Njoftim

Të nderuar

Ekipet e ELEKTRODISTRIBUIMIT do të punojnë në rekonstruimin dhe modernizimin e rrjetit
shpërndarës në lokacionet te shënuara më poshtë.
Ju njoftojmë se për shkak të realizimit të aktiviteteve investuese per përmirësimin e
kualitetit të furnizimit me energji elektrike në QEK Kërçovë do të ketë ndërprerje të
energjisë elektrike në:
Kërçovë: Rr. Janko Mihajloski(drejt marketit ATVA) dhe Market ATVA si dhe objektet për
rreth, në periudhën prej 01.04.2021 08:30:00 deri 01.04.2021 10:30:00

Me respekt

SHPALLJE INTERNE

Në bazë të nenit 30 paragrafi 1 alinea 2,paragrafi 3 dhe 5,neni 48 dhe neni 49 nga Ligji për nëpunësit administrativ (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/214, 199/14, 48/15,  154/15, 5/16, 142/16 dhe 11/18 dhe Gazeta zyrtare e RMV nr.275/19, 14/20), dhe  Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e shpalljes interne, mënyrën  për parashtrimin e paraqitjes për avancim, mënyrën për realizimin  e selektimit administrativ , varësisht nga kategoria e vendit të punës për të cilën është publikuar shpallja interne (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.11/15 dhe nr.35/18),si dhe Rregullorja për sistematizim të vendeve të punës në Komunën e Kërçovës Kryetari i Komunës së Kërçovës  shpall:      

SHPALLJE INTERNE
Numër 01/2021 Për plotësimin e vendeve të punës me avancim  

1..Udhëheqës njësie për menaxhimin me resurset njerëzore – 
me shifër UPR 01 01 V04 000- 1 përmbarues
        
Kushtete e veçanta të parapara në vendin e punës të përcaktuara me Ligjin për nëpunësit administrativ dhe aktin për sistematizim:

a)kualifikime profesionale– niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve  dhe më së paku 240 EKTS kredive të fituara ose shkallës VII/1 të mbaruar;
Shkencat  Juridike

b) mepërvojë pune edhe atë:
të paktën katër  vite përvojë pune  nga te cilët së paku një vit në vendin e punës në sektorin publik, së paku gjashtë vite përvojë pune në lëmi nga të cilët së paku dy vite në vend pune udhëheqës në sektorin privat .

c) kompetencat e veçanta të punës dhe atë
-njohuri aktive në prgramet kompjuterike për punë zyre
-njohuri aktive të njërës nga tri gjuhët më të përdorura në unionin Europian (gjuhë angleze,franceze dhe gjermane)

ç) kushte shtesë:
-Vërtetim  për provimin e dhënë për menaxhim administrativ.
Shuma neto në të holla nga përmbledhja e rrogës themelore me të cilën vlerësohet shkalla e arsimit dhe rroga shtesë për titull është: 31.446,00  den                                     

2.Bashkëpuntor i lartë për Udhëheqjen e procedurave për furnizimet publike UPR 01 01 V02 në Njësin për furnizime publike  –    1 përmbarues    

Kushtete e veçanta të parapara në vendin e punës të përcaktuara me Ligjin për nëpunësit administrativ dhe aktin për sistematizim:

a)kualifikime profesionale– niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve  dhe më së paku 180 EKTS kredive të fituara ose shkallës VII/1 të mbaruar;
Shkencat Juridike, shkencat ekonomike dhe administrate publike

b) mep ërvojë pune edhe atë:
të paktën dy  vite përvojë punen ë lëmi

c) kompetencat e veçanta të punës dhe atë
-njohuri aktive në prgramet kompjuterike për punë zyre
-njohuri aktive të njërës nga tri gjuhët më të përdorura në unionin Europian (gjuhë angleze,franceze dhe gjermane)  

Shuma neto në të holla nga përmbledhja e rrogës themelore me të cilën vlerësohet shkalla e arsimit dhe rroga shtesë për titull është: 26.335,00  den

