për provimin e dhënë për menaxhim administrativ.
Shuma neto në të holla nga përmbledhja e rrogës themelore me të cilën vlerësohet shkalla e arsimit dhe rroga shtesë për titull është: 31.446,00  den                                     

2.Bashkëpuntor i lartë për Udhëheqjen e procedurave për furnizimet publike UPR 01 01 V02 në Njësin për furnizime publike  –    1 përmbarues    

Kushtete e veçanta të parapara në vendin e punës të përcaktuara me Ligjin për nëpunësit administrativ dhe aktin për sistematizim:

a)kualifikime profesionale– niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve  dhe më së paku 180 EKTS kredive të fituara ose shkallës VII/1 të mbaruar;
Shkencat Juridike, shkencat ekonomike dhe administrate publike

b) mep ërvojë pune edhe atë:
të paktën dy  vite përvojë punen ë lëmi

c) kompetencat e veçanta të punës dhe atë
-njohuri aktive në prgramet kompjuterike për punë zyre
-njohuri aktive të njërës nga tri gjuhët më të përdorura në unionin Europian (gjuhë angleze,franceze dhe gjermane)  

Shuma neto në të holla nga përmbledhja e rrogës themelore me të cilën vlerësohet shkalla e arsimit dhe rroga shtesë për titull është: 26.335,00  den

Kandidatët të cilët aplikojnë në shpalljen interne duhet ti plotësojnë kushtet e përgjithshme si në vijim:
-të jetë shtetas i RM – të përdorë në mënyrë aktive gjuhën maqedone
-të jetë i moshës madhore
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe
– me aktvendim të plotëfuqishëm gjyqësor të mos ketë ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimin ose detyrës.    
Në shpalljen interne mund të paraqitet nëpunës administrativ, i punësuar në Komunën e Kërçovës, i cili i plotëson kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për plotësimin e vendit të punës të përshkruar në nivelin përkatës në këtë ligj dhe në aktin për sistematizim si dhe:
-të jetë i vlerësuar me notën ,,A,, ose ,,B,, gjatë vlerësimit të fundit
-të jetë në vendin e punës që është në pajtim me aktin për sistematizim drejt për drejt në nivelin më të ulët nga vendi i punës për të cilin është publikuar shpallja interne.
-të ketë kaluar së paku dy vite në vendin aktual të punës dhe
– të mos i jetë shqiptuar masë disiplinore në vitin e fundit para se të publikohet shpallja interne

*Afati për dorëzimin e paraqitjeve është 5 (pesë) ditë, duke llogaritur ditën e publikimit të shpalljes interne.  
*Aplikimi i plotësuar dhe dëshmi për të dhënat e përmbajtura në aplikacion, kandidatët duhet ti dorzojnë në fomë të letrës përmes arhivës të Komunës së Kërçovës, deri te Njësia për menaxhimin me resurset njerëzore.      
Orari i punës : nga 08:00 deri 16:00    
Ditë pune : E hënë – e Premte
Orari javorë i punës :40 orë      
Aplikimi i mbushur jo në kohë, jo i plotë dhe jo i rregullt nuk do të jetë lëndë në shqyrtim.
   
Në fletparaqitje kandidatët janë të detyruar me përgjegjësi materiale dhe penale të konfirmojnë se të dhënat në kërkesë janë të sakta dhe dëshmit e dorëzuara besueshëm ndaj origjinalit. Kandidati i cili ka futur të dhëna të rrejshme diskualifikohet nga procedura e mëtejshme.     Procedura do të kryhet nga komisioni i përzgjedhur  për formimin e avancimit  nga ana e Kryetari të Komunës së Kërçovës

THIRRJE  PUBLIKE

Në bazë të Ligjit për Taksa Кomunale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 61/2004, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15  ,192/15,dhe 23/2016), përderisa në pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr.124/15), Kryetari i Komunës shpall:

THIRRJE  PUBLIKE

Për të gjithë personat juridikë që kanë seli të firmës ose përfaqësisë në territorin e Komunës së Kërçovës, ndërsa për të cilët nuk është kryer dorëzim i rregullt i Aktvendimeve për vitin 2020, informohen që t’i ndërmarrin hapat vijuese:

1.Firmat që kanë seli ose përfaqësi në territorin e Komunës së Kërçovës, ndërsa për të cilat nuk është kryer dorëzim në mënyrë të rregullt nga mënyrat e parapara në pajtim me nenin 77 deri 86 të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative janë të obliguar që t’i marrin Aktvendimet për TK, gjegjësisht titull të hapësirave afariste për vitin 2020, në hapsirat e Komunës së Kërcovës.