Kandidatët të cilët aplikojnë në shpalljen interne duhet ti plotësojnë kushtet e përgjithshme si në vijim:
-të jetë shtetas i RM – të përdorë në mënyrë aktive gjuhën maqedone
-të jetë i moshës madhore
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe
– me aktvendim të plotëfuqishëm gjyqësor të mos ketë ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimin ose detyrës.    
Në shpalljen interne mund të paraqitet nëpunës administrativ, i punësuar në Komunën e Kërçovës, i cili i plotëson kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për plotësimin e vendit të punës të përshkruar në nivelin përkatës në këtë ligj dhe në aktin për sistematizim si dhe:
-të jetë i vlerësuar me notën ,,A,, ose ,,B,, gjatë vlerësimit të fundit
-të jetë në vendin e punës që është në pajtim me aktin për sistematizim drejt për drejt në nivelin më të ulët nga vendi i punës për të cilin është publikuar shpallja interne.
-të ketë kaluar së paku dy vite në vendin aktual të punës dhe
– të mos i jetë shqiptuar masë disiplinore në vitin e fundit para se të publikohet shpallja interne

*Afati për dorëzimin e paraqitjeve është 5 (pesë) ditë, duke llogaritur ditën e publikimit të shpalljes interne.  
*Aplikimi i plotësuar dhe dëshmi për të dhënat e përmbajtura në aplikacion, kandidatët duhet ti dorzojnë në fomë të letrës përmes arhivës të Komunës së Kërçovës, deri te Njësia për menaxhimin me resurset njerëzore.      
Orari i punës : nga 08:00 deri 16:00    
Ditë pune : E hënë – e Premte
Orari javorë i punës :40 orë      
Aplikimi i mbushur jo në kohë, jo i plotë dhe jo i rregullt nuk do të jetë lëndë në shqyrtim.
   
Në fletparaqitje kandidatët janë të detyruar me përgjegjësi materiale dhe penale të konfirmojnë se të dhënat në kërkesë janë të sakta dhe dëshmit e dorëzuara besueshëm ndaj origjinalit. Kandidati i cili ka futur të dhëna të rrejshme diskualifikohet nga procedura e mëtejshme.     Procedura do të kryhet nga komisioni i përzgjedhur  për formimin e avancimit  nga ana e Kryetari të Komunës së Kërçovës

APEL

APEL
për banorët e Komunës së Kërçovës
Ju kujtojmë për përgjegjësi maksimale, ndjekje dhe praktikim të vazhdueshëm të rekomandimeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë.
Ju kujtojmë se të gjithë qytetarët kanë detyrimin të respektojnë masat për mbajtjen e pajisjeve mbrojtëse personale, të mbajnë distancë dhe higjenë, në mënyrë që të mos rrezikojnë shëndetin e më të dashurve të tyre, sidomos të moshuarve, si dhe atyre bashkëqytetarëve që kanë sëmundje kronike.
U bëjmë thirrje bashkëqytetarëve tanë që janë duke punuar përkohësisht jashtë vendit dhe që në periudhën e ardhshme zakonisht i kalojnë pushimet në vendlindjet e tyre, të qëndrojnë në rrethin familjar dhe përgjatë situatës aktuale me koronavirusin të kenë shkallën më të lartë të seriozitetit dhe me respekt të plotë e të qëndrueshëm të respektojnë masat e përshkruara për të mbrojtur shëndetin e tyre, të të afërmëve
dhe nëpunësve shëndetësor.
Tani nuk është koha për ndonjë grupim, nuk është koha për festime masive. Çdo tubim më i madh nënkupton një rrezik në rritje të infeksionit dhe përhapjes së re të koronavirusit.
Respektimi i këtyre masave do të kontribuojë shumë në parandalimin e përhapjes së sëmundjes ngjitëse KOVID-19, ndërkaq përgjegjësia jonë këtë dimër, me siguri se do të çojë që të kemi verën e ardhshme më të qetë dhe më të sigurt.
Komuna e Kërçovës
Shtabi Komunal për Kriza

THIRRJE  PUBLIKE

Në bazë të Ligjit për Taksa Кomunale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 61/2004, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15  ,192/15,dhe 23/2016), përderisa në pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr.124/15), Kryetari i Komunës shpall:

THIRRJE  PUBLIKE

Për të gjithë personat juridikë që kanë seli të firmës ose përfaqësisë në territorin e Komunës së Kërçovës, ndërsa për të cilët nuk është kryer dorëzim i rregullt i Aktvendimeve për vitin 2020, informohen që t’i ndërmarrin hapat vijuese:

1.Firmat që kanë seli ose përfaqësi në territorin e Komunës së Kërçovës, ndërsa për të cilat nuk është kryer dorëzim në mënyrë të rregullt nga mënyrat e parapara në pajtim me nenin 77 deri 86 të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative janë të obliguar që t’i marrin Aktvendimet për TK, gjegjësisht titull të hapësirave afariste për vitin 2020, në hapsirat e Komunës së Kërcovës.

2.Obligimet në pajtim me Aktvendimin për TK, gjegjësisht titull i hapësirave afariste jeni të obliguar të bëni shlyerjen e obligimeve që janë të parapara me të njëjtin.

Obligimet mund t’i paguani në fletëpagesat vijuese:

 Pranues Llogaria e thesarit
Banka e pranuesit  Banka popullore e RM-së
 Llogaria  100000000063095
Nr. rend. Lloji i tatimit Llogaria e pagesës Shifra e të ardhurave
1. Për titull të hapësirave afariste 840-134-03210 717112
2. Për njësi afariste 840-134-03210 717112

Kjo thirrje hyn në fuqi me ditën e shpalljes dhe llogaritet se pala është e njoftuar me shkrim për punën juridike. Për pasojat negative ( pagesa e kundërvullnetshme, dënim me mjete financiare, shpenzime shtesë etj.),  që eventualisht mund të shkaktohen, do të duhet t’i bartë vetë pala.

Në qoftë se keni realizuar pagesë, ndërkaq ende nuk janë të evidentuara, ose duhet të vijojë nivelizimi i tyre mbi bazën e tatimit, Ju lutemi që të drejtoheni në Komunën e Kërçovës, Njësia për Tatim dhe Taksa komunale, zyra nr. 22, për të dorëzuar provë për pagesën e realizuar, ose na kontaktoni në e-mail adresën vijuese:

Е-mail: kercova2013@yahoo.com

THIRRJE PUBLIKE

Bazuar në Ligjin për Tatimin në Pronë (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2012, 188 / 13,154 / 2015, 192/15 , dhe 23/16), dhe bazuar në Ligjin për Procedurën e Përgjithshme Administrative (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 124/15), Kryetari i Komunës së Kërçovës njofton:

THIRRJE PUBLIKE

Për personat juridikë dhe fizikë të cilët posedojnë pronë në territorin e Komunës së Kërçovës Të gjithë personat juridikë dhe fizikë të cilët posedojnë pronë në territorin e Komunës së Kërçovës që janë tatimpagues bazuar në Ligjin për tatimin në pronë janë të ftuar të ndërmarrin hapat e mëposhtëm:

  1. Personat juridikë dhe fizikë të cilët posedojnë pronë në territorin e Komunës së Kërçovës, të cilave nuk u është dorëzuar një vendim i duhur për tatimin në pronë në një nga mënyrat e parashikuara në përputhje me nenin 78 deri në nenin 86 të Ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, janë të detyruar të marrin aktvendimet për tatimin në pronë për vitin 2020 në hapsirat e Komunës së Kërçovës.

2. Personat juridikë dhe fizikë të cilët posedojnë pronë në territorin e Komunës së Kërçovës, të cilëve u është         paraqitur si rregull Vendimi për tatimin në pronë për vitin 2020, për të shlyer detyrimet e parashikuara prej tij. Detyrimet mund të shlyhen me fletëpagesën e mëposhtme:

Pranuesi llogaria e Thesarit
Banka e pranuesit Banka Popullore e RM-se
Llogaria 100000000063095
Nr.rend. lloji itatimit Llogaria pagesore Shifra kalimtare
1. Tatimi ne prone juridik 840-134-02512 713113
2. Tatim ne prone për persona fizik 840-134-02507 713111

Kjo shpallje hyn në fuqi me diten e publikimit te saj dhe llogaritet se pala eshte njoftuar me shkrim përmes dergeses se drejte. Per pasojat negative ( pagese e dhunshme, ndëshkim me para, shpenzime plotësuese etj ) qe eventualisht mund te shfaqen,ato do t’imbuloje vete pala.

Ne qoftë se keni kryer pagesa qe nuk jane evidentuar, ose nevojitet te bëhet nivelizim i tyre mbi bazen e borxhit, ju lutemi t’idrejtoheni Komunes se Keroves, Njësia për tatim dhe taksa komunale,Zyra nr. 22, per te dorëzuar dëshmite për pagesat e kryera, ose të na kontaktoni në e-mail adresën vijuese:

Е-mail: kercova2013@yahoo.com