2.Obligimet në pajtim me Aktvendimin për TK, gjegjësisht titull i hapësirave afariste jeni të obliguar të bëni shlyerjen e obligimeve që janë të parapara me të njëjtin.

Obligimet mund t’i paguani në fletëpagesat vijuese:

 Pranues Llogaria e thesarit
Banka e pranuesit  Banka popullore e RM-së
 Llogaria  100000000063095
Nr. rend. Lloji i tatimit Llogaria e pagesës Shifra e të ardhurave
1. Për titull të hapësirave afariste 840-134-03210 717112
2. Për njësi afariste 840-134-03210 717112

Kjo thirrje hyn në fuqi me ditën e shpalljes dhe llogaritet se pala është e njoftuar me shkrim për punën juridike. Për pasojat negative ( pagesa e kundërvullnetshme, dënim me mjete financiare, shpenzime shtesë etj.),  që eventualisht mund të shkaktohen, do të duhet t’i bartë vetë pala.

Në qoftë se keni realizuar pagesë, ndërkaq ende nuk janë të evidentuara, ose duhet të vijojë nivelizimi i tyre mbi bazën e tatimit, Ju lutemi që të drejtoheni në Komunën e Kërçovës, Njësia për Tatim dhe Taksa komunale, zyra nr. 22, për të dorëzuar provë për pagesën e realizuar, ose na kontaktoni në e-mail adresën vijuese:

Е-mail: kercova2013@yahoo.com

THIRRJE PUBLIKE

Bazuar në Ligjin për Tatimin në Pronë (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2012, 188 / 13,154 / 2015, 192/15 , dhe 23/16), dhe bazuar në Ligjin për Procedurën e Përgjithshme Administrative (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 124/15), Kryetari i Komunës së Kërçovës njofton:

THIRRJE PUBLIKE

Për personat juridikë dhe fizikë të cilët posedojnë pronë në territorin e Komunës së Kërçovës Të gjithë personat juridikë dhe fizikë të cilët posedojnë pronë në territorin e Komunës së Kërçovës që janë tatimpagues bazuar në Ligjin për tatimin në pronë janë të ftuar të ndërmarrin hapat e mëposhtëm:

 1. Personat juridikë dhe fizikë të cilët posedojnë pronë në territorin e Komunës së Kërçovës, të cilave nuk u është dorëzuar një vendim i duhur për tatimin në pronë në një nga mënyrat e parashikuara në përputhje me nenin 78 deri në nenin 86 të Ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, janë të detyruar të marrin aktvendimet për tatimin në pronë për vitin 2020 në hapsirat e Komunës së Kërçovës.

2. Personat juridikë dhe fizikë të cilët posedojnë pronë në territorin e Komunës së Kërçovës, të cilëve u është         paraqitur si rregull Vendimi për tatimin në pronë për vitin 2020, për të shlyer detyrimet e parashikuara prej tij. Detyrimet mund të shlyhen me fletëpagesën e mëposhtme:

Pranuesi llogaria e Thesarit
Banka e pranuesit Banka Popullore e RM-se
Llogaria 100000000063095
Nr.rend. lloji itatimit Llogaria pagesore Shifra kalimtare
1. Tatimi ne prone juridik 840-134-02512 713113
2. Tatim ne prone për persona fizik 840-134-02507 713111

Kjo shpallje hyn në fuqi me diten e publikimit te saj dhe llogaritet se pala eshte njoftuar me shkrim përmes dergeses se drejte. Per pasojat negative ( pagese e dhunshme, ndëshkim me para, shpenzime plotësuese etj ) qe eventualisht mund te shfaqen,ato do t’imbuloje vete pala.

Ne qoftë se keni kryer pagesa qe nuk jane evidentuar, ose nevojitet te bëhet nivelizim i tyre mbi bazen e borxhit, ju lutemi t’idrejtoheni Komunes se Keroves, Njësia për tatim dhe taksa komunale,Zyra nr. 22, per te dorëzuar dëshmite për pagesat e kryera, ose të na kontaktoni në e-mail adresën vijuese:

Е-mail: kercova2013@yahoo.com